Haku

APL 210/03

Tulosta

Asianumero: APL 210/03 (2004)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 03.05.2004

Osakkeen merkintäoikeus internet toimeksianto välittäjän tiedonanto- ja selonottovelvollisuus korvausvaatimus

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 20.12.2003 päivätyn valituksen ja antanut lisäksi 16.2.2004 ja 16.3.2004 päivätyt lausumat. Valituksessaan asiakas on pyytänyt Arvopaperilautakuntaa selvittämään, onko hänen tapauksessaan arvopaperinvälittäjä laiminlyönyt huolelliselta välittäjältä odotettavissa olevan tiedonantovelvollisuuden tiedottaa asiakkaalle julkistetuista tai yleiseen tietoon tulleista arvopaperin arvon vaikuttavista seikoista. Valituksessaan asiakas on lisäksi viitannut Arvopaperilautakunnan ratkaisuun nro 614/2002 ja siinä otettuun kantaan arvopaperinvälittäjän velvollisuuksista. Korvauksena tapahtuneesta asiakas on ensisijaisesti vaatinut menettämäänsä 5200 euroa käteisenä tai vastaavasta arvosta Atrian osakkeita.

Asiakkaan mukaan hänelle avattiin käyttöoikeus pankin aloitteesta vuonna 2002 käytyjen neuvottelujen tuloksena verkkopalveluun, jossa oli myös mahdollisuus käydä arvopaperikauppaa suoraan Internetin välityksellä. Ennen nyt käsiteltävää toimeksiantoa asiakkaalla oli aikaisempaa sijoituskokemusta vain palvelussa tekemistään rahastomerkinnöistä sekä muutamista osaketoimeksiannoista, joiden tekemiseen hän oli saanut vaivatta tiedot pankin verkkopalvelun sivuilta.

Loppuvuodesta 2003 asiakkaan pohtiessa sopivaa sijoituskohdetta hänen silmiinsä osui, että Atrian merkintäoikeuksien kurssit olivat alhaalla. Selvitettyään niiden arvon kehittymistä paikallislehdestä sekä pankin verkkopalvelujen sivuilta, hän teki niistä ostotoimeksiannon, joka johti kauppaan 4.12.2003. Koska toimeksiannon yhteydessä ei tullut esiin mitään normaalista poikkeavaa, saattoi asiakas mielestään hyvällä syyllä olettaa, että merkintäoikeudet olivat täysin normaaleja osakkeita ja ettei niiden omistukseen tai arvon säilymiseen liity mitään erityisiä lisätoimenpiteitä.

Huolellisesti toimivan palveluntarjoajan olisi asiakkaan mukaan tullut sivuillaan vielä erikseen varoittaa, että kyseisten merkintäoikeuksien noteeraus ja kaupankäynti loppuisi seuraavana päivänä ja että lopullinen omistus vaatisi vielä erillisen toimeksiannon pankille 12.12.2003 mennessä. Koska aikaa toimeksiannosta merkintäoikeuksien lopulliseen raukeamiseen oli yli viikko, olisi huolellisella palveluntarjoajalla vielä ollut mahdollisuus vähentää tai jopa kokonaan estää asiakkaalle tietämättömyydestä syntyvä tappio. Asiakas katsoo myös, että hänen kaltaisensa sijoituskokemuksen omaavalta henkilöltä ei voida automaattisesti olettaa yleissivistyksen perusteella tietävän saman osakkeen eri kaupankäyntitunnuksilla tapahtuvaan kauppaan mahdollisesti liittyviä eroja.
 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankki on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 29.1.2004 ja 9.3.2004 päivätyt vastineet sekä ilmoittanut 18.3.2004, ettei se enää toimita vastinetta asiakkaan vastineen johdosta. Vastauksissaan pankki on katsonut toimineensa asiakkaan kanssa solmimansa sopimuksen ehtojen mukaisesti sekä noudattaneensa arvopaperimarkkinalain ja Rahoitustarkastuksen ohjeita, mistä syystä tapauksessa ei ole perusteita asiakkaan vaatimukselle.

Pankin mukaan sen ja asiakkaan välillä on solmittu arvopaperinvälitystä koskeva sopimus, jonka mukaan asiakas voi antaa arvopapereiden osto- ja myyntitoimeksiantoja kirjallisesti, suullisesti ja internetin välityksellä. Sopimuksen mukaan asiakkaan tulee perustaa sijoituspäätöksensä omaan arvioonsa sijoituskohteesta ja sijoituspäätökseen liittyvistä riskeistä ja hän vastaa yksin toimintansa ja sijoituspäätöstensä taloudellisista seurauksista. Koska kyseessä oli välitystoimeksiannon toteutus ilman sijoitusneuvontaa, ei pankilla ole ollut arvopaperimarkkinalain mukaista velvollisuutta selvittää asiakkaan taloudellista asemaa, sijoituskokemusta eikä sijoituspalvelua koskevia tavoitteita.

Pankin mukaan tehdyn sijoittamista koskevan sopimuksen perusteella se on ollut velvollinen antamaan asiakkaalle tietoja vain arvopaperin arvoon vaikuttavista seikoista ennen toimeksiannon toteuttamista. Koska pankin verkkosivuilla on ollut kaikki tieto merkintäoikeuksien kauppaan ja osakkeiden merkintään liittyvistä ehdoista ja määräajoista, katsoo pankki täyttäneen tämän velvollisuutensa. Pankki on lisäksi korostanut, ettei sillä ollut mitään syytä pidättäytyä toimeksiannon toteuttamisesta taikka peruuttaa toimeksiantoa. Lisäksi asiakkaan tehdessä kyseistä toimeksiantoa verkkopankissa hänen on pitänyt nimenomaisesti valita merkintäoikeuksien kaupankäyntitunnukset, jotta on päässyt tekemään niitä koskevan toimeksiannon. Jos hän ei ole eri tunnusten merkitystä tiennyt, olisi hänen pitänyt ottaa niistä selvää ennen toimeksiannon tekemistä.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Arvopaperilautakunnan näkemyksen mukaan tapauksessa on kysymys välittäjän tiedonantovelvollisuuden laajuudesta tilanteessa, jossa välittäjä ei anna asiakkaalle varsinaista sijoitusneuvontaa, vaan tarjoaa asiakkaalle ainoastaan mahdollisuuden tämän niin halutessa käydä itsenäisesti kauppaa arvopapereilla (ns. execution only brokerage).

Arvopaperikaupasta ja sijoituspalvelun tarjoamisesta on säädetty arvopaperimarkkinalaissa (26.5.1989/495). Lisäksi erityisesti välitystoimintaa koskevaa sääntelyä on sekä laissa sijoituspalveluyrityksistä (26.7.1996/579) että Rahoitustarkastuksen kyseisen lain perusteella sijoituspalveluiden tarjoamisesta noudatettavista menettelytavoista antamassa ohjeessa nro 201.7.

Lautakunta toteaa, että asiaa koskevissa säännöksissä on palveluntarjoajalle asetettu yleinen tiedonanto- ja selonottovelvollisuus. Nämä velvollisuudet on säädetty ensisijassa pitäen silmällä tilanteita, joissa asiakas ja palveluntarjoaja ovat suorassa vuorovaikutuksessa keskenään. Välittäjän tulee esimerkiksi tällöin ilman erillistä tiedusteluakin kertoa asiakkaalle tietoja seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan arvopaperin arvoon. Tällaisia seikkoja ovat esimerkiksi yhtiön juuri markkinoille lähettämä tiedote tai tieto julkistetusta osto- tai lunastustarjouksesta.

Säännöksissä on mainittu poikkeus, ettei tiedonantovelvollisuutta ole, jos se on palvelun luonteeseen tai muutoin olosuhteisiin nähden ilmeisen tarpeetonta. Lisäksi välittäjän tiedonantovelvollisuus ei myöskään koske tietoja, joiden voidaan kohtuudella arvioida olevan asiakkaan tiedossa. Lautakunta toteaa, että mainittu poikkeus tulee tyypillisesti juuri sovellettavaksi asiakkaan palveluntarjoajan internetpalvelussa itsenäisesti tekemiin toimeksiantoihin. Internetvälityspalvelu ei kuitenkaan kokonaan poista palveluntarjoajan tiedonantovelvollisuutta, mutta tällöin velvollisuuden täyttämiseksi riittää, että tiedonantovelvollisuuden alaiset tiedot ovat palveluntarjoajan sivuilla asiakkaan saatavilla. Lisäksi välittäjän on tietysti täytettävä selonottovelvollisuutensa asiakassuhdetta perustettaessa.

Käsiteltävässä tapauksessa palveluntarjoaja on solminut asiakkaan kanssa asianmukaisen arvopaperivälitystä koskevan sijoituspalvelusopimuksen. Sopimuksen perusteella palveluntarjoajalla ei ole ollut nimenmaista velvollisuutta antaa tietoa asiakkaalle tämän valitsemasta sijoituskohteesta, eikä asiakas ole sitä edes palveluntarjoajalta pyytänyt. Välittäjän tiedonantovelvollisuudella pyritään varmistamaan, ettei asiakas tee tarkoitustaan vastaamatonta toimeksiantoa, mutta asiakkaan omaa selonottovelvollisuutta kuhunkin arvopaperiin liittyvistä perusominaisuuksista se ei poista.

Lautakunta katsoo, että koska asiakas on nimenomaisesti valinnut toimeksiannon kohteeksi Atrian arvopapereista erihintaiset ja eri kaupankäyntitunnuksella varustetut merkintäoikeudet, palveluntarjoaja on voinut luottaa asiakkaan ymmärtäneen niiden olevan ominaisuuksiltaan normaaleista osakkeista poikkeavia. Merkintäoikeus tuottaa haltijalleen vasta oikeuden merkitä yhtiön osakkeita erikseen julkaistavien merkintäehtojen mukaisesti. Merkintäoikeudet ovat tyypillisesti voimassa vain määrätyn ajan, jonka kuluessa sijoittajan tulee hyötyäkseen merkintäoikeuksistaan joko myydä ne edelleen tai tehdä lopullinen osakkeiden merkintäsitoumus.

Edellä mainituin perustein Arvopaperilautakunta ei suosita hyvitystä.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Hoppu, Kontkanen, Parkkonen, Teperi ja Tuokko. Sihteerinä toimi Sainio.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta