Haku

APL 18/09

Tulosta

Asianumero: APL 18/09 (2011)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 01.03.2011

Myyntitoimeksianto virhe täydenvaltakirjan omaisuudenhoito korvausvaatimus

Tapahtumatiedot

Asiassa on kysymys asiakkaan antaman myyntitoimeksiannon toteuttamisen sekä sitä seuranneen täydenvaltakirjan omaisuudenhoitosopimuksen puitteissa tehtyjen toimien asianmukaisuuksien ja niistä mahdollisesti seuraavan korvausvastuun arvioinnista.

Asiakas antoi 14.3.2008 osasta osakkeistaan ja rahastoistaan myyntitoimeksiannon, jonka tarkoituksena oli realisoida varoja ja siirtää 150.000 euroa täydenvaltakirjan omaisuudenhoitoon. Asiakkaan näkemyksen mukaan pankki toteutti myyntitoimeksiannon virheellisesti eikä omaisuudenhoidon osalta myöhemmissä vaiheissa toiminut hänen esittämiensä toiveiden mukaisesti. Asiakas katsoo kärsineensä taloudellista vahinkoa pankin toimien johdosta, minkä hän vaatii pankkia korvaamaan.
 

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakkaan mukaan hänen osakkeiden osalta antama myyntitoimeksianto sisälsi rajahinnat, mutta siitä huolimatta pankki myi ne päivän kurssiin, mistä aiheutui hänelle vahinkoa sekä kurssitappioina että osinkojen menetyksinä. Pankin vastineensa liitteenä toimittamasta asiakkaan allekirjoittamasta päivän kurssin mukaisesta myyntitoimeksiannon kopiosta asiakas puolestaan toteaa, ettei hän ole nähnyt sitä aikaisemmin.

Asiakas kertoo, että pankin toimihenkilö onnistui ylipuhumaan hänet tekemään täydenvaltakirjan omaisuudenhoitosopimuksen, vaikka hän oli jo aikaisemmin päättänyt, että hän myisi kaikki voitolla olevat osakkeensa ja rahasto-osuutensa muutaman viikon sisällä näkemyksensä mukaisesti odotettavissa olleen heikentyvän markkinakehityksen vuoksi. Lisäksi asiakas kertoo, että kun hän pyysi salkunhoitajaansa realisoimaan salkkunsa, olisi tämän tullut niin tehdä tai ainakin lähettää hänelle irtisanomiseen tarvittavat asiakirjat.

Vahinkoa pankin toiminnasta asiakas katsoo syntyneen yhteensä 70-80.000 euroa, jonka hän vaatii pankkia korvaamaan joko siten että pankki maksaa hänelle 150.000 euroa 2 %:n korkoineen 20.4.2008 lukien ja saa asiakkaan jäljellä olevan osakesalkun tai vaihtoehtoisesti siten, että pankki realisoi salkun ja maksaa hänelle myynnistä saadun summan ja 150.000 euron sekä edellä mainitun koron välisen erotuksen.
 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Vastauksessaan pankki toteaa, että asiakkaan korvausvaateet ovat perusteettomia. Pankin mukaan asiakkaan osakkeistaan ja sijoitusrahastoistaan antamassa myyntitoimeksiannossa on sovittu osakkeiden myynnistä päivän kurssiin eikä siinä ole asetettu jotain tiettyä rajahintaa tai voimassaoloaikaa.

Varainhoitosopimuksen osalta pankki toteaa, että käydyssä puhelinkeskustelussa asiakas ei ole irtisanonut eikä antanut tai toimittanut varainhoitosopimuksen irtisanomiseen tarvittavaa vapaamuotoista kirjallista irtisanomisilmoitusta. Pankin näkemyksen mukaan yhteydenotoissa on ollut kyse normaaleista varainhoitoon kuuluvista keskusteluista viime aikojen markkinatilanteesta.
 

Selvitykset

Osapuolten kirjelmien lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- asiakkaan 14.3.2008 asiakastapaamisessa allekirjoittama osakkeiden myyntitoimeksianto, jossa palkkioksi on sovittu 0 e ja limiitin kohdalla on merkintä DP. Lisäksi samalla toimeksiannolla on myyty asiakkaan rahastosijoituksia sekä siirretty muita varoja.
- 18.3.2008 päivätty sijoitussuunnitelma, jonka mukaan asiakkaan 367.000 euron sijoitusvarallisuudesta 16 % on likvideissä ja rahamarkkinasijoituksissa sekä 84 % osakkeissa. Suunnitelma on laadittu 150.000 euron osakesalkulle ja sen yhteydessä on käyty läpi asiakkaan taloudellista asemaa, sijoituskokemusta sekä tavoitteita. Kartoituksen jälkeen asiakas on itse valinnut odotuksiinsa sopivimman riski/tuotto strategian. Suunnitelmassa todetaan, että varainhoitaja sijoittaa varat parhaan kykynsä mukaan ja suunnitelman mukaisesti, mutta ei vastaa sijoitustoiminnan taloudellisesta tuloksesta. Salkun sijoituskohteeksi 100.000 euron osalta on valittu pankin kotimaisiin osakkeisiin ja osinkoihin perustuva mallisalkku sekä 50.000 euron osalta Itä-Eurooppa mallisalkku. Sijoitusajaksi on määritelty yli 5 vuotta ja salkun laskennallisen kokonaisriskin todetaan volatiliteetilla mitattuna olevan n 20 %:ia. Kotimaisten osakkeiden osalta ei ole sovittu erityisistä hajautusrajoista, mutta ulkomaille suuntautuvat sijoitukset on sovittu tehtävän rahastojen välityksellä.
- Täyden valtakirjan omaisuudenhoidon yleiset ehdot, joissa on määritelty omaisuudenhoidon piiriin kuuluvat varat, osapuolten velvollisuudet ja vastuut, omaisuudenhoidon tavoitteet sekä toimintaan liittyvä raportointi ja palkkiot. Niin ikään sopimuksessa on sovittu sen muuttamismenettelystä ja irtisanomisesta.
- 27.11.2009 päivätty palveluntarjoajan vastaus Finanssivalvonnalle asiakkaan sinne lähettämän kirjeen johdosta. Vastauksessa on selvitetty palveluntarjoajan toimintatapoja liittyen erilaisten toimeksiantojen vastaanottamiseen ja toteuttamiseen.
- Asiakkaan ja palveluntarjoajan välisen 9.4.2008 käydyn puhelinkeskustelun kuulleen henkilön kirjallinen lausuma, jonka mukaan keskustelua ei käyty yleisestä markkinatilanteesta, vaan asiakas pyysi salkunhoitajaa myymään osakkeensa ja toimittamaan siihen tarvittavat asiakirjat mahdollisimman nopeasti, mutta koska varainhoitaja yritti saada asiakkaan toisiin ajatuksiin, asiakas hermostui ja sulki puhelimen.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Taustaa

Tapauksessa on kysymys pankin tarjoamasta välitys- ja omaisuudenhoitopalveluista. Tapaukseen soveltuvaa sääntelyä on sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa (26.10.2007/922) ja arvopaperimarkkinalaissa (26.5.1989/495). Lautakunnalle esitetyn selvityksen perusteella osapuolet ovat erimielisiä osakkeiden osalta annetun myyntitoimeksiannon sisällöstä sekä osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista täydenvaltakirjan omaisuudenhoidossa.
Vahingonkorvausvelvollisuuden syntymisen edellytyksenä on, että palveluntarjoajan menettelyssä voidaan todeta jokin huolimattomuudesta johtuva virhe tai puute, joka on aiheuttanut asiakkaalle vahinkoa.

Arvopaperimarkkinalain 4 luvun 3 §:n mukaan arvopaperinvälittäjän, joka tarjoaa sijoituspalveluna sijoitusneuvontaa tai omaisuudenhoitoa, on hankittava ennen sijoituspalvelun tarjoamista riittävät tiedot asiakkaan taloudellisesta asemasta, kyseistä sijoituspalvelua tai arvopaperia koskevasta sijoituskokemuksesta ja -tietämyksestä sekä sijoitustavoitteista, jotta se voi suositella asiakkaalle soveltuvia arvopapereita ja palvelua.

Lain 4 luvun 4 §:n mukaan arvopaperinvälittäjän on annettava ei-ammattimaiselle asiakkaalle hyvissä ajoin ennen sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä sopimuksen ehdot sekä riittävät tiedot arvopaperinvälittäjästä ja tarjottavasta palvelusta.

Arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan palveluntarjoajan, joka tarjoaa sijoituspalveluna toimeksiantojen toteuttamista, on toteutettava kohtuulliset toimenpiteet, joilla saavutetaan asiakkaalle paras mahdollinen tulos ottaen huomioon toimeksiannon toteuttamisen kannalta olennaiset seikat. Jos asiakas on antanut erityisiä ohjeita toimeksiannon hoitamisesta, palveluntarjoajan on noudatettava niitä.

Arvopaperinvälittäjän on annettava ei-ammattimaiselle asiakkaalle hyvissä ajoin ennen sijoituspalvelun tai oheispalvelun antamista riittävät tiedot mm. arvopaperinvälittäjästä ja sen tarjoamista palveluista, palvelun kohteena olevista arvopapereista ja niihin liittyvistä riskeistä sekä sijoitusstrategioista, jos niitä on ehdotettu, ja niiden riskeistä.

Lakia täydentävässä Rahoitustarkastuksen (nyk. Finanssivalvonnan) standardissa 2.1 todetaan toimeksiantojen osalta mm., että palveluntarjoajan voidaan katsoa täyttäneen arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 §:ssä säädetyn velvollisuuden toteuttaa asiakkaan toimeksianto huolellisesti siltä osin kuin palveluntarjoaja toteuttaa asiakkaan toimeksiannon tai sen tietyn osan asiakkaan antamien, toimeksiantoa tai sen tiettyä osaa koskevien erityisten ohjeiden perusteella. Edelleen samassa standardissa todetaan, että rahoituspalvelun tarjoajan tulee antaa asiakkailleen olennaista tietoa asiakkaiden päätöksenteon tueksi rahoituspalvelun sisällöstä sekä rahoituspalveluun liittyvistä olennaisista riskeistä. Huomioon on otettava rahoituspalvelun ja sen kohteena olevan rahoitusvälineen luonne sekä asiakkaan tuntemus rahoitusmarkkinoista.
 

Perustelut

Myyntitoimeksianto

Asiakas on esittänyt, että palveluntarjoaja olisi toiminut vastoin hänen antamaansa myyntitoimeksiantoa. Palveluntarjoaja on puolestaan toimittanut kopion asiakkaan allekirjoituksella varustetusta toimeksiannosta, jossa myyntiehdoksi on kirjattu päivän kurssi.

Asian käsittely Arvopaperilautakunnassa tapahtuu kirjallisesti, minkä vuoksi lautakunnan ratkaisusuositus voi perustua vain sen käytettävissä olleisiin asiakirjoihin. Lautakunta kiinnittää huomiota riidanalaisen myyntitoimeksiannon tarkoitukseen realisoida asiakkaan varoja siirrettäväksi täydenvaltakirjan omaisuudenhoitoon ja katsoo, ettei asiakkaan esittämä väite antamansa toimeksiannon rajahintaisuudesta ole yhdenmukainen sen tarkoituksen kanssa, koska kyseisenlainen ehto voi johtaa siihen, ettei toimeksianto koskaan toteudu.

Varainhoitajan toiminta

Asiakas on katsonut varainhoitajan menetelleen toiveidensa vastaisesti kieltäytymällä realisoimasta sijoitussalkkua. Pankki on pitänyt varainhoitajan toimintaa sopimuksen mukaisena.

Arvopaperilautakunta toteaa, että asiakas on omaisuudenhoitosopimuksen allekirjoittamalla valtuuttanut varainhoitajan yksin päättämään hoitoonsa tulleiden varojen sijoittamisesta sijoitussuunnitelman ja pankin toimeksiantojen toteuttamispolitiikan mukaisesti, ellei asiakas halua pankin käyttämästä toteuttamispolitiikasta nimenomaisesti poikettavan. Sopimuksen perusteella varainhoitajalla on oikeus asiakkaan lukuun itsenäisesti ostaa, myydä, merkitä ja vaihtaa arvopapereita ja –osuuksia, johdannaisia, rahasto-osuuksia ja muita sijoituskohteita kuten esimerkiksi sijoitusvakuutuksia. Erillistä ehtokohtaa siitä, kuinka asiakkaan tulisi menetellä tilanteessa, jossa hän haluaisi varainhoitajan tekevän jotain nimenomaisia tämän omista näkemyksistä poikkeavia toimenpiteitä, ei sopimukseen ole otettu. Osapuolten käytettävissä on tällaisissa tilanteissa sopimuksessa määritelty molemminpuolinen kirjallinen irtisanomismenettely.

Pankin mukaan asiakas ei ole irtisanonut varallisuudenhoitosopimusta sen ehtojen mukaisesti ja että asiasta käydyissä puhelinkeskusteluissa kyse on ollut vain normaaleista varainhoitoon kuuluvista keskusteluista viime aikojen markkinatilanteesta. Asiakkaankin mukaan hän olisi yrittänyt irtisanomista vain puhelimitse. Edelleen kyseisen puhelinkeskustelun kuulleen henkilön selvityksen mukaan puhelu oli päättynyt siihen, että asiakas oli katkaissut puhelun. Asiasta saadun selvityksen perusteella lautakunta katsoo, että varallisuudenhoitosopimusta ei ole irtisanottu ja että varainhoitajan kieltäytymistä noudattamasta asiakkaan näkemystä salkun realisoinnista ei ole pidettävä varallisuudenhoitosopimuksen ehtojen vastaisena. 

Suositus

Arvopaperilautakunta katsoo, ettei pankki ole menetellyt tapauksessa arvopaperimarkkinalain tai Finanssivalvonnan standardien vastaisesti tai muuten tuottamuksellisesti. Palveluntarjoajan menettely osakkeiden myyntitoimeksiannon suhteen on perustunut asiakkaan allekirjoittamaan toimeksiantoon. Omaisuudenhoitoa koskevien sopimusehtojen mukaan pankki ei vastaa sopimuksen mukaisen omaisuudenhoidon taloudellisesta tuloksesta. Selvityksestä ei ilmene, että pankki olisi hoitanut asiakkaan varoja omaisuudenhoitosopimuksen ehtojen vastaisesti. Näiden syiden vuoksi lautakunta katsoo, etteivät asiakkaan esittämät vaatimukset ole sellaisia vahinkoja, joista pankki olisi korvausvastuussa.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen an­tami­seen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Kajala, Norros, Repo ja Sario. Sihtee­rinä toimi Sainio.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia