Haku

APL 257/09

Tulosta

Asianumero: APL 257/09 (2010)

Kategoria: Sijoituspalvelun tarjoaminen

Ratkaisu annettu: 18.11.2010

Sijoitusneuvonta

Tapahtumatiedot

Asiakkaalla oli muiden sijoitusten ohella 50.000 euron määräaikaistalletus, jonka erääntyessä syyskuussa 2008 hän sijoitti kyseisistä varoista pankin ehdotuksen mukaisesti 10.000 euroa osakerahastoon (jälj. A), 15.000 euroa absoluuttista tuottoa tavoittelevaan rahastoon (jälj. B) sekä loput 25.000 euroa 12 kuukauden määräaikaistilille. Joulukuussa 2008 pidetyssä tapaamisessa pankin edustaja oli ehdottanut, että edellä mainitut rahastosijoitukset, jotka olivat tuolloin tappiolla noin 5.800 euroa, olisi tarkoituksenmukaista realisoida, jotta niiden luovutustappio kompensoisi asiakkaalle muista sijoituksista kertynyttä 6.900 euron luovutusvoittoa. Sijoitusneuvojan suosituksesta asiakas päätyi lunastamaan kyseiset rahastonsa.
 

Asiakkaan valitus arvopaperilautakunnalle

Asiakkaan mukaan hänellä on ollut syytä uskoa, että pankin syyskuussa 2008 ehdottamat sijoitusratkaisut noudattivat pankin kanssa allekirjoitettua 5 vuoden sijoitusohjelmaa ja –profiilia, jossa pääoman säilyminen oli tärkeää, korkea tuotto ei, ja että pankin sijoitusneuvonta asiantuntijaorganisaationa tuntee tuotteittensa tuottorakenteet ja –riskit.

Asiakkaan näkemyksen mukaan hänelle syyskuussa suositellut rahastot eivät olleet hänen sijoitusprofiilinsa mukaisia. Pankin sijoitusneuvonta ei ole noudattanut hyvää arvopaperikauppatapaa ja –käytäntöä sijoitusajanjakson ennakoimattomuudessa ja neuvonnan suunnitelmallisuuden puutteessa. Lisäksi sijoitusinstrumentit ovat olleet vaihtoehdottomia neuvontatilanteessa ja asiakkaalla ei ole ollut mahdollisuutta perehtyä sijoitustuotteisiin etukäteen. Sijoitusten riskianalyysi on puuttunut ja ehdotus luovutustappioiden korvaamisesta verokohtelun kautta on asiakkaan mielestä epätervettä ja omiaan rappeuttamaan pankin sijoitusneuvonnan laatua. Asiakas kysyy Arvopaperilautakunnan kantaa siihen, onko pankin sijoitusneuvonnassa noudatettu hyvää arvopaperikauppatapaa ja –käytäntöä. Asiakas katsoo oikeaksi vaatia pankilta vahingonkorvausta 5.500 euroa, vaikka hänen luovutustappionsa rahastoista on 5.782,92 euroa.
 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankki toteaa, että sen sijoitusasiantuntija on neuvotteluissa 24.1.2008 hankkiakseen riittävät tiedot asiakkaan taloudellisesta asemasta, tarjottavia sijoitustuotteita koskevasta sijoituskokemuksesta ja tietämyksestä sekä hänen sijoitustavoitteista, kysynyt asiakkaalta joukon kysymyksiä. Näihin kysymyksiin saatujen vastausten perusteella pankille on muodostunut näkemys asiakkaan sijoitustavoitteista sekä hänen riskinottohalukkuutensa tasosta hänen valitsemalleen kuuden vuoden arvioidulle sijoitusajalle.

Pankin sijoitusasiantuntija esitteli neuvotteluissa 2.9.2008 tarjolla olleita, asiakkaan sijoituksilleen asettamien tavoitteiden mukaisia sijoitusvaihtoehtoja. Asiakas päätti tämän jälkeen sijoittaa 10.000 euroa sijoitusrahastoon A, 15.000 sijoitusrahastoon B ja 25.000 euroa 12 kuukauden määräaikaiselle tilille. Välittömästi näiden neuvotteluiden jälkeen pankin sijoitusasiantuntija on tehnyt muistiinpanot, joiden mukaan ”Sijoitusten tarkistus joulukuussa: tälle vuodelle tullut luovutusvoittoja, ja verotuksen tasaamiseksi tarkistetaan, kannattaako jotain myydä tappiolla.”.

Pankin sijoitusasiantuntija kertoi asiakkaalle neuvotteluissa 15.12.2008 mahdollisuudesta lunastaa joitakin tappiolla olevista rahasto-osuuksista, jotta asiakkaan saamista luovutusvoitoista maksettavaksi tulevan veron määrää voitaisiin pienentää. Asiakas piti ajatusta hyvänä ja päätti lunastaa sijoitusrahastot A, B ja C. Samassa yhteydessä asiakas merkitsi 35.000 eurolla sijoitusrahastoa D.

Pankin mukaan asiakkaan sijoitusomaisuus osoittaa, että hänellä on neuvotteluajankohtina ollut monipuolisesti kokemusta erilaisista sijoitustuotteista. Neuvotteluissa pankin sijoitusasiantuntija on myös varmistanut, että asiakas pystyy kantamaan sijoituksiin liittyvät sijoitusriskit ja että hänellä on ollut kunkin sijoituksen tekemiseen tarvittava sijoituskokemus. Pankin mukaan on ilmeistä, että asiakas on jokaisella kerralla itse tehnyt sijoituksia koskevat päätöksensä. Pankin sijoitusasiantuntijalla on myös ollut toimintatapanaan poikkeuksetta antaa sijoitustuotteiden esitemateriaali asiakkaalle sijoitusneuvonnan yhteydessä. Sen vuoksi pankki pitää erittäin todennäköisenä, että asiakas on ennen kaikkia rahastomerkintöjään saanut kunkin rahaston yksinkertaistetut rahastoesitteen.

Pankin mukaan arvioitaessa asiakkaan väitettä siitä, ettei hänelle ole esitelty vaihtoehtoja valituista sijoitusinstrumenteista, on otettava huomioon, että asiakas on juuri edellisen kerran sijoitusasiantuntijan tavattuaan sijoittanut 54.000 euroa pankin tarjoamiin indeksilainoihin. Pankin mukaan on selvää, että asiakas olisi halutessaan voinut myös 2.9.2008 tiedustella mahdollisuutta sijoittaa pääomaturvattuihin indeksilainoihin. Lisäksi asiakas on vahvistanut jokaisen sijoitustoimeksiannon allekirjoittamalla toimeksiantolomakkeen. Asiakas on saanut sijoitusasiantuntijalta olennaiset ja riittävät tiedot kyseisistä rahastoista ja niihin liittyvistä riskeistä niin suullisesti kuin mitä todennäköisimmin kirjallisessakin muodossa.

Pankin mukaan asiakas ei ole esittänyt mitään perusteita sille, että hänen taloudellinen tappionsa olisi johtunut pankin tiedonantovirheestä tai muusta pankin syyksi luettavasta menettelystä. Pankin mukaan tappiot ovat valitettavia, mutta ne johtuvat sijoittajariskin toteutumisesta ja kuuluvat siksi asiakkaan itsensä kannettaviksi.
 

Selvitykset

Osapuolien kirjelmien lisäksi arvopaperilautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

1. 24.1.2008 päivätty sijoitussuositus, joka sisältää pankin ehdotuksen sijoitusvaihtoehdoista ja perustuu valittuun riskitasoon ja taloudelliseen tilanteeseen.

2. 22.4.2008 päivätty rahaston A yksinkertaistettu rahastoesite.

3. 22.4.2008 päivätty rahaston B yksinkertaistettu rahastoesite.

4. 02.09.2008 päivätty sijoitussuositus, joka sisältää pankin ehdotuksen sijoitusvaihtoehdoista ja perustuu valittuun riskitasoon ja taloudelliseen tilanteeseen.

5. 02.09.2008 päivätty sijoitusrahasto A:n merkintätoimeksianto, jonka asiakas on allekirjoittanut ja jossa todetaan, että asiakas on vastaanottanut rahastoa koskevan yksinkertaistetun rahastoesitteen, tutustunut tähän sekä rahaston sääntöihin ja hyväksynyt ne.

6. 15.12.2008 päivätty sijoitussuositus, joka sisältää pankin ehdotuksen sijoitusvaihtoehdoista ja perustuu valittuun riskitasoon ja taloudelliseen tilanteeseen.

7. 31.12.2008 päivätty rahastoraportti, jossa on laskelma rahasto-osuuksien luovutusvoitoista ja –tappioista vuonna 2008.

8. 27.3.2009 päivätty verotuspäätös 2008, jossa ilmenee asiakkaan arvopaperien luovutusvoitot ja luovutustappiot.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Asiakas on pyytänyt Arvopaperilautakunnan kannanottoa siihen, onko pankki noudattanut hyvää arvopaperikauppatapaa ja –käytäntöä sekä vaatinut pankilta vahingonkorvausta 5.500 euroa.

Merkintähetkellä voimassa olleen arvopaperimarkkinalain 4 luvun 1 § (923/2007) mukaan:
”Arvopaperien kaupassa sekä sijoituspalvelun ja oheispalvelun tarjoamisessa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista tai muuten sopimatonta menettelyä. Sijoituspalvelua ja oheispalvelua ei saa markkinoida antamalla totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa tietoa. Markkinoinnista on käytävä ilmi sen kaupallinen tarkoitus.”

Pankki on vedonnut siihen, ettei asiassa ole esitetty mitään perusteita sille, että asiakkaan taloudellinen tappio olisi johtunut pankin tiedonantovirheestä tai muusta pankin syyksi luettavasta menettelystä. Saman lain 4 luvun 3 pykälän (923/2007) mukaan:
”Arvopaperinvälittäjän, joka tarjoaa sijoituspalveluna sijoitusneuvontaa tai omaisuudenhoitoa, on hankittava ennen sijoituspalvelun tarjoamista riittävät tiedot asiakkaan taloudellisesta asemasta, kyseistä sijoituspalvelua tai arvopaperia koskevasta sijoituskokemuksesta ja -tietämyksestä sekä sijoitustavoitteista, jotta se voi suositella asiakkaalle soveltuvia arvopapereita ja palvelua.”

Saman luvun 4 pykälän (923/2007) mukaan:
”Arvopaperinvälittäjän on annettava ei-ammattimaiselle asiakkaalle hyvissä ajoin ennen sijoituspalvelua tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä sopimuksen ehdot sekä riittävät tiedot arvopaperinvälittäjästä ja tarjottavasta palvelusta.”

”Arvopaperinvälittäjän on annettava ei-ammattimaiselle asiakkaalle hyvissä ajoin ennen sijoituspalvelun tai oheispalvelun antamista riittävät tiedot mm. arvopaperinvälittäjästä ja sen tarjoamista palveluista, palvelun kohteena olevista arvopapereista ja niihin liittyvistä riskeistä sekä sijoitusstrategioista, jos niitä on ehdotettu, ja niiden riskeistä.”

Lakia täydentävässä Rahoitustarkastuksen (nyk. Finanssivalvonnan) standardissa 2.1 todetaan mm., että rahoituspalvelun tarjoajan tulee antaa asiakkailleen olennaista tietoa asiakkaiden päätöksenteon tueksi rahoituspalvelun sisällöstä sekä rahoituspalveluun liittyvistä olennaisista riskeistä. Huomioon on otettava rahoituspalvelun ja sen kohteena olevan rahoitusvälineen luonne sekä asiakkaan tuntemus rahoitusmarkkinoista.

Asiakas on merkintätoimeksiannon allekirjoituksellaan vahvistanut saaneensa rahaston yksinkertaistetun rahastoesitteen ja tutustunut siihen. Yksinkertaistetussa rahastoesitteessä, joka koskee rahastoa A, on tuotu esiin mahdollisuus rahaston arvon vaihtelusta. Siinä on todettu, että rahaston tuotto on pitkällä aikavälillä selvästi parempi kuin korkosijoitusten mutta rahaston riskiprofiili on korkea. Yksinkertaistetussa rahastoesitteessä, joka koskee rahastoa B, on tuotu esiin mahdollisuus rahasto-osuuden arvon muutoksista. Siinä on kuitenkin todettu, että rahaston riski on pienempi kuin monien perinteisten yhdistelmärahastojen. Asiakas on allekirjoittanut myös tämän rahaston merkintätoimeksiannon, jossa todetaan, että asiakas on vastaanottanut sitä koskevan yksinkertaistetun rahastoesitteen, tutustunut tähän sekä rahaston sääntöihin ja hyväksynyt ne. Kun asiakas on aikaisemminkin käyttänyt pankin sijoituspalveluja, Arvopaperilautakunta katsoo, että pankki on kyseisillä dokumenteilla nyt käsillä olevassa tapauksessa täyttänyt arvopaperimarkkinalain mukaisen tiedonantovelvollisuutensa.

Pankin sijoitusneuvoja on kertonut pankin näkemyksenä asiakkaalle, että rahasto-osuuksien lunastuksella oli mahdollista tasata verotusta. Arvopaperilautakunta katsoo, että sijoitusneuvojan on palveluja tarjotessaan tuotava asiakkaalle esille verotuksen merkitystä sijoitusneuvonnassa vähintään niin, että asiakas ymmärtää itse niin halutessaan selvittää verotuksen lisäkysymyksiä ja niiden vaikutuksia omaan tilanteeseensa. Pankin sijoitusasiantuntijan kanssa käytyjen neuvotteluiden jälkeen asiakas on itse päättänyt lunastaa tappiolla sijoituksiaan. Arvopaperilautakunta katsoo, ettei asiassa ole esitetty seikkoja, jotka osoittaisivat pankin neuvontatilanteessa toimineen hyvän tavan vastaisesti tai muuten menetelleen sopimattomasti.

Arvopaperilautakunta toteaa, että sille toimitettujen selvitysten perusteella asiakkaalle on tarjottu sijoitusvaihtoehtoja, jotka asiakas itse on valinnut ja asiakkaalla on ollut tosiasiallinen mahdollisuus tutustua tuotteisiin, joihin hän on sijoittanut. Asiakkaan saamissa kirjallisissa sijoitussuosituksissa on ollut pankin ehdotukset sijoitusvaihtoehdoista ja ne ovat perustuneet valittuun riskitasoon sekä taloudelliseen tilanteeseen.

Arvopaperilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen an­tami­seen osallistuivat puheenjohtaja Rissanen sekä jäsenet Hulkkonen, Palin, Repo, Sario, Tauru ja Turtiainen. Sihtee­rinä toimi Mikkilä.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia