Haku

APL 378/08

Tulosta

Asianumero: APL 378/08 (2010)

Kategoria: Omaisuudenhoitotoiminta

Ratkaisu annettu: 01.06.2010

Täyden valtakirjan omaisuudenhoito selonotto- ja tiedonantovelvollisuus vahingonkorvausvaatimus

Tapahtumatiedot

Asiakkaat VL ja KL olivat pankin vaihdon yhteydessä solmineet täyden valtakirjan omaisuudenhoitoa koskevat sopimukset 16.11.2007. VL:n sopimuksen piiriin kuuluva varallisuus oli tuolloin 213.000 euroa ja KL:n 119.000 euroa. Sopimusten mukaan varainhoitaja sijoittaa varat sijoitusrahastoihin, perusallokaationa oli 75 % korko- ja 25 % osakesijoituksiin.

Asiakkaiden sijoitusten arvot laskivat. He irtisanoivat omaisuudenhoitosopimuksensa ja lopettivat sijoitustilinsä 19.11.2008. VL:n sijoitustilin lopetussaldo oli 198.683,55 euroa ja KL:n sijoitustilin lopetussaldo 110.136,37 euroa.
 

Asiakkaiden valitus Arvopaperilautakunnalle

Valitus 7.12.2008

KL vaatii pankilta 5.355 euron korvausta, joka vastaa 119.000 euron sijoitusvarallisuudelle laskettua säästötilin mukaista 4,5 %:n korkoa vuoden ajalta. Lisäksi KL vaatii, että pankki korvaa hänen käyttötilinsä saldon 9.886 euroa.

VL toteaa, että hänen 213.000 euron sijoitusvarallisuudestaan 25 % eli 53.250 euroa oli sijoitettuna osakkeisiin. Hän pyytää arvopaperilautakuntaa harkitsemaan, tuleeko pankin maksaa hyvitystä tähän pääomaan kohdistuvan tappion osalta. Loppujen 75 %:n eli 159.750 euron osalta VL vaatii 7.188,75 euron korvausta eli 4,5 %:n korkoa vuoden ajalta. Lisäksi VL vaatii, että pankki korvaa hänen käyttötilinsä saldon 11.572 euroa.

Asiakkaat kertovat vaihtaneensa pankkia loka-marraskuussa 2007, koska heidän vakuutussijoituksensa olivat epäonnistuneet. He olivat päättäneet, etteivät he enää sijoita osakkeisiin. VL:n mukaan uuden pankin sijoitusneuvoja oli tietoinen asiakkaiden sijoitustappiosta. Hän oli silti esittänyt, että VL:n 213.000 euron sijoitusvarallisuudesta 25 % siirrettäisiin osakkeisiin. 75 % sijoitettaisiin obligaatioihin ja yrityslainoihin, joita VL aiemman kokemuksensa perusteella piti varmoina. Tämän VL myös toi selvänä vaatimuksena esiin. Sijoitusneuvojan mukaan tapana on ollut sijoittaa 25 % osakkeisiin silloin kun kyse on tällaisista summista. VL päätti ottaa riskin ja painotti, että tilannetta tulee jatkuvasti seurata tappion välttämiseksi, koska hän ei itse tilanteista tiedä.

Alkuvuodesta 2008 VL otti kurssien laskemisen vuoksi yhteyttä varainhoitajaan. Myös KL:n sijoituksen arvo oli laskenut, vaikka sen piti olla perinteisellä säästötilillä. Lokakuussa 2008 asiakkaiden tappio oli yhteensä 11.000 euroa. Tällöin VL sai varainhoitajalta kuulla, että korkotulotkin olivat hävinneet. Asiakkaat päättivät lopettaa sijoituksensa suuremman tappion välttämiseksi.

Asiakkaat katsovat saaneensa puutteellista tietoa nyt kyseessä olevista sijoituksista. Asiakkaiden mukaan pankki ei missään vaiheessa tuonut esiin, että rahastojen arvot laskevat osakkeiden arvon mukaisesti. Asiakkaat kertovat, etteivät he olisi sijoittaneet ainoita rahojaan epävarmoihin osakkeisiin sidottuihin kohteisiin, jos tämä olisi tiedetty. Kurssien romahdus tuli pankille ja sijoittajille yllätyksenä, mutta asiakkaat katsovat, että pankin tulisi korvata heille vuoden sijoitusajalta säästötilin keskimääräinen korko koko sijoitussummille, koska he olivat pitäneet lähtökohtanaan säästötilejä.

Lisäksi asiakkaat katsovat, että pankki oli tyhjentänyt heidän käyttötilinsä. Siirrettiinkö varat pienentämään sijoitustilien tappioita? Asiakkaat katsovat, että heidän olisi pitänyt saada nämä käteisvarat kassalta itselleen.

Lisäkirjeet 16.3.2009, 17.6.2009 ja 12.7.2009

Lisäkirjeissään asiakkaat katsovat mm., että varat oli sijoitettu heidän toivomustensa vastaisesti rahastoihin, jotka olivat kaikki riskialttiita. Sijoitusneuvojat eivät kertoneet riskistä. KL oli sijoitusneuvottelussa sanonut, ettei hän ota mitään riskiä. VL toteaa ottaneensa osakkeisiin sijoitetun 25 %:n osalta riskin, mutta hän oli tähdentänyt, että tilannetta tulee seurata. Obligaatioiden ja yrityslainojen osalta VL oli kertonut pitävänsä niitä aiemman kokemuksensa perusteella varmoina. Asiakkaiden tietoon ei sijoitusneuvottelussa tullut, että näissäkin on riskejä.

Pankki on viitannut sijoitusta varten tehtyyn kartoitukseen, jossa sijoitusajaksi on merkitty seitsemän vuotta. Asiakkaat toteavat olleensa tuolloin 85-vuotiaita, eivätkä he olisi voineet hyväksyä seitsemän vuoden sijoitusaikaa. Asiakkaiden mukaan heidän iässään ei sijoiteta tulevaisuuteen, vaan rahojen olisi pitänyt olla säästötilillä saatavissa.

Asiakkaiden mukaan varainhoitaja ei huomautuksista huolimatta ollut pysäyttänyt tappion kertymistä myymällä osakkeet pois. Kun tappioiden jatkuminen oli selvästi nähtävissä, asiakkaat lopettivat sijoitustilinsä. Sijoitusajan tappiot vastaavat asiakkaiden kahden ja puolen vuoden eläkkeiden menettämistä.

Käyttötiliensä osalta asiakkaat toteavat mm., että lopettaessaan sijoitustilit 19.11.2008 VL oli ensin nostanut käyttötililtään 500 euroa. Käyttötilien lokakuun saldot olivat VL:n osalta 11.572 euroa ja KL:n osalta 9.886,59 euroa. Asiakkaiden mukaan pankin toimihenkilö ei sijoitustilejä lopetettaessa maininnut erikseen mitään käyttötileistä. Hän on kuittauttanut käyttötilit nostetuiksi, mutta asiakkaat eivät ole saaneet rahojaan. Asiakkaille jäi epäselväksi, miksi käyttötilit tyhjennettiin, vaikka rahojen piti toistaiseksi pysyä käyttötileillä.
 

Palveluntarjoajan vastaus asiakkaiden valitukseen

Vastine 6.2.2009

Pankki kiistää asiakkaiden vaatimukset.

KL:n ja VL:n kanssa on 16.11.2007 tehty säästäjä- ja sijoittajakuvakartoitus. Molempien sijoittajakuva on ollut maltillinen ja he ovat olleet valmiita ottamaan jonkin verran riskiä. Heidän arvioimansa sijoitusaika on ollut yli seitsemän vuotta, ja he ovat olleet varautuneita taloudelliseen riskiin erittäin hyvin. Asiakkaat ovat halunneet, että sijoituspäätökset tekee heidän puolestaan varainhoitaja. Pankki viittaa asiakkaiden allekirjoittamiin sijoituspalvelusopimuksiin, joilla he ovat hyväksyneet varojensa sijoittamisen.

Asiakkaiden antamien tietojen perusteella pankin suosituksena molemmille on ollut rahastosalkku, jossa lähtökohtaisesti 25 % sijoitusvarallisuudesta on sijoitettu osakerahastoihin ja 75 % eri korkorahastoihin. Osakerahastosijoitusten osuus voi vaihdella välillä 0–50 % ja korkorahastosijoitusten osuus välillä 50–100 %. Asiakkaiden suunnitteleman sijoitusajan ja tuotto-odotuksen perusteella olisi voitu valita myös mallisalkku, jossa osake- ja korkosijoitusten suhde olisi ollut 60 % / 40 %. Sijoitusten valinnassa on kuitenkin päädytty riskittömämpään vaihtoehtoon. Varoja ei ole sijoitettu suoraan osakkeisiin. Sijoitus¬palvelu¬sopi¬muksen ehdot kieltävät suorat osake- ja korkosijoitukset.

Pankki katsoo, että asiakkaat ovat ymmärtäneet ja olleet tietoisia rahastoihin liittyvistä riskeistä ja ovat hyväksyneet ne. Pankki on säästäjä- ja sijoittajakuvakartoituksen perusteella suosittanut rahastomallisalkkua, jonka asiakkaat ovat sijoituspalvelusopimuksen perusteella hyväksyneet. Samalla asiakkaat ovat valtuuttaneet varainhoitajan hoitamaan sijoitusomaisuutta itsenäisesti ja tekemään sijoituspäätökset asiakkaiden puolesta parhaaksi katsomallaan tavalla. Pankki katsoo toimineensa huolellisesti, jolloin korvausvelvollisuutta ei ole.

Lisävastineet 11.6.2009 ja 2.7.2009

Lisävastineissaan pankki esittää selvitystä asiakkaiden käyttötileistä. Pankin mukaan asiakkaat ovat 19.11.2008 asioineet pankin konttorissa ja lopettaneet sijoitustilinsä sekä nostaneet varat käyttötileiltään. Samalla heille molemmille on kirjoitettu sekki nostetuista varoista. Asiakkaiden käyttötileiltään tekemät nostot ovat sisältyneet näihin sekkeihin.
 

Selvitykset

Osapuolten kirjelmien lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- asiakkaiden 16.11.2007 allekirjoittamat säästäjä- ja sijoittajakuvakartoitukset. Molempien asiakkaiden sijoittajakuva on heidän antamiensa vastausten perusteella ollut maltillinen. Maltillinen sijoittaja tavoittelee hyvää arvonnousua ja on valmis ottamaan jonkin verran riskiä. Samalla hän hyväksyy, että sijoitusten arvo voi sijoitusaikana tilapäisesti laskea jonkin verran.

Kartoitusasiakirjojen mukaan säästäjän ja sijoittajan tärkein tuottoon ja riskiin vaikuttava päätös on, miten varat jaetaan eri omaisuusluokkien kesken. Pankin mallisalkuissa on kolmea eri omaisuusluokkaa: lyhyitä korkosijoituksia, pitkiä korkosijoituksia ja osakesijoituksia, joilla kaikilla on erilainen tuotto-odotus ja riskitaso. Omaisuusluokkien painotukset määräytyvät salkun riskitason ja sijoitusajan perusteella. Asiakirjassa on lisäksi todettu mm., että riskin mittarina on volatiliteetti, joka kuvaa sijoituskohteen arvon muutosherkkyyttä. Volatiliteetti ilmoitetaan prosentteina vuodessa. Mitä suurempi prosenttiluku on, sitä enemmän sijoituksen arvonkehitykseen liittyy epävarmuutta. Kartoituksessa on esitetty kunkin omaisuusluokan pitkän aikavälin tuotto-odotus ja volatiliteetti.

Kartoituksiin sisältyvissä sijoitussuunnitelmissa on todettu mm., että asiakkaat eivät ole aktiivisia sijoittajia, heidän sijoitusaikansa on yli 7 vuotta tai toistaiseksi, he ovat varautuneet taloudellisiin riskeihin erittäin hyvin ja he haluavat, että varainhoitaja tekee päätökset heidän puolestaan. Heidät on luokiteltu osta ja pidä -sijoittajiksi, joiden sijoitusaika yksittäiseen arvopaperiin on lähtökohtaisesti tarkoitus kestää vuo¬sia. Lisäksi sijoitussuunnitelmissa on tietoa mm. asiakkaiden tuloista ja menoista.

Raporteissa esitellään maltillista mallisalkkua, jossa pitkien korkosijoitusten osuus on 40 % ja osakesijoitusten osuus 60 %. Mallisalkun tuotto-odotusta ja sen vaihteluväliä on esitelty käyrästöllä, jonka alin käyrä kuvaa usean vuoden mittaista negatiivista tuottoa. Kaavion vieressä on todettu, että tuotto-odotus on aina arvio tulevasta tuotosta. Markkinatilanteesta riippuen on mahdollista, että todellinen tuotto tulee olemaan tuotto-odotusta suurempi tai pienempi. Pankin lopulliseksi sijoitussuositukseksi on molemmille asiakkaille merkitty varovainen rahastomallisalkku (25 % osakesijoitukset, 75 % korkosijoitukset) ja täyden valtakirjan varainhoitosopimus.

- asiakkaiden 16.11.2007 allekirjoittamat täyden valtakirjan omaisuudenhoitoa koskevat sijoituspalvelusopimukset. Sopimusten mukaan asiakkaat ovat rahastosalkkuasiakkaita. Sopimukset ovat keskenään samansisältöisiä muulta kuin sopimuksen piiriin kuuluvan varallisuuden osalta. VL:n osalta sijoitusvarallisuuden määrä oli 213.000 euroa, KL:n osalta 119.000 euroa.

Sopimusten kohdassa 4.1 on todettu varojen sijoittamisen perusallokaatio omaisuuslajeittain: korot yhteensä 75 % (alle 1 vuoden korkosijoitukset 15 %, yli 1 vuoden korkosijoitukset 60 %) ja osakkeet yhteensä 25 % (suomalaiset osakkeet 5 %, euroalueen osakkeet 10 %, muut osakkeet (valuuttariskillä) 10 %). Ehtokohdan mukaan rahastosijoitukset luetaan osake- tai korkosijoituksiin rahaston sijoitusstrategian perusteella. Ehtokohdan 4.2 mukaan rahastosalkkuasiakkaan varoja ei saa sijoittaa suoriin osake- tai korkosijoituksiin, vaan sijoitukset tehdään sijoitusrahastoihin joko sijoitusvakuutusten kautta tai suorina rahastomerkintöinä. Ehtojen kohdan 4.3 mukaan varoja saadaan sijoittaa sijoitusrahastoihin sovitun perusallokaation mukaisesti. Asiakas valtuuttaa omaisuudenhoitajan päättämään yksin rahastosalkkuun sijoitettavien varojen rahastojaosta sekä uudelleensijoittamisista.

Ehtojen kohdan 8 mukaan asiakas vakuuttaa perehtyneensä erilaisiin sijoituskohteisiin ja niiden ominaisuuksiin siten, että kykenee itsenäisesti tekemään sijoituspäätöksiä. Asiakkaalta on pyydetty tiedot hänen taloudellisesta asemasta, sijoituskokemuksesta ja sijoituspalvelua koskevista tavoitteista. Asiakkaan antamat tiedot vaikuttavat hänelle tarjotun sijoituspalvelun sisältöön ja asiakas sitoutuu ilmoittamaan antamiensa tietojen oleellisista muutoksista.

- asiakkaiden 16.11.2007 allekirjoittamat täyden valtakirjan omaisuudenhoitoa koskevat yleiset ehdot. Näiden ehtojen kohdan 4 mukaan asiakas on tietoinen siitä, että sijoitukset arvopapereihin sisältävät riskejä ja että tähän omaisuudenhoitosopimukseen perustuvat sijoitukset voivat tuottaa joko voittoa tai tappiota. Vastuu tämän sopimuksen mukaisen omaisuudenhoidon taloudellisesta tuloksesta on asiakkaalla.

Ehtojen kohdan 5 mukaan omaisuudenhoitaja vastaa siitä, että sen omaisuudenhoito on huolellista ja ammattitaitoista.

Ehtojen kohdan 17 mukaan nämä sopimuksen ehdot ja omaisuudenhoitoa koskevat periaatteet on selvitetty asiakkaalle, joka tämän sopimuksen allekirjoituksella vakuuttaa perehtyneensä niihin ja hyväksyy ne itseään sitoviksi. Omaisuudenhoitaja ja asiakas ovat yhdessä selvittäneet asiakkaan taloudellisen aseman, sijoituskokemuksen ja sijoituspalveluja koskevat tavoitteet. Asiakas ja omaisuudenhoitaja toteavat, että asiakas on perehtynyt sijoituskohteisiin ja niiden ominaisuuksiin ja että asiakas ymmärtää pankin aseman omaisuudenhoitopalvelun tarjoajana.

- asiakkaiden 19.11.2008 allekirjoittamat tositteet, joiden mukaan VL on nostanut käyttötilliltään 10.435,62 euroa ja KL on nostanut tililtään 9.886,59 euroa.

- 30.6.2009 päivätyt tapahtumakyselyt VL:n tileistä. Niiden mukaan VL:n varainhoitotili oli lopetettu 19.11.2008, lopetussaldo oli 198.683,55 euroa, lopetuskorko 114,75 euroa ja lähdevero 32,10 euroa. VL:n käyttötilille on kirjattu 19.11.2008 500 euron nosto ja 10.435,62 euron nosto. (Luvut yhteenlaskettuna ilman VL:n riidattomaksi ilmoittamaa 500 euron käteisnostoa: 198.683,55 + 114,75 - 32,10 + 10.435,62 = 209.201,82)

- ote pankin tapahtumapäiväkirjasta, josta ilmenee 209.201,82 euron arvoisen sekin kirjoittaminen VL:lle 19.11.2008.

- 30.6.2009 päivätyt tapahtumakyselyt KL:n tileistä. Niiden mukaan KL:n varainhoitotili oli lopetettu 19.11.2008, lopetussaldo oli 110.136,37 euroa, lopetuskorko 75,58 euroa ja lähdevero 21,10 euroa. KL:n käyttötilille on kirjattu 19.11.2008 9.886,59 euron nosto. (Luvut yhteenlaskettuna: 110.136,37 + 75,58 - 21,10 + 9886,59 = 120.077,44)

- ote pankin tapahtumapäiväkirjasta, josta ilmenee 120.077,44 euron arvoisen sekin kirjoittaminen KL:lle 19.11.2008.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Taustaa

Arvopaperilautakunnalle esitetyn selvityksen mukaan asiakkaat olivat vakuutussijoitustensa tappiollisuuteen tyytymättöminä vaihtaneet pankkia ja tässä yhteydessä solmineet uuden pankin kanssa täyden valtakirjan omaisuudenhoitoa koskevat sopimukset 16.11.2007. Heillä oli aiempaa sijoituskokemusta obligaatioista ja yrityslainoista sekä vakuutuksen kautta osakesijoittamisesta. Asiakkaat ovat irtisanoneet omaisuudenhoitosopimukset 19.11.2008 sijoitusten arvon laskun vuoksi. Sijoitustilien tapahtumakyselyistä laskettuna VL:n osalta on tuolloin realisoitunut 213.000 - 198.766,20 = 14.233,80 euron suuruinen sijoitustappio, KL:n osalta 119.000 - 110.190,85 = 8.809,15 euron tappio.

Asiakkaat ovat vaatineet pankilta hyvitystä katsottuaan, että kaikkien varojen sijoittaminen riskipitoisiin kohteisiin oli heidän toiveidensa vastaista. Asiakkaat ovat viitanneet yli 85 vuoden ikäänsä ja katsoneet, että heidän alkuperäisenä tarkoituksenaan oli sijoittaa varat säästötilille. Asiakkaat ovat myös vaatineet pankkia korvaamaan heidän käyttötiliensä saldot.

Tapauksessa on kysymys pankin tarjoamasta omaisuudenhoitopalvelusta. Tapaukseen soveltuvaa sääntelyä on sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa (26.10.2007/922) ja arvopaperimarkkinalaissa (26.5.1989/495). Asiassa sovelletaan 1.11.2007 voimaan tulleita mää¬räyksiä palveluntarjoajan selonotto- ja tiedonantovelvollisuudesta (923/2007, ns. MiFID-sääntely).

Arvopaperimarkkinalain 4 luvun 3 pykälän mukaan arvopaperinvälittäjän, joka tarjoaa sijoituspalveluna sijoitusneuvontaa tai omaisuudenhoitoa, on hankittava ennen sijoituspalvelun tarjoamista riittävät tiedot asiakkaan taloudellisesta asemasta, kyseistä sijoituspalvelua tai arvopaperia koskevasta sijoituskokemuksesta ja -tietämyksestä sekä sijoitustavoitteista, jotta se voi suositella asiakkaalle soveltuvia arvopapereita ja palvelua.

Lain 4 luvun 4 pykälän mukaan arvopaperinvälittäjän on annettava ei-ammattimaiselle asiakkaalle hyvissä ajoin ennen sijoituspalvelua tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä sopimuksen ehdot sekä riittävät tiedot arvopaperinvälittäjästä ja tarjottavasta palvelusta.

Arvopaperinvälittäjän on annettava ei-ammattimaiselle asiakkaalle hyvissä ajoin ennen sijoituspalvelun tai oheispalvelun antamista riittävät tiedot mm. arvopaperinvälittäjästä ja sen tarjoamista palveluista, palvelun kohteena olevista arvopapereista ja niihin liittyvistä riskeistä sekä sijoitusstrategioista, jos niitä on ehdotettu, ja niiden riskeistä.

Lakia täydentävässä Rahoitustarkastuksen (nyk. Finanssivalvonnan) standardissa 2.1 todetaan mm., että rahoituspalvelun tarjoajan tulee antaa asiakkailleen olennaista tietoa asiakkaiden päätöksenteon tueksi rahoituspalvelun sisällöstä sekä rahoituspalveluun liittyvistä olennaisista riskeistä. Huomioon on otettava rahoituspalvelun ja sen kohteena olevan rahoitusvälineen luonne sekä asiakkaan tuntemus rahoitusmarkkinoista.

Perustelut

Omaisuudenhoitosopimusten solmiminen, pankin selonotto- ja tiedonantovelvollisuus

Asiakkaille on 16.11.2007 tehty säästäjä- ja sijoittajakuvakartoitus. Pankki on selvittänyt mm. asiakkaiden aktiivisuutta, sijoitusaikaa, varautumista taloudellisiin riskeihin, tulonlähteitä ja menoja. Tuolloin annettujen tietojen perusteella asiakkaat on luokiteltu maltillisiksi sijoittajiksi, jotka tavoittelevat hyvää arvonnousua, ovat valmiit ottamaan jonkin verran riskiä ja hyväksyvät sijoituksen arvon tilapäisen laskun sijoitusaikana. Asiakkaat ovat halunneet, että sijoituspäätökset tekee varainhoitaja. Asiakkaiden kirjelmien mukaan samassa neuvottelutilaisuudessa oli puhuttu myös asiakkaiden aiemmasta sijoituskokemuksesta.

Esitetyn asiakirjaselvityksen perusteella arvopaperilautakunta katsoo, että pankki on täyttänyt arvopaperimarkkinalain mukaisen selonottovelvollisuutensa.

Asiassa on VL:n oman kertomuksen perusteella riidatonta, että hän oli ottanut osakerahastosijoituksen osalta tietoisen sijoitusriskin. Muulta osin lautakunta toteaa, että säästäjä- ja sijoittajakuvakartoituksessa on esitelty pankin mallisalkkujen eri omaisuusluokat ja annettu tietoa niiden tuotto-odotuksista ja riskitasoista sekä todettu, että todellinen tuotto voi olla tuotto-odotusta suurempi tai pienempi. Kartoitukseen sisältyvissä maltillista mallisalkkua kuvaavissa tuottokäyrästöissä on esitetty myös pitkään jatkuvan tappion mahdollisuus. Täyden valtakirjan omaisuudenhoitoa koskevissa yleisissä ehdoissa, jotka asiakkaat ovat allekirjoittaneet, on kohdassa 4 todettu asiakkaan olevan tietoinen arvopaperisijoituksiin sisältyvistä riskeistä ja siitä, että tähän omaisuudenhoitosopimukseen perustuvat sijoitukset voivat tuottaa joko voittoa tai tappiota. Vastuu sopimuksen mukaisen omaisuudenhoidon taloudellisesta tuloksesta on ehtokohdan mukaan asiakkaalla.

Esitetyn selvityksen perusteella lautakunta katsoo, että pankki on antanut omaisuudenhoitosopimukseen perustuvien sijoitusten riskeistä ja sijoitustappion mahdollisuudesta riittävästi tietoa asiakkaidensa päätöksenteon tueksi. Pankki on siten täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa tältä osin.

Sijoitussuosituksen sisällön asianmukaisuus, sijoitushorisontti ja riski

Pankki oli kyselemällä selvittänyt asiakkaidensa sijoittajakuvan olevan maltillinen. Kartoituksen mukaan tämä merkitsee sitä, että sijoittaja tavoittelee hyvää arvonnousua, on valmis ottamaan jonkin verran riskiä ja hyväksyy, että sijoitusten arvo voi sijoitusaikana tilapäisesti laskea jonkin verran. Sijoitussuunnitelmaan merkittyjen kysymysten ja vastausten perusteella asiakkaat olivat varautuneet taloudelliseen riskiin erittäin hyvin, heidän sijoitusaikansa oli yli 7 vuotta ja heidät oli luokiteltu pitkäaikaiseen sijoittamiseen tähtääviksi osta ja pidä
-sijoittajiksi.

Pankin sijoitussuosituksena oli varovainen rahastomallisalkku, jossa osakesijoitusten osuus on 25 % ja korkosijoitusten osuus yhteensä 75 %. Tämä suositus lautakunnan arvion mukaan sopii yhteen yllä kuvatun maltillisen sijoittajakuvan ja asiakkaiden taloudellisesta tilanteesta olevien tietojen kanssa. Suositus on siten ollut lähtökohtaisesti asianmukainen.

Asiakkaat ovat yli 85 vuoden ikäänsä viitaten katsoneet, ettei seitsemän vuoden sijoitusaika ole voinut olla heille hyväksyttävä ja että heidän varojensa olisi tullut olla riskittömillä säästötileillä. Pankki puolestaan on katsonut asiakkaiden hyväksyneen riskin.

Arvopaperilautakunta katsoo aiemman ratkaisukäytäntönsä mukaisesti, ettei asiakkaan ikä itsessään ole peruste olla tarjoamatta hänelle erilaisia sijoituspalveluja. Ikääntynytkin henkilö voi tehdä pitkäaikaiseksi tarkoitettuja sijoituksia, joihin liittyy sijoitusriski. Ikääntymiseen voi tosin liittyä esim. ymmärryskyvyn heikentymistä tai muita senkaltaisia seikkoja, joilla voi olla merkitystä sijoituspalveluiden tarjoamisen kannalta. Mitään tällaisia tekijöitä ei tässä tapauksessa esitetystä selvityksestä kuitenkaan ilmene.

Lautakunta toteaa, että kartoitusasiakirjojen mukaan niissä oleviin sijoitussuunnitelmiin merkitty seitsemän vuoden sijoitusaika ja muut seikat sekä luonnehdinta asiakkaiden riskin¬ottovalmiudesta perustuvat asiakkaiden sijoitusneuvottelussa antamiin tietoihin. Asiakkaat ovat allekirjoittaneet nämä kartoitusasiakirjat. Lautakunta katsoo tämän tukevan sitä, että kartoitukseen merkityt seikat ovat vastanneet asiakkaiden kertomusta ja heidän tuolloisia toiveitaan. Pankin ¬suositus on asianmukaisesti perustunut näihin kartoituksella selvitettyihin tietoihin.

Näillä perusteilla lautakunta katsoo, että pankin sijoitussuositus on ollut sisällöltään asianmukainen.

Varainhoitajan toiminta

Asiakkaat ovat katsoneet varainhoitajan menetelleen heidän toiveidensa vastaisesti sijoitta¬malla kaikki heidän varansa sellaisiin kohteisiin, joihin liittyy riski sijoitetun pääoman alentu¬misesta. Lisäksi asiakkaat ovat katsoneet, että varainhoitajan olisi pitänyt luopua osakesijoituksista tappioiden välttämiseksi. Pankki on pitänyt varainhoitajan toimintaa sopimuksen mukaisena.

Arvopaperilautakunta toteaa, että asiakkaat ovat omaisuudenhoitosopimukset allekirjoittamalla valtuuttaneet varainhoitajan yksin päättämään hoitoonsa tulleiden varojen rahasto¬jaosta ja uudelleensijoittamisista. Varojen sijoittaminen sijoitusriskin sisältäviin korko- ja osakerahastoihin on ollut sopimuksen mukainen toimenpide. Varainhoitajalle annettuun valtuutukseen on sisältynyt mm. oikeus harkita, onko osakerahastosijoitusten lunastaminen perusteltua. Näillä perusteilla lautakunta pitää varainhoitajan menettelyä omaisuudenhoitosopimuksen ehtojen mukaisena.

Käyttötilien saldot

Pankin mukaan asiakkaat olivat 19.11.2008 lopettaneet sijoitustilinsä ja nostaneet käyttötileillään olleet varat. Asiakkaiden mukaan heidän tarkoituksenaan oli, että VL:n tekemää 500 euron käteisnostoa lukuun ottamatta käyttötileillä olleet varat edelleen jäisivät käyttötileille. He ovat kritisoineet pankkivirkailijan toimintaa asiassa.

Varojen nostamisen syy jää lautakunnalle esitetyn selvityksen perusteella epäselväksi. Selvää toimitetun asiakirjaselvityksen perusteella kuitenkin on, että VL ja KL ovat 19.11.2008 allekirjoittamiensa tositteiden mukaan nostaneet nyt riidanalaiset varat käyttötileiltään. Pankin toimittamien tapahtumakyselyjen ja tapahtumapäiväkirjamerkintöjen perusteella laskettuna asiakkaiden käyttötileiltään nostamat varat sisältyvät heille tuolloin kirjoitettuihin sekkeihin. Asiakkaat ovat näin ollen saaneet käyttötileiltään nostamansa varat itselleen, eikä heille siten ole aiheutunut näiden varojen osalta vahinkoa.

Suositus

Arvopaperilautakunta katsoo, ettei pankki ole menetellyt omaisuudenhoitosopimuksia solmittaessa arvopaperimarkkinalain tai Finanssivalvonnan standardin vastaisesti tai muuten tuottamuksellisesti. Omaisuudenhoitoa koskevien sopimusehtojen mukaan pankki ei vastaa sopimuksen mukaisen omaisuudenhoidon taloudellisesta tuloksesta. Selvityksestä ei ilmene, että pankki olisi hoitanut asiakkaiden varoja omaisuudenhoitosopimuksen ehtojen vastaisesti. Näiden syiden vuoksi lautakunta katsoo, ettei asiakkaiden sijoitustappio ole sellaista vahinkoa, josta pankki olisi korvausvastuussa.

Käyttötileillä olleet varat asiakkaat olivat saadun selvityksen mukaan nostaneet itselleen. Heille ei siten ole aiheutunut tältä osin vahinkoa.

Lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Rissanen sekä jäsenet Kajander-Saarikoski, Palin, Repo, Sario, Tauru, Teperi ja Turtiainen. Sihteerinä toimi Raulos.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia