Haku

APL 21/05

Tulosta

Asianumero: APL 21/05 (2005)

Kategoria: Sijoitusrahastotoiminta

Ratkaisu annettu: 07.09.2005

Rahasto-osuuden arvonlaskenta-ajankohta asiakkaan informointi vahingonkorvausvaatimus

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 1.3.2005 päivätyn valituksen ja antanut lisäksi 21.4.2005 ja 5.7.2005 päivätyt lausumat.

Asiakas on vaatinut, että rahastoyhtiön tulee korvata hänelle 4 500 euron vahinko, joka on syntynyt rahastoyhtiön sijoitusrahaston arvon ja rahasto-osuuden arvon laskentaan liittyvistä epäselvyyksistä.

Asiakas on vaatimuksensa perusteeksi esittänyt muun muassa seuraavaa.

Asiakas teki rahastoyhtiön Intia-sijoitusrahastoon 10 000 euron rahastomerkinnän. Rahastoyhtiön Intia-sijoitusrahasto sijoittaa kaikki varansa JF Intia Fund-sijoitusrahastoon, käteisvaroja lukuun ottamatta. Intia-rahaston säännöissä todetaan, että rahaston arvo lasketaan kello 15 saatavilla olevan kurssin perusteella. Asiakas toteaa rahastoyhtiön toimineen edellä mainitulla tavalla siihen saakka, kunnes hän oli kysynyt siltä rahaston arvon laskennassa olevasta viiveestä. Asiakas oli pyrkinyt ajoittamaan muutamat Intia-rahastoon tekemänsä merkintänsä ja lunastuksensa siten, että hän saisi katettua ensimmäisessä merkinnässään 5.1.2005 aiheutuneet tappionsa. Asiakkaan tiedustelujen jälkeen rahastoyhtiö oli kuitenkin muuttanut rahastonsa arvon laskentaa siten, että se odotti kello 20.30 saakka viimeistä saatavilla olevaa JF Indian arvoa.

Asiakkaan mukaan rahastoyhtiö oli kuitenkin palannut välillä kello 15 arvon laskentaan, koska 26.1 ja 27.1 päivien arvot oli laskettu JF Indian 25.1. päivän arvolla. Asiakas teki merkinnän 28.1.2005, jolloin rahastoyhtiö laskikin rahaston arvon vasta illalla kello 20.30. Kuitenkin 27.1.2005 kello 15.00 mennessä oli valmistunut myös JF Indian arvonlaskenta (28.1.2005 rahastoyhtiön Intia-rahaston arvo nousi 4,76 %).

Asiakkaan lunastaessaan rahasto-osuuttaan 7.2.2005, JF Indian rahaston arvo ei ollut rahastoyhtiön saatavilla vielä edes kello 20.30. Tuolloin rahastoyhtiö oli ensimmäisen kerran jättänyt sijoitusrahaston arvon kokonaan laskematta. Arvo laskettiin vasta seuraavana aamuna, kun uusi JF Indian arvo oli käytettävissä. Rahastoyhtiön toiminta vaikutti asiakkaasta siltä, että rahastoyhtiö oli koettanut saada asiakkaan lunastuksen tapahtumaan alemmalla kurssilla.

Asiakkaan näkemyksen mukaan rahaston yksittäisellä päivän arvolla ei tulisi olla suurta merkitystä, koska sijoitusrahastot on tarkoitettu pitkäaikaisiksi sijoituskohteiksi. Kuitenkin, jos rahaston osuuden arvo heilahtelee voimakkaasti (esimerkiksi 7.1.2005 – 4.34 % ja 28.1.2005 + 4.76 %), on merkintäpäivän onnistuneella ajoittamisella suuri vaikutus pitkäaikaisessakin sijoituksessa. Tästä syystä arvolaskennan tulisi tapahtua aina saman, rahaston säännöissä kerrotun tavan mukaisesti.

Asiakas kertoo ymmärtäneensä, ettei JF Indian seuraavan päivän täsmällinen arvo ole ollut rahastoyhtiön tiedossa kello 15, mutta Intian osakemarkkinoita kuvaavat yleisindeksit ovat olleet. Koska JF India sijoittaa vain Intian osakkeisiin, korreloi se hyvin vahvasti esim. SENSEX 30-indeksin kanssa, jonka arvo merkintähetkellä ennen kello 15 on ollut tiedossa merkintäpäivältä sekä siten myös seuraavaltakin päivältä. Rahastoyhtiön Intia-rahasto käytti tuolloin päivän arvonaan JF India-rahaston edellisen päivän arvoa. Tämä on helposti tarkistettavissa kurssihistoriatiedoista, mikäli niitä ei ole rahastoyhtiön osalta ”korjattu”. Edellä kerrotuista syistä asiakkaan ensimmäisen merkinnän huono ajoitus oli varsin tarkasti rahastoyhtiön tiedossa jo merkintähetkellä.

Ensimmäisen huonon merkintänsä asiakas olisi voinut laittaa perehtymättömyytensä tiliin, mutta kun asiakas myöhemmin alkoi hyödyntää seuraavan päivän arvon ”ennustamismahdollisuutta” ja teki muutaman onnistuneen toimeksiannon, rahastoyhtiön Intia-rahaston arvon laskenta-ajankohtaa muutettiin varoittamatta toimeksiantojen tekijöitä. Asiakkaan mukaan rahastoyhtiön vastaukset antoivat kuvan, että yhtiö itsekin luuli arvon määräytyvän kello 15, kuten säännöissä on kerrottu. Myöhemmissä rahastoyhtiön vastauksissa taasen todettiin, että tarvittaessa odotetaan iltaan uutta JF Indian arvoa. Viimeisestä rahastoyhtiön vastauksesta asiakas oli saanut sen käsityksen, ettei mitään säädettyä arvon määräytymishetkeä olisikaan, vaan sen määräisivät rahastoyhtiön sisäiset ”objektiiviset periaatteet”.

Asiakas katsoo ongelman aiheutuvan siitä, että rahastoyhtiö on mahdollistanut merkinnän tekemisen saman päivän kurssiin Aasian-rahastoissa, missä aikaero ja välirahaston laskennan viipyminen tekevät tilanteen erilaiseksi kuin esim. Suomeen sijoittavissa rahastoissa. Monissa muissa rahastoissa kyseinen ongelma on hoidettu siten, että säännöt mahdollistavat esim. ennen klo 15 tehdyn merkinnän tapahtuvaksi seuraavan pankkipäivän kurssiin ja klo 15 jälkeen tehdyn merkinnän tapahtuvaksi vasta sitä seuraavan päivän kurssiin. Asiakas katsoo rahastoyhtiön säännöissä olevan perusvirheen, jonka myöntäminen rahastoyhtiölle tuntuu olevan liian vaikeaa. Asiakas toteaa, että hänen käsityksensä mukaan rahaston säännöissä todetun tulisi pitää paikkaansa tarkasti.

Väittäessään asiakkaan syyllistyneen ”pikakeinotteluun”, rahastoyhtiö tunnustaa sellaisen toiminnan olleen mahdollista rahastoyhtiön arvonlaskennan jälkeenjääneisyyden vuoksi. Asiakas katsoo, ettei laskentatavan muuttaminen ilman osuudenomistajien informointia ole sallittua.

Edellä kerrotuilla perusteilla asiakas toivookin saavansa selvitettäväksi seuraavat asiat:

1. Jos rahastoyhtiöllä on merkintähetkellä tiedossa, että rahasto-osuuden arvo tulee seuraavana päivänä putoamaan useita prosentteja ja merkintähetken siirtäminen 2-3 minuuttia myöhemmäksi aiheuttaisi merkinnän toteutumisen seuraavana päivänä alempaan kurssiin, niin onko rahastoyhtiö velvollinen kertomaan merkinnän tekijälle ko. seikan?;

2. Jos rahasto-osuuden arvon laskenta on aikaisemmin tehty klo 15 saatavilla olevaan kurssiin, kuten rahaston säännöissä ja esitteessä on todettu, saako rahastoyhtiö muuttaa käytäntöään kertomatta asiakkailleen ja odottaa kuluvan päivän kurssitietoja iltaan tai seuraavan päivän aamuun ja laskea ko. päivän arvo näillä myöhemmin tulleilla kurssitiedoilla?
 

Rahastoyhtiön vastaus asiakkaan valitukseen

Rahastoyhtiö on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 22.3.2005 päivätyn vastauksen ja antanut lisäksi 26.5.2005 päivätyn lisälausuman.

Rahastoyhtiö on vaatinut, että asiakkaan valitus tulee hylätä perusteettomana. Rahastoyhtiö on vaatimuksensa tueksi esittänyt seuraavaa.

Rahastoyhtiön Intia-erikoissijoitusrahasto on rahasto, joka sijoittaa pääosan varoistaan JF India-nimiseen rahastoon, jota hallinnoin JP Morgan Flemings Asset Management (myöhemmin JPMF). Asiakas on valituksessaan esittänyt epäilyksiä rahastoyhtiön Intian-rahaston arvonlaskennasta ja sen oikeellisuudesta.

Rahastoyhtiön Intia-rahaston merkintää ja lunastusta koskevat periaatteet ilmenevät rahaston sääntöjen 7 §:stä. Mikäli merkintätoimeksianto on vastaanotettu rahastossa ennen kello 15.00, toteutetaan merkintä saman pankkipäivän arvoon. Mikäli merkintä tapahtuu kello 15.00 jälkeen, on merkintäpäivä seuraava pankkipäivä ja merkintä toteutetaan seuraavan pankkipäivän arvoon. Siten Intia-rahaston sääntöjen mukaan merkinnän tekeminen saman merkintäpäivän arvoon on mahdollinen, kunhan merkintä tehdään ennen kello 15.00.

Merkintöjen yhteydessä käytetty aikataulu ei ole Suomen sijoitusrahastomarkkinoilla poikkeuksellinen, vaan monet rahastoyhtiöt ovat mahdollistaneet merkintähinnan määräytymisen Aasiaan kokonaan tai osittain sijoittavissa rahastoissa merkintäpäivän arvon mukaan.

Rahastoyhtiö korostaa, että rahaston arvonlaskennassa on menetelty täysin rahaston sääntöjen mukaisella tavalla rahaston koko toiminnan ajan. Rahastoyhtiön Intia-rahaston arvonlaskennan periaatteet määräytyvät puolestaan rahaston sääntöjen ja rahastoyhtiön hallituksen erikseen arvonlaskennasta vahvistamien ns. objektiivisten periaatteiden mukaan.

Koska Intia-rahaston varallisuus muodostuu pääosin JF India-rahaston osuuksista, on sen Intia-rahaston arvonlaskennan kannalta olennaista, minkä ajankohdan mukaan sen omistamien rahasto-osuuksien arvo määräytyy.

Sääntöjen 9 §:n 3 momentin mukaan sijoitusrahasto-osuudet arvostetaan kunkin rahaston sääntöjen mukaan julkaistuun kyseisen pankkipäivän rahasto-osuuden arvoon.

Objektiivisissa periaatteissa on puolestaan täydennetty rahasto-osuuden arvonlaskennan periaatteita seuraavasti: ”sijoitusrahasto-osuudet arvostetaan kyseisen pankkipäivän julkaistuun rahasto-osuuden arvoon. Sijoitusrahasto-osuuksien osalta tällä tarkoitetaan viimeisintä saatavilla olevaa kyseisen sijoitusrahaston sääntöjen mukaan julkaistua arvoa. Kuluvan päivän arvoa käytetään, jos se saadaan riittävän ajoissa ennen arvonlaskennan valmistumisajankohtaa”.

Objektiivisista periaatteista rahastoyhtiö toteaa, että silloin kun rahaston arvoa laskettaessa ei ole käytettävissä sijoituskohteena olevan rahaston kyseisen pankkipäivän arvoa, käytetään sääntöjen 9 §:n mukaista menettelyä. Objektiiviset periaatteet on otettu yleisesti käyttöön suomalaisissa rahastoyhtiöissä Suomen Sijoitusrahastoyhdistyksen suosituksesta sen vuoksi, että on ollut tarvetta määritellä rahastojen arvonlaskentaa aikaisempaa tarkemmalla tasolla erityisesti poikkeavien sijoituskohteiden tai poikkeavien tilanteiden varalta. Objektiiviset periaatteet ovat siten käytössä yleisesti suomalaisissa rahastoyhtiöissä.

Rahastoyhtiö käyttää pääasiallisena sijoituskohteiden arvojen lähteenä Reutersin hintatietoja. Myös rahasto-osuuksien hinnat poimitaan Reutersilta heti, kun ne ovat sieltä saatavissa. JPMF pyrkii julkistamaan rahastojen osuuksien arvot useissa eri lähteissä samanaikaisesti. Arvonlaskentaprosessin sujumisen kannalta rahastoyhtiössä on valittu menettely, jossa ko. rahaston kurssi otetaan aina samasta lähteestä eli Reutersilta. Muilla mahdollisilla hintatiedon lähteillä ei tästä syystä ole mitään merkitystä arvonlaskennassa.

Rahastoyhtiö on koko sinä aikana, jolloin asiakas on tehnyt valituksessaan mainitsemia kauppoja, noudattanut systemaattisesti edellä kerrottuja rahaston sääntöjä ja objektiivisista periaatteista ilmeneviä merkintää ja arvonlaskentaa koskevia periaatteita. Tästä syystä rahastoyhtiö katsoo asiakkaan väitteiden olevan vailla laillisia perusteita ja korvausvaatimuksen olevan siten aiheeton.

Rahastoyhtiö toteaa siten vastauksena asiakkaan valituksessa esittämiin kysymyksiin seuraavasti:

1. Asiakkaan ostaessa osuutensa ennen kello 15.00, hän saa sen saman päivän arvoon ja kun hän ostaa osuutensa kello 15.00 jälkeen, hän saa sen seuraavan päivän arvoon. Rahastoyhtiön tiedossa ei ole vielä kello 15.00 JF India-rahaston saman päivän arvo eikä myöskään seuraavan päivän arvo. Rahasto-osuuksien ostamiseen liittyy muista sijoituskohteista poikkeava piirre eli se, että ostetun rahasto-osuuden arvo määräytyy vasta sen jälkeen, kun rahasto-osuuden merkintä on tehty. Täten rahastoyhtiöllä ei ole mitään mahdollisuutta informoida asiakasta osuuden arvosta ennen kuin rahasto-osuuden arvo on todella laskettu.

2. Rahastoyhtiön säännöissä todetaan, että sijoituskohteena olevat rahasto-osuudet arvostetaan kunkin rahaston sääntöjen mukaan julkaistuun kyseisen pankkipäivän rahasto-osuuden arvoon. Tämä arvo saadaan rahastoissa selville vastan, kun rahaston arvo on laskettu ja rahastoa hallinnoiva rahastoyhtiö on sen julkistanut. Arvonlaskennan kannalta ei ajankohdalla kello 15.00 ole muuta merkitystä kuin, että rahaston muun varallisuuden arvo määräytyy sen hetken mukaan. Tätä muuta varallisuutta ovat esimerkiksi rahaston tilillä olevat talletusvarat.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys rahastoyhtiön harjoittamasta sijoitusrahastotoiminnasta, joka on säännelty sijoitusrahastolaissa (48/1999) sekä siitä, onko rahastoyhtiö noudattanut rahaston arvon laskennassa ja rahasto-osuuden arvon laskennassa voimassa olevaa lainsäädäntöä, sijoitusrahaston sääntöjä ja rahastoyhtiön objektiivisia arvonmääräytymisperiaatteita.

Asiakas on vaatinut, että rahastoyhtiön tulee korvata hänelle 4 500 euron vahinko, joka on syntynyt rahastoyhtiön sijoitusrahaston arvon ja rahasto-osuuden arvon laskentaan liittyvistä epäselvyyksistä.

Rahastoyhtiö on vaatinut, että asiakkaan valitus tulee hylätä perusteettomana.

Asiassa on tullut selvitetyksi, että asiakas teki 5.1.2005 rahastoyhtiön Intia-erikoissijoitusrahastoon 10 000 euron rahastomerkinnän. Rahastoyhtiön Intia-erikoissijoitusrahasto sijoittaa kaikki varansa JF India Fund-sijoitusrahastoon, käteisvaroja lukuun ottamatta.

Asiakkaan mukaan rahastoyhtiö ei ole noudattanut rahasto-osuuden arvon laskennassaan erikoissijoitusrahaston sääntöjä ja sijoitusrahastolain määräyksiä. Tästä johtuen asiakas on tehnyt väitteen, että ”jos rahasto-osuuden arvon laskenta on aikaisemmin tehty klo 15 saatavilla olevaan kurssiin, kuten rahaston säännöissä ja esitteessä on todettu, saako rahastoyhtiö muuttaa käytäntöään kertomatta asiakkailleen ja odottaa kuluvan päivän kurssitietoja iltaan tai seuraavan päivän aamuun ja laskea ko. päivän arvo näillä myöhemmin tulleilla kurssitiedoilla?” Lisäksi asiakas on väittänyt, että rahastoyhtiöllä on ilmoitusvelvollisuus asiakastaan kohtaan mahdollisista kurssimuutoksista.

Arvopaperilautakunta toteaa, että kyseisen erikoissijoitusrahaston sääntöjen 7 §:ssä todetaan, että ”mikäli merkintätoimeksianto on vastaanotettu Rahastoyhtiössä ennen kello 15.00, toteutetaan merkintä saman pankkipäivän arvoon. Mikäli merkintätoimeksianto on vastaanotettu kello 15.00 jälkeen, on merkintäpäivä seuraava pankkipäivä ja merkintä toteutetaan seuraavan pankkipäivän arvoon.”

Rahaston 9 §:n mukaan taas rahaston arvon laskemisesta todetaan, että ”rahaston arvo lasketaan siten, että rahaston varoista vähennetään rahaston velat. Rahaston arvo ilmoitetaan euroina. Rahastoon kuuluvat arvopaperit ja vakioidut johdannaissopimukset arvostetaan niiden markkina-arvoon, joka on viimeinen saatavilla oleva kaupankäyntikurssi kello 15.00.” Sääntöjen 10 §:n mukaan rahasto-osuuden arvon laskemisesta todetaan, että ”rahastoyhtiö laskee rahasto-osuuden arvon kunakin sellaisena päivänä, jolloin talletuspankit ovat yleisesti Suomessa avoinna (pankkipäivä = arvonlaskentapäivä).”

Arvopaperilautakunta toteaa, että rahasto-osuuden arvon laskennalle ei rahaston sääntöjen kohdan 10 §:n mukaan ole määritelty mitään tiettyä kellon aikaa. Rahastoyhtiön käyttämä arvonlaskenta toteutetaan kyseisen pankkipäivän julkaistuun rahasto-osuuden arvoon. Sijoitusrahasto-osuuksien osalta tällä tarkoitetaan viimeistä saatavilla olevaa kyseisen rahaston sääntöjen mukaan julkaistua rahasto-osuuden arvoa, joka kyseisessä tapauksessa on se ajankohta, jolloin rahastoyhtiön on mahdollista saada JP India –rahasto-osuuksien hinnat Reutersilta.

Asiakkaan viittaamalla kello 15 ajankohdalla on merkitystä ainoastaan rahaston kokonaisarvon (ei siis rahasto-osuuden arvon) laskennan osalta, jolloin rahastoon kuuluvat muut sijoituskohteet saavat tuon kellon ajankohdan mukaan arvonsa, joka on viimeinen saatavilla oleva kaupankäyntikurssi.

Kurssimuutosten ilmoitusvelvollisuuden osalta lautakunta toteaa, ettei rahastoyhtiöllä voi olla asiakkaan vaatimaa kyseisen kaltaista velvollisuutta ilmoittaa tulevista mahdollisista hintamuutoksista, koska rahastoyhtiöllä ei ole rahasto-osuuden arvoa tiedossa ennen kuin rahasto-osuuden lopullinen laskenta on suoritettu. Asiakkaan merkitsemän rahasto-osuuden arvo määräytyy päivänä päättyessä vasta sen jälkeen, kun merkintä on jo tehty.

Arvopaperilautakunta katsoo rahastoyhtiön noudattaneen tapauksessa sijoitusrahastolain, rahaston sääntöjen ja rahastoyhtiön hallituksen määräämien objektiivisten periaatteittensa mukaisia rahaston arvon ja rahasto-osuuden arvon laskennan määräytymismenetelmiä.

Edellä kerrotuilla perusteilla Arvopaperilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Hoppu, Kontkanen, Parkkonen, Tomperi, Tuokko ja Turtiainen. Sihteerinä toimi Kouvalainen.
 

ARVOPAPERILAUTAKUNTA

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia