Haku

APL 1836/02

Tulosta

Asianumero: APL 1836/02 (2003)

Kategoria: Sijoituspalvelun tarjoaminen

Ratkaisu annettu: 13.05.2003

Tiedonanto- ja selonottovelvollisuus vahingonkorvausvaatimus

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 4.10.2002 päivätyn valituksen ja antanut lisäksi 29.1.2003 päivätyn lausuman.

Asiakas on vaatinut, että pankin tulee palauttaa hänelle 16.819 euroa, jonka määrän asiakas on sijoittanut 10.4.2000 pankin virheellisten sijoitusneuvojen perusteella sijoitusrahastoon. Palautettavalle pääomalle asiakas on vaatinut lisäksi talletuskoron, jonka pääoma olisi tuottanut, jos asiakas olisi säilyttänyt sijoitetun pääoman omalla talletustilillään.

Asiakas on vaatimuksensa perusteeksi esittänyt muun muassa, ettei pankki ole antanut hänelle kyseisestä sijoituskohteesta sijoitusrahastolain vaatimaa sijoitusrahastoesitettä ja että sijoitusrahastoa on markkinoitu hänelle täysin historiallisen tuottokehityksen varassa. Asiakkaalle ei ole myöskään missään vaiheessa kerrottu sijoituskohteeseen liittyvistä mahdollisista riskeistä. Asiakas on todennut kertoneensa markkinointitilanteessa pankin toimihenkilölle tarvitsevansa varojaan täysimääräisenä viimeistään kahden vuoden kuluttua, mistä syystä varojen sijoittamisessa olisi pitänyt olla erityisen varovainen.

Asiakas on kertonut sijoitusneuvontaa antaneen pankin toimihenkilön olleen hänelle täysin tuntematon. Tästä syystä asiakas katsookin, ettei toimihenkilö ole voinut tuntea hänen mahdollisia sijoitustavoitteitaan tai hänen kykyä kantaa riskejä sijoitustoiminnassa. Asiakas on todennut, ettei hän ole koskaan ennen kyseistä sijoitusrahastosijoitusta eikä sen jälkeen harjoittanut sijoitustoimintaa eikä hänellä siten ole ollut käsitystä siitä, minkälaisia riskejä kyseiset sijoitustuotteet voivat sisältää. Sijoitusneuvonta on aloitettu täysin pankin aloitteestaan asiakkaan asioidessa muissa asioissa pankin konttorissa ilman, että asiakas olisi pyytänyt sijoitusneuvontaa. Asiakas on katsonut tulleen asiassa harhaanjohdetuksi tuotteen erinomaisuuden ja riskin osalta.

Asiakas katsoo häneen kohdistuneessa sijoitusneuvonnassa pankin laiminlyöneen kaikki sijoituspalveluyritykseltä vaadittavat selonotto- ja tiedonantovelvollisuuksien vaatimukset, mistä syystä asiakas on vaatinut pankkia ennallistamaan taloudellisen tilanteensa, sellaiseksi kuin se olisi, jos asiakas ei olisi tehnyt lainkaan kyseistä sijoitusta.
 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankki on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 17.2.2003 päivätyn vastauksen ja antanut lisäksi 7.3.2003 päivätyn lisälausuman.

Pankki on vaatinut, että asiakkaan valitus tulee hylätä perusteettomana. Pankki on vaatimuksensa tueksi esittänyt seuraavaa.

Pankki on todennut, että asiakkaalle selvitetään aina sijoitusneuvonnan yhteydessä asiakkaan taloudellinen asema, asiakkaan aiempi sijoituskokemus ja asiakkaan sijoitukseen liittyvät tavoitteet. Tämän lisäksi asiakkaan kanssa keskustellaan eri sijoitusrahastoista, rahaston sijoituskohteista ja katsotaan rahastojen kurssikehitystä aiemmilta kuukausilta ja vuosilta. Tässä yhteydessä asiakkaalle selvitetään myös rahastosijoittamiseen liittyvät riskit.

Pankki on todennut sijoitusneuvontaa tehneen toimihenkilön tulleen siihen käsitykseen, että asiakas oli etsinyt pitemmän ajanjakson sijoitusta, koska asiakkaalla ei lyhyellä aikavälillä ollut käyttöä sijoitettaville varoille. Tästä syystä pankin toimihenkilö on päätynyt suosittelemaan aktiivista yhdistelmäsijoitusrahastoa. Pankki katsoo, ettei asiakkaan sijoitukseen liittyvä taloudellinen riski ole toteutunut, koska asiakas ei ole vielä lunastanut kyseisiä sijoitusrahasto-osuuksia. Pankki huomauttaa, että asiakkaan varat ovat olleet sijoitusrahastossa noin kahden vuoden ajan, kun suositusaika on 3-5 vuotta.

Pankki on näkemyksensä tueksi esittänyt Arvopaperilautakunnalle sijoitusneuvontaa tehneen pankin toimihenkilön kirjallisen todistuksen asiassa. Tässä todistuksessa toimihenkilö uudistaa ja vahvistaa pankin aiemmissa vastineissaan lausumat asiat.

Pankki katsookin toimineen asiassa hyvän menettelytavan mukaisesti sekä antaneen asiakkaalle tarvittavat tiedot sijoitustuotteesta, myös riskin osalta. Pankki toteaa tapauksessa rahasto-osuuden merkitsemisen jälkeen tapahtuneen taloudellisen ja osakkeiden kurssikehityksen heikentymisen laskeneen myös rahasto-osuuksien arvoa.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Asiakas on pyytänyt Arvopaperilautakuntaa arvioimaan sitä, onko pankki mahdollisesti laiminlyönyt omia selonotto- ja tiedonantovelvollisuuksiaan markkinoidessaan asiakkaalle pankin sijoituspalveluita.

Asiakas on vaatinut, että pankin tulee palauttaa hänelle 16.819 euroa, jonka määrän asiakas on sijoittanut 10.4.2000 pankin virheellisten sijoitusneuvojen perusteella sijoitusrahastoon. Palautettavalle pääomalle asiakas on vaatinut talletuskoron, jonka pääoma olisi tuottanut, jos asiakas olisi säilyttänyt sijoitetun pääoman omalla talletustilillään.

Pankki on vaatinut, että asiakkaan valitus tulee hylätä perusteettomana. Pankki on näkemyksensä tueksi esittänyt Arvopaperilautakunnalle sijoitusneuvontaa tehneen pankin toimihenkilön kirjallisen todistuksen asiassa. Tässä todistuksessa toimihenkilö uudistaa ja vahvistaa pankin aiemmissa vastineissaan lausumat asiat.

Asiassa on tullut selvitetyksi, että asiakas on asioinut pankin konttorissa 10.4.2000 ja tehnyt 16.818,79 euron suuruisen sijoitusrahasto-osuuksia koskevan toimeksiannon. Selväksi on käynyt myös se, että asiakas on kassapalveluista ohjattu sijoitusneuvojan luokse keskustelemaan varallisuutensa tuottavammasta sijoittamisesta. Lisäksi asiassa on tullut selvitetyksi, ettei asiakkaalla ole ollut aikaisempaa sijoituskokemusta vastaavanlaatuisista sijoitustuotteista.

Arvopaperilautakunta katsoo, että epäselväksi asiassa sen sijaan on jäänyt, mitä asiakkaalle on sijoitusneuvonnan ja sijoitustuotteiden markkinoinnin yhteydessä kerrottu sijoitustuotteiden tavoitteista ja riskeistä sekä se, kuinka pankki on muutoin huolehtinut lain mukaisesta selonotto- ja tiedonantovelvollisuudestaan. Asiakas on kertonut, ettei hänelle markkinoinnin yhteydessä kerrottu mitään sijoitusrahastosijoittamiseen liittyvistä riskeistä eikä myöskään kerrottu sitä, kuinka sijoitusmarkkinat olivat ylipäätään kehittyneet viimeisen vuoden aikana. Asiakas on kertonut, että hän on korostanut pääomien säilymisen tärkeyttä tulevien vuosien henkilökohtaisten investointitarpeittensa takia. Pankki on kiistänyt väitteet. Asiassa on pankin toimihenkilö antanut lausunnon, jossa toimihenkilö myöntää tavanneensa asiakkaan ja keskustelleen hänen kanssaan erilaisista sijoitusvaihtoehdoista, tuotto-odotuksista ja riskeistä. Toimihenkilöllä ei ollut mielikuvaa siitä, että asiakas olisi todennut tarvitsevansa varoja myöhempään käyttöä varten.

Asian käsittely Arvopaperilautakunnassa tapahtuu kirjallisesti, eikä lautakunta voi kuulla todistajia valan velvoituksin. Näin ollen lautakunnan ratkaisusuositus asiassa voi perustua vain sen käytettävissä olevista asiakirjoista ilmeneviin tietoihin. Tässä tapauksessa Arvopaperilautakunta on saanut toimeksiannon vastaanottaneen toimihenkilön lausunnon, jonka mukaan asiakkaalle oli sijoitusneuvonnan yhteydessä kerrottu sijoitusrahastoista ja niihin liittyvistä riskeistä.

Pankin antamia sijoitusneuvoja koskevien väitteiden osalta Arvopaperilautakunta katsoo, että asiakas itse vastaa sijoitustensa riskeistä ja kurssimuutoksesta. Asiassa ei ole kyetty osoittamaan, että pankki olisi laiminlyönyt edellä kerrottujen sijoitusneuvontaan liittyvät velvoitteet.

Edellä kerrotulla perusteella Arvopaperilautakunta katsoo, että asiakkaan esittämät väitteet ja korvausvaatimukset pankin sijoitusneuvonnan osalta ovat aiheettomia.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Hoppu, Kontkanen, Parkkonen, Teperi ja Tuokko. Sihteerinä toimi Kouvalainen.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia