Haku

APL 361/08

Tulosta

Asianumero: APL 361/08 (2009)

Kategoria: Omaisuudenhoitotoiminta

Ratkaisu annettu: 28.05.2009

Omaisuudenhoitosopimus sijoitusrahasto-osuuden lunastaminen tiedonantovelvollisuus vahingonkorvausvaatimus

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 1.12.2008 päivätyn valituksen asiassaan sekä antanut asiassa lisävastineet 24.2.2009 ja 19.3.2009.

Asiakas on vaatinut, että sijoituspalveluyrityksen tulee korvattava hänelle 265 950,54 euron vahinko, joka on aiheutunut sijoituspalveluyrityksen laiminlyötyä asiakkaan sijoitusrahastolunastuksen tekemisen ulkomaiselle rahastoyhtiölle, jonka lunastukset on sittemmin keskeytetty rahaston likviditeettiongelman vuoksi. Maksu olisi pitänyt tapahtua rahaston sääntöjen mukaan 28.11.2008. Lunastuspyyntö on jätetty asiassa 30.9.2008.

Lisäksi asiakas vaatii 265 950,54 eurolle laillista viivästyskorkoa 11 % 30.11.2008 alkaen maksupäivään saakka. Koska sijoituspalveluyritys ei ole maksanut asiakkaalle rahaston lunastusmaksua oikeaan aikaan, asiakas on joutui ottamaan luottoa 40 000 euroa, jolla on saanut velvoitteensa hoidettua. Asiakas vaatii sijoituspalveluyritystä hyvittämään tähän luoton hankitaan liittyvät kustannukset.

Lisäksi asiakas vaatii sijoituspalveluyritystä hyvittämään hänelle rahaston hallinnointipalkkiot 31.10.2008 alkaen sekä viivästyneen veromaksun viivästyskorko-osuuden 173,82 euroa viivästyskorkoineen maksupäivään saakka.

Asiakas on vaatimuksensa perusteeksi esittänyt muun muassa seuraavaa:

Asiakas on pyytänyt Arvopaperilautakuntaa tutkimaan, onko sijoituspalveluyritys toiminut oikein hänen sijoitusrahaston lunastusmenettelyssään. Asiakas soitti 30.9.2008 sijoituspalveluyritykseen ja pyysi tekemään lunastuksen kokonaisuudessaan sijoitusrahastosta, jossa asiakkaalla oli varoja 256 950,54 euron arvosta.

Sijoituspalveluyritys oli pyytänyt asiakasta toimittamaan sähköpostitse lunastuspyynnön, jonka asiakas oli sijoituspalveluyritykselle tehnytkin sopimuksen mukaisesti 30.9.2008. Sijoituspalveluyrityksestä oli puhelinkeskustelun yhteydessä kertonut, että rahastosta on mahdollista tehdä lunastukset vain kerran kuukaudessa ja tässä tapauksessa lunastuspyynnön tulisi tapahtua 8.10.2008 mennessä. Tähän päivään mennessä tehdyt lunastuspyynnöt määräytyisivät arvopäivän 31.10.2008 mukaan ja maksu tapahtuisi marraskuun 2008 loppupuolella.

Asiakas tarkasteli tilejään 27.11.2008 ja havaitsi tehdyn lunastuksen puuttuvan edelleen hänen pankkitililtään. Seuraava päivä 28.11.2008 olisi viimeinen pankkipäivä, jolloin lunastus tulisi viimeistään asiakkaalle maksaa. Asiakas soitti asiasta sijoituspalveluyritykseen, jossa henkilö yllättäen totesi, että ”ai niin, en muistanutkaan, että sinäkin olit lunastanut tämän rahaston”.

Samassa yhteydessä sijoituspalveluyrityksestä kerrottiin edellisenä päivänä tulleet sijoitusrahastoa hallinnoivalta yhtiöltä kirje, jonka mukaan lokakuun lunastuksia ei maksettaisikaan, eikä olisi tietoa, milloin maksu tulisi. Asiakkaan näkemyksen mukaan ei ollut kohtuullista, että lunastus on tehty 30.9.2008 ja lunastuspäivän arvopäivä oli sääntöjen mukaan 31.10.2008, niin vasta kuukauden päästä tästä ajankohdasta asiakkaalle ilmoitetaan, ettei osuuksia lunastetakaan. Seuraavan lunastuksen arvopäivä olisi määräytynyt jo 28.11.2008.

Asiakas oli ilmoittanut sijoituspalveluyritykselle, että hänen tulisi saada rahat, koska hänen pitäisi maksaa lisäverot ja muut velvoitteet vuoden vaihteessa. Muussa tapauksessa hän joutuisi hakemaan pankista luottoa asioidensa hoitamiseksi. Sijoituspalveluyrityksestä oli kerrottu hänen olevan ilmeisesti rahaston ainoa yksityisasiakas muiden sijoittajien ollessa instituutioita, joita rahojen saamatta jääminen ei asettaisi yhtä vaikeaan tilanteeseen. Vielä 1.12.2008 ei sijoituspalveluyrityksestä ollut tullut mitään virallista tiedotetta asiasta. Lainakustannusten osalta sijoituspalveluyritys oli luvannut tulla asiakasta vastaan kevään hallinnointipalkkioiden osalta.

Asiakas on pyytänyt Arvopaperilautakuntaa selvittämään, onko sijoituspalveluyritys koskaan edes mitään lunastuspyyntöä rahastoyhtiölle tehnyt ja voiko olla mahdollista, ettei sijoituspalveluyrityksellä tai rahastoyhtiöllä ole asiassa mitään ilmoitusvelvollisuutta asiakasta kohtaan? Asiakas korostaa, että hänen rahasto-osuutensa näkyvät vielä 31.10.2008 omaisuudenhoitoraportissa, mikä tukisi asiakkaan käsitystä siitä, ettei lunastusta olisi koskaan edes tehty.

Asiakkaan käsityksen mukaan lunastukset pitäisi varmasti tehdä kirjallisesti ja jotakin dokumentaatiota asiasta pitäisi kai löytyä? Asiakas on pyytänyt myös selvitystä siitä, mitä tarkoittaa, että hänen lunastuksensa on jonossa odottamassa toteutumistaan? Asiakas hämmästelee, että jos asiat ovat todella menneet sijoituspalveluyrityksen kuvaamalla tavalla, onko oikein, ettei lunastusten keskeyttämisestä olen kerrottu hänelle nopeammin.

Asiakkaan mielestä sijoituspalveluyritys itse vastaa sopimuskumppaniensa valinnasta ja heidän toiminnastaan, joihin asiakas ei voi vaikuttaa. Miten siis asioiden tiedottaminen voi kestää kaksi kuukautta? Asiakkaan näkemyksen mukaan kaikki ei voi olla sijoituspalveluyrityksessä vain ”heistä johtumattomia syitä”. Lisäksi asiakas huomauttaa, että hänen mennessään sijoituspalveluyrityksen asiakkaaksi, oli hän tiedustellut, kuinka nopeasti rahat olisivat tarvittaessa kotiutettavissa? Asiakas oli saanut vastaukseksi, että ”päivässä”. Asiakas ei ole saanut kyseessä olevan rahastojen sääntöjä käyttöönsä.

Lopuksi asiakas haluaa tietää, onko rahaston hallinnointipalkkion periminen lopetettu samana päivänä kuin rahasto on suljettu?

Asiakas toteaa, että sijoituspalveluyritys kertoo olevansa omaisuudenhoitaja ja hänkin on ollut tämän rahaston hankinnan aikaan täyden valtakirjan omaisuudenhoitoasiakas. Konsultoivaan omaisuudenhoitosopimukseen asiakas siirtyi kesällä 2008.
 

Sijoituspalveluyrityksen vastaus asiakkaan valitukseen

Sijoituspalveluyritys on vaatinut, että asiakkaan valitus tulee hylätä perusteeltaan ja määrältään. Sijoituspalveluyritys on antanut 5.2.2009 asiakkaalle vastauksen reklamaation johdosta vastauksen lautakunnalle sekä antanut lisävastineet asiassa 16.3.2009 ja 9.4.2009.

Sijoituspalveluyritys on vaatimuksensa tueksi esittänyt muun muassa seuraavaa.

Asiakkaan varat on sijoitettu kansainvälisen rahaston alarahastoon. Sijoituspalveluyrityksen rahaston salkunhoitajana toimii kansainvälinen omaisuudenhoitaja. Suomalaiset sijoittajat voivat sijoittaa rahastoon sijoituspalveluyrityksen kautta. Asiakas on tehnyt lunastustoimeksiannon sähköpostitse 30.9.2008. Sijoituspalveluyrityksestä se on toimitettu eteenpäin toimeksiantoja käsittelevään back-officeen 30.9.2008. Asiakkaan rahasto-osuuksien omistusten arvo oli lunastustoimeksiantoa tehtäessä 265 950,54 euroa.

Sijoituspalveluyritys sai kansainvälisen rahaston salkunhoitajansa välityksellä 28.11.2008 kirjeitse virallisen tiedon rahaston hallitukselta rahastoon kohdistuvasta tilapäisestä lunastusten keskeytyksestä. Rahaston hallituksen mukaan rahastoon on kohdistunut suuri määrä lunastuksia. Rahaston hallitus päätti siten soveltaa seuraavaa rahastoesitteen ehtoa:

“Furthermore, if on any Valuation Day redemption requests and conversion requests relate to more than 10% of the Shares in issue in a specific Sub-Fund, the Directors may decide that part or all of such requests for redemption or conversion will be deferred for such period as the Directors consider to be in the best interests of the Sub-Fund, but normally not exceeding three Valuation Day(s). On the next Valuation Day following such period, these redemption and conversion requests will be met in priority to later requests. On any Valuation Day, redemption requests or conversion requests may be deferred until the Directors or their delegates are in receipt of redemption proceeds from the realisation of assets within the relevant Sub-Fund.”

Rahaston hallitus päätti keskeyttää lokakuun lunastukset tilapäisesti. Lunastusten tilapäisellä keskeyttämisellä pyritään turvaamaan rahaston sijoittajien yhdenvertainen asema. Sijoituspalveluyrityksestä otettiin yhteyttä asiakkaaseen 28.11.2008 ja hänelle kerrottiin, ettei sijoituspalveluyritys voi maksaa lunastusta. Sijoituspalveluyrityksellä ei ollut tuolloin tietoa maksujen aikataulusta ja arvosta, jolla lunastukset maksetaan. Sijoituspalveluyritys pahoitteli lunastusten maksamisen viivästystä asiakkaalle ja ilmoitti myös mahdollisuudesta palauttaa omaisuudenhoitopalkkioita keväällä 2009 lainasta aiheutuvien kulujen kattamiseksi.

Sijoituspalveluyrityksen 5.2.2009 toimittamassa vastineessa on viitattu lunastusten määräpäiväksi 8.10.2008. Ko. päivämäärä on sijoituspalveluyrityksen sisäinen määräaika. Rahaston merkintä- ja lunastusasiamiehenä toimivalle kansainväliselle pankille Luxemburgissa piti lunastustoimeksiannot toimittaa viimeistään 9.10.2008. Liitteenä olevista lunastustoimeksiannoista ilmenee, että lunastustoimeksianto on toimitettu 9.10.2008 tälle kyseiselle kansainväliselle yhteistyöpankille, joka on sijoituspalveluyrityksen käsityksen mukaan vastaanottanut lähetetyt lunastustoimeksiannot.

Useiden asiakkaiden asiakasvastaavana toimiva sijoituspalveluyrityksen työntekijä ei asiakkaan soittaessa 27.11.2008 ole heti muistanut, että juuri tämä asiakas on antanut lunastustoimeksiannon ko. rahaston osalta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö asiakkaan lunastustoimeksiantoa olisi tehty.

Asiakkaan mukaan sijoituspalveluyritys olisi kertonut lunastusten keskeytyksen tapahtuneen ennen 8.10.2009. Sijoituspalveluyritys korostaa saaneensa rahaston hallitukselta virallisen tiedon lunastusten keskeyttämisestä vasta 28.11.2008. Epävirallinen tieto lunastusten keskeytyksestä saatiin kansainväliseltä omaisuudenhoitajalta muutamaa päivää aikaisemmin. Asiakkaita tiedotettiin kuitenkin vasta kuin rahaston hallitus oli tiedottanut asiasta virallisesti. Lunastusten keskeyttämisestä tiedotettiin asiakkaille kirjeitse 2.12.2008. Sijoituspalveluyritys korostaa, että ko. rahaston hallitus on päättänyt keskeyttää lunastukset tilapäisesti. Sijoituspalveluyrityksen tulee kohdella kaikkia asiakkaitaan tasapuolisesti ja siten tiedottaa asiakkaitaan samanaikaisesti rahastoa koskevista asioista. Sijoituspalveluyritys ei siten voi eikä ole voinut vaikuttaa lunastusten tilapäiseen keskeytykseen.

Sijoituspalveluyritys on tiedottanut asiakkaitaan rahaston tilanteesta lähettämällä kirjeen asiakkailleen 9.2.2009. Valitettavasti asiakas ei ole saanut 9.2. päivättyä ja lähettyä kirjettä sijoituspalveluyritykselle tuntemattomasta syystä. Asiakkaalle lähetettiin 9.2.2009 päivätty kirje uudelleen tiedoksi 20.2.2009.

Asiakkaan mukaan hänelle olisi aikoinaan kerrottu, että rahat ovat kotiutettavissa rahastoista päivässä. Sijoituspalveluyrityksen kotimaisten rahastojen osalta tämä pitääkin paikkansa, sillä näiden rahastojen lunastukset maksetaan yleensä seuraavana arkipäivänä. Luxemburgiin rekisteröityjen rahastojen lunastukset maksetaan asiakkaalle noin viiden päivän kuluttua lunastustoimeksiannon toteuttamisesta. Tapauksessa käsillä olevan rahaston osalta, kuten edellä on selvitetty, toimeksiantoja voidaan toteuttaa (ja maksuja saada) vain kerran kuussa.

Asiakas on tullut sijoituspalveluyrityksen omaisuudenhoitoasiakkaaksi, jolloin sijoituspalveluyritys on omaisuudenhoitosopimuksen perusteella päättänyt sijoittaa kyseiseen rahastoon. Koska rahastoa ei ole lopetettu, vaan lunastukset on tilapäisesti keskeytetty, perii rahasto normaalisti hallinnointipalkkioita.

Sijoituspalveluyritys on toimittanut asiakkaan tekemän lunastustoimeksiannon rahaston merkintä- ja lunastusasiamiehelle. Asiakkaan puolesta annettu toimeksianto on tällä hetkellä jonossa odottamassa lunastustoimeksiantojen toteuttamista. Raportoinnin osalta rahasto poistuu raportista vasta sitten, kun itse lunastus on maksettu, eikä lunastustoimeksiannon tekemisen jälkeen. Sijoituspalveluyritys katsoo myös, ettei sillä ole mahdollisuutta maksaa asiakkaan lunastusta etukäteen ennen kuin lunastuksesta saadut varat saapuvat sijoituspalveluyrityksen tilille. Rahoitustarkastuksen kannan mukaan sijoituspalveluyritykset eivät saa luotottaa asiakkaitaan.

Sijoituspalveluyritys korostaa myös, että rahasto tulee maksamaan asiakkaan 30.9.2008 tekemän lunastuksen. Tällä hetkellä ei ole tietoja siitä minkä ajankohdan osuuden arvolla lunastus maksetaan. Sijoituspalveluyritys pahoittelee lunastusten tilapäisestä keskeyttämisestä asiakkaalle aiheutuneita kuluja, mutta katsoo edellä esitetyillä perusteilla, ettei sillä ole vahingonkorvausvelvollisuutta. Mahdolliset vahingonkorvausvaatimukset tulee esittää ko. rahaston hallitukselle. Sijoituspalveluyritys katsoo myös, että ko. rahaston hallitus päättää hallinnointipalkkioiden perimisestä ja palauttamisesta eikä sijoituspalveluyritys siten voi päättää niiden palauttamisesta.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys sijoituspalveluyrityksen tarjoamasta sijoituspalvelusta, josta on säännelty sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (922/2007) 5 §:ssä ja arvopaperimarkkinalain (495/1989) 4 luvussa (923/2007). Lisäksi Finanssivalvonta on antanut edellä mainittuja lakeja täydentävän standardit 2.1 Rahoituspalvelujen tarjoamisessa noudatettavista menettelytavoista sekä 2.2 Rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden markkinoinnista, joiden mukaan sijoituspalveluyhteisön on noudatettava tiettyjä erityisiä velvollisuuksia, jotta asiakkaiden suoja ja sijoittajien luottamus toteutuisi. Määritellyt toimintatavat muodostavat perustan arvopaperinvälittäjän vastuun arvioinnille.

Asiakas on vaatinut, että sijoituspalveluyrityksen tulee korvattava hänelle 265 950,54 euron vahinko, joka on aiheutunut sijoituspalveluyrityksen laiminlyötyä asiakkaan sijoitusrahastolunastuksen tekemisen ulkomaiselle rahastoyhtiölle, jonka lunastukset on sittemmin keskeytetty rahaston likviditeettiongelman vuoksi. Maksu olisi pitänyt tapahtua rahaston sääntöjen mukaan 28.11.2008. Lunastuspyyntö on jätetty asiassa 30.9.2008.

Sijoituspalveluyritys on vaatinut, että asiakkaan valitus tulee hylätä perusteeltaan ja määrältään.

Asiassa on tullut selvitetyksi, että asiakas antoi 30.9.2008 sähköpostitse lunastuspyynnön sijoituspalveluyritykselle, joka vastoin asiakkaan käsitystä toimitti lunastustoimeksiannon 9.10.2008 sen kansainväliselle yhteistyöpankille, joka on vastaanottanut lähetetyt lunastustoimeksiannot. Maksu olisi pitänyt tapahtua rahaston sääntöjen mukaan 28.11.2008. Asiassa sittemmin annetun selvityksen mukaan asiakas on saanut kyseisestä rahastosta 191 107,73 euron suorituksen, joka on maksettu 12.5.2009.

Riitaiseksi asiassa sen sijaan on jäänyt, olisiko ulkomainen rahastoyhtiö saanut keskeyttää lunastusten maksamisen ja onko asiakas saanut tiedon lunastusten keskeyttämisestä sijoituspalveluyritykseltä riittävän nopeasti. Lisäksi riitaiseksi on jäänyt, onko asiakas ollut kyseisen rahaston säännöistä tietoinen.

Asian käsittely Arvopaperilautakunnassa tapahtuu kirjallisesti. Lautakunnan ratkaisusuositus asiassa voi perustua vain sen käytettävissä olevista asiakirjoista.

Ulkomainen rahastoyhtiö on ilmoittanut suomalaiselle sijoituspalveluyritykselle, että rahastoyhtiön hallitus keskeyttää rahaston lunastukset 28.11.2008 johtuen lunastusten suuresta määrästä ja sen hetkisestä sisällöstä sekä likviditeettitilanteesta johtuen.

Ulkomaisen rahaston sääntöjen nojalla tämän hallitus on tehnyt seuraavat päätökset osuudenomistajien tasapuoliseksi ja kohtuulliseksi kohtelemiseksi:

- lokakuun lunastustoimeksiannot lykättiin 100 prosenttisesti; ja
- toimeksiantoja marraskuusta 2008 lähtien ei toteuteta ennen kuin kaikki lunastustoimeksiannot lokakuulta on toteutettu.

Hallitus on päättänyt myös osuudenomistajien edun säilyttämiseksi, että salkun epälikvideistä sijoituksista tehdään oma erityissalkku. Tästä kyseisestä erityissalkusta maksetaan jatkossa pääomia sijoittajille heidän omistusosuuksien suhteessa. Tästä erityissalkusta myös tapauksen asiakkaalla on vielä mahdollisuus saada lunastuksia omistuksensa suhteessa.

Arvopaperilautakunta toteaa ulkomaisen sijoitusrahaston lunastusten keskeyttämisen tiedottamisen osalta, että sijoituspalveluyritys on toiminut kyseissä tapauksessa asiakkaaseen päin hyvän arvopaperimarkkinatavan mukaisesti ja ilmoittanut asiasta asiakkailleen niin pian kuin sen on ollut mahdollista. Kyseisen rahaston erityistilanne ei ole ollut sijoituspalveluyrityksen päätäntävallan alaisuudessa, vaan asian on voinut ratkaista vain ulkomaisen rahastoyhtiön hallitus. Arvopaperilautakunta katsoo, ettei sijoituspalveluyritys ole lunastuspyynnön eteenpäin viemisen ja asiakkaan tiedottamisen osalta laiminlyönyt omia velvollisuuksiaan tai vastuitaan.

Kaiken kaikkiaan lautakunta toteaa, että kyseisen kaltaisten rahastojen ongelmat ovat olleet pääasiassa seurausta kansainvälisen taloudellisen tilanteen rajusta muutoksesta, minkä johdosta sekä Suomessa että ulkomailla on jouduttu keskeyttämään tilapäisesti tai kokonaan rahastojen lunastuksia yhtiöiden hallitusten ja valvovien viranomaisten päätöksillä.

Edellä kerrotuilla perusteilla Arvopaperilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Rissanen sekä jäsenet Kontkanen, Teperi, Tauru, Turtiainen, Sario, Sainio ja Tuokko. Sihteerinä toimi Kouvalainen.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia