Haku

APL 2177/02

Tulosta

Asianumero: APL 2177/02 (2003)

Kategoria: Omaisuudenhoitotoiminta

Ratkaisu annettu: 17.06.2003

Sopimusdokumentaatio sijoituspolitiikka vahingonkorvausvaatimus

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 17.12.2002 päivätyn valituksen ja antanut lisäksi 28.3.2003 päivätyn lausuman. Valituksessaan asiakas on pyytänyt Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositusta asiassaan. Kertomansa mukaan asiakas allekirjoitti täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimuksen 18.2.2002, mutta koska sopimuksenmukaista salkunhoitoa ei kuitenkaan aloitettu, hän irtisanoi sopimuksen 25.4.2002 päivätyllä kirjeellään. Korvauksena asiakas on vaatinut omaisuudenhoitajalta yhteensä 50.491,09 euroa lisättynä mahdollisilla korko ym kuluilla.

Vaatimustensa perusteeksi asiakas on esittänyt, että omaisuudenhoidosta tehdyn sopimuksen piti olla yksilöllistä ja lähteä hänen henkilökohtaisista lähtökohdista, mitkä olivat omaisuudenhoitajan tiedossa aikaisemman asiakkuuden perusteella ja tulleet ilmi myös omaisuudenhoitajan kanssa käydyissä keskusteluissa. Asiakkaan mukaan minkäänlaisiin osakekauppoihin ei ennen sopimuksen irtisanomista oltu omaisuudenhoitajan taholta ryhdytty ja lisäksi hänen näkemystään ja halua myydä joitakin osakkeita ei oltu toteutettu. Omaisuudenhoitosopimuksen mukaan hoidettava varallisuus muodostui hoitotilillä olevasta käteisestä sekä muutamin suullisesti sovituin rajoituksin aikaisemmista osake- ja rahastosijoituksista. Asiakkaan mukaan hänen tavoitteenaan on ”aktiivisen osakekaupan avulla pyrkiä kasvuhakuisesti Hex-yleisindeksin tuottotasoon välttämällä tuoton vähenemistä huomioimalla nopeasti tulosvaroitukset” ja että ”normaalioloissa tavoitteeseen pyritään myös välttämällä hajautusta”, lisäksi ”tavoitteen saavuttamiseksi voi myös tarvittaessa tehdä tappiollisia kauppoja”. Vuosittain asiakas sijoittaa eläkkeensä lisäksi vain osingot.

Korvausvaatimuksensa asiakas perustaa aktiivisesta salkunhoidosta syntyvään tuottoon, siihen ettei salkussa olleiden yhtiöiden tulosvaroituksiin reagoitu nopeasti, rahastojen realisoinnin viivyttelyn takia syntyneeseen kurssitappioon sekä siihen, ettei rahastojen lunastuksesta saatuja varoja sijoitettu edelleen, vaan varat jätettiin hoitotilille. Korvausvaatimuksessa on lisäksi huomioitu hoito-, säilytys- ja tilin pidon lopetusmaksut.
 

Omaisuudenhoitajan vastaus asiakkaan valitukseen

Omaisuudenhoitaja on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 4.3.2003 päivätyn vastauksen ja ilmoittanut 22.4.2003 etteivät enää toimita lisävastinetta asiakkaan lisävastineen johdosta.

Omaisuudenhoitaja on kiistänyt asiakkaan vaatimukset omaisuudenhoitosopimukseen ja lakiin perustumattomina.

Omaisuudenhoitaja on todennut noudattaneensa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta toimiessaan 18.2.2002 allekirjoitetun omaisuudenhoitosopimuksen perusteella ja toteuttaessaan asiakkaan antamia ohjeita sekä sen ettei näistä toimista ole aiheutunut asiakkaalle sopimuksen mukaan korvattavaa vahinkoa. Sopimuksen mukaan omaisuudenhoitaja tekee ja toteuttaa itsenäisesti sijoituspäätöksiä asiakkaan lukuun. Asiakas vastaa sijoitustoiminnan taloudellisesta tuloksesta, olipa kyse tehdystä tai tekemättä jätetystä toimenpiteestä, ellei asiakas voi osoittaa omaisuudenhoitajan menetelleen selvästi huolimattomasti tai omaisuudenhoitosopimuksen ehtojen vastaisesti. Koska asiakkaalle ei ole myöskään taattu valitun vertailuindeksin mukaista tai sitä ylittävää tuottoa, asiakas ei voi vaatia korvausta saamatta jääneestä tuotosta tai muusta sellaisesta.

Omaisuudenhoitajan mukaan asiakkaalle on kerrottu, että ensimmäiseksi tarkastellaan jo olemassa olevia sijoituksia ja niiden suhdetta asiakkaan sijoitusprofiiliin, minkä jälkeen ehdotetaan toimenpiteitä sijoitusten suhteen. Asiakkaan kanssa on sovittu, että hänen tuottotavoitteenaan on HEX-portfolioindeksi sekä hänen sijoitusprofiilinaan on kohtalaisen matala riskitaso. Asiakkaalle on myös ilmoitettu, että uusia sijoituksia tullaan tekemään vasta kun koko hoidettava omaisuusmassa on omaisuudenhoitajan hallussa. Asiakkaan kohdalla tämä tilanne on toteutunut 8.3.2002, omaisuudenhoitajan saatua asiakkaalta rahastojen yksilöintitiedot 6.3.2002. Omaisuudenhoitajan mukaan, koska asiakas on ollut riskiä karttava ja markkinaolosuhteet olivat erittäin huonot, ei ollut perusteltua kiirehtiä tekemään uusia sijoituksia.

Asiakas ilmoitti 12.4.2002 päivätyssä reklamaatiossa, ettei omaisuudenhoitajan toiminta hänen näkemyksensä mukaan vastaa sovittua. Tämän reklamaation johdosta omaisuudenhoitaja oli yhteydessä asiakkaaseen käyden tämän kanssa läpi tapahtumat, yleisen markkinatilanteen ja omaisuudenhoidossa noudatettavat periaatteet. Lisäksi omaisuudenhoitaja on samassa yhteydessä ilmoittanut, ettei lisätoimenpiteitä tehtäisi ennen kuin asiakas antaisi kirjallisen selvityksen epäselvistä asioista.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys sijoituspalveluyrityksen tarjoamasta omaisuudenhoitopalvelusta, mitä on säännelty laissa sijoituspalveluyrityksistä (26.7.1996/579) ja arvopaperimarkkinalaissa (26.5.1989/495). Lisäksi Rahoitustarkastus on antanut edellä mainittuja lakeja täydentävän omaisuudenhoitosopimuksia koskevan ohjeen nro 201.9, jonka mukaan omaisuudenhoitosopimuksessa on syytä määritellä sijoitustoiminnan tavoitteet ja miten niihin pyritään. Määritellyt toimintatavat muodostavat perustan omaisuudenhoitajan vastuun arvioinnille.

Asiakas on esittänyt, että omaisuudenhoidosta tehdyn sopimuksen piti olla yksilöllistä ja lähteä hänen henkilökohtaisista lähtökohdista, mitkä olivat omaisuudenhoitajan tiedossa aikaisemman asiakkuuden perusteella ja tulleet ilmi myös omaisuudenhoitajan kanssa käydyissä keskusteluissa. Arvopaperilautakunta toteaa, että osapuolten velvoitteista asiassa on sovittu 15.2.2002 ja 18.2.2002 allekirjoitetussa omaisuudenhoitosopimuksessa, jonka mukaan sijoitustoiminnan tavoite on HEX-indeksin kuvaama vuosituotto. Lisäksi sopimuksessa on mainittu ne sijoituskohteet, jotka ovat omaisuudenhoitajan käytettävissä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Sopimuksen mukaan omaisuudenhoitaja tekee ja toteuttaa itsenäisesti sijoituspäätöksiä asiakkaan lukuun. Siitä, millä tavalla tavoitetuottoon pyritään, ei ole sopimuksessa erillistä mainintaa. Arvopaperilautakunnan näkemyksen mukaan asiasta tehdyn sopimuksen perusteella omaisuudenhoitaja ei ole ollut velvollinen toimimaan asiakkaan esittämällä tavalla. Mikäli asiakas olisi halunnut omaisuudenhoitajan hoitavan omaisuutta jollakin tietyllä tavalla, olisi siitä pitänyt ottaa sopimukseen erillinen maininta.

Asiakas on myös esittänyt, ettei omaisuudenhoitaja olisi lainkaan aloittanut hoitamaan omaisuutta ja ettei hänen antamiaan ohjeita osakkeiden myynnistä olisi noudatettu. Tältä osin Arvopaperilautakunta toteaa, että omaisuudenhoitotoimintaa ei tule arvioida vain yksittäisten osto- tai myyntitapahtumien perusteella, vaan asiaa tulee arvioida pidemmän ajanjakson muodostamana kokonaisuutena. Arvopaperilautakunnalle toimitetun selvityksen mukaan asiakkaan omaisuus on ollut sopimuksen mukaisesti omaisuudenhoitajan hoidettavana ajalla 8.3.2002–12.5.2002. Asiakkaan 12.4.2002 tekemän reklamaation johdosta omaisuudenhoitaja on ilmoittanut, ettei lisätoimenpiteitä tehtäisi ennen kuin asiakas antaisi kirjallisen selvityksen epäselvistä asioista. Mainittuun menettelyyn omaisuudenhoitajalla on katsottava olleen oikeus sopimuksessa olevien mainintojen perusteella, joiden mukaan omaisuudenhoitajalla on oikeus vaatia kirjallinen vahvistus toimenpiteistä, jotka koskevat hoidossa olevaa omaisuutta ja jotka tehdään asiakkaan vaatimuksesta. Sopimuksen mukaan omaisuudenhoitajalla on myös viime kädessä oikeus irtisanoa koko sopimus, mikäli se katsoo, ettei toimeksianto vastaa sijoitustoiminnan tavoitetta. Omaisuudenhoitajan valitsema menettely osoittaa Arvopaperilautakunnan mielestä, että omaisuudenhoitaja on tässä tapauksessa reagoinut asiakkaan reklamaatioon asiakassuhteen kannalta asianmukaisella tavalla, koska sopimuksen irtisanomista olisi tapauksen olosuhteet huomioon ottaen pidettävä liian voimakkaana toimenpiteenä.

Edellä mainituin perustein Arvopaperilautakunta katsoo, että omaisuudenhoitaja on hoitanut asiakkaan varallisuutta siten, kuten asiakkaan omaisuudenhoitosopimuksessa sijoituspolitiikaksi ja riskitasoksi on sovittu. Omaisuudenhoitaja ei siten ole syyllistynyt laiminlyöntiin tai sopimusrikkomukseen, minkä johdosta se olisi velvollinen korvaamaan asiakkaan esittämiä vaatimuksia.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Hoppu, Kontkanen, Parkkonen, Teperi ja Tuokko. Sihteerinä toimi Sainio.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia