Haku

APL 305/09

Tulosta

Asianumero: APL 305/09 (2010)

Kategoria: Sijoituspalvelun tarjoaminen

Ratkaisu annettu: 01.06.2010

Sijoitusrahasto sijoitusneuvonta arvon aleneminen tuotto virheellinen tieto

Tapahtumatiedot

Asiakas oli merkinnyt 105.000 eurolla lyhyen koron rahastoa 14.1.2008. Asiakas keskusteli pankin toimihenkilöiden kanssa syksyllä 2008 rahaston tilanteesta. Asiakas lunasti rahasto-osuutensa ja sai niistä 105.598,38 euroa 30.12.2008.
 

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Pankin sijoitusneuvoja suositti asiakasta sijoittamaan korkorahastoon tammikuussa 2008. Asiakas kertoi olevansa sen verran kiireinen, että ei pysty seuraamaan sijoituksensa kehitystä. Sijoitettujen varojen oli oltava “turvassa”, koska asiakas oli varovainen ”asuntosäästäjä”. Sijoitusneuvojan mukaan rahastoa ei tarvinnut seurailla, rahat olivat turvassa ja tuotto oli hyvä.

Syksyllä 2008 alkoi talouden alamäki, jonka vuoksi asiakas kysyi sähköpostitse sijoitusneuvojaltaan vaikuttiko tilanne hänen kohdallaan ja edellyttäisikö se toimia. Sijoitusneuvoja vastasi sähköpostitse 8.10.2008, ettei tilanne edellytä toimia, sillä rahasto on ok ja turvallinen. Asiakas keskusteli pankin toisen sijoitusneuvojan kanssa 21.10.2008 tiedustellen rahaston tilannetta. Sijoitusneuvoja totesi, ettei ole mitään huolta, olihan asiakkaalla rahaa ja nousussa ollaan.

Asiakas tiedusteli asiaa vielä lokakuun lopulla ja marraskuun alussa, jolloin vastaus oli edelleenkin sama. Laskujen maksun yhteydessä 29.12.2008 asiakas huomasi vahingossa verkkopankissa sijoitussalkkunsa tilanteen. Rahasto-osuutensa lunastaessaan asiakas oli menettänyt yli 5.000 euroa.

Asiakas kokee tulleensa harhautetuksi. Vaikka pankkikriisi oli ennustamaton, merkit tulevasta olivat kuitenkin jo ilmassa ja asiakas sai kyselyistään huolimatta väärää informaatiota.

Asiakas vaatii korvausta menetettyinä tuottoina 5.500 euroa sekä asiasta aiheutuneesta henkisestä rasituksesta asianmukaisen korvauksen.
 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankki kiistää asiakkaan esittämän vaatimuksen sekä perusteiltaan että määrältään. Pankki on toiminut rahastoyhtiön asiamiehenä tarjotessaan rahastoyhtiön hallinnoimaa rahastoa asiakkaalle. Asiakas on sijoittanut 14.1.2008 yhteensä 105.000 euroa lyhyen koron rahastoon. Asiakas on 14.1.2008 vahvistanut allekirjoituksellaan vastaanottaneensa rahaston yksinkertaistetun rahastoesitteen, säännöt sekä hinnaston ja tutustuneensa niihin. Asiakas on lunastanut 14.1.2008 merkitsemänsä rahasto-osuudet 30.12.2008 lunastussumman ollessa yhteensä 105.598,38 euroa. Asiakas on siis saanut rahastosijoituksestaan luovutusvoittoa 598,38 euroa, eikä asiakas ole menettänyt sijoittamiaan pääomiaan kyseisessä rahastosijoituksessa.

Rahaston yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on kerrottu rahaston riskeistä mm. seuraavaa: Korkojen muutokset lyhyellä aikavälillä vaikuttavat käänteisesti Rahaston arvoon eli korkotason laskiessa Rahaston omistamien arvopapereiden arvo nousee ja vastaavasti korkotason noustessa arvo laskee. Rahaston tuleva arvonkehitys riippuu korkomarkkinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan sijoitustoimien menestyksellisyydestä. Lisäksi samaisessa yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on kerrottu, että sijoitusten arvo voi nousta tai laskea ja näin ollen sijoittavat saattavat menettää Rahastoon sijoittamiaan varojaan.

Asiakas on keskustellut sijoitusrahaston sekä talletustensa tilanteesta pankin toimihenkilöiden kanssa syksyn 2008 aikana. Asiakkaalle on kerrottu keskusteluissa pankin yleinen näkemys siitä, että pankissa ei ole nähty syksyllä 2008 tarvetta lunastaa asiakkaiden varoja ko. rahastosta, ellei asiakkaalla ole itsellään tarvetta ko. rahoille. Asiakkaalle ei ole kuitenkaan tässä yhteydessä luvattu sijoituksen positiivista tuottoa tai sitä, että sijoituksen pääoma tai siihen asti kertyneet tuotot olisi jollain tavalla turvattu. Asiakkaalle ei ole annettu väärää tai harhaanjohtavaa informaatiota. Asiakas on päätynyt näissä keskusteluissa itse siihen ratkaisuun, että ei vielä halua lunastaa rahastoon sijoittamiaan varojaan. Se, että keskustelujen yhteydessä ei ole kehotettu asiakasta lunastamaan rahasto-osuuksia, ei johda korvausvelvollisuuteen sen johdosta, että rahaston arvonkehitys on ollut tietyllä aikavälillä negatiivinen. Todettakoon vielä, että vuoden 2008 lopussa tapahtunut kehitys on ollut varsin poikkeuksellinen ja vaikeasti ennustettavissa.

Asiakas on itse päätynyt lunastamaan vastoin pankin tällöinkin asiakkaalle kertomaa yleistä näkemystä sijoitusrahastoon sijoittamansa varat 30.12.2008. Osuuden arvo oli asiakkaan rahasto-omistuksiaan lunastaessa 24,56178, kun esimerkiksi 31.8.2009 osuuden arvo on ollut 26,09016. Valitettavasti asiakas on siis lunastanut rahasto-osuutensa silloin, kuin rahaston arvo on varsin poikkeuksellisen markkinatilanteen johdosta ollut alimmillaan pitkään aikaan ja asiakkaan tekemän lunastustoimeksiannon jälkeen rahaston arvo on taas lähtenyt nousuun pidemmällä aikavälillä.

Edellä mainituin perustein pankki katsoo, ettei se ole menettelyllään aiheuttanut asiakkaalle vahinkoa. Asiakas on itse tehnyt kulloinkin päätöksen rahasto-osuuksien lunastamatta jättämisestä ja lunastamisesta. Ainoastaan se seikka, että asiakkaalle on kerrottu eri keskusteluissa pankin yleinen näkemys markkinatilanteesta taikka siitä, kannattaako varoja ko. rahastosta kyseisellä hetkellä lunastaa, ei johda pankin korvausvelvollisuuteen sen johdosta että asiakkaan rahastosijoituksesta saama tuotto on jäänyt pienemmäksi kuin silloin, jos asiakas olisi lunastanut varat rahastosta aiemmin. Pankki toteaa lisäksi, että se ei ole korvausvelvollinen asiakkaan vaatimasta henkisestä rasituksesta välillisenä ja ennalta-arvaamattomana vahinkona. Vaikkakin pankki pahoittelee asiakkaalle asiasta aiheutunutta mielipahaa, pankki katsoo, ettei perusteita asiakkaan esittämille vaatimuksille ole olemassa, eikä se näin ollen valitettavasti voi suostua asiakkaan esittämiin vaatimuksiin.
 

Selvitykset

Lautakunnan käytettävissä ovat olleet asiakkaan ja pankin kirjelmien lisäksi seuraavat lautakunnalle toimitetut asiakirjat:
• Asiakkaan 14.1.2008 allekirjoittama korkorahaston merkintätoimeksianto, jonka allekirjoittamalla asiakas on vahvistanut vastaanottaneensa rahaston yksinkertaistetun rahastoesitteen, säännöt ja hinnaston sekä tutustuneensa niihin.
• Korkorahaston säännöt, jotka Rahoitustarkastus on vahvistanut 28.7.2004. Säännöt astuivat voimaan 1.10.2004 alkaen.
• Korkorahaston yksinkertaistettu rahastoesite, joka oli voimassa 31.10.2007 alkaen. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena oli ”saada Rahastoon sijoitetuille varoille vakaa tuotto, joka ylittää vertailuindeksin mukaisen tuoton”. Rahaston vertailuindeksi on ollut kolmen kuukauden euribor. Rahaston riskiprofiilista on todettu:
”Rahasto-osuuden arvo lasketaan päivittäin perustuen Rahaston omistamien arvopapereiden sen hetkiseen markkina-arvoon. Korkojen muutokset lyhyellä aikavälillä vaikuttavat käänteisesti Rahaston arvoon eli korkotason laskiessa Rahaston omistamien arvopapereiden arvo nousee ja vastaavasti korkotason noustessa arvo laskee. Rahastoon sisältyy korkoriski ja luottoriski, jotka ovat kuitenkin matalat, sillä sijoitusten keskimääräinen juoksuaika on lyhyt ja sijoitukset on hajautettu useiden eri liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin.”
Rahaston tuoton kehityksestä on esitetty kuvaaja, jossa on rahaston ja vertailuindeksin vuotuiset tuottoprosentit vuosilta 1997–2006. Vuotuinen kehitys oli vaihdellut 2,1 prosentista 4,6 prosenttiin, kun taas vertailuindeksi oli vaihdellut 2,1 prosentista 4,8 prosenttiin. Samassa yhteydessä on todettu seuraavaa:
”Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea ja näin ollen sijoittajat saattavat menettää Rahastoon sijoittamiaan varoja. Sijoitusrahastot eivät ole Sijoittajien korvausrahaston eivätkä Talletussuojarahaston piirissä. Rahaston tuleva arvonkehitys riippuu korkomarkkinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan sijoitustoimien menestyksellisyydestä.”
Rahaston sijoittajakohderyhmää on kuvattu seuraavasti:
”Rahasto on suunnattu instituutiosijoittajalle lyhyt- tai pidempiaikaiseksi sijoitukseksi, esimerkiksi yritysten kassanhallinnassa vaihtoehdoksi talletuksille tai rahamarkkinasijoituksille. Toisaalta Rahasto sopii lyhyempiaikaiseksi vaihtoehdoksi joukkolaina- tai osakesijoituksille, mikäli näkymät korko- tai osakemarkkinoilla ovat epävarmat. Suositeltava sijoitusaika Rahastoon on yli kuukausi. Sijoittaja vastaa valitsemansa rahaston soveltuvuudesta omiin sijoitustarkoituksiinsa, joten hänen tulee huolellisesti perehtyä tähän yksinkertaistettuun rahastoesitteeseen ja Rahaston sääntöihin.”
• Sijoitusrahastojen hinnasto 31.10.2007 lähtien. Kyseisen rahaston vähimmäismerkintä on ollut 100.000 euroa merkintä- ja lunastuspalkkion ollessa 0 prosenttia. Vuotuinen hallinnointipalkkio on ollut 0,33 prosenttia.
• Rahastoyhtiön 31.12.2008 päivätty kuitti toteutetusta lunastustoimeksiannosta. Asiakkaan omistamien rahasto-osuuksien lunastusten kauppa- ja arvopäivä olivat 30.12.2008. Rahasto-osuuksien määrä oli 4.299,29655 kappaletta ja hinta 24,56178 euroa kappaleelta. Yhteensä lunastus oli 105.598,38 euroa. Kuitissa todetaan, että ”kauppa on toteutettu ilman pankin teille antamaa henkilökohtaista suositusta”.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Asiakas on pyytänyt Arvopaperilautakunnan kannanottoa siihen, onko pankki velvollinen korvaamaan saamatta jääneestä tuotosta sekä syntyneestä mielipahasta aiheutuneen vahingon. Asiakas ei ole antanut tarkempaa selvitystä mistä vahinko muodostuu.

Asiakas merkitsi rahastoa tammikuussa 2008. Rahaston arvo nousi melkein vertailuindeksin mukaisesti syyskuun alkuun saakka, jolloin kehitys muuttui hieman negatiiviseksi. Lokakuun puolivälistä joulukuun puoliväliin rahaston arvossa ei ollut merkittäviä muutoksia, mutta joulukuun jälkipuoliskolla arvo laski jyrkästi noin 1,5 %. Lunastaessaan rahasto-osuutensa 30.12.2008 asiakas jäi 105.000 euron sijoituksestaan voitolle 598,38 euroa. Vuonna 2009, lunastuksen jälkeen, rahaston arvo nousi noin kahdeksan prosenttia.

Merkintähetkellä voimassa olleen arvopaperimarkkinalain 4 luvun 1 pykälän (923/2007) mukaan:
”Arvopaperien kaupassa sekä sijoituspalvelun ja oheispalvelun tarjoamisessa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista tai muuten sopimatonta menettelyä.
Sijoituspalvelua ja oheispalvelua ei saa markkinoida antamalla totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa tietoa. Markkinoinnista on käytävä ilmi sen kaupallinen tarkoitus.”

Saman luvun 4 pykälän 1 momentin (923/2007) mukaan:
”Arvopaperinvälittäjän on annettava ei-ammattimaiselle asiakkaalle hyvissä ajoin ennen sijoituspalvelua tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä sopimuksen ehdot sekä riittävät tiedot arvopaperinvälittäjästä ja tarjottavasta palvelusta.”

Yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on kuvattu rahaston tuottoa. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena oli ”saada Rahastoon sijoitetuille varoille vakaan tuotto, joka ylittää vertailuindeksin mukaisen tuoton”. Rahaston vertailuindeksi on ollut kolmen kuukauden euribor. Rahaston riskiprofiilista on todettu:
”Rahasto-osuuden arvo lasketaan päivittäin perustuen Rahaston omistamien arvopapereiden sen hetkiseen markkina-arvoon. Korkojen muutokset lyhyellä aikavälillä vaikuttavat käänteisesti Rahaston arvoon eli korkotason laskiessa Rahaston omistamien arvopapereiden arvo nousee ja vastaavasti korkotason noustessa arvo laskee. Rahastoon sisältyy korkoriski ja luottoriski, jotka ovat kuitenkin matalat, sillä sijoitusten keskimääräinen juoksuaika on lyhyt ja sijoitukset on hajautettu useiden eri liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin.”

Rahaston tuoton kehityksestä on esitetty kuvaaja, jossa on rahaston ja vertailuindeksin vuotuiset tuottoprosentit vuosilta 1997–2006. Vuotuinen kehitys oli vaihdellut 2,1 prosentista 4,6 prosenttiin, kun taas vertailuindeksi oli vaihdellut 2,1 prosentista 4,8 prosenttiin.

Arvopaperilautakunta toteaa, että asiakas on merkintätoimeksiantolomakkeen allekirjoituksellaan 14.1.2008 vahvistanut saaneensa rahaston yksinkertaistetun rahastoesitteen ja tutustunut siihen. Yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on tuotu esiin mahdollisuus rahaston arvon laskuun sekä rahastossa oleva korko- ja luottoriski. Siinä on vielä todettu, että rahaston tavoitteena on ylittää kolmen kuukauden euriborin tuotto. Arvopaperilautakunta katsoo, ettei asiakkaalle ole annettu rahastosta informaatiota, jonka mukaan rahaston kehitys olisi vain positiivista tai että arvon noususta saatua tuottoa ei voisi menettää. Lautakunta katsoo lisäksi, ettei asiakkaalle ole luvattu rahastosta tuottoa. Lautakunta katsoo edelleen, että pankki on täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa rahaston merkinnän yhteydessä.

Asiakkaan mukaan hän sai pankista syksyllä 2008 virheellistä informaatiota rahaston arvon tulevasta kehityksestä. Pankin sijoitusneuvojat olivat kertoneet pankin näkemyksenä, ettei rahasto-osuuksien lunastukselle ollut tarvetta, mikäli asiakkaalla ei olisi välitöntä tarvetta rahoille. Asiakkaalle annetut neuvot olivat yleisluontoisia ja sen hetkiseen markkinatilanteeseen sopivia. Arvopaperilautakunta katsoo, ettei asiassa ole esitetty seikkoja, jotka osoittaisivat pankin neuvontatilanteessa toimineen hyvän tavan vastaisesti tai muuten menetelleen sopimattomasti.

Asiakas on vaatinut myös asiasta aiheutuneesta henkisestä rasituksesta asianmukaista korvausta. Lautakunta toteaa, että vahingonkorvauslain mukaan henkisestä kärsimyksestä voi saada korvausta, mikäli vahinko on aiheutettu rangaistavaksi säädetyllä teolla tai julkista valtaa käytettäessä taikka milloin muissa tapauksissa on erittäin painavia syitä. Lautakunta katsoo, että sijoitustoiminnassa aiheutunut tappio ei voi olla vahingonkorvauksen perusteena henkisestä kärsimyksestä.

Arvopaperilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Rissanen sekä jäsenet Kajander-Saarikoski, Palin, Repo, Sario, Tauru, Teperi ja Turtiainen. Sihteerinä toimi Heino.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta