Haku

APL 3/16

Tulosta

Asianumero: APL 3/16 (2016)

Kategoria: Sijoitusrahastotoiminta

Ratkaisu annettu: 19.04.2016

Erikoissijoitusrahasto. Pääomasijoittaminen. Markkinointi. Sijoituspolitiikka.

Tapahtumatiedot

Asiakas oli palveluntarjoajalta 10.12.2014 saamansa sähköpostin perusteella kiinnostunut rahastosta ja pyysi siitä lisätietoja. Tutustuttuaan rahastosta saamiinsa esitteisiin, hän oli käynyt palveluntarjoajan edustajan luona allekirjoittamassa merkinnän ja siirtänyt 25.000 euroa rahastoon 15.1.2015. Asiakas oli yhteydessä palveluntarjoajaan 26.12.2015 ja vaati rahojaan takaisin, koska rahaston sijoituspolitiikka ei ollut vastannut luvattua. Palveluntarjoaja on ollut valmis lunastamaan asiakkaan osuudet yhteydenottoa seuraavana rahaston aukioloajankohtana ilman lunastuspalkkiota, mihin asiakas ei kuitenkaan ole suostunut.

Asiakkaan valitus

Asiakkaan mukaan hän oli kiinnostunut rahastosta, koska sen avulla oli mahdol-

lista tehdä sijoituksia listautumattomiin yrityksiin, mikä on muuten kovin vaikeaa. Hänelle annettujen esitteiden mukaan rahaston tavoitteena oli sijoittaa 80-90 %:ia varoistaan pääomarahastoihin, minkä lisäksi se voisi sijoittaa korkeintaan 10 %:ia korkosijoituksiin kassanhallinnan mahdollistamiseksi. Rahaston puolivuotiskatsauksen 30.6.2015 mukaan rahaston varoista kuitenkin vain 27,22 %:ia oli sijoitettu pääomarahastoihin, 13,3 %:ia korkorahastoihin ja käteisenä oli 40,23 %:ia.  Koska rahaston sijoituspolitiikka ei ole vastannut luvattua, niin asiakas vaatii palveluntarjoajaa palauttamaan sijoittamansa 25.000 euroa 7,5 %:n viivästyskorkoineen sijoituspäivästään 15.1.2015 lähtien lisättynä 1.000 euron vahingonkorvauksella tai lunastamaan rahasto-osuudet ilman palkkiota, jos se on hänelle edullisempi vaihtoehto.

Palveluntarjoajan vastine

Palveluntarjoajan mukaan se ei ole voinut suostua asiakkaan vaatimukseen sellaisenaan, koska se olisi vastoin rahaston sääntöjä ja loukannut osuudenomistajien yhdenvertaista kohtelua. Palveluntarjoaja on kuitenkin ehdottanut asiakkaalle, että tämä olisi antanut heti alkuvuodesta lunastustoimeksiannon ja saatuaan varansa takaisin helmikuun alussa, hän olisi vielä voinut esittää korvausvaatimuksen palveluntarjoajaa kohtaan, mikäli olisi katsonut sen tarpeelliseksi.

Palveluntarjoaja haluaa täsmentää, että asiakkaan viittaamassa esitekohdassa pääomarahastojen osuudeksi on alustavasti arvioitu 60-80 % ja että asiakkaan esille nostama korkosijoitusten 10 %:n enimmäismäärä on ollut virheellisesti vain heidän verkkosivujen esittelytekstissä, mistä se on asiakkaan yhteydenoton jälkeen sittemmin korjattu, koska kyseisestä rajoituksesta ei ole mainintaa rahaston säännöissä. Asiakkaan käytössä ovat kuitenkin ennen merkinnän tekemistä ja sen jälkeen koko ajan olleet myös rahaston ajantasaiset ja viralliset lakisääteiset avaintieto- ja rahastoesitteet.

Palveluntarjoaja toteaa lisäksi, että puolivuotiskatsaukseen mennessä rahasto oli ollut toiminnassa vasta puoli vuotta, minkä vuoksi tavoitteisiin ei vielä oltu päästy salkunhoidollisesti järkevällä tavalla ja sääntöjen puitteissa. Rahaston suositeltu sijoitusaika on yli viisi vuotta. Asian arvioinnissa tulee palveluntarjoajan mukaan ottaa huomioon myös tämäntyyppisten rahastojen tyypillinen toimintatapa toimia sijoittajien sijoitussitoumusten pohjalta, joita ei makseta välittömästi vaan vasta sitä mukaa kun kohderahasto tarvitsee pääomia sijoituksiinsa. Puolivuotiskatsauksessa ilmoitetut luvut ovat sijoitussitoumuksista sisään kutsuttua rahaa, eivätkä siten kuvasta koko sijoitustoiminnan suuruutta. Mikäli sisään kutsua odottavatkin varat olisi laskettu mukaan, olisi niiden osuus puolivuotisraportin aikaan noussut 55 %:iin. Loppuvuoden 2015 aikana kohderahastoihin tehdyt sijoitussitoumukset ovat nostaneet osuuden 68,1 %:iin, joista sisään kutsuttujen varojen osuus on 31,3 %:ia. Mainittujen sijoitusten lisäksi rahasto on myös sijoittanut varojaan pääomasijoitusyhtiöiden osakkeisiin 13,33 %:ia sekä rahastoon, joka sijoittaa varansa pääomasijoitustoimintaan.

Yhtiön mukaan sen asiakkaalle tarjoama mahdollisuus lunastaa osuutensa 31.12.2015 yhteisarvolla 24.046,78 euroa ilman siitä kyseisellä sijoitusajalla normaalisti perittävää 5 %:n kulua - määrältään 1.200 euroa - on erittäin kohtuullinen vastaantulo asiassa.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- Rahaston puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2015

- Rahaston markkinointimateriaalia, 15 sivua, joulukuu 2014

- Rahaston markkinointi sähköposti 10.12.2014

- Asiakastietolomake 5.1.2015

- Rahaston toimeksiantolomake 15.1.2015

- Rahastoesite 10.9.2015

- Rahaston avaintietoesite

- Rahaston tietoja palveluntarjoajan internetsivuilta 26.12.2015

- Palveluntarjoajan ja asiakkaan reklamaatiokirjeenvaihtoa

Ratkaisusuositus

Kysymyksen asettelu

Tapauksessa tulee arvioitavaksi onko palveluntarjoaja antanut rahastosta riittävät tiedot asiakkaalle ja onko rahaston sijoituspolitiikka vastannut rahaston säännöissä määriteltyä.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Arvopaperimarkkinalain (14.12.2012/746) 1 luvun 3 §:n mukaan arvopaperien ja muiden rahoitusvälineiden markkinoinnissa ja vaihdannassa, joka tapahtuu elinkeinotoiminnassa, sekä täytettäessä tämän lain mukaista tiedonantovelvollisuutta ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja.

Sijoituspalvelulain 10 luvun 2 §:n mukaan sijoituspalvelun ja oheispalvelun tarjoamisessa on toimittava rehellisesti, tasapuolisesti, ammattimaisesti ja asiakkaan edun mukaisesti. Sijoituspalvelua ja oheispalvelua ei saa markkinoida antamalla totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa tietoa.

Luvun 5 §:n mukaan sijoituspalveluyrityksen on annettava ei-ammattimaiselle asiakkaalle sijoituspalvelua tai oheispalvelua koskevan sopimuksen ehdot sekä riittävät tiedot sijoituspalveluyrityksestä ja tarjottavasta palvelusta. Ehdot ja tiedot on annettava hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä tai ennen kuin palvelua annetaan asiakkaalle, jos se on varhaisempi ajankohta. Sijoituspalveluyrityksen on annettava ei-ammattimaiselle asiakkaalle hyvissä ajoin ennen sijoituspalvelun tai oheispalvelun antamista riittävät tiedot mm. palvelun kohteena olevien rahoitusvälinelajien luonteesta ja niihin liittyvistä riskeistä sekä sijoitusstrategioista, jos niitä on ehdotettu, ja niiden riskeistä.

Lisäksi Finanssivalvonnan standardeissa 2.1 ja 2.2 on lakia täydentäviä määräyksiä ja suosituksia.

Asian arviointi

Tuotteesta annetut tiedot ja toteutunut hajautus

Asiassa on riidatonta, että asiakkaan käytössä on ollut ennen merkintää rahaston esite ja markkinointimateriaali, joissa suositelluksi sijoitusajaksi rahastoon on todettu vähintään viisi vuotta. Edelleen aineistossa on todettu rahaston tavoitteeksi sijoittaa 80 %:ia tiettyihin toisiin pääomarahastoihin, mutta tuotu esiin myös että se voi sijoittaa korkeintaan 50 %:ia julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin pääomarahastoihin tai niitä hallinnoiviin yhtiöihin tai muihin pääomasijoitusarvopapereihin ja että normaalissa markkinatilanteessa likvideihin kohteisiin sijoitettaisiin 20 %:ia. Esitteen mukaan kassanhallinnan mahdollistamiseksi rahaston on todettu voivan sijoittaa 10 %:ia varoistaan korkosijoituksiin. Lisäksi rahaston säännöissä on tarkempia määritelmiä siitä, kuinka salkun hajautus tulee mainittujen prosenttiosuuksien sisällä olla.

Asiakkaan mukaan rahasto ei ole sijoittanut varojaan esitteissä luvatun mukaisesti. Palveluntarjoajan mukaan kyseessä ovat olleet vain tavoitteet ja syynä poikkeamaan on ollut rahaston nuori ikä sekä se että sopivia kohteita ei ole ollut tarjolla. Lisäksi palveluntarjoaja on vastineissaan korostanut, että esitettyjen prosenttien osalta olennaisempaa on se, mihin varat on tarkoitettu kuin se, mihin niitä on saatu tosiasiassa jo sijoitettua.

Asiasta saadun selvityksen perusteella rahaston oltua toiminnassa noin puoli vuotta oli sen varoista 27,22 %:ia sijoitettu pääomarahastoihin, 13,3 %:ia korkorahastoihin ja käteisenä oli 40,23 %:ia. Palveluntarjoajan mukaan kuitenkin tuossa vaiheessa varoista 55 %:ia oli tarkoitettu sijoitettavaksi pääomarahastoihin, mutta sitä ei ollut vielä ehditty toteuttaa. Vuoden 2015 loppuun mennessä pääomarahastoihin oli sijoitettuna 31.3 %:ia, mutta sijoitusta odottavien varojen laskettu osuus on ollut jo lähemmäs 70 %:ia.

Lautakunta toteaa, että ottaen huomioon rahaston nuori ikä ja suositeltu vähintään viiden vuoden pituinen sijoitusaika sekä tavoitteena ilmoitetut sijoitusrajat, voidaan vielä puolen vuoden kohdalla rahaston olevan rakennusvaiheessa. Edelleen vielä vuoden kohdallakaan ei ole perusteltua olettaa rahaston saavuttaneen jo täysin lopullisen muotonsa, mutta luonnollisesti sen tulee olla jo lähempänä sille asetettuja tavoitteita. Lautakunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että aineistossa mainittujen hajautusprosenttien yhteydessä ei ole tuotu esiin niihin laskettavan myös kyseiseen sijoituskohteeseen varatut, mutta eivät vielä tosiasiassa sijoitetut varat. Ainoa tähän suuntaan viittaava tieto on esitteen maininta, jonka mukaan jos sijoitusta ei ole voitu tehdä kohderahaston aukioloajan puitteissa, se voidaan tehdä myöhemmin. Lautakunnan näkemyksen mukaan se, että rahasto ei sijoita varojaan aina viipymättä kohderahastoihin ja minkä vuoksi sen hajautus saattaa ajoittain ja varsinkin rahaston alkuvaiheessa olla huomattavankin käteispainotteinen on seikka, joka olisi tullut tuoda selkeästi ilmi myös tuotteen markkinoinnissa. Tuotteesta annettujen tietojen perusteella asiakkaalle on siten perustellusti voinut syntyä käsitys, jonka mukaan ilmoitetut prosentit eivät ole laskennallisia, vaan vastaavat kulloinkin rahaston salkun todellista sisältöä.

Asiakkaan korvausvaatimuksesta

Asiakas on 26.12.2015 lähettänyt viestin palveluntarjoajalle, missä yhteydessä hän on vaatinut sijoittamiaan varoja takaisin, myöhemmässä vaiheessa hän on korottanut vaatimustaan 26.000 euroon. Lautakunnassa asiakas on esittänyt vaatimuksenaan palveluntarjoajaa palauttamaan sijoittamansa 25.000 euroa 7,5 %:n viivästyskorkoineen sijoituspäivästään 15.1.2015 lähtien lisättynä 1.000 euron vahingonkorvauksella tai lunastamaan rahasto-osuudet ilman palkkiota, jos se on hänelle edullisempi vaihtoehto. Vedoten osuudenomistajien yhdenvertaiseen kohteluun palveluntarjoaja on ehdottanut asiakkaan antavan lunastustoimeksiannon, mistä häneltä ei perittäisi palkkiota ja todennut, että varat saatuaan asiakas voisi vielä tehdä erillisen korvausvaatimuksen. Lautakunnassa palveluntarjoaja on todennut, että sen tarjoama mahdollisuus lunastaa osuudet 31.12.2015 yhteisarvolla 24.046,78 euroa ilman siitä kyseisellä sijoitusajalla normaalisti perittävää 5 %:n kulua - määrältään 1.200 euroa - on erittäin kohtuullinen vastaantulo asiassa.

Lautakunta toteaa asiakkaan tulleen tietoiseksi rahaston sijoitusten laskentatavasta palveluntarjoajan edustajan kanssa käymänsä keskustelun ja viestin perusteella 28.12.2015. Lisäksi hänelle on 4.1.2016 tarjottu mahdollisuutta lunastaa rahasto ilman kuluja sekä tehdä varojen palautumisen jälkeen vielä erillinen korvausvaatimus yhtiölle, mitä asiakas ei kuitenkaan ole halunnut tehdä. Edellä todettujen seikkojen johdosta lautakunta katsoo, että jättämällä lunastamatta sijoituksensa, asiakas on tehnyt uuden sijoituspäätöksen tietoisena rahaston ominaisuuksista, minkä vuoksi asiakas vastaa itse 28.12.2015 jälkeisestä tuotteen arvonkehityksestä. Kyseistä ajankohtaa edeltäviltä osin lautakunta pitää asiasta saadun selvityksen perusteella uskottavana, että asiakas ei olisi mennyt mukaan rahastoon heti sen alusta asti, mikäli olisi saanut siitä asianmukaiset tiedot. Tältä osin asiakas on esittänyt vaatimuksenaan saada sijoittamansa pääoma takaisin ja lisäksi 1.000 euroa vahingonkorvausta ja koko määrälle 7.5 %:n mukainen viivästyskorko 15.1.2015 lukien kyseisiä määriä tai ajankohtia tarkemmin perustelematta. Lautakunta toteaa, että Suomen vahingonkorvaussäännösten mukaan vahingonkärsijän tulee osoittaa toteen kärsimänsä vahingon määrä ja että viivästyskorkoa voi saada vain sen vaatimisajankohdasta alkaen.

Lopputulos

Lautakunta suosittaa, että palveluntarjoaja korvaa asiakkaalle tämän rahastoon sijoittaman pääoman 25.000 euroa ja sillä asiakkaalle merkittyjen rahasto-osuuksien 31.12.2015 mukaisen arvon (24.046,78 euroa) välisen erotuksen eli 953,22 euroa ja maksaa kyseiselle määrälle 7.5 %:n viivästyskorkoa asiakkaan sen osalta 8.1.2016 esittämän vaatimuksen mukaisesti lukien.

Arvopaperilautakunta oli yksimielinen.

 

ARVOPAPERILAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Sainio

 

Jäsenet:

Kajala

Pönkä

Repo

Sario

Tulosta