Haku

APL 3/14

Tulosta

Asianumero: APL 3/14 (2014)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 29.10.2014

Arvopaperinvälitys. Toimeksiannon toteuttaminen Dokumentaatio. Onko pankki toiminut tapauksessa asianmukaisesti?

Tapahtumatiedot

Asiakkaana oleva yhteisö oli päättänyt vaihtaa palveluntarjoajaa ja samalla ulkoistaa salkkunsa hoidon uudelle pankilleen. Asiasta oli käyty lokakuussa 2013 sähköpostikeskustelua, jonka yhteydessä oli päädytty realisoimaan sijoitukset päivän hintaan ja asiakas oli olettanut pankkien hoitavan käytännön järjestelyt keskenään. Saatuaan asiaa koskevan valtakirjan vanha pankki oli pyytänyt uuden pankin edustajaa olemaan heihin yhteydessä, mikäli asialla oli erityinen kiire. Vanha pankki aloitti sijoitusten myynnin ja raportoi tilanteesta asiakkaalle. Marraskuussa erään asiakastapaamisen jälkeen asiakas ihmetteli uuden pankkinsa välityksellä miksi riidanalaisia Talvivaara Oyj:n velkakirjoja ei vielä oltu myyty.

Asiakkaan valitus

Asiakkaan näkemyksen mukaan pankki on menetellyt asiassa huolimattomasti, koska riidanalaisia arvopapereita koskeva myyntitoimeksianto oli annettu jo 9.10.2013 alussa, eikä pankki ole esittänyt mitään näyttöä väittämästään toimeksiannon suullisesta peruuttamisesta 10.10.2013. Asiakas vaatii pankkia korvaamaan arvopaperin kurssilaskusta aiheutuneen tappion, näkemyksensä mukaan 16.500 euroa perustuen kyseisen arvopaperin Bloombergin noteerauksiin 9.10.2013. Asiakas ihmettelee myös miksi pankin kanta asiassa on muuttunut, sillä aluksi se oli myöntänyt virheen ja riitaa oli ollut vain oikeasta arvostuksesta.

Palveluntarjoajan vastine

Pankki kiistää asiakkaan väitteet ja katsoo, että sille on annettu lopullinen riidanalaisia arvopapereita koskeva myyntitoimeksianto vasta marraskuussa ja se on toteutettu asianmukaisesti. Pankki katsoo toimineensa asiassa asiakkaan edun mukaisesti ja olleensa muun muassa yhteydessä asiakkaaseen riidanalaisten arvopapereiden alhaisen kurssi vuoksi 10.10.2013, missä yhteydessä asiakas oli kieltänyt niiden myynnin. Kyseinen puhelu on soitettu sellaisesta pankin puhelimesta, josta ei ole ollut mahdollista tehdä tallennetta. Pankki korostaa kuitenkin, että missään vaiheessa asiakas tai uusi pankki eivät ole esittäneet myyntien olevan kiireellisiä ja että riidanalaisten arvopapereiden tilanteesta oli raportoitu asiakkaalle eikä tämä siinäkään vaiheessa ollut puuttunut tilanteeseen. Asiakkaan esittämän korvausvaatimuksen osalta pankki on todennut kyseessä olevan kahdenvälisiin kauppoihin perustuva arvopaperi, jonka arvo on elänyt voimakkaasti kyseisenä ajankohtana. Sovinnollisena eleenä pankki kertoo tarjonneensa 1.700 euron hyvitystä, mihin asiakas ei kuitenkaan ole tyytynyt ja esittänyt 9.000 korvausta, mihin puolestaan pankki ei ole voinut suostua.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- ote asiakirjasta liittyen asiakkaan nimenkirjoitusoikeuteen

- asiakkaan ja pankkien edustajien välistä sähköpostikirjeenvaihtoa liittyen palveluntarjoajan vaihtoon, myyntitoimeksiantoon sekä reklamaatioon

- pankin kirjallisia vastauksia asiakkaan reklamaatioon

Ratkaisusuositus

Kysymyksen asettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, onko pankki toiminut asiassa asiakkaan antaman toimeksiannon mukaisesti. Asiakkaan mukaan sitova toimeksianto on annettu jo 9.10.2013 eikä sitä ole peruutettu, kun taas pankin mukaan lopullinen toimeksianto riidanalaisista arvopapereista annettiin vasta marraskuussa.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Sijoituspalvelulain 10 luvun mukaan sijoituspalvelun tarjoamisessa on toimittava rehellisesti, tasapuolisesti, ammattimaisesti ja asiakkaan edun mukaisesti. Sijoituspalveluyrityksen on toteutettava kohtuulliset toimenpiteet, joilla saavutetaan asiakkaalle paras mahdollinen tulos ottaen huomioon toimeksiannon toteuttamisen kannalta olennaiset seikat. Jos asiakas on kuitenkin antanut erityisiä ohjeita toimeksiannon hoitamisesta, sijoituspalveluyrityksen on noudatettava niitä.

Palveluntarjoajan on toteutettava asiakkaan antamat toimeksiannot ilman aiheetonta viivytystä ja niiden saapumisjärjestyksessä. Jos sijoituspalveluyritys vastaanottaa toimeksiannon toiselta sijoituspalveluyritykseltä, se voi toimia toiselta sijoituspalveluyritykseltä saamiensa asiakasta koskevien tietojen ja toimeksiantoa koskevien ohjeiden mukaan.

Sijoituspalveluyrityksen on säilytettävä tiedot asiakkaan antamista rahoitusvälineitä koskevista toimeksiannoista, omaan tai asiakkaan lukuun suorittamistaan rahoitusvälineitä koskevista liiketoimista sekä muista asiakkaalle tarjoamistaan palveluista viiden vuoden ajan. Toimeksiantojen todentamiseksi tallennetut puhelut on säilytettävä vähintään kaksi vuotta ja enintään niin kauan kuin toimeksiantoon liittyvien oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi on tarpeen.

Finanssivalvonta on lisäksi antanut määräyksiä ja ohjeita Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavista menettelytavoista sekä standardin 1.3 Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen, joissa ei tosin tapauksen arviointiin vaikuttavilta osin ole tarkentavia seikkoja. Osapuolet eivät ole toimittaneet tai vedonneet asiasta tehtyihin sopimuksiin tai niiden ehtoihin.

Asian arviointi

Pankin menettelyn asianmukaisuus

Tapauksessa käytyjen keskustelujen ja lähetettyjen viestien perusteella asiakkaan vanha pankki on ryhtynyt toteuttamaan sovittuja myyntejä lokakuussa eli katsonut saaneensa toimeksiannon, mutta vedonnut siihen, että kun he olivat olleet puhelimitse yhteydessä asiakkaaseen liittyen riidanalaisten arvopaperien alhaiseen hintaan, tämä olisi kieltänyt niiden myynnin. Pankin mukaan lopullinen riidanalaisten arvopaperien myyntitoimeksianto olisi annettu vasta marraskuussa, jolloin se on myös samantien toteutettu.

Lautakunta toteaa, että asiasta saadun selvityksen perusteella on riidatonta, että asiakkaan vanhassa pankissa oleva varallisuus on ollut tarkoitus myydä päivän hintaan, mutta kuitenkin joustavasti, koska salkussa oli myös epälikvidejä sekä sellaisia arvopapereita, joille ei ollut saatavissa julkista päivittäistä noteerausta. Edelleen riidatonta on, että asiakkaan ja vanhan pankin välillä on käyty puhelinkeskustelu 10.10.2013, mutta lautakunnan käytettävissä olevin keinoin ei ole mahdollista selvittää sen sisältöä. Lautakunta kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että pankin asiakkaalle 15.10.2013 lähettämästä viestistä käy ilmi, että riidanalaiset arvopaperit ovat edelleen myymättä ja että pankin edustaja haluaa keskustella niiden myynnistä, koska niiden hinta on alhainen. Saman päivän vastauksessaan asiakas kiittää tiedosta ja kertoo jäävänsä kolmen viikon lomalle. Lautakunnan näkemyksen mukaan edellä mainituista seikoista on pääteltävissä, että pankkikaan ei mieltänyt riidanalaisen arvopaperin myyntitoimeksiannon olleen kokonaan peruutettu tai että asiakkaan mielestä myynnin olisi jo pitänyt toteutua.

Seuraava edellä mainitun sähköpostikirjeenvaihdon jälkeinen aineistosta todennettavissa oleva tapahtuma on asiakastapaaminen 21.11.2013 eli kuusi viikkoa myyntitoimeksiannon vastaanottamisesta. Lautakunta toteaa, että lähtökohtaisesti palveluntarjoajan on toteutettava asiakkaalta saamansa toimeksianto ilman aiheetonta viivytystä. Vaikka asiakkaan edustaja onkin ollut osan aikaa itse lomalla, ei lautakunnan näkemyksen mukaan ja ottaen erityisesti huomioon myös riidanalaisen arvopaperin voimakas arvonvaihtelu, asiakkaan vanhalla pankilla ole ollut aihetta odottaa toimeksiannon toteuttamisen suhteen koko kulunutta aikaa, koska se olisi voinut kääntyä myös asiakkaan valtuuttaman uuden pankin puoleen, jonka kanssa se oli jo muutenkin asioinut palveluntarjoajanvaihdoksen suhteen sekä vastaanottanut alkuperäisen myyntitoimeksiannon. Tältä osin asiakkaan vanhan pankin menettelyä ei ole pidettävä asianmukaisena.

Vahingon määrä

Asiakas on esittänyt kärsimänsä vahingon määräksi 16.500 euroa perustellen sitä riidanalaisen arvopaperin 9.10.2013 ja 21.11.2013 välisellä Bloombergin mukaisella kurssikehityksellä. Pankki on kiistänyt korvausvaatimuksen sekä perusteeltaan että määrältään ja esittänyt, että kyseisellä arvopaperilla tehdään vain kahdenkeskisiä kauppoja ja kyse on ajankohdasta jolloin kyseisen arvopaperin arvo on heitellyt voimakkaasti kyseisen yhtiön tilanteen vuoksi, eikä ole edes varmaa, että kukaan olisi niitä ostanut. Omaa euromääräistä näkemystään pankki ei ole asiassa esittänyt. Lautakunta toteaa, että asiasta saadun selvityksen perusteella toimeksiantoa ei ole ollut tarkoitus toteuttaa välittömästi. Vahingon määrittämisessä on lähtökohtana pidettävä sitä, että pankin tulee vahingonkorvauksen kautta saattaa asiakas siihen taloudelliseen asemaan, johon tämä olisi päässyt, jos toimeksiantoa olisi edes yritetty toteuttaa aikaisemmin. Kyseisen arvopaperin arvo putosi voimakkaasti 9-10.10.2013. Lautakunta arvioi oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 6 §:stä ilmenevän periaatteen mukaisesti, että asiakkaalle on aiheutunut asiassa vahinkoa 5.000 euroa.

Lopputulos

Arvopaperilautakunta katsoo asiakkaan vanhan pankin menetelleen asiassa tuottamuksellisesti ja siitä aiheutuneen asiakkaalle 5.000 euron vahinko, minkä lautakunta suosittaa pankkia korvaamaan.

Arvopaperilautakunta oli yksimielinen.

ARVOPAPERILAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia