Haku

APL 3/08

Tulosta

Asianumero: APL 3/08 (2008)

Kategoria: Sijoitusrahastotoiminta

Ratkaisu annettu: 05.05.2008

Sijoitusrahasto rahastoyhtiö pankki virhe tilisiirto arvonnousu

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on toimittanut Arvopaperilautakunnalle valituksen 9.1.2008 sekä ilmoittanut puhelimitse, ettei hänellä ole enää uutta lausuttavaa asiassa. Valituksessaan asiakas katsoo, että pankin virheen vuoksi hänen rahastosijoituksensa toisessa pankissa viivästyi ja kurssin nousun vuoksi hänelle on aiheutunut vahinkoa. Asiakas vaatii vahingonkorvauksena hänelle kurssieroa merkinnän myöhästymisajalta 336,21 euroa.

Asiakas oli antanut 22.10.2007 pankille toimeksiannon lunastaa hänen rahasto-osuutensa ja siirtää varat toiseen pankkiin, jossa ne oli tarkoitus sijoittaa tämän toisen pankin rahastoon. Pankki oli kuitenkin laskenut virheellisesti asiakkaalle tulevan suorituksen, jonka vuoksi pankkitilillä ei ollut riittävästi varoja tilisiirtoon, joten tilisiirto jäi tekemättä. Asiakas sai kertomansa mukaan tiedon asiasta palattuaan lomalta 1.11.2007, jonka jälkeen hän reklamoi asiasta pankille. Samana päivänä pankki siirsi varat asiakkaan toisen pankin tilille ja asiakas teki rahastomerkinnän toisessa pankissa. Asiakkaan selvityksen mukaan hänen toisen pankin rahasto-osuuksiensa arvo 1.11.2007 olisi ollut 5.836,21 euroa, jos suunniteltu 5.500 euron sijoitus olisi tehty 22.10.2007. Pankin virheen vuoksi sijoitus voitiin kuitenkin tehdä vasta 1.11.2007, jolloin rahasto-osuuksia merkittiin 5.500 euron arvosta. Asiakkaan mukaan hän kärsi vahinkoa saamatta jääneestä arvonnoususta 336,21 euroa (5.836,21e – 5.500 e). Asiakkaalla oli toisen pankin kanssa sopimus rahastomerkinnän tekemisestä, kun varat olisivat saapuneet asiakkaan tilille kyseiseen pankkiin.
 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankki on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 16.1.2008 päivätyn vastauksen. Vastauksessaan pankki kiistää asiakkaan korvausvaatimuksen sekä perusteeltaan että määrältään. Rahastoyhtiö on ilmoittanut sähköpostitse 10.3.2008 tyytyvänsä pankin selvitykseen.

Pankki myöntää rahastoyhtiön edustajana tekemänsä virheen rahaston lunastustoimeksiannossa, jonka vuoksi tilisiirtoa ei voitu toteuttaa. Pankki on korvannut asiakkaalle tilivarojen maksun myöhästymisestä lainmukaisen viivästyskoron 11,5 % 5.903,72 eurolle ajalla 22.10.–1.11.2007 yhteensä 18,86 euroa.

Pankki kuitenkin kiistää asiakkaan sijoituksen potentiaalisesta arvonmenetyksestä aiheutuneen vahingon. Pankin mukaan tällainen arvonmenetys riippuu rahaston arvonmuutoksesta ja on siis luonteeltaan sattumanvaraista ja ennalta-arvaamatonta, eikä tämän tyyppistä vahinkoa lain mukaan ole velvollisuutta korvata. Pankin mukaan sen vahingonkorvausvastuu ei muutenkaan ulotu asiakkaan toisen pankin tilille ohjattujen varojen käyttötarkoitukseen.

Pankin mukaan sen virheellisen menettelyn ja asiakkaan esittämän sijoitustappion välillä ei ole vahingonkorvausvelvollisuuden aiheuttavaa syy-yhteyttä. Pankin mukaan tilisiirtotoimeksiannossa oli kyse asiakkaan tilivarojen maksusta hänen tililleen toiseen pankkiin. Tällaisen maksun myöhästymisessä on pankin käsityksen mukaan juridisesti kyse velallisen eli pankin maksuviivästyksestä, joten tällaisen velkojalle eli tilinomistajalle aiheutuvan vahingon korvaaminen määräytyy yksinomaan korkolain viivästyskorkosäännösten mukaan.

Pankki toteaa vielä vastauksessaan, että sen rooli tässä asiassa on ollut ainoastaan tilivarojen maksaja eikä rahastomerkinnän toteuttaja. Pankilla ei ollut maksutoimeksiantoa rahastojen merkintään. Tämän vuoksi pankin käsityksen mukaan sen vahingonkorvausvastuu ei ulotu toiselle pankille annettuun rahastotoimeksiantoon liittyvään sijoitustappioon.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Asiakas on pyytänyt Arvopaperilautakunnan kannanottoa siihen, tulisiko pankin korvata tilisiirron viivästymisestä aiheutunut vahinko. Pankki on korvannut asiakkaalle tilisiirron myöhästymisestä 18,86 euroa. Asiakkaan vahingonkorvausvaatimus koskee siten ainoastaan saamatta jäänyttä arvonnousua.

Asiassa on riidatonta, että pankin toiminta sijoitusrahaston lunastustoimeksiannon välittämisessä ja tilisiirron toteuttamisessa on ollut virheellistä. Riitaa asiassa on siitä onko pankilla tai rahastoyhtiöllä velvollisuus korvata asiakkaan saamatta jäänyt arvonnousu toisen pankin sijoitusrahastossa. Pankin virhe on tapahtunut annettaessa tietoa rahaston lunastuksesta ja virhe on aiheuttanut tilisiirron viivästymisen. Virhe on tapahtunut rahastoyhtiön edustajana toimiessa eli sijoituspalvelua toteutettaessa, joten tapauksen käsittely kuuluu Arvopaperilautakunnan toimivaltaan.

Rahasto-osuuksien lunastuksessa tapahtunutta virhettä tulkitaan sijoitusrahastolain (48/1999) mukaan. Lain 134 §:n mukaan rahastoyhtiö on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka yhtiö on tämän lain mukaisessa toiminnassaan tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttanut rahasto-osuudenomistajalle tai muulle henkilölle. Rahastoyhtiö on yleisten edustusta koskevien sääntöjen nojalla vastuussa edustajansa tekemästä virheestä. Tilisiirto on viivästynyt pankin tekemän virheen vuoksi, mutta virheestä vastaa rahastoyhtiö, sillä pankki on toiminut rahastoyhtiön edustajana lunastustoimeksiantoa välitettäessä. Arvopaperilautakunnan näkemyksen mukaan rahastoyhtiö on velvollinen korvaamaan mahdollisen vahingon asiassa.

Pankki on toiminut rahastoyhtiön edustajana virheellisesti ilmoittaessaan asiakkaalle lunastuksessa tulevan maksun väärin. Tämän virheellisen tiedon perusteella pankki teki tilisiirtotoimeksiannon liian suurelle summalle, jonka vuoksi siirto viivästyi. Arvopaperilautakunta toteaa, että pankki on rahastoyhtiön edustajana aiheuttanut toiminnallaan tilisiirron viivästymisen. Pankki toimiessaan sekä rahastoyhtiön edustajana että tilisiirron välittäjänä on ollut tietoinen lunastustoimeksiannon välittämisessä tapahtuneen virheen vaikutuksesta tilisiirtoon. Edellä mainitun perusteella Arvopaperilautakunta katsoo, että rahastoyhtiö on vastuussa tilisiirron viivästymisestä aiheutuneesta vahingosta.

Vahingonkorvausvelvollisuus ei kuitenkaan käsitä ennalta-arvaamattomia vahinkoja. Asiassa ei ole esitetty näyttöä siitä, että pankki olisi tiennyt varojen käyttötarkoituksesta tilisiirron jälkeen. Edellä mainittu huomioon ottaen Arvopaperilautakunta katsoo, että rahastoyhtiöllä ei ole asiassa korvausvelvollisuutta asiakkaan vahingonkorvausvaatimuksen osalta.

Arvopaperilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Kontkanen, Sainio, Sario, Tauru, Teperi, Tuokko ja Turtiainen. Sihteerinä toimi Heino.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia