Haku

APL 24/05

Tulosta

Asianumero: APL 24/05 (2005)

Kategoria: Sijoituspalvelun tarjoaminen

Ratkaisu annettu: 20.06.2005

Sijoitusrahaston markkinointi pankin tiedonanto- ja selonottovelvollisuus vahingonkorvausvaatimus ratkaisusuositus

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 27.12.2004 päivätyn valituksen ja antanut lisäksi 20.4.2005 ja 23.5.2005 päivätyt lausumat.

Asiakas on vaatinut, että pankin tulee korvata hänelle 1 639,76 euron vahinko kuluineen, jotka ovat syntyneet pankin virheellisten sijoitusneuvojen perusteella tehdystä sijoituksesta pankin sijoitusrahastoon 25.2.2000 – 25.3.2004.

Asiakas on vaatimuksensa perusteeksi esittänyt muun muassa seuraavan.

Asiakas kääntyi 25.2.2000 pankin sijoitusneuvojan puoleen, koska oli kiinnostunut saamaan talletukselleen parempaa korkoa kuin korkotililtä. Asiakas ei ollut koskaan aiemmin tehnyt arvopaperisijoituksia. Asiakas oli kuitenkin ollut pankin asiakas koko ikänsä säästäen palkkansa ja lapsilisät pankin tilille.

Pankin sijoitusneuvoja oli esitellyt erilaisia sijoitusvaihtoehtoja. Asiakas oli todennut, ettei hän ymmärtänyt kyseisistä asioista mitään. Asiakas oli kuitenkin tiedustellut sijoituksen pääomien säilymisestä sijoitusneuvojalta, joka oli vakuuttanut pääomien säilyvän. Joitakin pankin kuluja asiakas saattaisi kuitenkin joutua maksamaan mahdollisen lunastuksen yhteydessä. Sijoitusneuvoja oli vielä lisännyt, että jos asiakas vähän häviäisi pääomiaan, sijoituksessa olisi 75 prosentissa valtion takaus.

Asiakkaalle oli kerrottu, että sijoitusrahastoraportit postitetaan kotiin eikä kyseisiä asioita tarvitse käydä pankin konttorissa kysymässä. Vuoden vaihteeseen 2000–2001 mennessä asiakas sai ensimmäisen raporttinsa sijoituksen arvon kehittymisestä. Tämän jälkeen asiakas meni pankkiin tiedustellakseen, kuinka oli mahdollista, että rahaston arvo oli laskenut niin paljon. Ensin pankista oli asiakkaalle todettu, ettei hän edes omistanut kyseistä sijoitusta. Myöhemmin sijoitus kuitenkin löytyi koneelta. Pankista kerrottiin, että itse sijoitus voi euromäärältään mennä nollillekin, mutta kappalemäärä pysyisi kuitenkin ennallaan.

Asiakas vaatii pankkia palauttamaan 1 639,76 euroa ja kulut sekä lopettamaan kyseisen sijoituksen pankin yhdistelmärahastoon. Asiakas katsoo saaneensa täysin virheellistä tietoa sijoituksesta. Asiakas katsoo, ettei pankki ollut antanut hänelle kyseisistä sijoituskohteista sijoitusrahastolain vaatimia sijoitusrahastoesitteitä ennen sijoituspäätöksien tekemistä. Asiakkaalle ei ollut myöskään missään vaiheessa kerrottu sijoituskohteeseen liittyvistä mahdollisista riskeistä. Lisäksi asiakas katsoo, että hänen reklamaationsa käsitteleminen on tapahtunut pankissa aivan liian hitaasti. Muita sijoituksia asiakkaalla ei ole aiemmin eikä sittemmin ollut.

Asiakas katsoo pankin laiminlyöneen häneen kohdistuneessa sijoitusneuvonnassa kaikki sijoituspalveluyritykseltä vaadittavat selonotto- ja tiedonantovelvollisuuksien vaatimukset, mistä syystä asiakas on vaatinut pankkia korvaamaan hänen pankin sijoitusrahastoon sijoittamansa varat.

Sittemmin pankin toimesta asiakasta oli kehotettu siirtämään pankin yhdistelmärahastosta varoja pankin korkorahastoon, jolloin hävittyjä pääomia voisi ehkä saada takaisin. Vaikka pankki otti asiakkaalta rahaston vaihdosta kuluja, asiakas onnistui kuitenkin saamaan jonkin verran myös pääomiaan takaisin. Asiakas pyysi itse myöhemmin sijoitusrahastoesitteitä, mutta tämä tapahtui vasta sen jälkeen, kun hän oli jo rahastosijoituksensa tehty.
 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankki on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 6.4.2005 päivätyn vastauksen ja antanut lisäksi 13.5.2005 päivätyn lisälausuman.

Pankki on vaatinut, että asiakkaan valitus tulee hylätä perusteettomana. Pankki on vaatimuksensa tueksi esittänyt seuraavaa.

Asiakas on tehnyt pankin konttorissa rahastomerkinnän pankin yhdistelmärahaston tuotto-osuuksiin 25.2.2000. Rahastomerkintä oli suuruudeltaan 5 886,58 euroa, jolla asiakas sai 19.930 rahasto-osuutta. Asiakas vaihtoi pankin konttorissa 22.2.2001 17.000 rahasto-osuutta pankin korkorahaston tuotto-osuuksiin. Vaihdettujen rahasto-osuuksien välinen arvo vaihtohetkellä (lunastuspalkkion jälkeen) oli 3 361,29 euroa ja asiakkaan omistukseen jääneen yhdistelmärahaston omistuksen arvo 22.2.2001 oli 585,18 euroa. Kun lisäksi huomioidaan asiakkaan rahasto-osuuksille vuonna 2000 maksettu tuotto 300,35 euroa oli asiakkaan yhdistelmärahasto 22.2.2001 tilanteessa tappiolla 1 639,76 euroa. Rahoitustarkastuksen antamalla luvalla pankin yhdistelmärahasto sulautui pankin toiseen sijoitusrahastoon 1.4.2004.

Pankki on merkintöjä toteutettaessa toiminut rahastoyhtiön asiamiehenä.

Rahastojen myyntiä koskevan ohjeistuksen mukaisesti sijoituskohteita asiakkaalle esiteltäessä lähdetään asiakkaan tilanteen kartoituksesta ja pyritään yhdessä asiakkaan kanssa löytämään asiakkaan suunnittelema sijoitusaika ja tuotto-odotus huomioiden parhaat mahdolliset sijoituskohteet. Sijoituspäätöksen asiakas kuitenkin tekee itse ja hän vastaa valitsemansa rahaston soveltuvuudesta omiin sijoitustarkoituksiinsa. Asiakkaan tuotto-odotuksia kartoitettaessa käydään läpi se, että tuotto-odotusten noustessa myöskin sijoitukseen liittyvä riski kasvaa.

Rahastomerkintää tehtäessä asiakkaan kanssa käydään läpi rahastojen arvokehitykseen vaikuttavat seikat erityisesti rahastolle suositeltu sijoitusaika ja se, että rahaston arvo voi paitsi nousta niin myös laskea ja ettei rahaston historiallinen tuotto ole tae tulevasta.

Lisäksi asiakkaalle annetaan rahastoa koskevaa materiaalia mm. rahastoesite ja rahaston säännöt, joissa rahastoa koskevaa riskiä on kattavasti kuvattu. Rahasto-osuuksien hankintahetkellä voimassa olleessa Rahastoesitteestä rahaston riskiprofiilista on voinut todeta mm. seuraavaa: ”koska rahaston varoista suurin osa on sijoitettu osakemarkkinoille, on korkotason ja osakekurssien muutoksilla merkittävä vaikutus rahaston sijoitusten arvoon ja rahasto-osuuden arvo voi vaihdella lyhyelläkin aikavälillä voimakkaasti”.

Pankin konttorista saadun selvityksen mukaan merkinnän toteuttanut virkailija oli rahastotoimeksiantojen tekemiseen koulutettu ja edellä kuvattujen menettelytapoja on noudatettu myös asiakkaan rahastomerkintää toteutettaessa. Asiakkaan 27.12.2004 päivätyssä reklamaatiokirjeessään esittämää väitettä siitä, että hänelle olisi voinut jäädä kuva sijoituksen riskittömyydestä, ei voi pitää uskottavana. Kyseisen rahaston arvonkehitykseen liittyvä riski käy selvästi ilmi rahastoesitteen kuvauksesta ja nämä asiat on myyntiohjeistuksen mukaisesti myös läpikäyty asiakkaan kanssa rahastomerkintää tehtäessä.

Rahastovaihdon 22.2.2001 toteuttaneelta virkailijalta saadun selvityksen mukaan asiakas halusi siirtää osan tappiolliseksi muodostuneesta rahastosijoituksestaan korkorahastoon, kuten sittemmin oli toimittukin. Loppuosan yhdistelmärahasto-osuuksista asiakas halusi jättää ennalleen odottamaan mahdollista suotuisampaa arvonkehitystä. Tämäkin tapahtuma tukee sitä, että asiakas on rahastosijoitusta vuonna 2000 tehdessään ymmärtänyt sijoitukseen liittyvän riskin. Myös se, että asiakas on vasta 27.12.2004 päivätyssä reklamaatiokirjelmässään ensimmäistä kertaa esittää väitteen siitä, että hänelle olisi esitetty harhaanjohtavaa tietoa hänen tehdessään rahastosijoitusta, tukee käsitystä, jonka mukaan asiakas on rahastosijoitusta tehdessään ollut tietoinen siihen liittyvistä riskeistä. Mikäli asiakkaalle olisi rahaston myyntitilanteessa annettu informaatiota, jonka mukaan rahaston arvo ei voi laskea, olisi asiakas yleisen elämänkokemuksen mukaan reklamoinut nyt reklamaatiokirjeessään väittämästään takuusta yms. viimeistään helmikuussa 2001 tappiolliseksi muodostunutta rahastosijoitustaan edellä kuvatuin tavoin vaihtaessaan. Asiakas on valituksessaan jostain syystä sivuuttanut tämän palvelutapahtuman ja siinä yhteydessä käydyt keskustelut.

Asiakas on 22.1.2001 rahasto-osuuksia vaihtaessaan tullut tietoiseksi rahastosijoituksestaan aiheutuneen lopullisen tappion määrästä. Pankki katsoo, että jo aiemmin, mutta kuitenkin viimeistään kohtuullisen ajan kuluessa tästä asiakkaan olisi tullut reklamoida siitä, etteivät hänen myyntitilanteessa saamansa tiedot ole olleet asianmukaisia. Asiakas on kuitenkin vasta 27.12.2004 päivätyssä reklamaatiokirjeessään ensimmäisen kerran esittänyt väitteen siitä, että hänelle olisi esitetty harhaanjohtavaa tietoa rahaston merkintätilanteessa. Siten pankki katsoo, että koska asiakas ei ole reklamoinut kohtuullisessa ajassa, asiakas on hyväksynyt asiantilan eikä voi reklamoida vasta yli kolme vuoden ja 10 kuukauden kuluttua siitä, kun rahastosijoituksesta aiheutunut lopullinen tappio on kiistatta tullut hänen tietoonsa. Pankki katsoo, että asiakkaan vaatimus tulee hylätä jo tälläkin perusteella.

Toisin kuin asiakas antaa ymmärtää, asiakkaaseen on oltu yhteydessä hänen yhteydenottojensa ja reklamaationsa perusteella, kuten asiakkaan oheistamasta pankin lähettämästä kirjeestäkin ilmenee. Koska asiakaan tekemään valitukseen liitettyä reklamaatiokirjettä saattoi tulkita siten, että hän olisi halunnut lopettaa alun perin yhdistelmärahastoon tekemänsä sijoituksen kokonaisuudessaan, on asiakkaalta viimeksi 17.1.2005 tiedusteltu, haluaako hän lunastaa tämän omistuksensa. Asiakas ei kuitenkaan 17.1.2005 halunnut realisoida rahasto-omistustaan.

Lisäksi pankki toteaa, että asiakkaan sijoitus oli, kuten pankki on jo edellä todennut, sijoituksesta perityt kulut huomioiden tilanteessa 22.2.2001 tappiolla 1 639,76 euroa, joten asiakkaan vastineessaan esittämän tappion määrä (1 639,76 euroa + kulut) on virheellinen myös aiheutuneen tappion suuruuden osalta.

Siten pankki toteaa rahastoyhtiön asiamiehenä rahasto-osuuksia myydessään läpikäyneensä asiakkaan kanssa kyseisten rahastojen soveltuvuuden asiakkaan sijoitussuunnitelmiin ja muutoinkin menetelleensä huolellisesti ja hyvän pankkitavan mukaisesti sekä noudattaneensa sijoitusrahastojen markkinointia koskevia säännöksiä. Edellä kerrotulla perusteella pankki toteaa asiakkaan korvausvaatimuksen olevan siten perusteeton.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys pankin tarjoamasta sijoituspalvelun tarjoamisesta ja arvopaperien markkinoinnista, jota on säännelty laissa sijoituspalveluyrityksistä (26.7.1996/579) ja arvopaperimarkkinalaissa (26.5.1989/495). Lisäksi Rahoitustarkastus on antanut edellä mainittuja lakeja täydentävän sijoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavia menettelytapoja koskevan ohjeen nro 201.7, jonka mukaan sijoituspalveluyhteisön on noudatettava tiettyjä velvollisuuksia, jotta asiakkaiden suoja ja sijoittajien luottamus toteutuisi sekä ohjeen nro 201.2, jonka mukaan arvopapereita ei saa markkinoida eikä hankkia antamalla totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja taikka käyttämällä hyvän tavan vastaista tai muuta sopimatonta menettelyä.

Asiakas on vaatinut, että pankin tulee korvata hänelle 1 639,76 euron vahinko kuluineen, jotka ovat syntyneet pankin virheellisten sijoitusneuvojen perusteella tehdystä sijoituksesta pankin yhdistelmäsijoitusrahastoon 25.2.2000 – 25.3.2004.

Pankki on vaatinut, että asiakkaan valitus tulee hylätä perusteettomana.

Asiassa on tullut selvitetyksi, että asiakas on tehnyt ensimmäisen rahastomerkintänsä helmikuussa 2000. Kun yleinen kurssitaso vuonna 2000 loppupuolella on lähtenyt laskuun, asiakas on ottanut yhteyttä omaan pankkineuvojaansa vuoden 2001 alussa.

Asiassa on jäänyt epäselväksi, mitä asiakkaalle on sijoitusneuvonnan ja sijoitustuotteiden markkinoinnin yhteydessä kerrottu sijoitustuotteiden tavoitteista ja riskeistä ja kuinka pankki on muutoin huolehtinut lain mukaisesta selonotto- ja tiedonantovelvollisuudestaan vuonna 2000. Asiakas on kertonut, ettei hänelle markkinoinnin yhteydessä kerrottu mitään sijoitusrahastosijoittamiseen liittyvistä riskeistä. Pankki on kiistänyt kyseiset väitteet.

Asian käsittely Arvopaperilautakunnassa tapahtuu kirjallisesti, eikä lautakunta voi kuulla todistajia valan velvoituksin. Näin ollen lautakunnan ratkaisusuositus asiassa voi perustua vain sen käytettävissä olevista asiakirjoista ilmeneviin tietoihin.

Edellä kerrottuun perustuen lautakunta katsoo, että asiakas on viimeistään siinä vaiheessa tullut tietoiseksi sijoitusrahastosijoittamisen periaatteista ja riskeistä, kun hän on 22.1.2001 rahasto-osuuksia vaihtaessaan saanut tiedon rahastosijoituksestaan aiheutuneen lopullisen tappion määrästä. Lautakunta katsoo, että viimeistään tuolloin asiakkaan olisi tullut reklamoida pankille siitä, etteivät hänen myyntitilanteessa saamansa tiedot ole olleet asianmukaisia.

Koska asiakas ei ole näin toiminut, lautakunta katsoo asiakkaan tulleen tietoiseksi ja hyväksyneen rahastosijoittamisen tavoitteet ja riskit. Annetun selvityksen perusteella asiakas on todistettavasti vasta 27.12.2004 päivätyssä reklamaatiokirjeessään esittänyt väitteen siitä, että hänelle olisi esitetty harhaanjohtavaa tietoa rahaston merkintätilanteessa. Reklamaatio ei lautakunnan näkemyksen mukaan ole siten tapahtunut kohtuullisessa ajassa.

Pankin antamia sijoitusneuvoja koskevien väitteiden osalta Arvopaperilautakunta katsoo, että asiakas itse vastaa sijoitustensa riskeistä ja kurssimuutoksesta. Asiassa asiakas ei ole kyetty osoittamaan, että pankki olisi laiminlyönyt edellä kerrottujen sijoitusneuvontaan liittyvät velvoitteet.

Edellä kerrotuilla perusteilla Arvopaperilautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Hulkkonen, Kontkanen, Parkkonen, Teperi, Tomperi, Tuokko ja Turtiainen. Sihteerinä toimi Kouvalainen.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta