Haku

APL 2/12

Tulosta

Asianumero: APL 2/12 (2012)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 03.02.2012

Joukkovelkakirjalaina panttaus

Tapahtumatiedot

Asiakas sijoitti 39.945,25 euroa helmikuussa 2008 nimellisarvoltaan 50.000 euron M-realin joukkolainaan, jota varten asiakas otti pankista lainan. M-real lunasti 25.1.2010 noin 74 % joukkolainasta ennenaikaisesti nimellisarvostaan. Asiakkaalle maksettiin 28.1.2010 tästä syystä 36.759 euron suuruinen lunastushinta. M-real lunasti loputkin kyseisestä joukkolainasta ennenaikaisesti 30.7.2010 ja asiakkaalle maksettiin sijoituksen loppuosa 13.241 euroa lisättynä kertyneillä ja maksamattomilla koroilla lunastuspäivään saakka. Asiakas on maksanut lainan takaisin 30.6.2010.
 

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas tiedusteli puhelimitse yhteyshenkilöltään M-realin joukkolainan ostamista, mahdollisuutta saada lainaa ja lainan korkomarginaalia. M-realin joukkolainan panttaamisesta ei ollut mitään puhetta, eikä yhteyshenkilö sellaista ehdottanut. Asiakas ymmärsi yhteyshenkilön vastanneen, että pantti riittää eikä lisäpanttaukseen ollut tarvetta.

M-realin joukkolaina ja sen tuotto on saatettu virheellisesti panttauksen piiriin. Salkkupanttauksen tekohetkellä kyseinen joukkolaina ei ollut vielä asiakkaan omistuksessa. Alustavassa vahvistuksessa, jonka pankki on faksannut 25.2.2008, on arvopäiväksi merkitty 28.2.2008 ja toimitus tapahtuu vasta maksua vastaan. Lisäksi siinä on maininta 24 tunnin hyväksymisajasta. Tiliotteessa ostopäiväksi on merkitty 28.2.2008. Joukkolaina on kuitenkin merkitty virheellisesti asiakkaan arvo-osuustilille jo 26.2.2008. Tuolloin se ei ollut vielä hänen omistuksessaan. Tällä väärällä merkinnällä on joukkolaina ja sen tuotto virheellisesti saatettu panttauksen piiriin ilman mitään sopimusta.

Panttaussopimus on päivätty 22.2.2002 ja allekirjoitettu 26.2.2008. Jos ei ole erillistä sopimusta, salkkupanttauksen piiriin kuuluu vain panttaushetkellä olevat arvopaperit. Vastauksessaan pankki edellyttää, että asiakas huomaa lainaa nostaessaan tilinumerosta, että laina ja myös sillä hankittu arvopaperi pantataan. Tämä on täysin mahdoton vaatimus.

Kyseisen joukkolainan myyntivoitto ja tuotto ovat edelleen pantattuna lainan vakuudeksi, joten panttaus ei ole rauennut. Asiakas vaatii pankkia korvaamaan kaiken panttauksen piiriin saatetun M-realin joukkolainan korkotuoton ja myyntivoiton takautuvasti.
 

Palveluntarjoajan vastaus asiakkaan valitukseen

Pankki katsoo, ettei se ole korvausvelvollinen asiassa.

Asiakas antoi 21.2.2008 puhelinkeskustelun aikana toimeksiannon M-realin joukkolainan ostamisesta 50.000 euron nimellisarvosta. Osto sovittiin rahoitettavaksi kokonaisuudessaan pankista lainattavilla varoilla. Asiakkaan arvo-osuustilillä ja rahatilillä olevat varat olivat jo ennestään asiakkaan aikaisempien luottojen vakuutena. Puhelimessa sovittiin, että M-realin joukkolaina pantataan tuohon samaan vakuuteen. Lisäksi sovittiin, että yhteyshenkilö laatii laina-asiakirjat ja panttaussitoumuksen ja asiakas tulee ne myöhemmin allekirjoittamaan.

Asiakas meni 25.2.2008 pankin konttoriin allekirjoittamaan laina-asiakirjat, erityispanttaussitoumuksen sekä lainan nostotositteen, jolla laina 26.2.2008 nostettiin pantatulle rahatilille. Asiakirjojen allekirjoittamisen jälkeen asiakkaan antama toimeksianto M-realin joukkolainan ostamisesta voitiin toteuttaa.

Asiakkaan allekirjoittamassa 22.2.2008 päivätyssä erityispanttaussitoumuksessa pantin kohteeksi ovat määritelty mm. kaikki hänen arvo-osuustilillään olevat arvo-osuudet. Epäselvyyksien välttämiseksi pantin kohdetta on vielä täsmennetty mm. seuraavasti:

”Panttauksen piiriin kuuluvat arvopaperit ja arvo-osuudet voivat vaihdella, joten panttaus kattaa myös kaikki
· pantatulla arvo-osuustilillä kulloinkin olevien arvo-osuuksien tilalle tulevat arvo-osuudet ja arvopaperit, muut arvo-osuustilille tulevat arvo-osuudet ja arvo-osuustilillä olevien arvo-osuuksien myymisestä syntyvät kauppahintasaamiset,
· pantatuille arvopapereille, arvo-osuuksille ja varoille kertyvät tuotot.”

Asiakkaalle on koko ajan ollut selvää, että hänen M-realin joukkolainan hankkimista varten ottamansa laina nostetaan hänen pantatulle rahatililleen. Hänelle on myös ollut selvää, että M-realin joukkolaina ostetaan pantatun rahatilin varoilla ja siirretään pantatulle arvo-osuustilille. Asiakas on tiennyt näillä tileillä olevien ja niille tulevien varojen olevan pantattuina hänen lainojensa, mukaan lukien M-realin joukkolainan hankkimista varten otettu laina, vakuudeksi allekirjoitettuaan erityispanttaussitoumuksen 25.2.2008.

25.2.2008 allekirjoittamastaan lainan nostotositteesta asiakas on nähnyt, että M-realin joukkolainan hankintaan otettava laina nostetaan pantatulle rahatilille. Velkakirjasta hän taas on nähnyt, että lainan korot veloitetaan samalta pantatulta rahatililtä. Vielä kun asiakas on kauppavahvistukselta nähnyt, että M-realin joukkolainan merkintä on tehty pantatulta rahatililtä pantatulle arvo-osuustilille, ei hänelle mitenkään ole voinut jäädä virheellistä käsitystä M-realin joukkolainan tulemisesta erityispanttauksen piiriin.

M-realin joukkolainan kuuluminen asiakkaan antaman panttauksen piiriin perustuu siis voimassa olevaan lainsäädäntöön ja on lisäksi todettu asiakkaan allekirjoittamassa panttaussitoumuksessa. Panttauksen pätevyyden kannalta sillä ei siis ole merkitystä, että M-realin joukkolaina ei ollut asiakkaan omistuksessa vielä panttaussitoumuksen allekirjoitushetkellä.

Lisäksi on huomattava, että asiakkaalle on toimitettu kirjallinen vahvistus M-realin joukkolainan ostosta, josta ilmenee, että joukkolaina kirjataan hänen pantatulle arvo-osuustililleen. Näin ollen voidaan pitää täysin selvänä, että asiakas on ollut tietoinen sekä allekirjoittamansa panttaussitoumuksen sisällöstä että M-realin joukkolainan kuulumisesta panttauksen piiriin.
 

Selvitykset

Osapuolten kirjelmien lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- Asiakkaan ja yhteyshenkilön välinen puhelu 21.2.2008 alkaen kello 13.59 auki kirjoitettuna. Osapuolet keskustelevat aluksi M-realin joukkolainasta ja sen hankintaa varten otettavasta lainasta. Puhelun päätteeksi yhteyshenkilö lupaa selvittää joukkolainan verovähennysoikeuden.

- Asiakkaan ja yhteyshenkilön välinen puhelu 21.2.2008 alkaen kello 14.23 auki kirjoitettuna. Yhteyshenkilö toteaa, että M-realin joukkolaina on vähennyskelpoinen. Asiakas kysyy onko hänellä ”vielä kanissa jonkun verran?”. Yhteyshenkilö vastaa: ”Vakuutta, kyllä se siihen samaan syssyyn se menis. Sen vakuusarvo on 70 %, mutta ei tuo mitään muuta tarvitse, mutta siihen samahan läjähän.” Osapuolet jatkavat keskustelua joukkolainasta ja lainasta. Asiakas toteaa ostavansa M-realin joukkolainaa kokonaan lainarahoituksella. Puhelun lopuksi yhteyshenkilö lupaa tehdä 42.000 euron lainalle asiakirjat valmiiksi maanantaille 25.2.2008.

- Asiakkaan ja yhteyshenkilön välinen puhelu 25.2.2008 alkaen kello 11.40 auki kirjoitettuna. Yhteyshenkilö tiedustelee milloin asiakas voisi hoitaa M-realin joukkolainaa koskevan asian. Asiakas ilmoittaa pääsevänsä samana päivänä paikalle. Yhteyshenkilö ilmoittaa lopuksi, että ”muutenkin vois katsoa, kun ei ole hetkeen katsottu läpi mitä täs on” ja he sopivat tapaamisen samalle päivälle kello 13.00.

- Henkilöasiakkaan luottohakemus, joka on päivätty 22.2.2008. Luottohakemus koskee 42.000 euron sijoitusluottoa M-realin 3 kk joukkolainan ostoa varten. Asiakkaan allekirjoitus on päivätty 22.2.2008.

- Yksityishenkilön velkakirja, joka on päivätty 22.2.2008. Velkakirja koskee asiakkaan 42.000 euron luottoa, jonka korko maksetaan kolmen kuukauden välein alkaen 20.3.2008 ja lainan pääoma kerralla kokonaan 20.12.2010. Asiakas on allekirjoittanut velkakirjan 25.2.2008.

- Erityispanttaussitoumus, joka on päivätty 22.2.2008. Sitoumuksella asiakas on pantannut arvo-osuustilillään olevat arvo-osuudet ja siihen liitetyllä hoitotilillä olevat varat 4.540 euron, 300.000 euron ja 42.000 euron lainojen vakuudeksi. Asiakas on allekirjoittanut sitoumuksen. Panttauksen kattavuudesta on sitoumuksessa todettu seuraavaa:

”Panttauksen piiriin kuuluvat arvopaperit ja arvo-osuudet voivat vaihdella, joten panttaus kattaa myös kaikki
- pantatussa arvopaperisäilytyksessä kulloinkin olevien arvopapereiden tilalle tulevat arvopaperit ja arvo-osuudet, muut säilytykseen tulevat arvopaperit ja säilytyksessä olevien arvopapereiden myymisestä syntyvät kauppahintasaamiset,
- pantatulla arvo-osuustilillä kulloinkin olevien arvo-osuuksien tilalle tulevat arvo-osuudet ja arvopaperit, muut arvo-osuustilille tulevat arvo-osuudet ja arvo-osuustilillä olevien arvo-osuuksien myymisestä syntyvät kauppahintasaamiset,
- pantattuun arvopaperisäilytykseen ja arvo-osuustiliin liittyvällä hoitotilillä kulloinkin olevat varat,
- panttina oleviin osakkeisiin liittyvän merkintäoikeuden perusteella rahastoannissa tai uusmerkinnässä merkityt uudet osakkeet ja
- pantatuille arvopapereille, arvo-osuuksille ja varoille kertyvät tuotot.”

- 25.2.2008 päivätty vahvistus asiakkaan M-realin joukkolainan ostosta. Sopimuspäivä on ollut 25.2.2008 ja arvopäivä 28.2.2008. Joukkolainan hinta korkoineen oli 39.945,25 euroa. Vahvistuksen mukaan ostettu joukkolaina toimitettiin maksua vastaan asiakkaan pantatulle arvo-osuustilille. Vahvistuksessa todetaan: ”Pyydämme ilmoittamaan mahdollisista eroista 48 tunnin kuluessa, muussa tapauksessa oletamme Teidän hyväksyneen kaupan”.

- Tosite 40.000 euron luoton nostosta 26.2.2008. Tositteessa on mainittu 100 euron järjestelypalkkio ja se, että asiakkaan pantattua hoitotiliä hyvitettiin 39.900 eurolla. Asiakas on allekirjoittanut tositteen.

- Asiakkaan käyttötilin tiliote, joka koskee kautta 18.2.–17.3.2008. Tiliote on päivätty 18.3.2000. Tiliotteella on 39.900 euron pano lainasta, jonka kirjaus- ja arvopäivä oli 26.2.2008, sekä M-realin 15.12.2010 erääntyvän joukkolainan ostoa varten 39.945,25 euron otto, jonka kirjaus- ja arvopäivä oli 28.2.2008.

- Asiakkaan arvo-osuustilin arvopaperiote ajalta 1.–29.2.2008. Otteessa on merkitty M-realin joukkolainasta seuraavaa:

”M-REAL CORP 15.12.2010 VAR
26.02 Osto 50.000,00
29.02 YHTEENSÄ 50.000,00”
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Taustaa

Asiakas sijoitti 39.945,25 euroa nimellisarvoltaan 50.000 euron M-realin joukkolainaan helmikuussa 2008. M-realin joukkolaina pantattiin hänen lainojensa vakuudeksi. M-real on maksanut joukkolainansa takaisin ja asiakas on maksanut edelleen joukkolainan rahoittamiseksi otetun lainan takaisin joukkolainasta saaduilla rahoilla. Joukkolainan myyntivoitto ja siitä saatu tuotto on edelleen muiden lainojen vakuutena.

Asiakas on vaatinut M-realin joukkolainan panttauksen purkamista. Pankki kiistää asiakkaan vaatimukset.

Vahingonkorvausvelvollisuuden syntymisen edellytyksenä on, että pankin menettelyssä voidaan todeta jokin huolimattomuudesta johtuva virhe tai puute, joka on aiheuttanut asiakkaalle vahinkoa.

Arvo-osuustileistä annetun lain (17.5.1991/827) 6 §:n 1 ja 2 momentin mukaan:

”Arvo-osuustilille voidaan kirjata arvo-osuuden panttaus, ei kuitenkaan yrityskiinnitystä sekä ulosmittaus ja arvo-osuuksiin kohdistuva turvaamistoimenpide. Tällaisen kirjauksen kohteena on koko arvo-osuustili. Jos kirjaus halutaan kohdistaa vain osaan arvo-osuustilille kirjatuista arvo-osuuksista, on näitä varten avattava erillinen tili.

Edellä 1 momentissa mainitun oikeuden, rajoituksen tai toimenpiteen kirjauksessa on mainittava se sitoumus tai muu peruste, jonka nojalla kirjaus on tehty, sekä se, onko arvo-osuuksille tuleva tuotto tai pääoma suoritettava tilinhaltijalle vai pantinhaltijalle tai asianomaiselle ulosottoviranomaiselle. Jollei toisin ole sovittu tai määrätty, suoritetaan osinko, korko tai muu sellainen tuotto tilinhaltijalle ja lyhennykset, merkintä- ja optio-oikeudet, oikeus saada uusi osake ja muut sellaiset pantattujen arvo-osuuksien pääomana pidettävät suoritukset pantinhaltijalle tai asianomaiselle ulosottoviranomaiselle.”

Perustelut

Asiakas ja pankin yhteyshenkilö keskustelivat M-realin joukkolainan ostosta puhelimitse 21.2.2008. Asiakkaan mukaan yhteyshenkilö totesi, ettei uutta lainaa varten tarvittu lisäpanttausta. Pankin mukaan puhelimessa sovittiin, että M-realin joukkolaina pantataan samaan vakuuteen edellisten vakuuksien kanssa. Puhelinkeskustelussa asiakas kysyy onko hänellä ”vielä kanissa jonkun verran?”. Yhteyshenkilö vastasi: ”Vakuutta, kyllä se siihen samaan syssyyn se menis. Sen vakuusarvo on 70 %, mutta ei tuo mitään muuta tarvitse, mutta siihen samahan läjähän.” Arvopaperilautakunta katsoo, ettei edellä mainitusta keskustelusta käy selvästi ilmi tarkoittiko yhteyshenkilö, että M-realin joukkolaina pitäisi pantata lainojen vakuudeksi vai ei.

22.2.2008 päivätyssä erityispanttaussitoumuksessa asiakas on allekirjoituksellaan vahvistanut pantanneensa arvo-osuustilillään kulloinkin olevat arvo-osuudet ja hoitotilillään olevat varat 4.540 euron, 300.000 euron ja 42.000 euron lainojen vakuudeksi. Panttaus koskee myös arvo-osuuksille ja varoille kertyvää tuottoa.

Asiakkaan 22.2.2008 allekirjoittamasta luottohakemuksesta käy ilmi, että asiakkaan ottama 42.000 euron laina maksettiin hänen pantatulle hoitotililleen. Asiakkaan 26.2.2008 allekirjoittamasta luotonnostotositteesta käy ilmi, että asiakkaan nostamalla 40.000 euron lainalla hyvitettiin hänen pantattua hoitotiliään 39.900 eurolla. Edelleen asiakkaalle toimitetussa M-realin joukkolainan myyntivahvistuksessa todetaan, että joukkolaina maksetaan asiakkaan pantatulta hoitotililtä ja toimitetaan asiakkaan pantatulle arvo-osuustilille.

Arvopaperilautakunta katsoo, että asiakkaan olisi tullut ymmärtää edellä mainitut seikat huomioon ottaen, että hänen ostamansa M-realin joukkolaina pantattiin hänen lainojensa vakuudeksi. Lautakunta katsoo siten, ettei pankilla ole velvollisuutta vapauttaa joukkolainan panttausta.

Suositus

Arvopaperilautakunta katsoo, että pankki on lautakunnan käytettävissä olevien tietojen perusteella toiminut tuolloin voimassa olleen lain ja sopimusten mukaisesti.

Arvopaperilautakunta ei suosita asiassa korvausta.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen an­tami­seen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo, jäsenet Kajala, Norros, Repo ja Sario. Sihtee­rinä toimi Heino.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia