Haku

APL 312/09

Tulosta

Asianumero: APL 312/09 (2011)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 01.03.2011

Merkintäoikeusanti internettoimeksianto korvausvaatimus

Tapahtumatiedot

Asiakas asioi verkkopankissaan 4.6.2009 tarkoituksenaan merkitä aikaisemman omistuksensa perusteella saamillaan merkintäoikeuksilla lisää kyseisen yhtiön osakkeita 2340 kappaletta. Pankki oli lähettänyt asiakkaalle tilinhoitajayhteisönä kirjeitse 29.5.2009 tiedon annista sekä siihen liittyvistä toimintavaihtoehdoista, mutta asioinnin yhteydessä se ei ollut hänen käytössään. Merkintäoikeuksien hyödyntämisen asemasta asiakas oli tehnyt merkintätoimeksiannon vastaavasta määrästä osakkeita ilman merkintäoikeuksia. Ennen annin päättymistä pankki yritti tavoittaa asiakasta vielä sekä puhelimitse että verkkopankin kautta lähettämällään viestillä. Annin ehtojen mukaisesti ilman merkintäoikeuksia merkitseville asiakkaille allokoitiin osakkeita vain, mikäli hän oli osallistunut antiin myös merkintäoikeuksiensa perusteella, minkä vuoksi asiakas ei saanut osakkeita ja hänen merkintämaksunsa palautettiin hänelle 29.6.2009.
 

Asiakkaan valitus arvopaperilautakunnalle

Asiakas toteaa tehneensä verkkopankissa virheen, mutta katsoo että koska virhe on ollut niin ilmeinen, että pankkikin oli sen havainnut ja yrittänyt tavoittaa häntä, on vastuu asiassa siirtynyt pankille. Asiakas kertoo, että työnsä puolesta hänellä ei ole mahdollisuutta soittaa takaisin kaikkiin vastaamatta jääneisiin puheluihin, minkä vuoksi hänen vastaajassaan on pyyntö jättää viesti yhteydenottoa vaativissa asioissa. Muussa tapauksessa asiakas olettaa soittajan palaavan asiaan uudelleen tai lähettävän tekstiviestin tai sähköpostia. Asiakas kertoo lukeneensa pankin verkkopankin kautta lähettämän viestin vasta 2.7.2009 annin päätyttyä, koska oli alkanut selvittämään miksi hänen arvo-osuustililleen ei ollut tullut osakkeita annista sen päättymisestä huolimatta. Asiakas toteaa kyllä huomanneensa viestin jo aikaisemmin, mutta sen neutraalin otsikoinnin vuoksi oletti sen olleen vain jonkinlainen varmistus merkinnän onnistumisesta. Asiakas vaatii saada merkitä tarkoituksensa mukaisesti 2340 osaketta annin merkintähintaan.
 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankin näkemyksen mukaan asiakkaan esittämälle korvausvaatimukselle ei ole perusteita. Pankin mukaan se on toiminut tapauksessa velvollisuuksiensa mukaan, kun se on säilytysyhteisönä yleisten ehtojensa mukaan lähettänyt antia koskevan kirjeen ja tiedustelun asiakkaalle. Vaikka sillä ei muita velvoitteita olisi ollutkaan, on pankki vielä hyvän asiakaspalvelun periaatteella yrittänyt varmistaa asiakkaan antamaa epätavallista toimeksiantoa sekä puhelimitse että verkkopankin välityksellä, mutta asiakas ei ole yhteydenottoihin reagoinut. Ilman asiakkaan myötävaikutusta pankin ei ole mahdollista muuttaa tämän tekemää toimeksiantoa.
 

Selvitykset

Osapuolten kirjelmien lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

1. 29.5.2009 päivätty pankin asiakkaalle lähettämä osakeantia koskeva kirje, josta käy ilmi antiin liittyvät määräajat sekä asiakkaan eri toimintamahdollisuudet ja toimintaohjeet asiakkaan valitseman tavan toteuttamiseksi. Kirjeen liitteenä oli myös vastauslomake, jonka täyttämällä ja palauttamalla asiakas olisi voinut valtuuttaa pankin tekemään merkinnän puolestaan.

2. Pankin sähköisen asioinnin ehdot, joiden mukaan asiakkaan palvelussa tekemä toimeksianto on lopullinen ja peruuttamaton, kun se on ilmoitettu vastaanotetuksi. Edelleen ehtojen mukaan pankilla on oikeus lähettää verkkopankin viestijärjestelmään luottamuksellista tietoa ilman asiakkaan suostumusta, mutta sen sijaan tekstiviestiä tai tavallista sähköpostia ei voi yhteydenpitoon ilman etukäteissopimusta käyttää. Ehdoissa todetaan myös, että asiakas vastaa palvelupyyntöjen tietojen oikeellisuudesta ja että pankki toteuttaa palvelupyynnöt asiakkaan antamilla tiedoilla eikä vastaa välillisestä vahingosta kuten tulonmenetyksestä tai saamatta jääneestä tuotosta.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Taustaa

Tapauksessa on kysymys pankin tarjoamasta rahoitusvälineiden säilytys- ja hoitopalvelusta ja palveluun liittyvistä menettelytavoista ja vaatimuksista sekä siitä, millä tavalla ja kenen vastuulla näihin liittyvät tiedonantovelvollisuudet on katsottava tulleen täytetyiksi.

Arvopaperimarkkinalain (26.5.1989/495) 4 luvun 1 §:ssä todetaan seuraavaa:
”Arvopapereiden kaupassa sekä sijoituspalvelun ja oheispalvelun tarjoamisessa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista tai muuten sopimatonta menettelyä”

Rahoitustarkastus (nyk. Finanssivalvonta) on antanut standardin 2.3 Rahoituspalvelusopimukset, jossa todetaan yleisesti sopimusten vähimmäissisällön osalta kohdassa 6.6 seuraavaa:
”Sopimuksen perusteella toimitettavat ilmoitukset ja asiakasraportointi. Sopimuksessa on mainittava, miten sopimusta koskevista asioista ilmoitetaan toiselle osapuolelle ja milloin tämän katsotaan saaneen ilmoituksesta tiedon.
Sopimuksessa tulee sopia, miten ja mitä tietoja palveluntarjoaja toimittaa asiakkaalle palvelusta tai sen käytöstä.”

Lisäksi samassa standardissa todetaan, että säilytyssopimuksella tarkoitetaan arvo-osuustilisopimusta ja muuta säilytyssopimusta sekä lausutaan niiden osalta erityisesti kohdassa 7.5.2 vielä seuraavaa:
”Sopimuksessa tulee määritellä säilyttäjälle kuuluvat hoitotoimenpiteet ja se, milloin säilyttäjälle syntyy velvollisuus ryhtyä säilytettävää omaisuutta koskeviin toimenpiteisiin. Sopimuksessa tulisi mainita, ettei säilyttäjällä ole velvollisuutta ryhtyä muihin kuin sovittuihin toimenpiteisiin.”

Perustelut

Arvopaperilautakunta toteaa asiasta saadun selvityksen perusteella, että kun pankki on lähettänyt annista asiakkaalle kirjeen, jossa se on selostanut vaihtoehdot merkintäoikeuksien suhteen, sekä vielä yrittänyt tavoittaa asiakasta ennen merkinnän päättymistä, pankki on täyttänyt velvoitteensa asiakasta kohtaan eikä se ole siten velvollinen korvaamaan merkintäoikeuksien raukeamisesta asiakkaalle aiheutunutta vahinkoa. Edellä esitettyjen seikkojen perusteella lautakunta katsoo, että asiakkaan vahinko on aiheutunut siitä, että hän ei ole toiminut pankin toimittamien ohjeiden mukaisesti. Vahinko ei myöskään ollut pankin estettävissä enää siinä vaiheessa, kun asiakas oli asian osalta yhteydessä pankkiin vasta osakeannin päätyttyä.

Suositus

Lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen an­tami­seen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Kajala, Norros, Repo ja Sario. Sihtee­rinä toimi Sainio.
 

ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia