Haku

APL 232/08

Tulosta

Asianumero: APL 232/08 (2009)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 28.05.2009

Sijoitusrahasto lunastus toimeksiannon toteuttamatta jättäminen virhe

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 5.8.2008 päivätyn valituksen. Lisäksi asiakas on toimittanut 18.9.2008, 2.11.2008 ja 2.12.2008 päivätyt lisävastineet sekä ilmoittanut 10.12.2008 ettei hänellä ole asiassa uutta lausuttavaa. Asiakkaan mukaan pankki oli unohtanut toteuttaa hänen puhelimitse toukokuun 2006 alussa antamansa rahasto-osuuksien lunastustoimeksiannon. Hän vaatii pankin virheestä aiheutuneesta vahingosta korvausta rahaston arvon alenemisesta 6.242 euroa 22 %:n viivästyskorkoineen 8.5.2006 lukien.

Asiakas pyysi sähköpostitse 16.5.2006 pankin toimihenkilöä lunastamaan rahasto-osuuksia 6.242 euron arvosta, mutta toimihenkilö unohti toteuttaa lunastuksen. Asiakas sai tietää pankin virheestä 29.5.2006. Asiakkaan mukaan hän oli keskustellut pankin toimihenkilön kanssa puhelimitse 9.5.2006 rahastojen tuottojen nostosta. Kertomansa mukaan hän oli antanut kuun alussa puhelimitse pankille toimeksiannon lunastaa hänen rahasto-osuuksiaan. Asiakkaan mukaan hänellä oli rahastoissa 16.5.2006 noin 97.000 euroa ja 29.5.2006 siellä oli enää hieman yli 90.500 euroa.

Asiakas vaati pankkia korvaamaan rahastojen arvon alenemisesta aiheutuneen vahingon, mutta pankki katsoi vaatimuksen olevan perusteeton, koska vahinkoa ei pankin näkemyksen mukaan ollut aiheutunut.

Asiakas vaatii myös kopiota itselleen pankin toimihenkilön esimiehelleen asiasta antamastaan selvityksestä.
 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankki on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 11.9.2008 päivätyn vastineen. Lisäksi pankki on toimittanut 10.10.2008 ja 18.11.2008 päivätyt lisävastineet sekä ilmoittanut 8.12.2008 ettei sillä ole asiassa uutta lausuttavaa. Pankki on kiistänyt asiakkaan korvausvaatimuksen sekä määrältään että perusteeltaan.

Pankki on toiminut rahastoyhtiön asiamiehenä tarjotessaan rahastoyhtiön hallinnoimia sijoitusrahastoja asiakkaalle sekä vastaanottaessaan asiakkaan toimeksiantoja sijoitusrahastoihin. Pankki myöntää, että se on toiminut rahastoyhtiön asiamiehenä virheellisesti, koska asiakkaan 16.5.2006 pyytämä lunastustoimeksianto on jäänyt toteuttamatta inhimillisestä virheestä johtuen. Pankki pahoittelee tästä asiakkaalle aiheutunutta ylimääräistä vaivaa ja mielipahaa. Pankki kuitenkin kiistää, että tästä olisi syntynyt asiakkaalle asiakkaan kuvaamaa vahinkoa.

Rahastoyhtiön raporteista ilmenee, että asiakkaan rahasto-omistukset 15.5.2006 ovat olleet markkina-arvoltaan yhteensä 92.600,05 euroa. Asiakkaan rahasto-omistusten arvo on alentunut 15.5 ja 16.5 välisenä aikana. Samoista raporteista ilmenee, että asiakkaan omistamat kahden rahaston osuudet on kokonaisuudessaan vaihdettu korkorahaston osuuksiin 16.5.2006. Raporteista ilmenee myös, että asiakkaan rahasto-omistusten arvo 16.5.2006 on ollut yhteensä 91.904,86 euroa. Näin ollen asiakkaan väite siitä, että hänen rahasto-omistustensa arvo 16.5.2006 olisi ollut noin 97 000 euroa, on pankin näkemyksen mukaan virheellinen. Asiakkaan rahasto-omistusten arvo 29.5.2006 on ollut yhteensä 91.921,38 euroa. Näin ollen asiakkaan rahasto-omistusten arvo on jälleen noussut sen jälkeen, kun rahasto-omistukset on siirretty korkorahastoon.

Asiakas vaatii vahingonkorvauksena sitä summaa, joka hänelle olisi tullut lunastaa rahastoista. Pankki toteaa, että asiakas ei ole hävinnyt mainitsemaansa summaa, vaikkakaan kyseistä summaa ei ole lunastettu rahastoista. Asiakkaan varat ovat olleet sijoitettuna 16.5.2008 jälkeen korkorahastossa, jonka arvon kehitys on ollut positiivista. Edellä mainituin perustein pankki kiistää, että niiden toiminta olisi aiheuttanut asiakkaalle vahinkoa.

Asiakas väittää, että hän olisi antanut toimeksiannon lunastaa rahastoista saamiaan tuottoja toukokuun alussa. Tämän osalta pankki toteaa, että asiakas on pyytänyt 16.5.2006 pankin silloista toimihenkilöä ”nostamaan” tuotot kahdesta eri sijoitusrahastosta. Tämä asia ilmenee myös asiakkaan Arvopaperilautakunnalle lähettämistä sähköpostikeskusteluista. Asiakkaan 16.5.2008 lähettämä sähköposti vahvistaa pankin mukaan sen näkemyksen, että asiakas on antanut nyt kyseessä olevan toimeksiantonsa 16.5.2006, eikä toukokuun alussa. Pankki ei ole nauhoittanut asiakkaan puhelua.

Asiakas vaatii myös kopiota itselleen pankin toimihenkilön esimiehelleen asiasta antamastaan selvityksestä. Tämän osalta pankki toteaa, että kyse on pankin sisäisestä selvityksestä asian suhteen, jota pankilla ei ole velvollisuutta luovuttaa asiakkaalle.

Pankki toteaa, että viivästyskorko määräytyisi korkolain mukaisesti, mikäli Arvopaperilautakunta päätyisi siihen, että pankki olisi asiassa korvausvelvollinen.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Asiakas on pyytänyt Arvopaperilautakunnan kannanottoa siihen, onko pankki aiheuttanut vahinkoa asiakkaalle jättäessään rahasto-osuuksien lunastustoimeksiannon toteuttamatta.

Tapauksessa on kysymys sijoituspalvelun tarjoamisesta ja sijoitusrahastotoiminnasta, jota on säännelty laissa sijoituspalveluyrityksistä (26.7.1996/579) ja sijoitusrahastolaissa (29.1.1999/48). Lisäksi Rahoitustarkastus on antanut edellä mainittuja lakeja täydentävän sijoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavia menettelytapoja koskevan ohjeen nro 201.7, jonka mukaan sijoituspalveluyhteisön on noudatettava tiettyjä velvollisuuksia, jotta asiakkaiden suoja ja sijoittajien luottamus toteutuisi.

Asiassa on riidatonta, että asiakas antoi 16.5.2006 sähköpostitse pankille toimeksiannon lunastaa asiakkaan rahasto-osuuksia 6.242 euron arvosta. Riidatonta on myös se, että pankin toimihenkilö unohti toteuttaa tämän toimeksiannon ja asia selvisi asiakkaalle 29.5.2006.

Riitaista asiassa on se, antoiko asiakas lunastustoimeksiannon puhelimitse jo aikaisemmin kuun alussa. Riitaisaa on myös se, aiheutuiko toimeksiannon toteuttamatta jättämisestä vahinkoa asiakkaalle. Asiakkaan mukaan pankin virheestä aiheutui hänelle 6.242 euron vahinko, kun taas pankin näkemyksen mukaan vahinkoa ei syntynyt.

Asian käsittely Arvopaperilautakunnassa tapahtuu kirjallisesti ja lautakunnan ratkaisusuositus voi perustua vain lautakunnalle toimitetuista asiakirjoista ilmeneviin seikkoihin. Osapuolten näkemykset siitä, oliko asiakas antanut lunastustoimeksiantoa ennen toukokuun 16. päivää, poikkeavat toisistaan.

Asiakas ei aluksi kertonut antaneensa lunastustoimeksiantoa puhelimitse, vaan mainitsi asiasta vasta myöhemmin käsittelyn aikana. Pankki ei ole kiistänyt, että asiakas on ollut puhelimitse yhteydessä pankkiin toukokuun alussa. Pankin näkemyksen mukaan toimeksiantoa ei kuitenkaan annettu. Lautakunnan käsityksen mukaan asiakkaan lautakunnalle toimittamista sähköposteista sekä muusta lautakunnalle toimitetusta materiaalista ei käy ilmi asiakkaan antaneen kyseistä toimeksiantoa puhelimitse. Arvopaperilautakunta ei siten ole voinut todeta asiakkaan antaneen toukokuun alussa puhelimitse toimeksiantoa.

Rahastoyhtiön raporteista ilmenee, että asiakkaan omistamat kahden osakerahaston osuudet on kokonaisuudessaan vaihdettu korkorahaston osuuksiin 16.5.2006. Korkorahaston sääntöjen mukaan kello 13.00 jälkeen vastaanotettu lunastusvaatimus toteutetaan arvoon, joka lasketaan seuraavalle pankkipäivälle. Asiakas antoi sähköpostitse lunastustoimeksiantonsa 16.5.2006 kello 15.15. Lunastus olisi tullut toteuttaa 17.5. arvoon, joka oli 0,21415 euroa / osuus. Pankin toimihenkilö ilmoitti 29.5.2006 kello 17.05, että hän oli unohtanut toteuttaa lunastuksen. Asiakas olisi siten voinut lunastaa rahasto-osuudet 30.5. arvoon, joka oli 0,21431 euroa / osuus. Aikavälillä 17.5. – 30.5.2006 asiakkaan korkorahasto-osuuksien arvo nousi (0,21431 - 0,21415 =) 0,00016 euroa / osuus. Arvopaperilautakunta toteaa, ettei asiakkaalle ole aiheutunut vahinkoa 16.5.2006 sähköpostitse annetun lunastustoimeksiannon toteuttamatta jättämisestä.

Arvopaperilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Rissanen sekä jäsenet Kontkanen, Sainio, Sario, Tauru, Teperi, Tuokko ja Turtiainen. Sihteerinä toimi Heino.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia