Haku

APL 4/11

Tulosta

Asianumero: APL 4/11 (2011)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 16.12.2011

Optio ostotoimeksianto häiriö saamatta jäänyt tuotto sopimusehdon kohtuullisuus välillinen vahinko

Tapahtumatiedot

Asiakas yritti ostaa Kone Oyj:n optio-oikeuksia 1.4.2010, kun ne tulivat kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssissä. Asiakas antoi pankin verkkopalvelussa 1.000 kappaleen ostotoimeksiannon optioista rajahintaan 15,60 euroa kello 11:05. Teknisistä ongelmista johtuen toimeksianto siirtyi markkinapaikalle vasta kello 13:16. Tätä ennen asiakas oli kahteen otteeseen muuttanut toimeksiantoaan nostamalla kello 12:33 sen rajahintaa ensin tasolle 16,20 euroa ja kello 15:14 uudelleen tasolle 17,25 euroa, mutta toimeksiannon välittyessä pörssiin arvopaperin hintataso oli noussut niin paljon, ettei asiakkaan ostotoimeksianto toteutunut. Asiakas ei ostanut optioita.
 

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas arvioi, että Kone Oyj:n option aloituskurssi oli alle sen matemaattisen arvon, joten nopealle toimijalle oli tarjolla pikavoitto. Asiakas käytti kauppaa varten koko pankissa olevan likviditeettinsä ja pyrki antamaan ostotoimeksiannon 1.000 kappaleesta kyseistä optiota alle 16 euron kurssiin 1.4.2010 ennen kello yhtätoista. Optiota ei kuitenkaan löytynyt pankin kaupanteko-ohjelmasta, joten asiakas soitti pankkiin. Pankin neuvoja huomasi, että verkkopalvelun tekstiversiosta arvopaperilaji löytyi ja kehotti antamaan toimeksiannon tätä kautta. Asiakas antoi noin kello 11:05 ostotoimeksiannon 1.000 kappaleesta optiota kurssiin 15,60 euroa.

Asiakkaan ostotoimeksiantoa ei toteutettu, vaikka kauppaa käytiin rajahinnan alapuolella. Asiakas nosti tarjouksen ensin 16,50 euroon ja lopuksi 17,25 euroon. Kun asiakas huomasi, ettei hänen tarjoustaan näkynyt, otti hän yhteyttä pankkiin uudelleen. Pankin neuvoja totesi, että kaikki 1.4.2010 alkaneet uudet optiolajit tuottivat ongelmia. Hän lupasi ongelmaan korjauksen pikimmiten ja myöhemmin iltapäivällä asiakas huomasi tarjouksensa menneen perille. Asiakkaan toimeksianto ei kuitenkaan toteutunut, koska kurssi oli noussut.

Asiakas olisi arvionsa mukaan saanut tehtyä kaupat keskimäärin 16,10 euron hintaan, mikäli hänen toimeksiantonsa olisi välittynyt pörssiin normaalisti. Hänen alkuperäinen tarkoituksensa oli tehdä lyhyttä kauppaa – asiakas oli varannut kauppaa varten koko likviditeettinsä ja toimeksianto oli vain päivän mittainen – ja hän olisi pyrkinyt myymään optiot päivän lopuksi kurssiin 20,00 euroa. Asiakas olisi tässä myös luultavasti onnistunut. Option päätöskurssi oli 20,25 euroa ja paljon kauppoja tehtiin kello 14 jälkeen 20 euron kurssiin.

Asiakas oli siinä käsityksessä, että hänen ostotoimeksiantonsa oli voimassa, koska hän sai sen tekemiseen erityisen neuvon ja pankin järjestelmä ilmoitti vastaanottaneensa toimeksiannon kello 11:05. Asiakas vaatii pankkia korvaamaan hänelle aiheutuneena tappiona toteutumattomana kauppavoittona laskennallisen myyntihinnan 20.000 euroa ja ostohinnan 16.100 euroa vähennettynä kuluilla eli yhteensä 3.828,80 euroa.
 

Palveluntarjoajan vastaus asiakkaan valitukseen

Pankki kiistää asiakkaan korvausvaatimuksen.

Pankki vetoaa pankkitunnuksilla käytettävien palvelujen yleisiin sopimusehtoihin, joiden mukaan pankki ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten esim. tulon menetyksestä tai saamatta jääneestä tuotosta. Ehtojen mukaan asiakkaalla ei ole oikeutta korvaukseen, mikäli palvelu ei ole ollut käytettävissä muun muassa häiriön vuoksi. Arvopaperin osto- ja myyntitoimeksiannon yleisten ehtojen mukaan pankki ei vastaa välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten saamatta jääneestä tuotosta johtuvaa tappiota.

Korvausvaatimuksessaan asiakas vaatii korvausta saamatta jääneestä tuotosta perustuen pankin laiminlyöntien vuoksi toteutumattomaan arvopaperikauppaan. Palvelun yleisten sopimusehtojen mukaan pankki ei ole vastuussa välillisestä vahingosta, jollaisesta tässä tapauksessa on kyse.

Asiakas on vaatimuksessaan esittänyt, että tapauksessa on ollut kysymys “tuottamuksellisesta valmistumattomuudesta uusien arvopaperilajien toimeksiantojen hoitamiseen” ja asiakkaan mukaan pankki ei ole hoitanut tehtäväänsä huolella, vaan sillä oli ongelmia kaikkien 1.4.2010 kaupankäynnin kohteeksi tulleiden uusien arvopaperilajien kanssa.

Kone Oyj:n optio-oikeus oli yksi useasta uudesta arvopaperilajista, jotka tulivat kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssissä 1.4.2010. Pankki oli valmistautunut uusien arvopaperilajien kaupankäyntiin normaalisti. Aamupäivällä 1.4.2010 pankin back-office-järjestelmässä oli kuitenkin virhe, minkä vuoksi uudet lajit eivät näkyneet normaalisti kaupankäynnin kohteena verkkopankkipalvelussa eikä toimeksiannon välittäminen ollut mahdollista minkään pankin palvelukanavan kautta. Pankki ei ole esittänyt näyttöä virheen luonteesta ja syistä, koska se pitää niitä liikesalaisuuteensa kuuluvina. Selvityksen antaminen voisi pankin ja toisen palveluntarjoajan välisen sopimuksen vuoksi edellyttää asian käsittelylle joko luottamuksellisuuden suojaa tai jopa asian käsittelyä yleisessä tuomioistuimessa.

Pankki on ryhtynyt heti virheen havaitsemisen jälkeen korjaaviin toimenpiteisiin lajien saattamiseksi normaalin kaupankäynnin kohteeksi. Edellä kuvatun virheen vuoksi ostotoimeksianto välittyi markkinapaikalle kuitenkin vasta 13:16, mutta toimeksiannon välittyessä pörssiin arvopaperin hintataso oli noussut niin paljon, ettei asiakkaan ostotoimeksianto toteutunut.

On selvää, että asiakas on syöttänyt 1.000 kappaleen ostotoimeksiannon optio-oikeuksista ja on todennäköistä, että toimeksianto olisi suurelta osin toteutunut, jos se olisi välittynyt normaalisti markkinapaikalle. Koska ostotoimeksianto ei koskaan toteutunut, on mahdotonta tietää olisiko asiakas myös myynyt kyseiset instrumentit myöhemmin samana päivänä ja mihin hintaan.

Asiakas on kuvannut huomanneensa itse toimeksiannon toteutumattomuuden, toimineensa tilanteessa hyvin aktiivisesti ja myötävaikuttaneensa parhaansa mukaan siihen, että ostotoimeksianto olisi välittynyt markkinapaikalle. Pankin asiakaspalvelu on tilanteessa ohjannut asiakasta käyttämään verkkopankkipalvelun ns. tekstiversiota ja siten yrittänyt auttaa asiakasta toimeksiannon syöttämisessä. Koska vika on kuitenkin ollut pankin back-office-järjestelmässä ja sen korjaaminen on edellyttänyt järjestelmään tehtäviä päivityksiä, sen enempää asiakas kuin pankin asiakaspalvelukaan ei ole voinut tilanteessa tehdä enempää vahingon rajoittamiseksi.

Koska asiakkaan ostotoimeksianto ei toteutunut, hän ei ole tilanteessa kärsinyt minkäänlaista välitöntä taloudellista tappiota, joka pankin tulisi korvata. Asiakas ei ole menettänyt rahaa tai arvopapereita, vaan hän on jäänyt virheen johdosta samaan taloudelliseen tilanteeseen, missä hän ennen toimeksiannon syöttämistä oli.

Ottaen huomioon pankkitunnuksilla käytettävien palvelujen yleiset sopimusehdot, arvopaperin osto- ja myyntitoimeksiannon yleiset ehdot, asiakkaan korvausvaatimuksen perustumisen hypoteettiseen tapahtumaketjuun sekä sen, ettei asiakas ole kärsinyt tapauksessa välitöntä taloudellista vahinkoa, pankki pitää asiakkaan vaatimusta perusteettomana eikä näe tarvetta ryhtyä asiassa toimenpiteisiin.
 

Selvitykset

Osapuolten kirjelmien ja reklamaatiota koskevan kirjeenvaihdon lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- Pankkitunnuksilla käytettävien palvelujen yleiset sopimusehdot (2.2010). Ehtojen mukaan:

“Pankki ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten esim. tulon menetyksestä, saamatta jääneestä tuotosta, muissa sopimussuhteissa aiheutuvista häiriöistä tai muusta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta.

Asiakkaalla ei ole oikeutta mihinkään korvaukseen yksinomaan tämän sopimuksen irtisanomisen tai palvelun keskeyttämisen johdosta, mikäli palvelu on keskeytetty kohdassa 13 määritellyissä tilanteissa.”

Kohdan 13 mukaan:

“Verkkopankkipalvelu on asiakkaiden käytössä 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa pois lukien huollosta, päivityksistä, ylläpidosta, häiriöistä ja muista vastaavista syistä johtuvat katkokset. Pankki ei takaa, että Verkkopankkipalvelu on asiakkaan käytössä keskeytyksettä. […] Pankki ei takaa sitä, että toimeksiannot tai hakemukset käsitellään tosiaikaisina.”

- Arvopaperin osto- ja myyntitoimeksiannon yleiset ehdot (11.2009). Ehtojen mukaan:

“Sopijapuoli ei vastaa toiselle sopijapuolelle aiheutuneesta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Tällaisena vahinkona voidaan pitää muun muassa saamatta jäänyttä tuottoa sekä sijoituksesta johtuvaa tappiota.”

- Selvitys optiolla käydystä kaupasta pörssissä. Selvityksen mukaan kauppaa on käyty seuraavasti:
- 12:18:56 95 kpl hintaan 16,65 euroa
- 12:29:24 2400 kpl hintaan 16,10 euroa
- 12:41:30 150 kpl hintaan 20,00 euroa
- 12:42:52 200 kpl hintaan 19,99 euroa
- 13:06:57 560 kpl hintaan 17,11 euroa
- 13:25:39 2000 kpl hintaan 17,13 euroa
- 13:37:13 95 kpl hintaan 19,41 euroa
- 13:37:13 145 kpl hintaan 19,41 euroa
- 13:42:10 50 kpl hintaan 19,41 euroa
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Taustaa

Asiassa on kyse siitä, onko asiakkaalle aiheutunut vahinkoa toteutumatta jääneestä option ostotoimeksiannosta ja pankin mahdollisesta korvausvastuusta.

Asiakas yritti ostaa Kone Oyj:n optio-oikeuksia aamupäivällä 1.4.2010, mutta teknisistä ongelmista johtuen toimeksianto siirtyi markkinapaikalle vasta kello 13:16. Option hintataso oli noussut tällä välin ja asiakkaan ostotoimeksianto ei toteutunut. Asiakkaan mukaan hänelle aiheutui vahinkoa saamatta jääneen myyntivoiton vuoksi.

Tapauksessa tulee arvioitavaksi vahingon syntyminen ja pankin vastuunrajoituslausekkeiden vaikutus pankin korvausvelvollisuuteen. Vahingonkorvausvelvollisuuden syntymisen edellytyksenä on, että pankin menettelyssä voidaan todeta jokin huolimattomuudesta johtuva virhe tai puute, joka on aiheuttanut asiakkaalle vahinkoa.

Tapauksessa on kysymys pankin tarjoamasta sijoituspalvelusta. Tapaukseen soveltuvaa sääntelyä on arvopaperimarkkinalaissa (26.5.1989/495). Vuoden 2009 tilannetta arvioitaessa on sovellettava tuolloin voimassa olleita säännöksiä (923/2007).

Ostohetkellä voimassa olleen arvopaperimarkkinalain 4 luvun 1 §:n mukaan arvopapereiden kaupassa sekä sijoituspalvelun ja oheispalvelun tarjoamisessa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista tai muuten sopimatonta menettelyä.

Saman luvun 2 §:n 2 momentin mukaan sopimuksessa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista tai asiakkaan kannalta kohtuutonta ehtoa.

Pankkitunnuksilla käytettävien palvelujen yleistein sopimusehtojen mukaan: “Pankki ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten esim. tulon menetyksestä, saamatta jääneestä tuotosta, muissa sopimussuhteissa aiheutuvista häiriöistä tai muusta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta”.

Edelleen ehtojen mukaan: “Verkkopankkipalvelu on asiakkaiden käytössä 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa pois lukien huollosta, päivityksistä, ylläpidosta, häiriöistä ja muista vastaavista syistä johtuvat katkokset. Pankki ei takaa, että Verkkopankkipalvelu on asiakkaan käytössä keskeytyksettä. […] Pankki ei takaa sitä, että toimeksiannot tai hakemukset käsitellään tosiaikaisina.”

Perustelut

Asiakas arvioi, että hän olisi saanut ostettua optiot keskimäärin hintaan 16,10 euroa ja pankki pitää todennäköisenä, että toimeksianto olisi suurelta osin toteutunut. Asiakkaan mukaan hän olisi myynyt optiot 20,00 euron hintaan. Optioilla käytiin kauppaa kyseiseen hintaan myöhemmin saman päivän aikana. Pankin selvityksen mukaan toimeksiantoa ei ollut mahdollista välittää minkään pankin palvelukanavan kautta.

Arvopaperilautakunta katsoo, että tapauksessa on kyse pankin järjestelmän tilapäisestä häiriöstä, jonka vuoksi asiakkaalta on voinut jäädä saamatta tuottoa. Lautakunta katsoo, että kyseessä ei ole ollut verkkopankista johtuva häiriö, vaan pankin back-office-järjestelmän virhe, eikä tapaukseen voida soveltaa pankkitunnuksilla käytettävien palvelujen yleisiä sopimusehtoja. Lautakunta katsoo edelleen, että pankki vastaa virheestään asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, ellei asiasta ole sovittu toisin.

Lautakunta toteaa, että asiakkaan hyväksymien ehtojen mukaan pankki ei vastaa asiakkaalle aiheutuneesta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, joksi katsotaan saamatta jäänyt tuotto. Sopimuksen mukaisesti saamatta jäänyt tuotto on määritelty sopimuksessa sellaiseksi välilliseksi tai epäsuoraksi vahingoksi, jota ei korvata. Lautakunta katsoo, että saamatta jäänyttä tuottoa ei korvata sopimuksen mukaan riippumatta siitä katsotaanko yleisesti saamatta jäänyt tuotto välilliseksi vai välittömäksi vahingoksi.

Arvopaperimarkkinalain mukaan sopimusehto ei saa olla asiakkaan kannalta kohtuuton. Lautakunta toteaa, että kohtuuton sopimusehto ei ole pätevä asiakasta kohtaan. Ehdon kohtuuttomuutta arvioitaessa on tässä tapauksessa erityisesti merkitystä sillä, miten vahinko on aiheutunut ja mitä vahinkoa asiakkaalle on aiheutunut.

Lautakunta toteaa, että pankki ei ole antanut selvitystä virheen syntymisestä eikä lautakunta voi siten arvioida virheen syntyä. Kohtuuttomuutta arvioitaessa lautakunta on ottanut huomioon myös sen, että tuote on otettu juuri kaupankäynnin kohteeksi, jolloin virheen mahdollisuus on tavallista korkeampi. Lautakunta toteaa lisäksi, ettei asiakkaalla ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa toimeksiantonsa toteuttamiseen, koska pankin järjestelmän virheestä johtuen toimeksiantoa ei ollut mahdollista välittää pankin minkään palvelukanavan kautta. Lautakunta toteaa edelleen, että pankeilla on tarve rajoittaa niiden tarjoamien palvelujen sisältämiä riskejä. Erityisesti riskien rajoittaminen on välttämätöntä tietojärjestelmien osalta niiden ongelmien ja virheiden yleisen hallitsemattomuuden vuoksi. Lautakunta toteaa vielä, että asiakas on jäänyt samaan taloudelliseen tilanteeseen kuin siinä tapauksessa, ettei hän olisi tehnyt ostotoimeksiantoa.

Edellä oleva huomioon ottaen Arvopaperilautakunta katsoo, että pankin korvausvastuuta rajoittava sopimusehto ei ole tässä tapauksessa ollut kohtuuton.

Suositus

Arvopaperilautakunta katsoo, että pankki on lautakunnan käytettävissä olevien tietojen perusteella toiminut tuolloin voimassa olleen arvopaperimarkkinalain ja sopimusehtojen mukaisesti.

Arvopaperilautakunta ei suosita korvausta.

Tämän päätöksen an­tami­seen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Kajala, Norros ja Repo ja Sario. Sihtee­rinä toimi Heino. Päätöksen sisältyy Sarion eriävä mielipide.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

 

- - - - - - - -


Eriävä mielipide tapaukseen APL 4/2011


Sopimusehdon kohtuullisuus

Katson lautakunnan enemmistöstä poiketen, että pankin korvausvastuuta rajoittava sopimusehto on tässä tapauksessa ollut kohtuuton.

Katson siten, että pankki on lautakunnan käytettävissä olevien tietojen perusteella toiminut tuolloin voimassa olleen arvopaperimarkkinalain ja sopimusehtojen vastaisesti.

Suositus

Suositan pankkia korvaamaan asiakkaalle saamatta jääneenä tuottona 3.828,80 euroa.

Tuula Sario
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia