Haku

APL 20/12

Tulosta

Asianumero: APL 20/12 (2012)

Kategoria: Sijoituspalvelun tarjoaminen

Ratkaisu annettu: 24.05.2012

Konsultatiivinen varainhoito joukkovelkakirjalaina sijoitusneuvonta reklamaatio

 

Tapahtumatiedot

Asiakas oli sijoitustapaamisessa keväällä 2006 sijoittanut yhteyshenkilönsä suosituksesta 500.000 euroa CDO-tyyppiseen joukkolainaan. Laina menetti arvonsa kesällä 2009, mistä asiakas sai tiedon 30.6.2009 päivätyssä pankin asiakaskirjeessä. Lainasta oli kertynyt asiakkaalle tuottoa 107.507,35 euroa.

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas vaatii 23.8.2011 päivätyssä kirjelmässä pankkia korvaamaan 392.492,65 euroa eli CDO-lainaan sijoitetun pääoman tuotoilla vähennettynä. Asiakas katsoo, että hänen yhteyshenkilönsä hänelle suosittelema laina ei ole vastannut hänen varovaista sijoittajaprofiiliaan. Lisäksi lainaan liittyvistä riskeistä ei annettu oikeaa tietoa, vaan asiakkaan saaman käsityksen mukaan ainoastaan tuoton menettämisen piti olla mahdollista. Asiakas ei saanut mitään kirjallista aineistoa.

Asiakas oli saanut pankista laina-aikana kolme tiedotetta, joissa kerrottiin CDO-lainaan kohdistuneista luottovastuutapahtumista. Asiakas oli reagoinut heti soittamalla yhteyshenkilölleen. Tammikuussa 2009 yhteyshenkilö oli neuvonut asiakasta odottamaan, koska lainan markkina-arvo oli lähes nollassa. Asiakas pitää tällaista neuvoa ala-arvoisena. Kolmas, kesällä 2009 saatu tiedote kertoi koko sijoitetun rahamäärän menetyksestä.

Varallisuudenhoitosopimusehtojen mukainen 30 päivän reklamaatioaika on yllättävä, ja siihen vetoaminen on kohtuutonta ottaen huomioon osapuolten aseman ja olosuhteet. Yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan kohtuuttomaan ehtoon ei voida tehokkaasti vedota. Asiakas katsoo, että reklamaatioaikaa koskevaa sopimusehtoa tulee sovitella, eikä hän ole menettänyt valitus- ja vaatimusoikeuttaan. Asiakkaan oikeudet suhteessa pankkiin ratkeavat saatavan vanhentumista koskevien säännösten perusteella. Lautakunnan tulee määritellä kantansa myös reklamaatiota koskevaan sopimusehtoon yleisten pankkien sopimusehtojen perusteella.

Palveluntarjoajan vastaus valitukseen

Pankki katsoo asiakkaan laiminlyöneen reklamaatiovelvollisuutensa. Asiakas ei ole missään vaiheessa ennen Arvopaperilautakunnalle osoittamaansa valitusta pitänyt saamaansa sijoitusneuvontaa virheellisenä tai pankin toimintaa muuten moitittavana taikka esittänyt pankille korvausvaatimusta. Ensimmäinen reklamaatioksi mahdollisesti tulkittava yhteydenotto oli vasta 16.3.2011, kun asiakas oli soittanut yhteyshenkilölleen ja ilmoittanut olevansa tyytymätön pankin toimintaan. Tuolloin oli kulunut melkein kaksi vuotta CDO-lainaan sijoitetun pääoman menettämisestä. Asiakas ei varsinaisesti reklamoinut vaan kysyi retorisesti, pitäisikö hänen ryhtyä samoihin toimenpiteisiin kuin muidenkin.

Varallisuudenhoitosopimuksen ehtojen mukaan asiakkaan reklamaatioaika on 30 päivää. Vastaava ehto on alalla yleinen, ja Finanssivalvonta edellyttää palveluntarjoajien sopivan asiakkaidensa kanssa mm. reklamaatioista, reklamaatioajasta ja sen laiminlyönnin vaikutuksista. Ehto on tavanomainen, eikä sitä voi pitää yllättävänä eikä ankarana. Asiakas on tullut tietoiseksi joukkolainan pääoman menettämisestä viimeistään 10.7.2009, kun laina poistettiin asiakkaan arvo-osuustililtä lopullisen arvonmenetyksen vuoksi. Tästä asiakkaalle oli ilmoitettu 30.6.2009 päivätyllä kirjeellä, joka on asiakkaan valituksen liitteenä.

Myös sopimusoikeuden yleisten oppien ja oikeuskirjallisuuden nojalla arvopaperinvälittäjällä on velvollisuus reklamoida palvelussa havaitsemastaan virheestä kuten tiedonantovirheestä. Reklamaatio on esitettävä kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas on katsonut toisen sopimuspuolen toiminnan poikkeavan sovitusta. Asiakas on tässä reklamoinut vasta noin kahden vuoden kuluttua siitä, kun hän oli tullut tietoiseksi sijoituksensa arvonmenetyksestä. Tämä ylittää kohtuulliseksi katsottavan reklamaatioajan, ja asiakas on siten laiminlyönyt reklamaatiovelvollisuutensa. Pankki viittaa Arvopaperilautakunnan reklamaatiovelvollisuutta koskevaan ratkaisukäytäntöön ja pitää sitä kantaansa tukevana.

Selvitykset

Osapuolten kirjelmien lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- asiakkaan konsultatiivinen varallisuudenhoitosopimus

- selvitykset luoton nostosta ja CDO-lainan merkitsemisestä

- pankin asiakaskirjeet 10.12.2008, 21.1.2009 ja 30.6.2009, joissa ilmoitetaan luottovastuutapahtumista ja lopulta lainan arvon täydellisestä menettämisestä
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Taustaa

Yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan osapuolen on reklamoitava kohtuullisessa ajassa saatuaan tiedon vastapuolen toimista, jotka hänen mielestään eivät ole vastanneet sovittua tai ovat muuten virheellisiä. Kohtuullisen ajan pituus voi vaihdella tarjottavasta palvelusta riippuen, ja osapuolet voivat sopimusehdoin määritellä aikaa tarkemmin.

Tapaukseen sovellettavien varallisuudenhoitosopimuksen ehtojen mukaan asiakkaan katsotaan hyväksyneen pankin toimenpiteet, mikäli hän ei ole esittänyt kirjallisesti pankkia kohtaan huomautusta 30 kalenteripäivän kuluessa saatuaan tiedon toimenpiteestä.

Perustelut

Arvopaperilautakunta on ratkaisukäytännössään katsonut, että sopimusehdoin määritelty reklamaatioaika ei ole kaikissa tapauksissa sellaisenaan sitova. Kohtuuttoman lyhyeen reklamaatioaikaan johtavaa sopimusehtoa voidaan sovitella. Tällöinkin asiakkaan velvollisuutena on kuitenkin reklamoida kohtuullisena pidettävässä ajassa.

Tässä tapauksessa asiakas oli tullut tietoiseksi sijoituksensa arvonmenetyksestä kesällä 2009. Esitetystä selvityksestä ei ilmene, että hän olisi ilmaissut pankille tyytymättömyytensä pankin sijoitusneuvontaa kohtaan ennen kuin keväällä 2011, jolloin oli kulunut miltei kaksi vuotta siitä, kun asiakas oli tullut tietoiseksi häntä kohdanneesta tappiosta. Aiempaan ratkaisukäytäntöönsä perustuen Arvopaperilautakunta katsoo tämän ylittävän kohtuullisena pidettävän reklamaatioajan.

Suositus

Arvopaperilautakunta katsoo, ettei asiakas ole reklamoinut pankille kohtuullisena pidettävässä ajassa, minkä vuoksi hän on menettänyt valitusoikeutensa asiassa. Lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen an­tami­seen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo, jäsenet Norros, Repo ja Sario sekä varajäsen Laurila. Sihtee­rinä toimi Raulos.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA

Tulosta