Haku

APL 268/08

Tulosta

Asianumero: APL 268/08 (2010)

Kategoria: Sijoituspalvelun tarjoaminen

Ratkaisu annettu: 22.03.2010

Sijoitusneuvonta indeksilaina

Tapahtumatiedot

Asiakas on asioidessaan pankin konttorissa 28.2.2008 allekirjoittanut kaksi merkintätoimeksiantoa. Molemmat merkinnät, merkintätodistusten mukaan yhteismäärältään 10.500,00 euroa, ovat koskeneet indeksilainaa, jonka eräpäivä oli 28.3.2013.

Asiakas on arvopaperilautakunnalle toimittamassaan valituksessa vaatinut indeksilainaan sidotun pääoman palauttamista korkoineen. Asiakkaan valituksesta tai pankin vastauksesta ei käy kuitenkaan ilmi, että indeksilaina olisi myyty.
 

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakkaan mukaan hän halusi sijoittaa 15.000 euroa kiinteäkorkoiselle tilille. Asiakas sijoitti kuitenkin vain 5.000 euroa kyseiselle tilille. Loput pääomasta eli 10.000 euroa hänet pakotettiin sijoittamaan indeksiin sidottuun arvopaperiin. Asiakas kertoo pankin edustajan todenneen, että asiakas saisi pääoman takaisin viiden vuoden kuluttua. Lisäksi asiakkaalle kerrottiin korottomasta pääomatakuusta.

Asiakas ei sijoituspäätöksen tekemisen jälkeen pystynyt realisoimaan indeksilainaan sidottua pääomaa, vaikka lainaa merkittäessä hänelle kerrottiin sen olevan mahdollista. Lisäksi kyseisen pääoman arvo on laskenut yli 2.000,00 euroa. Asiakkaan mukaan pankin edustaja oli myöhemmin ilmoittanut varojen nostomahdollisuudesta, mutta todennut samalla, ettei tämä olisi järkevää sijoituksen arvonlaskun takia.

Asiakas mainitsee kärsineensä masennuksesta sijoituspäätöksen tekemisen aikana ja käyvänsä edelleen terapiassa.

Asiakas vaatii indeksilainaan sijoitetun pääoman palauttamista ja menetettyjen korkotulojen hyvittämistä. Perusteluina asiakas vetoaa siihen, että hän olisi vienyt varat toiseen pankkiin.
 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankin mukaan se on täyttänyt arvopaperimarkkinalain 4 luvun 3 pykälän mukaisen velvollisuutensa selvittää asiakasta koskevat tiedot sijoituspalvelua tarjotessaan ja arvioinut soveltuvatko rahoitusvälineet asiakkaalle käyttäen apunaan säästäjä- ja sijoittajakuvan kartoitusta.

Asiakas on pankin mukaan kertonut omaavansa hieman aikaisempaa sijoituskokemusta ja muun muassa todennut sijoitusajaksi yli 7 vuotta. Pankin tekemän kartoituksen mukaan asiakas on varovainen sijoittaja, joka tavoittelee tasaista arvonnousua ja on valmis ottamaan vähän riskiä, mutta hyväksyy, että sijoitusten arvo voi sijoitusaikana myös tilapäisesti laskea.

Asiakkaalle on selvitetty indeksilainaan liittyviä erityispiirteitä kartoitukseen liitetyn ja asiakkaan allekirjoittaman tuotelehden avulla. Tuotelehdessä asiakkaan huomiota on kiinnitetty muun muassa siihen, että mikäli laina myydään ennen eräpäivää, sijoittaja voi kärsiä pääomatappioita. Lisäksi tuotelehdessä asiakkaan huomiota on kiinnitetty siihen, että sijoittajan halutessa myydä sijoituksensa ennen lainan eräpäivää, velkakirjan senhetkinen markkina-arvo voi poiketa sijoitetusta pääomasta ja on mahdollista, ettei lainalle muodostu laina-aikana jatkuvaa päivittäistä jälkimarkkinaa. Asiakas on tuotelehdessä ilmoittanut tutustuneensa siihen ja ymmärtävänsä, että indeksilainaan liittyy sellaisia riskejä ja ominaisuuksia, jotka toteutuessaan voivat huomattavasti suurentaa sekä tuottoja että tappioita normaaliin velkakirjalainaan verrattuna.

Pankin mukaan asiakasta ei ole mitenkään kehotettu tai taivuteltu päätymään sijoituksessaan indeksilainaan. Pankki ei ole tiennyt asiakkaan lääkärintodistuksista ilmenevästä työkyvyttömyydestä eikä mikään seikka asiakastapaamisessa ole viitannut siihen, ettei asiakas olisi esimerkiksi kyennyt päättämään sijoituksistaan. Edellä mainituilla perusteilla pankki katsoo, että asiakkaan on täytynyt tietää indeksilainan pääomaturvan olevan voimassa ainoastaan lainan eräpäivänä 28.3.2013 eikä pankilla ole ennen tätä ajankohtaa velvollisuutta ostaa indeksilainaa nimellisarvostaan tai merkinnässä käytettyyn emissiokurssiin takaisin.

Pankki katsoo, että asiakkaan vaatimus on perusteeton ja että indeksilainaa asiakkaalle myytäessä pankki on sijoituspalvelua tarjotessaan ja selonottovelvollisuutta täyttäessään toiminut asianmukaisesti.
 

Selvitykset

Osapuolien kirjelmien lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

1. Kaksi asiakkaan 28.2.2008 allekirjoittamaa merkintälaskelmaa. Asiakirjojen mukaan asiakas sijoitti indeksilainaan yhteensä 10.500,00 euroa. Lisäksi asiakas on merkintälaskelmissa vakuuttanut tutustuneensa lainaehtoihin ja hyväksyvänsä ne.
2. Pankin indeksilainaa koskevat ehdot tammikuulta 2008. Ehdoissa on mainittu muun muassa indeksilainan pääomaturvasta ja lainakohtaisesta riskistä.
3. Pankin 28.8.2008 tekemä säästäjä- ja sijoittajakuva asiakkaasta. Asiakirjan mukaan sijoituksen tasaista arvonnousua ja vähäistä riskiä odottavalle asiakkaalle on suositeltu varovaista mallisalkkua.
4. Asiakkaan allekirjoittama tuotelehti, jolla hän on vakuuttanut tutustuneensa indeksilainaan asiakirjan sisältämän tuotekuvauksen perusteella ja ymmärtävänsä, että indeksilainaan liittyy sellaisia riskejä ja ominaisuuksia, jotka toteutuessaan voivat huomattavasti suurentaa sekä tuottoja että tappioita normaaliin velkakirjalainaan verrattuna.
5. Kolme lääkärintodistusta, joiden mukaan asiakas on ollut työkyvyttömänä aikavälillä 8.1.2008-26.3.2008.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Taustaa

Asiakas on pyytänyt arvopaperilautakunnan kannanottoa yhtäältä siihen, onko hänet pakotettu sijoittamaan varansa indeksilainaan, ja toisaalta siihen, onko hänelle annettu riittävät tiedot sijoitusinstrumentista, sen ominaisuuksista ja siihen liittyvistä riskeistä. Lisäksi asiakas on vaatinut pääoman palauttamista menetettyine korkotuloineen.

Tapauksessa on kysymys pankin tarjoamasta sijoituspalvelusta. Tapaukseen soveltuvaa sääntelyä on arvopaperimarkkinalaissa (26.5.1989/495), minkä lisäksi Rahoitustarkastus (nyk. Finanssivalvonta) on antanut lakia täydentävän standardin 2.1 rahoituspalvelujen tarjoamisessa noudatettavista menettelytavoista.

Arvopaperimarkkinalain silloisen 4 luvun 1 pykälän mukaan:

”Arvopaperien kaupassa ja sijoituspalvelun tarjoamisessa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista menettelyä.”

Lisäksi arvopaperimarkkinalain 4 luvun 3 pykälässä säädetään, että:

”Arvopaperinvälittäjän, joka tarjoaa sijoituspalveluna sijoitusneuvontaa tai omaisuudenhoitoa, on hankittava ennen sijoituspalvelun tarjoamista riittävät tiedot asiakkaan taloudellisesta asemasta, kyseistä sijoituspalvelua tai arvopaperia koskevasta sijoituskokemuksesta ja -tietämyksestä sekä sijoitustavoitteista, jotta se voi suositella asiakkaalle soveltuvia arvopapereita ja palvelua.

Jos arvopaperinvälittäjä tarjoaa muuta kuin 1 momentissa tarkoitettua sijoituspalvelua, arvopaperinvälittäjän on ennen sijoituspalvelun tarjoamista pyydettävä asiakkaalta tiedot tämän kyseistä arvopaperia tai sijoituspalvelua koskevasta sijoituskokemuksesta ja -tietämyksestä voidakseen arvioida, onko arvopaperi tai palvelu asiakkaalle soveltuva. Jos arvopaperinvälittäjä katsoo saamansa tiedon perusteella, ettei arvopaperi tai palvelu ole asiakkaalle soveltuva, sen on ilmoitettava tästä asiakkaalle. Jos asiakas kieltäytyy antamasta pyydettyjä tietoja, arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava, ettei se voi arvioida arvopaperin tai palvelun soveltuvuutta asiakkaalle.”

Edelleen arvopaperimarkkinalain 4 luvun 4 pykälässä todetaan, että arvopaperinvälittäjän on annettava ei-ammattimaiselle asiakkaalle hyvissä ajoin ennen sijoituspalvelua tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä sopimuksen ehdot sekä riittävät tiedot arvopaperinvälittäjästä ja tarjottavasta palvelusta. Lisäksi arvopaperinvälittäjän on annettava ei-ammattimaiselle asiakkaalle hyvissä ajoin ennen sijoituspalvelun tai oheispalvelun antamista riittävät tiedot arvopaperinvälittäjästä ja sen tarjoamista palveluista, palvelun kohteena olevista arvopapereista ja niihin liittyvistä riskeistä, mahdollisista sijoitusstrategioista ja niihin liittyvistä riskeistä, siitä, missä toimeksiantoja toteutetaan, asiakasvarojen säilyttämisestä sekä palveluun liittyvistä kuluista ja palkkioista.

Finanssivalvonnan standardin mukaan pankin on rahoituspalveluja tarjotessaan noudatettava hyvää tapaa. Sen on siis toimittava rehellisesti, tasapuolisesti, ammattitaitoisesti ja asiakkaiden etu huomioon ottaen, jotta rahoitusmarkkinoita kohtaan tunnettu luottamus tulisi turvatuksi. Pankin tulee tarvittaessa pyytää asiakkailtaan riittävät tiedot heidän taloudellisesta asemastaan ja rahoituspalvelua koskevista tavoitteistaan. Lisäksi pankin on annettava asiakkailleen olennaista tietoa päätöksenteon tueksi, kuten tietoa rahoituspalvelun tarjoajasta, sisällöstä, kuluista tai niiden määräytymisperusteista sekä rahoituspalveluun liittyvistä olennaisista riskeistä. Näitä periaatteita sovellettaessa pankin on otettava huomioon asianomaisen rahoituspalvelun luonne ja sen kohteena olevan rahoitusvälineen luonne sekä asiakkaan tuntemus rahoitusmarkkinoista.

Tiedonantovelvollisuuden osalta todetaan lisäksi, että tietoa on annettava riittävästi ja se on esitettävä siten, että tiedon saajien kohderyhmään tai todennäköiseen vastaanottajaryhmään kuuluva huolellisesti toimiva henkilö todennäköisesti ymmärtää tiedon.

Finanssivalvonnan standardissa todetaan riskien osalta, että pankin on annettava ei-ammattimaiselle asiakkaalle yleiskuvaus kohteena olevien rahoitusvälineiden luonteesta ja niihin liittyvistä riskeistä. Kuvauksessa on tuotava esiin kulloisenkin rahoitusvälinetyypin luonne ja siihen liittyvät tyypilliset riskit riittävän yksityiskohtaisesti niin, että asiakas voi tehdä perustellun sijoituspäätöksen. Rahoitusvälineeseen liittyvien riskien kuvauksen on, ottaen huomioon asianomaisen rahoitusvälinetyypin ominaisuudet sekä asiakkaan asiantuntemus ja sijoituskokemus, sisällettävä soveltuvin osin tietoa kyseiseen rahoitusvälinetyyppiin liittyvistä riskeistä, hinnan vaihtelun suuruudesta, tieto rahoitusvälinetyypin johdosta mahdollisesti aiheutuvista muista taloudellista sitoumuksista tai velvoitteista sekä kyseiseen rahoitusvälinetyyppiin sovellettavista vakuusvaatimuksista ja vastaavista velvoitteista.

Perustelut

Asiakkaan pakottaminen

Asiakas on valituksessaan kertonut, että hänet on pakotettu sijoittamaan varoja indeksilainaan, vaikka hän olisi halunnut tallettaa koko pääomansa kiinteäkorkoiselle tilille. Asiakas ei ole kuitenkaan osoittanut selvitystä väitteensä tueksi. Arvopaperilautakunta pitää ilmeisenä, ettei asiakasta ole pakotettu sijoittamaan varoja indeksilainaan.

Pankin selonottovelvollisuuden täyttäminen

Arvopaperimarkkinalain ja finanssivalvonnan standardin mukaan pankin on tarvittaessa pyydettävä asiakkailtaan riittävät tiedot heidän taloudellisesta asemastaan ja rahoituspalvelua koskevista tavoitteistaan. Pankin tekemästä säästäjä- ja sijoittajakuvasta ilmenee, että se on täyttänyt laissa ja standardissa asetetun selonottovelvollisuutensa. Sijoittajakuvasta ilmenee, että asiakkaan riskinottohalukkuuden aste on alhainen. Tätä taustaa vasten pääomaturvatun indeksilainan suosittelemista sijoituskohteeksi ei voida pitää asiakkaan riskiprofiiliin sopimattomana menettelynä.

Pankin tiedonantovelvollisuuden täyttäminen

Asiakas on allekirjoittanut indeksilainaa koskevan tuote-esitteen, jossa hän on ilmoittanut tutustuneensa indeksilainaan pankin tarjoaman tuotekuvauksen perusteella sekä ymmärtävänsä, että sijoitusinstrumenttiin liittyy sellaisia riskejä ja ominaisuuksia, jotka toteutuessaan voivat huomattavasti suurentaa sekä tuottoja että tappioita normaaliin velkakirjalainaan verrattuna.

Tuote-esitteestä käy selvästi ilmi, että indeksilainalla tarkoitetaan pääomaturvattua strukturoitua joukkovelkakirjalainaa. Sijoitusinstrumenttiin ei siis liity, lainan liikkeeseenlaskijaan kohdistuvaa maksukykyisyysriskiä lukuun ottamatta, pääoman menettämisen riskiä, mikäli asiakas ei myy lainaa ennen sen eräpäivää. Jos laina myydään ennen eräpäivää, sijoittaja voi saada myyntivoittoa tai kärsiä pääomatappiota.

Asiakas on myös allekirjoittanut kaksi indeksilainaa koskevaa merkintälaskelmaa, joissa hän on ilmoittanut tutustuneensa lainaehtoihin ja hyväksyvänsä ne. Indeksilainan ehdoissa on arvopaperimarkkinalain ja finanssivalvonnan standardin edellyttämällä tavalla annettu asiakkaalle yleiskuvaus sijoitusinstrumentin luonteesta ja siihen liittyvistä riskeistä.

Arvopaperilautakunta katsoo, että pankki on täyttänyt asianmukaisesti tiedonantovelvollisuutensa eikä asiassa mikään viittaa siihen, ettei asiakkaalle olisi kerrottu indeksilainan ennenaikaiseen myyntiin liittyvästä pääoman menettämisen riskistä.

Asiakkaan menettelyn arviointia

Asiakas on oman kertomuksensa mukaan yrittänyt nostaa indeksilainan ennen sen eräpäivää. Tämä ei ole kuitenkaan välittömästi onnistunut ja asiakkaalle ilmoitettiin vasta myöhemmin varojen nostomahdollisuudesta. Lisäksi asiakas on kertonut sijoituksen arvon laskeneen yli 2.000,00 euroa.

Asiakkaan allekirjoittamassa tuote-esitteessä on ilmoitettu, ettei indeksilainalle muodostu laina-aikana välttämättä jatkuvaa päivittäistä jälkimarkkinaa. Tästä syystä asiakkaan olisi tullut ymmärtää, että sijoitusinstrumentin ominaispiirteiden takia siihen sidottujen varojen nostaminen ei ole välttämättä heti vaadittaessa mahdollista. Asiakkaalle on kuitenkin ilmoitettu myöhemmin sijoituksen olevan realisoitavissa. Samassa yhteydessä pankin edustaja myös ilmoitti lainan myymiseen liittyvästä pääoman menettämisen riskistä.

Arvopaperilautakunta katsoo, että asiakkaalla on oikeus myydä indeksilaina ennen sille asetettua eräpäivää. Tällöin asiakas kuitenkin kantaa itse riskin mahdollisesta pääoman menettämisestä. Indeksilainaan liittyvä pääomaturva on voimassa vain lainan eräpäivänä 28.3.2013 eikä pankilla ole ennen tätä ajankohtaa velvollisuutta ostaa indeksilainaa nimellisarvostaan tai merkinnässä käytettyyn emissiokurssiin takaisin.

Lisäksi arvopaperilautakunta toteaa, ettei asiakkaan valituksesta tai pankin vastauksesta käy ilmi, että indeksilaina olisi myyty ennen eräpäivää. Tästä syystä asiassa on jäänyt selvittämättä, että asiakas olisi kärsinyt vahinkoa.

Asiakkaan henkilökohtaisten olosuhteiden vaikutuksen arviointia

Asiakas on kertonut kärsineensä masennuksesta sijoituspäätöksen tekemisen aikana ja käyvänsä edelleen terapiassa. Asiakkaan toimittamista lääkärintodistuksista käy myös ilmi, että hän on ollut työkyvyttömänä indeksilainan merkintäpäivänä 28.2.2008.

Asiassa mikään ei kuitenkaan viittaa siihen, että asiakkaan oikeustoimikelpoisuus olisi sijoitushetkellä ollut siinä määrin alentunut, ettei asiakas olisi kyennyt tekemään harkittua sijoituspäätöstä. Asiakas ei ole myöskään väittänyt, että hänen henkilökohtaiset olosuhteensa olisivat olleet pankin tiedossa sijoitushetkellä. Näistä syistä johtuen asiakkaan esittämät terveystiedot eivät vaikuta arvopaperilautakunnan ratkaisusuositukseen.

Suositus

Edellä esitettyjen seikkojen perusteella arvopaperilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Rissanen sekä jäsenet Kajander-Saarikoski, Palin, Repo, Sario, Tauru, Kariola ja Turtiainen. Sihteerinä toimi Pönkä.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia