Haku

APL 32/11

Tulosta

Asianumero: APL 32/11 (2011)

Kategoria: Sijoituspalvelun tarjoaminen

Ratkaisu annettu: 08.11.2011

Joukkovelkakirjalaina sijoitusneuvonta reklamaatio

Tapahtumatiedot

Asiassa on kyse uudentyyppiseen, vaihtuvakorkoiseen joukkovelkakirjalainaan sijoitetun pääoman menettämisestä aiheutuneen vahingon korvaamisesta sekä reklamaation oikea-aikaisuudesta. Kyseinen sijoitusinstrumentti on muodoltaan joukkovelkakirjalaina, jossa sijoittaja ottaa liikkeeseenlaskijariskin lisäksi kannettavakseen tuotteen viitesalkussa olevien yhtiöiden luottoriskiä. Tuotteessa on liikkeeseenlaskusarjasta riippuen ollut kolme tai neljä tuotto- ja riskitasoa, joita sijoittaja on voinut merkitä.

Tapauksessa asiakas on ottanut 100.000 euroa lainaa 10.3.2006 ja merkinnyt osalla luotosta liikkeeseenlaskusarjan riskipitoisinta tasoa 50.000 eurolla. Loput lainasummasta hän käytti veneenostoon. Asiakas sai tiedon tuotteen arvottomaksi menemisestä 6.5.2009 pankin lähettämästä asiakaskirjeestä, jälkeen asiakas oli käynyt pankin edustajan kanssa keskusteluja, mutta ei ollut niissä erityisesti tuonut tyytymättömyyttään tuotteeseen esille. Kirjallista reklamaatiota hän ei pankille suoraan ollut tehnyt ennen kuin saattoi asian lautakunnan käsiteltäväksi 16.2.2010 päivätyllä valituksellaan. Asiakas merkitsi lisäksi 3.4.2007 keskeisiltä ominaisuuksiltaan samanlaista tuotetta, mistä hän ei kuitenkaan ole valittanut. Pankin kanssa voimassa olleen sopimuksen mukaisesti asiakkaan on tullut reklamoida kirjallisesti 30 päivän kuluessa saatuaan tiedon pankin toimenpiteestä.
 

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas katsoo, että pankki on laiminlyönyt lainmukaiset tiedonanto- ja selonottovelvollisuutensa, minkä lisäksi hän olisi reklamoinut asiasta kohtuullisessa ajassa. Asiakkaan näkemyksen mukaan sopimuksissa oleva 30 päivän reklamaatioaikaa tulee tulkita oikeustoimilain 36 §:n valossa ja jättää se huomioimatta, koska ajan soveltaminen tämän tyyppisessä tapauksessa ja tuotteessa rajoittaa liikaa hänen oikeussuojaansa. Asiakkaan näkemyksen mukaan lautakunta olisi myös jo ottanut kantaa reklamaatioasiaan ryhdyttyään käsittelemään asiaa ja että joka tapauksessa reklamaatio-oikeuden olemassaolo on esikysymys, joka tulee ratkaista ensisijaisesti.

Asiakas kertoo, että alun perin hän oli menossa realisoimaan sijoituksiaan veneenhankintaa varten, mutta pankin toimihenkilö oli myyntipuheillaan saanut hänet vakuutettua tuotteen erinomaisuudesta ja pääoman säilyvyyden vuoksi myös sen soveltuvuudesta velkarahasijoittamiseen vastoin sijoitusprofiiliaan. Tuotteen merkinnän asiakas kertoo tehneensä pelkästään toimihenkilöltä saamansa informaation perusteella ja saaneensa sitä koskevaa kirjallista materiaalia vasta myöhemmin. Asiakkaan korvausvaatimus on tuotteeseen sijoittamansa pääoma vähennettynä hänen siitä saamillaan tuotoilla eli 34.683 euroa.
 

Palveluntarjoajan vastaus asiakkaan valitukseen

Pankki kiistää asiakkaan korvausvaatimuksen, koska sen näkemyksen mukaan asiakas on saanut tuotteesta oikeat ja riittävät tiedot perustellun sijoituspäätökseen tekemiseksi. Lisäksi pankki katsoo, että kun asiakas ei ole väitetystä tuotteen virheellisestä myynnistä tietoiseksi tultuaankaan reagoinut, on hän menettänyt oikeutensa vedota asiaan. Pankin näkemyksen mukaan reklamaatioajan voidaan katsoa alkaneen jo heti tuotteen merkintähetkestä ja koska asiakas ei ole millään tavalla reklamoinut pankin toimia liittyen hänen myöhempään vastaavaan tuotteeseen tekemäänsä sijoitusta, mahdollisesti myös kyseisestä hetkestä alkaen, mutta joka tapauksessa kuitenkin viimeistään asiakkaan saatua tiedon hänen tuotteeseen sijoittamansa pääoman alenemisesta 6.5.2009. Myös pankki on todennut, että reklamaatioasia on hyvä ratkaista ensimmäisenä asian käsittelyn nopeuttamiseksi.

Pankin mukaan asiakkaalle ei ole annettu suullisesti kirjallisesta markkinointimateriaalista poikkeavia tietoja eikä asiassa ole edes väitetty, etteikö tuotteen kirjallinen materiaali olisi vähintään ollut asiakkaan saatavissa ennen hänen tekemäänsä merkintää. Pankin näkemyksen mukaan sen edustaja on toimintatapansa mukaisesti lähettänyt asiakkaalle tuotteen myyntiesitteen etukäteen sähköpostilla. Pankki toteaa, ettei se pysty sitä enää näin pitkän ajan kuluttua todentamaan, mutta toisaalta asiakaskaan ei ole vastineissaan kyseistä toimintatapaa kiistänyt. Pankki myös korostaa, että kysymyksessä on kokenut sijoittaja, jolla on keskivertoasiakasta huomattavasti paremmat tiedot ja kokemus sijoittamisesta. Hänen on täytynyt käsittää, ettei tuote on pääomaturvattu, minkä vuoksi pääoman menettäminen on ollut mahdollista.
 

Selvitykset

Osapuolten kirjelmien ja reklamaatiota koskevan kirjeenvaihdon lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- sijoitussuunnitelman päivitys 5.10.2004
- joukkolainatuotteen markkinointiesite (helmikuu 2006)
- joukkolainatuotteen PowerPoint esittelymateriaali
- lainan ehdot
- varallisuudenhoitosopimus 10.3.2006
- sijoitusneuvontasopimus 28.3.2008
- 25.2.2009 päivätty pankin asiakkaalle lähettämä ilmoitus tuotteen takaisinsaantiarvon määrityksestä
- 6.5.2009 päivätty pankin asiakkaalle lähettämä ilmoitus joukkolainatuotteen arvonmenetyksestä
- omaisuusraportti 6.9.2010
- toimihenkilön muistiinpanoja
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Taustaa

Arvopaperilautakunta toteaa, että yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan osapuolen on reklamoitava kohtuullisessa ajassa saatuaan tiedon vastapuolen toimista, jotka eivät hänen mielestään ole menneet sovitulla tavalla tai niissä on joku muu virhe. Kohtuullisen ajan pituus voi vaihdella riippuen tarjottavasta palvelusta ja osapuolten on mahdollista määritellä aikaa tarkemmin.

Perustelut

Osapuolten välisten sopimusten mukaan, mikäli asiakas ei ole reklamoinut kirjallisesti 30 päivän kuluessa saatuaan tiedon pankin toimenpiteestä, katsotaan hänen hyväksyneen kyseisen toimen ja ellei muuta osoiteta, niin asiakkaan katsotaan saaneen tiedon postitse lähetetystä ilmoituksesta viimeistään seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä Lautakunta on aikaisemmissa ratkaisuissaan katsonut, että sopimuksissa määritelty reklamaatioaika ei kaikissa tapauksissa ole sellaisenaan ehdoton, vaan asiaa on arvioitava kokonaisuutena. Tapauksesta saadun selvityksen perusteella asiakkaan reklamaatioajan on katsottava alkaneen viimeistään siitä, kun hän sai pankin 6.5.2009 päivätyn kirjeen, jossa kerrottiin tuotteen pääoman alenemisesta. Lisäksi lautakunta toteaa, että asiassa ei ole edes väitetty asiakkaan reklamoineen pankille ennen asian saattamista Arvopaperilautakunnan käsittelyyn helmikuussa 2010.

Suositus

Arvopaperilautakunta katsoo, että asiakkaan sijoituksensa arvon menettämisestä tietoiseksi tulon ja hänen siitä tekemänsä reklamaation välinen seitsemän kuukauden välinen aika ylittää kohtuulliseksi katsottavan reklamaatioajan, mistä syystä asiakkaan on katsottava menettäneen valitusoikeutensa asiassa. Lautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen an­tami­seen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Norros, Repo ja Sario sekä varajäsen Laurila. Sihtee­rinä toimi Sainio.

ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta