Haku

APL 184/08

Tulosta

Asianumero: APL 184/08 (2009)

Kategoria: Sijoituspalvelun tarjoaminen

Ratkaisu annettu: 01.04.2009

Erikoissijoitusrahasto sijoitusneuvonta tiedonantovelvollisuus riski allekirjoitus

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 29.6.2008 päivätyn valituksen. Lisäksi asiakas on toimittanut 3.9.2008 ja 27.11.2008 päivätyt lisävastineet sekä ilmoittanut 12.12.2008, ettei hänellä ole enää uutta lausuttavaa asiassa. Asiakkaan mukaan pankki on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuuden pääomaan liittyvistä riskeistä erikoissijoitusrahastoa merkitessä. Asiakkaan mukaan hänelle on aiheutunut pääoman menetyksen ja toteutumatta jääneen tuoton osalta lisättynä laillisine korkoineen yhteensä 12.700 euron tappio, joka pankin tulisi korvata hänelle.

Asiakas oli antanut pankissa 21.3.2007 erikoissijoitusrahaston merkintätoimeksiannon 93.774,61 eurolla, joka toteutettiin seuraavana päivänä. Asiakkaan mukaan hän sijoitti rahastoon sijoitusneuvojan henkisen painostuksen uhrina. Asiakkaan mukaan hänelle ei annettu yksinkertaistettua rahastoesitettä eikä rahastoyhtiön edustaja selostanut hänelle rahaston ominaisuuksia. Asiakkaan mukaan sijoitusneuvoja ei kiinnittänyt hänen huomiotaan siihen, että rahasto-osuuksien arvo voi nousta tai laskea markkinatilanteesta riippuen eikä siihen, että rahasto-osuuden arvon historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Asiakas sai kertomansa mukaan keväällä 2008 ensimmäistä kertaa nähtäväkseen varsinaisen toimeksiantopaperin, mikä oli päivätty 22.3.2007. Paperissa ei ole asiakkaan allekirjoitusta, vaan ainoastaan sijoitusneuvojan allekirjoitus.

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankki on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 20.8.2008 päivätyn vastineen. Lisäksi pankki on toimittanut 10.10.2008 päivätyn lisävastineen sekä ilmoittanut 10.12.2008, ettei sillä ole enää uutta lausuttavaa asiassa. Pankki on vastustanut asiakkaan korvausvaatimusta sekä määrältään että perusteeltaan.

Pankin näkemyksen mukaan sijoituskohteen esittely on tapahtunut asianmukaisesti. Pankin mukaan ennen sijoituspäätöstä asiakkaalle annettiin rahastoa koskeva yksinkertaistettu rahastoesite, jossa mainitaan, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta ja että sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja, selvyyden vuoksi myös, että sijoittaja saattaa menettää osan sijoittamistaan varoista. Pankki ei myöskään pidä uskottavana, että asiakkaalle ei olisi lainkaan kerrottu sijoitukseen liittyvästä pääomariskistä. Pankin mukaan asiakkaan on täytynyt olla näistä asioista entuudestaankin tietoinen, koska hänen riskinottohalukkuutensa kartoitettiin ensimmäiseen vuonna 2006 tehtyyn rahastomerkintään johtaneen sijoitusneuvottelun yhteydessä. Tällöin asiakas merkitsi saman rahastoyhtiön samankaltaista erikoissijoitusrahastoa.

Asiakkaan toimeksiannon perusteella toisen rahaston osuudet myytiin 21.3.2007 ja osto seuraavana päivänä, jolloin myyntihinta on ollut käytettävissä samansuuruisena tehtävään merkintään. Merkintä on pankin mukaan tehty tarkalleen asiakkaan 21.3.2007 kirjallisena antaman toimeksiannon mukaisesti ja hänen siinä oleva allekirjoituksensa vastaa varsinaiselta merkintätoimeksiantolomakkeelta puuttuvaa allekirjoitusta. Merkintätoimeksiantolomake ei pankin mukaan sisällä asiakkaalle mitään uutta informaatiota, sillä hän on allekirjoittanut ja saanut samansisältöisen lomakkeen merkitessään toista rahastoa 23.5.2006 ja 15.6.2006 pankin toisessa konttorissa.

Kaiken esiintuodun perusteella pankki katsoo, että se on täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa antamalla asiakkaalle sijoitusrahastolaissa tarkoitetut sijoituspäätöksen teon kannalta olennaiset ja riittävät tiedot tiivistetysti ja ymmärrettävässä muodossa. Esitetty korvausvaatimus on vailla perusteita eikä pankki näin ollen voi suostua siihen.

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Asiakas on pyytänyt Arvopaperilautakunnan kannanottoa siihen, onko pankki laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa erikoissijoitusrahaston osuuksia merkittäessä.

Tapauksessa on kysymys sijoituspalveluyrityksen tarjoamasta sijoituspalvelusta, josta on säädelty sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (579/1996) 3 §:ssä ja arvopaperimarkkinalain (495/1989) 4 luvussa (522/1998) sekä sijoitusrahastotoiminnasta, josta on säädelty sijoitusrahastolaissa (48/1999). Lisäksi Rahoitustarkastus on antanut edellä mainittuja lakeja täydentävän ohjeen 201.7 sijoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavista menettelytavoista. Lainsäädännön ja Rahoitustarkastuksen ohjeen mukaan sijoituspalveluja tarjottaessa on noudatettava hyvää tapaa. Valvottavan tulee antaa asiakkaalle olennaista tietoa päätöksenteon tueksi mm. sijoituspalvelun sisällöstä ja siihen liittyvistä olennaisista riskeistä. Sijoitukseen liittyvät riskit katsotaan olennaiseksi tiedoksi, joka tulee kertoa asiakkaalle ennen päätöksentekoa.

Asiassa on riidatonta, että asiakas antoi 21.3.2007 pankille toimeksiannon lunastaa yhden rahaston osuudet ja vapaamuotoisen kirjallisen toimeksiannon merkitä toisen rahaston osuuksia. Riidatonta on, että merkintätoimeksiantolomakkeessa, jossa asiakas todistaa vastaanottaneensa yksinkertaistetun rahastoesitteen ja saaneensa tiedot rahaston riskeistä, ei ole asiakkaan allekirjoitusta.

Riitaista asiassa on se, onko pankki antanut asiakkaalle rahastoa koskevat olennaiset tiedot ja oliko sijoitusta tarjottu asianmukaisesti. Asiakkaan mukaan pankki ei kertonut hänelle rahastoa koskevista riskeistä ja hänet painostettiin merkitsemään rahastoa. Pankin näkemyksen mukaan sijoituskohteen esittely on tapahtunut asianmukaisesti. Pankin mukaan ennen sijoituspäätöstä asiakkaalle annettiin rahastoa koskeva yksinkertaistettu rahastoesite, jossa mainitaan rahastoa koskevat olennaiset seikat.

Asian käsittely Arvopaperilautakunnassa tapahtuu kirjallisesti ja lautakunnan ratkaisusuositus voi perustua vain lautakunnalle toimitetuista asiakirjoista ilmeneviin seikkoihin. Osapuolten näkemykset siitä, mitä rahaston riskeistä keskusteltiin, poikkeavat toisistaan. Samoin poikkeavat toisistaan osapuolten näkemykset siitä, painostettiinko asiakas merkitsemään rahastoa. Riidatonta asiassa on, että asiakas on keskustellut sijoitustuotteesta pankin kanssa ja asiakas on sen jälkeen tehnyt merkinnän.

Asiakas oli merkinnyt 23.5.2006 ja 15.6.2006 toista erikoissijoitusrahastoa. Molemmilla kerroilla asiakas oli allekirjoituksellaan vahvistanut saaneensa yksinkertaistetun rahastoesitteen, tutustuneensa siihen ja hyväksyneensä rahaston säännöt. Samoin oli asiakas vahvistanut, että rahastoyhtiön edustaja oli käynyt hänen kanssaan läpi rahaston ominaisuudet ja riskit.

Arvopaperilautakunta katsoo, ettei asiakas voinut olla tietämättä rahastosijoittamiseen liittyviä riskejä vaihtaessaan rahastoa 21.3.2007. Asiakas oli alle vuotta aikaisemmin merkinnyt vastaavaa erikoissijoitusrahastoa, jonka yhteydessä hänelle oli kerrottu rahastosijoittamisen riskeistä. Tämän lisäksi asiakas keskusteli pankin sijoitusneuvojan kanssa rahastosijoituksen vaihdosta 21.3.2007 ja antoi kirjallisen valtuutuksen rahastomerkinnästä. Lautakunta katsoo, että asiakkaalla voidaan kohtuudella olettaa olleen riittävät tiedot rahastosijoituksen riskeistä rahastojen vaihdon yhteydessä.

Riitaiseksi on jäänyt se, painostettiinko asiakasta tekemään rahastosijoitus 21.3.2007. Arvopaperilautakunta ei voi ottaa kantaa painostamista koskevassa asiassa.

Arvopaperilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Rissanen sekä jäsenet Kariola, Kontkanen, Sainio, Sario, Tauru ja Turtiainen. Sihteerinä toimi Heino.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia