Haku

APL 20/03

Tulosta

Asianumero: APL 20/03 (2003)

Kategoria: Sijoituspalvelun tarjoaminen

Ratkaisu annettu: 17.12.2003

Tiedonanto- ja selonottovelvollisuus vahingonkorvausvaatimus

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 10.2.2003 päivätyn valituksen.

Asiakas on vaatinut, että pankin tulee palauttaa hänelle 1 613 euroa, jonka määrän asiakas on sijoittanut pankin virheellisten sijoitusneuvojen perusteella sijoitusrahastoon.

Asiakas on vaatimuksensa perusteeksi esittänyt seuraavaa.

Asiakas oli aloittanut vuonna 2000 rahastosäästämisen 50 euroa kuukaudessa ja lopettanut sen 21.8.2002. Rahastosäästämisen lopettamisen syyksi asiakas on todennut, että sijoitetut pääomat vain vähenivät eikä pankin lupaamia tuottoja syntynyt. Asiakas oli kysynyt vuoden 2000–2001 aikana useaan otteeseen pankilta neuvoa siitä, miten tilanteessa tulisi toimia. Pankista oli kuitenkin aina vakuutettu säästämisen jatkamisen järkevyyttä. Asiakkaan sijoitusrahastoihin sijoittama pääoma oli yhteensä 1.613 euroa.

Asiakas on todennut, etteivät pankin antamat vastaukset sijoitusrahastojen arvojen kehityksestä ja tuotoista ole olleet ammattitaitoisia ja asiantuntevia. Asiakas katsoo, ettei sijoitusrahastojen arvonkehitystä kuvaavien erilaisten tuottokäyrien esittäminen asiaa huonosti tuntevalle asiakkaalle ole asianmukaista. Tämän lisäksi asiakkaan näkemys on, että pankin markkinointi sijoitusrahastojen osalta on ollut virheellistä ja epäjohdonmukaista. Myös raportointi sijoitusrahasto-osuuksista on ollut sattumanvaraista.
 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankki on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 5.5.2003 päivätyn vastauksen.

Pankki on vaatinut, että asiakkaan valitus tulee hylätä perusteettomana.

Pankki on vaatimuksensa tueksi esittänyt seuraavaa.

Pankin ja asiakkaan välillä on allekirjoitettu 2.2.2000 sopimus säännöllisestä sijoittamisesta pankin rahastoon (myöh. rahastosäästösopimus). Sijoituskohteeksi asiakas on valinnut kasvuosakerahaston ja sijoitettavaksi määräksi 300 markkaa eli 50 euroa kuukaudessa ja merkintäajankohdaksi kunkin kuukauden 30. päivän.

Sopimusta on muutettu asiakkaan aloitteesta 12.6.2000 vaihtamalla merkintäpäiväksi kunkin kuukauden 1. päivä. Säännöllinen rahastosäästäminen on lopetettu 21.8.2002 asiakkaan toivomuksen mukaisesti. Viimeinen rahastosäästösopimuksen mukainen merkintä 50,45 euroa on tehty 1.8.2002. Asiakas on myynyt 14.5.2002 3.700 kappaletta rahasto-osuuksia, joiden lunastusarvo oli 211,91 euroa. Jäljellä olevien rahasto-osuuksien määrä on 16.491,7356 kappaletta ja niiden arvo noin 670 euroa.

Asiakas kertoo käyneensä keskustelemassa pankin eri konttoreissa useiden sijoitusneuvojien kanssa rahastosäästämisen jatkamisesta. Pankki voi todentaa tavanneensa asiakaan tietyssä konttorissa tapahtuneiden asiointien yhteydessä. Kyseisen konttorin toimihenkilöllä ei ole tarkkaa muistikuvaa asiakkaan asioinnista, että heidän lausunnoillaan voida tarkentaa käytyjen keskustelujen sisältöä.

Raportoinnin osalta pankki toteaa, että osuudenomistaja saa reaaliaikaista tietoa rahastojensa kehityksestä pankin Internetpalvelun kautta. Lisäksi osuudenomistaja voi Internetpalvelussa seurata rahastojensa arvonkehitystä ja rahastojen keskeisiä tunnuslukuja reaaliajassa sekä kuukausittain lukea rahastojen salkunhoitajien kommentit rahastojen arvoihin vaikuttavista keskeisistä liikkeistä ja tekijöistä. Osuudenomistaja saa myös vuosittain rahastotapahtumaluettelon, johon on koottu hänen omistuksensa markkina-arvoineen sekä hänen kaikki edellisen vuoden rahastotapahtumansa.

Markkinointimateriaalin osalta pankki toteaa, että kirje rahasto-osuudenomistajille viestii tietoa rahastosäästämisen perusideologiasta: pitkäjänteisestä säästämisestä ja kurssivaihteluiden tuomista hyödyistä sijoittajalle. Markkinoinnin kohteena on ollut suuri määrä rahastosijoittajia. Markkinoinnin yhteydessä on kuitenkin kerrottu se, että markkinatilanteesta riippuen rahasto-osuuksien arvo voi nousta tai laskea ja että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta.

Pankki toteaa, että asiakkaan esiintuoma huoli on osittain ymmärrettävää, koska sijoitusmarkkinoilla on eletty historiallisesti poikkeuksellisen pitkään jatkunutta pörssitaantumaa, joka osaltaan on vaikuttanut osakerahastojen arvonkehitykseen.

Pankki kiistää asiakkaan väitteet siitä, että asiakkaalle olisi annettu pankin sijoitusneuvojien toimesta katteettomia neuvoja ja lupauksia. Asiakkaan esiin tuomaan epävarmuuteen säästämisen jatkamisesta on voitu vastata vain korostamalla pitkäjänteisyyden merkitystä. Pankki katsoo, että koska asiakas on tehnyt sijoituksensa tietoisena sijoituskohteen ominaisuuksista ja sen arvon muutoksen mahdollisuudesta, pankki ei katso olevansa velvollinen suostumaan sijoitettujen varojen palauttamiseen.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Asiakas on pyytänyt Arvopaperilautakuntaa arvioimaan sitä, onko pankki mahdollisesti laiminlyönyt tiedonantovelvollisuuksiaan markkinoidessaan asiakkaalle pankin sijoituspalveluita.

Asiakas on vaatinut, että pankin tulee palauttaa hänelle 1613 euroa, jonka määrän asiakas on sijoittanut rahastosäästösopimuksen puitteissa pankin virheellisten sijoitusneuvojen perusteella sijoitusrahastoon.

Pankki on vaatinut, että asiakkaan valitus tulee hylätä perusteettomana.

Asiassa on tullut selvitetyksi, että asiakas on tehnyt pankin konttorissa 2.2.2000 jatkuvan rahastosäästösopimuksen 50 euron kuukausittaisella säästösummalla ja päättänyt sen 21.8.2002.

Lisäksi asiassa on tullut selvitetyksi se, että asiakas on saanut tietoa rahastosijoittamisesta, vaikkakin asiakas on todennut pankin antaman sijoitusinformaation olleen asiantuntematonta. Asiakas on katsonut, ettei sijoitusrahastojen arvonkehitystä kuvaavien erilaisten tuottokäyrien esittäminen asiaa huonosti tuntevalle asiakkaalle ole ollut asianmukaista. Myös raportointi sijoitusrahasto-osuuksista on ollut asiakkaan mukaan sattumanvaraista.

Pankki on kiistänyt väitteet. Markkinointimateriaalin osalta pankki on todennut, että kirje rahasto-osuudenomistajille viestii tietoa rahastosäästämisen perusideologiasta: pitkäjänteisestä säästämisestä ja kurssivaihteluiden tuomista hyödyistä sijoittajalle. Markkinoinnin yhteydessä on kerrottu se, että markkinatilanteesta riippuen rahasto-osuuksien arvo voi nousta tai laskea ja että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta.

Raportoinnin osalta pankki on todennut, että osuudenomistaja saa reaaliaikaista tietoa rahastojensa kehityksestä pankin Internetpalvelun kautta. Lisäksi osuudenomistaja voi Internetpalvelussa seurata rahastojensa arvonkehitystä ja rahastojen keskeisiä tunnuslukuja reaaliajassa sekä kuukausittain lukea rahastojen salkunhoitajien kommentit rahastojen arvoihin vaikuttavista keskeisistä liikkeistä ja tekijöistä.

Asiakas ja pankki ovat esittäneet osin poikkeavia näkemyksiä siitä, mitä asiakkaalle on kerrottu sijoitusneuvonnan ja sijoitustuotteiden markkinoinnin yhteydessä sijoitustuotteiden tavoitteista ja riskeistä. Arvopaperilautakunta katsoo, että asiassa on jäänyt näyttämättä, että pankki olisi laiminlyönyt sopimuksen mukaisen tiedonantovelvollisuutensa. Samoin pankin sijoitusrahastoa koskeva raportointi on vastannut pankin ja asiakkaan välisen sopimusta.

Edellä kerrotuilla perusteilla Arvopaperilautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Hoppu, Kontkanen, Parkkonen, Kariola ja Tuokko. Sihteerinä toimi Kouvalainen.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta