Haku

APL 247/07

Tulosta

Asianumero: APL 247/07 (2008)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 05.05.2008

Warrantti liikkeeseenlaskija markkinatakaus ostokurssi

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 18.12.2007 päivätyn valituksen sekä ilmoittanut puhelimitse 11.3.2008, ettei hänellä ole enää uutta lausuttavaa asiassa.

Asiakas oli ostanut pankin liikkeelle laskemaa warranttia 7. ja 9.11.2007 yhteensä 10.000 kappaletta arvoltaan 460 euroa. Valituksessaan asiakas katsoo, että pankki on menetellyt väärin jättämällä ostolaidan kokonaan noteeraamatta eli jättämällä warrantin noteeraamatta pörssissä juoksuaikanaan. Asiakkaan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskijapankki on sitoutunut antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jona warrantti on kaupankäynnin kohteena. Asiakas vaatii pankin menettelystä aiheutuneena vahinkona warranttien ostohintaa 460 euroa.
 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankki on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 8.2.2008 päivätyn vastauksen ja ilmoittanut lisäksi 12.3.2008, ettei sillä ole enää uutta lausuttavaa asiassa. Vastauksessaan pankki kiistää asiakkaan korvausvaatimuksen sekä perusteeltaan että määrältään.

Pankki vetosi vastauksessaan markkinatakauksen osalta tuotekohtaisiin ehtoihin, joissa on mm. seuraava tieto markkinatakaukseen liittyvästä ostokurssien noteeraamisesta:
“Warrantti voidaan noteerata pörssissä juoksuaikanaan. [Pankki] toimii tällöin warrantin markkinatakaajana. Tämä tarkoittaa, että [Pankin] tarkoituksena on, normaalien markkinaolosuhteiden vallitessa, tarjota osto- ja myyntikursseja sille määrälle kauppaeriä, josta [Pankki] kulloinkin päättää. Warrantille, jonka ostokurssi on [Pankin] käsityksen mukaan alle 0,01 euroa, voi [Pankki] jättää ostokurssin kokonaan noteeraamatta.”

Tuotekohtaisissa ehdoissa mainitaan myös useita syitä, joiden perusteella pankki voi jättää noteeraamatta osto- ja myyntikurssia warrantille, muun muassa markkinoiden liikkuessa voimakkaasti tai likviditeetin muuttuessa. Pankin toimittaman selvityksen mukaan ostokurssin noteerauksesta luopuminen tilanteessa, jolloin warrantin arvo on alle 0,01 €, on yleinen markkinakäytäntö Suomessa.

Asiakkaan ostamalle warrantille ei ole noteerattu ostokurssia 28.–29.11. eikä 3.–21.12.2007. Kaikkina edellä mainittuina päivinä ostokurssin poissaolo on johtunut siitä, että kurssi on ollut alle 0,01 euroa. Pankin mukaan warranttikohtaisten ehtojen sekä vallitsevan markkinakäytännön mukaisesti ostokurssi voidaan tässä tapauksessa jättää noteeraamatta, jolloin warranttia ei osteta takaisin sen arvon ollessa alle 0,01 euroa. Pankin mukaan kurssin noteeraamattomuus ei ole kertaakaan tuona aikana johtunut teknisistä ongelmista tai siitä, että pankki olisi suojannut omaa positiotaan. Ajalla 7.–27.11.2007 ostokurssi on ilmoitettu ostokurssin ollessa vähintään 0,01 euroa.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Asiakas on pyytänyt Arvopaperilautakunnan kannanottoa siihen, tulisiko pankin korvata vahinko, joka on aiheutunut warrantin ostokurssin noteeraamatta jättämisestä pörssissä juoksuaikanaan.

Asiassa on riidatonta, että warrantin kurssi oli vähintään 0,01 euroa 7.–27.11.2007, jolloin asiakas hankki warrantteja. Asiassa on myös riidatonta, että warrantille ei ollut noteerattu ostokurssia ajalla 3.–21.12.2007. Warrantin juoksuaika päättyi 21.12.2007. Asiassa on riitaisaa se, olisiko pankin tullut noteerata ostokurssi sinä aikana, jona warrantti oli kaupankäynnin kohteena.

Pankki sitoutuu noudattamaan liikkeelle laskemiensa sijoitustuotteiden sopimusehtoja. Käsillä olevassa tapauksessa pankki on laskenut liikkeelle warranttia, jonka ehtojen mukaisesti se toimii pörssissä noteeratun warrantin markkinatakaajana. Pankki on siten sitoutunut tarjoamaan ostokurssin.

Pankki on kuitenkin rajoittanut edellä mainittua sitoumusta siltä osin, kun ostokurssi on pankin käsityksen mukaan alle 0,01 euroa, jolloin pankki voi jättää ostokurssin kokonaan noteeraamatta. Koska pankki ei ole tuotekohtaisten ehtojensa mukaisesti sitoutunut tarjoamaan markkinatakausta, Arvopaperilautakunta katsoo, että pankki ei ollut velvollinen noteeraamaan ostokurssia ostokurssin ollessa pankin käsityksen mukaan alle 0,01 euroa 3.–21.12.2007.

Arvopaperilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Kontkanen, Sainio, Sario, Tauru, Teperi, Tuokko ja Turtiainen. Sihteerinä toimi Heino.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia