Haku

APL 2/16

Tulosta

Asianumero: APL 2/16 (2016)

Kategoria: Sijoituspalvelun tarjoaminen

Ratkaisu annettu: 05.09.2016

Sijoitusneuvonta. Selonottovelvollisuus. Tiedonantovelvollisuus. Verotus.

Tapahtumatiedot

Asiakas on pankin pitkäaikainen asiakas, mutta hänellä ei ollut aikaisempaa kokemusta sijoittamisesta ennen kuin sai osituksessa osakkeita. Pankki on kutsunut asiakkaan keskustelemaan sijoitusasioista 13.6.2014 ja 10.2.2015 ja tapaamisten yhteydessä asiakas on antanut toimeksiantoja myydä osakkeitaan ja merkinnyt niistä saaduilla varoilla pankin rahastoja ja tehnyt säästöhenkivakuutuksen. Osakkeiden myynnin johdosta asiakkaalle aiheutui yhteensä 29.088 euron luovutusvoittovero.

Asiakkaan valitus

Asiakkaan näkemyksen mukaan pankki on laiminlyönyt hänen osaltaan ottaa selvää hänen sijoitustietämyksestään ja tavoitteistaan sekä jättänyt kertomatta toimeksiantoihin liittyneistä veroseuraamuksista. Asiakas vaatii ensisijaisesti pankkia saattamaan hänet siihen asemaan, jossa hän olisi, mikäli osakkeita ei olisi myyty ja toissijaisesti pankkia korvaamaan myynnistä aiheutuneen 29.088 euron veroseuraamuksen.

Asiakkaan mukaan vaikka hänellä ei ollut mitään kokemusta sijoittamista, niin osakkeet päätettiin osittaa hänelle, jotta hän voisi käyttää osinkoja täydentämään pientä eläkettään. Lisäksi ajatuksissa oli, että hän ei itse myisi osakkeita, mutta voisi kuitenkin vähitellen lahjoittaa niitä verotta lapsenlapsilleen. Aloite tapaamisiin tuli pankilta ja pankki myös möi osakkeita tapaamisen aikana, mistä syystä hän ei ehtinyt keskustelemaan asiasta lähiomaisten kanssa. Asiakas tuo esille myös, että on ruotsinkielinen - myös pankin asiakastietojen mukaan - mutta keskustelut käytiin suomeksi. Kertomansa mukaan hän ei edes ymmärtänyt myyneensä osakkeita, vaan luotti pankin edustajaan ja siihen, että voisi jatkossakin toimia aiotulla tavalla. Osakkeiden myynnit selvisivät hänelle vasta verottajan pyydettyä lisäselvitystä niistä. Mahdollisista veroseuraamuksista pankki ei ollut millään tavalla varoittanut, vaikka sille oli toimitettu tapauksen peru- ja osituskirjat. Asiasta myöhemmin keskusteltaessa pankin edustaja oli todennut, että suositus olisi luultavasti ollut toisenlainen, mikäli seuranneiden verojen suuruus olisi ollut tiedossa.

Palveluntarjoajan vastine

Palveluntarjoaja kiistää asiakkaan vaatimukset ja toteaa, että se on antanut asiakkaalle sijoitusneuvontaa, minkä perusteella hän on sitten itse antanut toimeksiannot. Pankin mukaan se on ennen neuvontaa selvittänyt asiakkaan yksilölliset olosuhteet säännösten mukaisesti ja antanut asianmukaiset tiedot sijoitustuotteista sekä kiinnittänyt asiakkaan huomiota verotuksellisiin seikkoihin.

Tapaamisissa asiakas on tuonut esiin olevansa varovainen sijoittaja ja ettei seu­raa markkinoita aktiivisesti, minkä vuoksi hän on toivonut helppoa ja vaivatonta ratkaisua. Ensimmäisen tapaamisen yhteydessä pankin suositus asiakkaalle on ollut pienentää osakeriskiä myymällä osakkeita ja sijoittamalla niistä saatuja varoja korkopainotteiseen yhdistelmärahastoon. Lisäksi asiakkaalle avattiin määräaikaistili, jonne talletettiin varoja myyntivoittoveron maksua varten. Toisen ta­paamisen yhteydessä asiakas on jatkanut osakeriskin keventämistä ja tuonut esiin myös jälkipolvien huomioimisen. Tapaamisessa asiakas myi edelleen osakkeita ja sijoitti ne säästöhenkivakuutukseen. Tapaamisten yhteydessä asiakas ei ole millään tavalla tuonut ilmi, että hän ei olisi ymmärtänyt keskusteluja tai tehtyjä toimia ja että tarvitsisi miettimis- tai neuvotteluaikaa sukulaistensa kanssa. Hän ei ole myöskään kertonut, että osakkeita ei ole ollut tarkoitus myydä. Pankin mukaan asiakas voi lahjoittaa myös nykyisiä sijoituksiaan tai nostaa verovapaasti vakuutuksen pääomaa. Mikäli asiakkaalle hyvitettäisiin maksuun mennyt vero, hyötyisi hän perusteettomasti asiassa, koska seuraavista myynneistä vero menisi vain uudesta tuotosta ja hän saisi siihen asti kertyneen tuoton käyttöönsä verotta ellei hänen verotustaan oikaistaisi vastaavasti.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- Asiakkaan puolison peru- ja jakokirja

- verottajan selvityspyyntö

- asiakkaan veropäätös 2014

- selvitys osakkeiden hankintahinnoista ja tapahtumista

- osapuolten välistä reklamaatiokirjeenvaihtoa

- asiakasta koskevat säästämisen ja sijoittamisen suunnitelmat vuosilta 2014 ja 2015

- ote wikipedia-artikkelista

Ratkaisusuositus

Kysymyksen asettelu

Asiakkaan ja pankin välisen riitaisuuden ratkaisemiseksi Arvopaperilautakunnan on arvioitava, onko pankki täyttänyt selonotto- ja tiedonantovelvollisuutensa suositellessaan asiakkaalle osakkeiden myymistä ja saatujen varojen sijoittamista rahastoon sekä eläkevakuutukseen. Edelleen lautakunnan on myös arvioitava, ovatko pankin sijoitusneuvot olleet asianmukaisia.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Tapauksessa on kysymys sijoitusneuvonnasta, mitä koskevaa sääntelyä on Sijoituspalvelulaissa. Finanssivalvonta on lisäksi antanut lakia täydentävät määräykset ja ohjeet 16/2013 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat.

Sijoituspalvelulain 10 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, joka tarjoaa sijoituspalveluna sijoitusneuvontaa tai omaisuuden hoitoa, on hankittava ennen sijoituspalvelun tarjoamista riittävät tiedot asiakkaan taloudellisesta asemasta, kyseistä sijoituspalvelua tai rahoitusvälinettä koskevasta sijoituskokemuksesta ja -tietämyksestä sekä sijoitustavoitteista, jotta se voi suositella asiakkaalle soveltuvia rahoitusvälineitä ja palvelua.

Finanssivalvonnan määräyksen mukaan sijoituspalvelun tarjoajan on hankittava asiakkaalta tiedot, jotka ovat tarpeen asiakkaaseen liittyvien olennaisten seikkojen ymmärtämiseksi ja joiden perusteella sijoituspalvelun tarjoaja voi tarjotun palvelun luonne ja laajuus huomioon ottaen kohtuudella varmistua siitä, että sijoitusneuvon kohteena oleva tai omaisuudenhoitopalveluun liittyvä liiketoimi täyttää seuraavat edellytykset: a) liiketoimi vastaa asiakkaan sijoitustavoitteita, b) liiketoimi on sellainen, että asiakas pystyy kantamaan taloudellisesti siihen liittyvät asiakkaan sijoitustavoitteiden mukaiset sijoitusriskit, sekä c) liiketoimi on sellainen, että asiakkaalla on tarvittava sijoituskokemus ja/tai -tietämys suositeltuun liiketoimeen tai sijoitussalkkunsa hoitoon liittyvien riskien ymmärtämiseksi.

Määräyksen mukaan asiakkaan taloudellista asemaa koskevien tietojen on sisällettävä soveltuvin osin tiedot: a) asiakkaan säännöllisen tulon lähteistä ja määrästä, b) asiakkaan omaisuudesta, kuten likvideistä varoista, sijoituksista ja kiinteistöistä sekä c) asiakkaan säännöllisistä taloudellisista sitoumuksista.

Asiakkaan sijoitustavoitteita koskevien tietojen on sisällettävä soveltuvin osin tiedot: a) siitä, miten kauan asiakas haluaa pitää sijoituksia hallussaan (sijoitushorisontti), b) asiakkaan riskinottohalukkuudesta ja riskiprofiilista sekä c) sijoituksen tarkoituksesta.

Asiakkaan sijoituskokemusta ja -tietämystä koskevien tietojen on sisällettävä, ottaen huomioon asiakkaan asiantuntemus, tarjottavan sijoituspalvelun luonne ja laajuus sekä rahoitusvälineen tai liiketoimen laji (mukaan lukien niiden monimutkaisuus ja niihin liittyvät riskit): a) asiakkaan jo tuntemat palvelu-, Iiiketoimija rahoitusvälinetyypit b) asiakkaan rahoitusvälineitä koskevien liiketoimien luonne, volyymi ja yleisyys sekä ajanjakso, jonka kuluessa liiketoimet on toteutettu c) asiakkaan koulutustaso sekä ammatti (tai tarvittaessa aikaisempi ammatti).

Sijoituspalvelun tarjoaja voi luottaa asiakkaansa antamiin tietoihin, paitsi jos se tietää tai sen pitäisi tietää, että asiakkaan antamat tiedot ovat selvästi vanhentuneita, virheellisiä tai puutteellisia.

Sijoituspalvelulain 10 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan sijoituspalvelun tarjoajan on annettava ei-ammattimaiselle asiakkaalle sijoituspalvelua tai oheispalvelua koskevan sopimuksen ehdot sekä riittävät tiedot sijoituspalvelun tarjoajasta ja tarjottavasta palvelusta. Ehdot ja tiedot on annettava hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä tai ennen kuin palvelua annetaan asiakkaalle, jos se on varhaisempi ajankohta. Pykälän 2 momentin mukaan sijoituspalvelun tarjoajan on myös annettava ei-ammattimaiselle asiakkaalle hyvissä ajoin ennen sijoituspalvelun tai oheispalvelun antamista riittävät tiedot muun muassa sijoituspalvelun tarjoajasta ja sen tarjoamasta palvelusta, palvelun kohteena olevien rahoitusvälinelajien luonteesta ja niihin liittyvistä riskeistä, asiakasvarojen säilyttämisestä ja siihen liittyvistä riskeistä sekä palveluun liittyvistä kuluista ja palkkioista.

Tietojen on oltava paikkansapitäviä, eivätkä ne saa korostaa sijoituspalvelusta tai rahoitusvälineestä mahdollisesti saatavaa etua ilman, että samalla annetaan asiallinen ja selkeä ilmoitus kyseeseen tulevista riskeistä. Tietoa on annettava riittävästi ja se on esitettävä siten, että tiedon saajien kohderyhmään tai todennäköiseen vastaanottajaryhmään kuuluva huolellisesti toimiva henkilö todennäköisesti ymmärtää tiedon. Tietoihin liittyviä keskeisiä seikkoja, väitteitä tai varoituksia ei saa peitellä tai vähätellä. Jos tiedoissa viitataan tiettyyn verokohteluun, samalla on ilmoitettava selkeästi, että verokohtelu määräytyy kunkin asiakkaan yksilöllisten olosuhteiden mukaan ja että se voi tulevaisuudessa muuttua.

Asian arviointi

Selonottovelvollisuus

Säännösten mukaan ennen sijoitusneuvon antamista palveluntarjoajalla on oltava riittävät tiedot asiakkaan taloudellisesta asemasta, kyseistä sijoituspalvelua tai rahoitusvälinettä koskevasta sijoituskokemuksesta ja -tietämyksestä sekä sijoitustavoitteista, jotta se voi suositella asiakkaalle soveltuvia rahoitusvälineitä. Asiakkaan näkemyksen mukaan pankki on laiminlyönyt tapauksessa ottaa selvää hänen sijoitustietämyksestään ja tavoitteistaan. Pankin mukaan se on ennen neuvontaa selvittänyt asiakkaan yksilölliset olosuhteet säännösten mukaisesti.

Asiasta saadun selvityksen perusteella lautakunta toteaa, että kummankin tapaamisen yhteydessä on laadittu säästämisen ja sijoittamisen suunnitelmat, missä yhteydessä on käyty läpi asiakkaan nykytilannetta ja tavoitteita. Saamiensa tietojen perusteella pankki on asiakirjoissa suositellut asiakkaalle tiettyjä tuottei­ta ja toimenpiteitä sekä esittänyt perusteet suosituksilleen. Asiakirjat on laadittu suomeksi eikä niissä ole asiakkaan allekirjoitusta, mutta ne on kuitenkin tapaamisten jälkeen postitettu hänelle. Lautakunta toteaa, että kyseisistä asiakirjoista ilmenee muun muassa asiakkaan perhetausta, tavoitteet ja varallisuuden jakau­tuminen, mutta ei mitään nimenomaisia myyntirajoituksia tai muita salkun sisältöön kohdistuneita asiakkaan toiveita tai rajoituksia. Kyseisten asiakirjojen perusteella lautakunta katsoo palveluntarjoajan täyttäneen selonottovelvollisuutensa. Asiakirjat saatuaan asiakas ei myöskään ole reagoinut niistä ilmenneisiin seikkoihin eikä asiassa muutenkaan ole ilmennyt seikkoja, joiden perusteella pankin olisi ollut syytä epäillä niiden virheellisyyttä tai niiden olevan jollakin tavalla puutteelliset.

Tiedonantovelvollisuus

Säännösten mukaan ehdot ja tiedot tuotteista ja palveluista on annettava hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä tai ennen kuin palvelua annetaan asiakkaalle. Tietoa on annettava riittävästi ja se on esitettävä siten, että tiedon saajien kohderyhmään tai todennäköiseen vastaanottajaryhmään kuuluva huolellisesti toimiva henkilö todennäköisesti ymmärtää tiedon. Jos tiedoissa viitataan tiettyyn verokohteluun, samalla on ilmoitettava selkeästi, että verokohtelu määräytyy kunkin asiakkaan yksilöllisten olosuhteiden mukaan ja että se voi tulevaisuudessa muuttua.

Asiassa ei ole edes väitetty, että asiakkaalle suositellut tuotteet eivät olisi hänelle sopivia, vaan asiakkaan mukaan hän ei ole mieltänyt myyneensä osakkeita ja että pankki ei olisi kertonut tehtyjen toimien mahdollisista veroseuraamuksista. Pankin mukaan myös veroseuraamukset ovat olleet esillä ja niihin on myös nimenomaisesti varauduttu tallettamalla osa myyntituloista erilliselle tilille.

Lautakunta toteaa, että ilman nimenomaista sopimusta palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta antaa yksilöllistä veroneuvontaa, vaan riittävää on, että se kiinnittää asiakkaan huomiota toimenpiteistä seuraaviin mahdollisiin veroseuraamuksiin. Ensimmäisen sijoitustapaamisen yhteydessä laadittujen asiakirjojen perusteella tapaamisessa on käsitelty myös asiakkaan veroasioita ja maksettaviksi tuleviin myyntivoittoveroihin on varauduttu. Toisen tapaamisen yhteydessä veroihin ei ole enää erikseen varauduttu. Asiasta saadun selvityksen perusteella lautakunta toteaa verotuksellisten seikkojen olleen siten jossain määrin esillä, mutta koska ensimmäisten myyntien veroseuraamukset eivät vielä toisten myyntien yhteydessä olleet realisoituneet, olisi pankin tullut uudelleen kiinnittää asiakkaan huomiota asiaan.

Annettujen neuvojen asianmukaisuus

Tapauksessa asiakas on ilmoittanut olevansa varovainen sijoittaja sekä haluavansa vaivatonta ratkaisua. Näiden seikkojen perusteella pankki on suosittanut asiakkaalle tämän omistukseen tulleiden osakkeiden myyntiä ja niistä saatujen varojen sijoittamista korkopainotteiseen rahastoon ja myöhemmin myös sijoitusvakuutukseen. Lautakunta toteaa, että vaikka yleisellä tasolla pankin suosittamia toimia voidaan pitää asiakkaan esittämien tietojen perusteella sinänsä asianmukaisina, ovat ne kuitenkin tässä tapauksessa johtaneet asiakkaan kannalta kokonaisuutena arvioiden epäasianmukaiseen lopputulokseen. Neuvot ovat aiheuttaneet välittömän ja suuruudeltaan huomattavan veroseuraamuksen, jonka asiakas olisi ainakin omana elinaikanaan voinut merkittäviltä osin välttää, vaikka hänen sijoitussalkkuunsa olisikin tehty joitakin tasapainottavia muutoksia.

Asiaa arvioidessaan lautakunta on tältä osin kiinnittänyt huomiota muun muassa asiakkaan kokemattomuuteen sijoitusasioista, myyntien suuruuteen sekä siihen, että ensimmäisten myyntien käytännön veroseuraamukset eivät vielä olleet toteutuneet asiakkaan osalta toisten myyntien tapahtuessa. Rajankäyntitilanteessa ei voida pitää merkityksettömänä myöskään sitä yksityiskohtaa, että pankin suosittelemat sijoituskohteet ovat olleet saman finanssikonsernin rahasto- ja vakuutustuotteita, joiden hallinnointipalkkiot ovat olleet selvästi korkeammat kuin pörssiosakkeiden passiivisesta säilytyksestä maksettavat palkkiot. Ehdotetut muutokset asiakkaan salkkuun ovat siten merkinneet etua pankin konserniyhtiöille. Tämä ei sinänsä tee neuvoista virheellisiä mutta tukee tapauksen muut olosuhteet huomioon ottaen käsitystä siitä, ettei asiakkaan etua ole otettu neuvoja annettaessa riittävän kokonaisvaltaisesti huomioon.

Vahingon määrä

Ensisijaisesti asiakas on vaatinut asemansa palauttamista siihen tilanteeseen, jossa hän olisi, mikäli myyntejä ei olisi tapahtunut. Toissijaisesti asiakkaan näkemyksen mukaan hänelle tapahtuneesta aiheutunut vahinko on koko 29.088 euron suuruisen veroseuraamuksen määrä. Pankin näkemyksen mukaan mahdollisen korvauksen johdosta asiakas saisi perusteetonta etua, ellei hänen verotustaan oikaista vastaavasti.

Lautakunta toteaa, että voitolla myytävistä sijoituksista syntyy veroseuraamuksia, joista jokainen verovelvollinen on henkilökohtaisesti itse vastuussa. Seuraamuksen määrään vaikuttavat sekä asiakkaan aikaisemmat että myös tulevat toimet. Lautakunta toteaa, että asiassa lopullisesti syntyvän vahingon määrää ei siten ole mahdollista määrittää. Osakkeiden myyntien myötä on kuitenkin toteutunut myös asiakkaan haluama riskitason lasku ja sijoitusten vaivattomuus, minkä vuoksi koko 29.088 euron määrää ei ole pidettävä syntyneenä vahinkona. Samoin asiakkaan on jatkossa omilla toimillaan mahdollisuus vaikuttaa lopulliseen veroseuraamukseensa, jolloin myös hänen jo aikaisemmin maksamansa verot tulevat huomioon otetuiksi. Edellä todetun perusteella lautakunta arvioi oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 2 §:stä ilmenevän periaatteen mukaisesti, että asiakkaan kärsimän vahingon määrä on 15.000 euroa.

Lopputulos

Lautakunta suosittaa, että pankki korvaa asiakkaalle 15.000 euroa. Lautakunta on arvioinut asiaa pankin ja asiakkaan välisessä suhteessa, eikä se toimivaltansa puitteissa ota kantaa korvaukseen mahdollisesti liittyviin verotuksellisiin seikkoihin.

Arvopaperilautakunta oli yksimielinen.

 

ARVOPAPERILAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Sainio

 

Jäsenet:

Kajala

Repo

Sario

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia