Haku

APL 34/03

Tulosta

Asianumero: APL 34/03 (2003)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 02.09.2003

Markkinainformaatiopalvelu järjestelmähäiriö vahingonkorvausvaatimus

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 5.3.2003 päivätyn valituksen ja antanut lisäksi 14.5.2003 ja 3.7.2003 päivätyt lausumat. Valituksessaan asiakas on pyytänyt Arvopaperilautakunnalta ratkaisua hänen ja arvo-osuustilinhoitajan välisessä korvausasiassa.

Kertomansa mukaan asiakas oli antamassa 29.11.2002 verkkopankin välityksellä myyntitoimeksiantoa 2400 Stonesoft Oyj:n osakkeesta pankin järjestelmästä saamansa markkinainformaation perusteella. Tarkkailtuaan kurssitasoja hän kuitenkin huomasi, etteivät ne päivittyneet asianmukaisesti, mistä syystä hän ei ollut tietoinen osakemarkkinoiden todellisesta tilanteesta ja myyntitoimeksiannon antaminen vaikeutui. Asiakas katsoo, että tapauksen johdosta hänelle aiheutui ylimääräistä työtä ja kohtuutonta riskinkantoa. Lisäksi tapaus sekoitti hänen loppupäivän ohjelmansa.

Korvauksena tapahtuneesta asiakas on vaatinut asian selvittämisestä aiheutuneina puhelin-, postitus- ja kopiointikuluina 14 euroa sekä asian aiheuttamasta ajankulusta ja aiheettomasta kivusta ja särystä 21 euroa eli yhteensä 35 euroa. Korvausvaatimustaan asiakas perustelee pankin vastuulla tarjoamistaan palveluista ja sillä, että hänelle on aikaisemminkin korvattu vastaavanlaisesta tapauksesta aiheutuneita kustannuksia ja että myös tästäkin tapahtumasta oli jo luvattu korvaus puhelimitse.

Pankkiiriliikkeen vastaus asiakkaan valitukseen

Pankkiiriliike on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 29.4.2003 päivätyn vastauksen ja antanut lisäksi 27.5.2003 päivätyn vastineen sekä ilmoittanut 4.8.2003, ettei se enää toimita vastinetta. Vastauksessaan pankkiiriliike on katsonut, ettei se ole velvollinen korvaamaan asiakkaan esittämiä vaatimuksia.

Pankkiiriliikkeen mukaan korvausta ei ole asiakkaalle missään vaiheessa luvattu, vaan se on luvattu suorittaa, mikäli se asian tutkimisen jälkeen nähtäisiin aiheelliseksi. Asiakkaalla ei myöskään ole ollut sopimusta reaaliaikaisista pörssikursseista, joka on maksullinen palvelu, joten asiakkaalle ei ole voinut aiheutua ylimääräisiä kustannuksia tapahtuneesta.

Aikaisemmin maksamastaan korvauksesta pankki totesi, että hyvitys ei johtunut pankin laiminlyönnistä, vaan se suori-tettiin ns. hyvän tahdon eleenä eikä siihen voi suoraan vedota tulevissa tapauksissa.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Arvopaperilautakunnan näkemyksen mukaan tapauksessa on kysymys siitä, onko pankki antanut asiakkaalle kaupankäynnistä tehtyjen sopimuksien mukaista tietoa sijoituspäätöksen tekemiseksi.

Arvopaperilautakunta toteaa, että asiakkaan ja pankin välistä vastuun jakautumista on tapauksessa arvioitava pankin sähköisen asioinnin ehtojen mukaisesti, joihin asiakas on sitoutunut mm. vastaanottaessaan palveluavaimet tai selailemalla sivustoja. Ehtojen mukaan pankki ei vastaa online-palvelun tai sen välityksellä tarjottavan tai käytettävän finanssipalvelun käytön estymisestä, viivästymisestä tai virheellisyydestä ja palvelussa käytettävän tunnisteen toimimattomuuden tai sen muun palvelun käyttöön vaikuttavan ominaisuuden aiheuttamasta välillisestä vahingosta, kuten tulon tai ansion menetyksestä, korkotappiosta, saamatta jääneestä tuotosta, liiketoiminnan vähentymisestä tai keskeytymisestä, asiakkaan ja kolmannen osapuolen välisestä sopimuksesta tai sellaisen toteutumatta jäämisestä taikka muusta kolmannen osapuolen asiakkaalle esittämistä vaatimuksista. Palvelut ovat myös maksullisia, ellei toisin ole sovittu.

Tapauksesta saadun selvityksen mukaan asiakas ei ole tilan-nut erillistä maksullista reaaliaikaista markkinainformaatiopalvelua. Koska pankki ei asiasta tehdyn sopimuksen nojalla ole ollut velvollinen toimittamaan reaaliaikaista markkinainformaatiota, ei sen voida tapauksessa katsoa syyllistyneen sopimusrikkomukseen, vaikka pankin sivuilla ollut markkinainformaatio olisikin häiriön takia poikennut tavanomaisesti sieltä maksutta saatavista viivästetyistä mark-kinatiedoista. Asiakas ei ole myöskään esittänyt tai väittänyt, että hän olisi häiriön takia asettanut myyntitoimeksiantoonsa erheelliset rajakurssit ja sitä kautta kärsinyt välitöntä vahinkoa. Kertomansa mukaan hän on onnistunut saamaan toisesta lähteestä lähes reaaliaikaisen tiedon. Sitä, että tietojen hankkiminen toimeksiannon ehtojen määrittelemiseksi on mahdollisesti häiriön takia aiheuttanut tavanomaisesta poikkeavaa ylimääräistä työtä ja epätietoisuutta, ei lautakunnan mukaan ole pidettävä korvattavana vahinkona.

Edellä mainituin perustein Arvopaperilautakunta katsoo, ettei pankki ole syyllistynyt laiminlyöntiin tai sopimusrikkomukseen, minkä johdosta se olisi korvausvelvollinen asiakasta kohtaan.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Hoppu, Kontkanen, Parkkonen, Teperi ja Tuokko. Sihteerinä toimi Sainio.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia