Haku

APL 273/06

Tulosta

Asianumero: APL 273/06 (2007)

Kategoria: Sijoitusrahastotoiminta

Ratkaisu annettu: 10.04.2007

Sijoitusrahasto markkinointi pankin tiedonanto- ja selonottovelvollisuus vahingonkorvausvaatimus

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 12.12.2006 päivätyn valituksen ja antanut lisäksi 30.1.2007 päivätyn lausuman. Valituksessaan asiakas katsoo, että pankki on antanut hänelle harhaanjohtavaa tietoa rahastosijoittamisesta sekä siihen liittyvästä riskistä. Asiakkaan laskelmien mukaan hänen kokonaistappionsa olisi 3695 euroa, mutta hän on valmis tyytymään 1850 euron hyvitykseen.

Asiakkaan mukaan hänelle on 7 vuoden sijoitusajasta huolimatta on syntynyt vain tappiota, vaikka merkinnän yhteydessä hänelle vakuuteltiin mahdollisista kurssivaihteluista huolimatta keskimäärin 10-20 %:n tuottoja. Aina pankissa käydessään ja sijoituksista keskusteltaessa hänelle on lisäksi todettu, että kyseessä on tilapäinen lasku ja ettei kannata rea-lisoida tappiolla olevia sijoituksia. Koska vuosien varrella tapahtuneesta pörssikurssien huomattavasta noususta huolimatta tuottoa ei ole lainkaan syntynyt, niin asiakkaan näkemyksen mukaan rahastoyhtiö olisi sijoituksista päättäessään toiminut vähintään tuottamuksellisesti, mistä ainakin vuoden 1999 rahastoesitteen mukaan rahastoyhtiö olisi korvausvastuussa.
 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankki on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 17.1.2007 päivätyn vastauksen ja ilmoittanut lisäksi 1.2.2007, ettei sillä ole enää uutta lausuttavaa asiassa. Vastauksessaan pankki on katsonut toimineensa asiassa sijoitusneuvonnassa ja sijoitusrahastojen markkinoinnissa siltä edellytettyjen menettelytapojen mukaisesti.

Pankin mukaan asiakkaan kanssa on asioinut erityisesti sijoitusneuvontaan koulutettu toimihenkilö, mikä näkyy muun muassa siinä, että asiakkaan varoja on hajautettu useampaan rahastoon, minkä lisäksi asiakkaalle on nimenomaisesti kerrottu kurssivaihtelun mahdollisuudesta. Asiakkaan päätös sijoittaa varojaan rahasto-osuuksiin on ajoittunut hyvän kurssikehityksen aikaan, minkä jälkeen yleinen kurssikehitys on kuitenkin lähtenyt poikkeuksellisen pitkään laskuun. Pankin mukaan asiakas on itse vastuussa sijoitustensa riskeistä ja kurssimuutoksista, mikä kuitenkin saattaa unohtua kurssien kääntyessä laskuun.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys sijoituspalvelun tarjoamisesta ja arvopaperien markkinoinnista, jota on säännelty laissa sijoituspalveluyrityksistä (26.7.1996/579) ja arvopaperimarkkinalaissa (26.5.1989/495). Lisäksi Rahoitustarkastus on antanut edellä mainittuja lakeja täydentävän sijoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavia menettelytapoja koskevan ohjeen nro 201.7, jonka mukaan sijoituspalveluyhteisön on noudatettava tiettyjä velvollisuuksia, jotta asiakkaiden suoja ja sijoittajien luottamus toteutuisi, sekä ohjeen nro 201.2, jonka mukaan arvopapereita ei saa markkinoida antamalla totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja taikka käyttämällä hyvän tavan vastaista tai muuta sopimatonta menettelyä.

Asiakas on katsonut, että hänelle ei olisi annettu asianmukaista tietoa rahastosijoittamisen riskeistä ja että rahastoyhtiö olisi vähintään tuottamuksellisesti vaikuttanut rahastojensa negatiiviseen arvonkehitykseen. Pankki on puolestaan kiistänyt asiakkaan väitteet ja vaatinut, että valitus tulee hylätä perusteettomana.

Asian käsittely Arvopaperilautakunnassa tapahtuu kirjallisesti ja lautakunnan ratkaisusuositus voi perustua siten vain lautakunnalle toimitetuista asiakirjoista ilmeneviin seikkoihin. Osapuolten näkemykset pankin selonotto- ja tiedonantovelvollisuuden täyttämisen osalta rahastomerkintöjen yhteydessä poikkeavat toisistaan. Lautakunta toteaa, että merkinnän yhteydessä alan vakiintuneen käytännön mukaan asiakas vahvistaa hänelle selvitetyn valitsemansa rahastotuotteen ominaisuudet ja että saatuaan sijoitusrahastolain edellyttämät asiakirjat asiakas vastaa itse sijoitukseen liittyvistä kurssimuutoksista. Rahastoyhtiötä ja rahaston salkunhoitajaa sitovat rahaston säännöissä määritellyt käytettävissä olevat sijoituskohteet ja menetelmät. Asiassa ole esitetty selvitystä siitä, että edellä mainituista seikoista olisi poikettu. Lautakunnan käsityksen mukaan asiakkaan valitsemien rahastojen arvonkehitys ei ole olennaisesti poikennut markkinoilla olevien vastaavanlaisten rahastojen kehityksestä. Asiassa ei ole myöskään osoitettu, että pankki olisi antanut harhaanjohtavia tietoja tai muulla tavoin laiminlyönyt sijoitustoimintaan liittyviin säännöksiin perustuvia velvoitteitaan. Lautakunta kiinnittää huomiota myös siihen, että asiakas näyttäisi seuranneen sijoitustensa tilannetta ja myös reagoineen niissä tapahtuneisiin muutoksiin, joten jatkamalla joidenkin rahastojensa osalta sijoitustoimintaansa asiakas on edelleen hyväksynyt niiden tulevaisuuden arvonkehitykseen liittyvän riskin.

Edellä mainituin perustein Arvopaperilautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Hoppu, Kontkanen, Kariola, Tomperi, Tuokko, Turtiainen ja Virta. Sihteerinä toimi Sainio.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia