Haku

APL 38/03

Tulosta

Asianumero: APL 38/03 (2003)

Kategoria: Sijoituspalvelun tarjoaminen

Ratkaisu annettu: 30.10.2003

Tiedonanto- ja selonottovelvollisuus korvausvaatimus

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 27.2.2003 päivätyn valituksen ja antanut lisäksi 6.5.2003, 22.7.2003 ja 15.9.2003 päivätyt lausumat. Valituksessaan asiakas on pyytänyt Arvopaperilautakuntaa selvittämään pankin vastuun tapauksessa antamistaan sijoitusneuvoista ja vaatinut pankkia korvaamaan hänelle harhaanjohtavien tietojen perus-teella merkitsemänsä sijoitusrahastoista syntyneet tappiot. Korvauksena asiakas on vaatinut saada takaisin rahastoihin sijoittamansa pääoman ja sille luvatun 10 %:n tuoton.

Asiakkaan mukaan hänellä ei ollut aikaisempaa sijoituskokemusta, kun määräaikaistalletuksien erääntyessä vuosina 1998 ja 1999 pankin sijoitusneuvoja oli esittänyt varojen sijoittamista rahastoihin. Merkintätilanteessa tuotto-odotukseksi kuvailtiin 10 %:ia ja todettiin rahastojen joka tapauksessa tuottavan enemmän kuin määräaikaistalletukset. Lisäksi asiakkaalle oli esitetty rahastoraportteja, joiden mukaan tuotto olisi ollut jopa 30 %:ia. Pääoman menetyksen mahdollisuutta ei asiakkaan mukaan tuotu asianmukaisesti esiin, vaan korostettiin koko ajan salkunhoitajien ammattitaitoa. Tämä loi asiakkaan mukaan tunnelman, että varallisuus tuottaa aina. Asiakas toteaa ymmärtäneensä negatiiviseen kurssikehitykseen liittyvän riskin, mutta pankin korostaman salkunhoitajien asiantuntemuksen johdosta ei pitänyt sitä kuitenkaan käytännössä mahdollisena.
 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankki on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 14.4.2003, 17.62003 ja 20.8.2003 päivätyt vastineet sekä ilmoittanut 30.9.2003, ettei se enää toimita vastinetta asiakkaan vastineen johdosta. Vastauksessaan pankki on katsonut, että se on täyttänyt sille asetetun tiedonantovelvollisuuden. Asiakas on siten saanut tarvittavat tiedot päätöstensä tueksi merkinnän yhteydessä hänelle annetuista rahastojen säännöistä ja viimeisimmästä rahastoraportista, joiden kansilehdellä on huomautettu rahastojen arvonmuutoksista ja siitä ettei historiallisen kehityksen perusteella voi ennakoida tulevaisuuden tuottotasoa. Pankki ei ole myöskään luvannut tai taannut mitään vähimmäistuottoa sijoitukselle. Pankin mukaan se ei ole vastuussa asiakkaansa sijoitustoiminnan taloudellisesta tuloksesta, eikä näin ole velvollinen korvaamaan asiakkaan vaatimaa summaa.

Pankin mukaan rahastomerkintöjen yhteydessä on keskusteltu laajasti rahastojen käyttäytymisestä ja niiden kytkennästä markkinoiden kehitykseen. Samassa yhteydessä asiakkaan kanssa on käyty läpi pitkän aikavälin ja hajautuksen merkitys sijoituksissa. Rahastoihin liittyvien riskien vuoksi on kerrottu, että sijoitukset ovat pitkäaikaisia, eikä niihin kannata ryhtyä, jos sijoitushorisontti ei ole vähintään viisi vuotta. Pankin käsityksen mukaan asiakas on ymmärtänyt ja hyväksynyt negatiivisen kurssikehitykseen liittyvän riskin pääoman mahdollisesta alentumisesta. Asiakas on saanut useita kertoja vuodessa omaisuusraportin postitse kotiinsa ja on lisäksi käynyt muutaman kerran keskustelemassa konttorissa markkinatilanteesta ja osakemarkkinoiden näkymistä. Asiakas on siten ollut tietoinen rahastojen arvon laskusta, mutta ei ole halunnut myydä rahasto-osuuksiaan.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Arvopaperilautakunnan näkemyksen mukaan tapauksessa on kysymys siitä, mitä tietoja pankki on antanut sijoitusrahastojen merkitsemisen yhteydessä niiden tuotto-odotuksista ja ennen kaikkea rahastoihin liittyvistä riskeistä.

Arvopaperilautakunta toteaa, että asiakas ei ole kyennyt osoittamaan, että pankki olisi antanut harhaanjohtavia tietoja tai laiminlyönyt sijoitusrahastolakiin liittyviä velvoitteitaan. Asiakas on lisäksi myöntänyt tiedostaneensa rahastosijoittamiseen liittyvän riskin pääoman menettämisestä. Pankin antamia sijoitusneuvoja koskevien väitteiden osalta Arvopaperilautakunta toteaa, että sijoitusrahastojen luonteesta johtuen ehdottomien tuottolu-pausten antaminen ei ole alalla normaalien liiketapojen mukaista ja että asiakkaan saatua ennen rahastojen merkintää sijoitusrahastolain edellyttämät asiakirjat vastaa hän itse sijoitustensa riskeistä ja kurssimuutoksista.

Edellä mainituin perustein Arvopaperilautakunta katsoo, että pankki ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaan vaatimaa hyvitystä.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Hoppu, Kontkanen, Parkkonen, Teperi ja Tuokko. Sihteerinä toimi Sainio.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia