Haku

APL 1758/02

Tulosta

Asianumero: APL 1758/02 (2003)

Kategoria: Tilinhoitajayhteisötoiminta

Ratkaisu annettu: 13.05.2003

Arvopapereiden säilytyssopimusehdot maksuttomuus arvo-osuuksia koskevan säilytyksen avaaminen korvausvaatimus

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 12.12.2002 päivätyn valituksen sekä antanut 13.1.2003 ja 14.2.2003 päivätyt lausumat.

Asiakas on vaatinut, että pankin tulee korvata asiakkaalle perityt arvopaperisäilytysmaksuina sekä muina välittöminä selvittelykustannuksina yhteensä 448,64 euroa ja henkisestä kärsimyksestä 812,49 euroa, jotka ovat syntyneet pankin sopimuksenvastaisesta toiminnasta.

Asiakas on vaatimuksensa perusteeksi esittänyt muun muassa seuraavaa.

Asiakas on solminut 9.10.1998 pankin kanssa arvopapereiden säilytys- ja hoitosopimuksen, joka konttorin kampanjaehtojen mukaisesti oli avattu asiakkaalle maksuttomana. Asiakas oli kertonut aloittavansa osakekaupankäynnin vasta myöhemmin, jolloin pankki oli pyytänyt tekemään aloittamisesta erillisen ilmoituksen. Asiakas korostaa, ettei pankin kyseisissä arvopaperisäilytyksen yleisistä ehdoista 1.5.1994 löydy kohtaa, jossa sopimuksen katsotaan koskevan vain fyysisiä, arvopaperimuotoisia arvopapereita. Asiakas on jäänyt käsitykseen, että kyseinen sopimus kattaa myös arvo-osuusmuotoiset arvopaperit.

Asiakas on tehnyt pankille kaupankäyntinsä aloittamisilmoituksen 13.2.2000. Asiakkaan käsityksen mukaan hän ei ole tehnyt uutta arvopapereiden säilyttämistä korvaavaan sopimusta. Asiakas kiistää, että häntä olisi informoitu 9.10.1998 solmitun sopimuksen päättymisestä ja siitä, että sopimus koskee vain fyysisiä arvopapereita. Asiakas ei ollut myöskään tietoinen, että ilmoittaessaan 13.2.2000 pankille kaupankäynnin aloittamisestaan, hänelle oli avattu uusi, maksullinen arvo-osuuksien säilyttämistä koskeva sopimus puhelinpankkiyhteyden kautta.

Asiakas on ollut asiassa yhteydessä pankkiin marraskuussa 2001, jolloin hän on alkanut selvittämään tilannetta. Pankki on kuitenkin ottanut asiakkaaseen yhteyttä vasta heinäkuussa 2002, kun asiakkaan tililtä ei löytynyt enää katetta arvo-osuustilisopimuksen palvelumaksujen kattamiseen. Asiakas katsoo, että hän on tehnyt pankin kanssa sopimuksen arvopapereiden maksuttomasta säilyttämisestä, jota pankilla ei ole ollut oikeutta mennä yksipuolisesti muuttamaan.
 

Pankin vastaus asiakkaiden valitukseen

Pankki on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 11.12.2002 päivätyn vastauksen ja antanut lisäksi 20.2.2003 päivätyn lausuman asiassa.

Pankki on vaatinut, että asiakkaan valitus tulee hylätä perusteettomana.

Pankki on vaatimuksensa perusteeksi esittänyt muun muassa seuraavaa.

Pankki on todennut, että suurin osa osakeyhtiön osakkeista ja joukkovelkakirjalainoista on fyysisten papereiden sijaan arvo-osuuksina. Joidenkin yhtiöiden osakkeita ja joukkovelkakirjalainoja on kuitenkin vielä olemassa fyysisinä arvopapereina. Tästä syystä pankissa on käytössä eri säilytysjärjestelmät ja – sopimukset arvo-osuuksille ja paperimuotoisille arvopapereille.

Asiakas on tehnyt 9.10.1998 Arvopapereiden säilytys- ja hoitosopimuksen koskien paperimuotoisia arvopapereita. Kyseisestä säilytyksestä ei ole peritty säilytyspalkkiota. Säilytys on lopetettu järjestelmästä 21.2.2001, jolloin kaikki pitkään tyhjillään olleet paperimuotoisten arvopapereiden säilytykset lopetettiin järjestelmästä. Pankki korostaa, etteivät asiakkaan paperimuotoiset arvopaperit ole muuttuneet säilytyksen aikana arvo-osuuksiksi, vaan asiakas on myynyt tämän säilytyssopimuksen piirissä olleet arvopaperit ja säilytys on ollut tämän jälkeen tyhjillään. Sopimussuhdetta pankin ja asiakkaan välillä ei ole kuitenkaan lopetettu. Pankki toteaa, että mikäli asiakkaalla on myöhemmin paperimuotoisia arvopapereita, ne voidaan säilyttää kyseisen sopimuksen perusteella maksutta.

Pankki toteaa asiakkaan tehneen 13.2.2000 puhelinpankin kautta Arvo-osuustilisopimuksen koskien arvo-osuusmuotoisia arvopapereita. Tämän sopimuksen osalta maksuttomuudesta ei ole sovittu ja palkkiot on peritty palveluhinnaston mukaisesti. Asiakkaalle on toimitettu tilin avaamisen yhteydessä arvo-osuustilisopimuksen yleiset ehdot. Kyseinen tili on asiakkaan pyynnöstä siirretty toiseen tilinhoitajayhteisöön 26.7.2002.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Asiakas on pyytänyt Arvopaperilautakuntaa selvittämään, onko pankki toiminut oikein veloittaessaan häneltä arvo-osuuksien tilisopimuksesta palveluhinnaston mukaisen korvauksen, vaikka asiakkaan käsityksen mukaan pankin kanssa oli sovittu maksuttomasta arvopapereiden säilyttämisestä. Asiakas on vaatinut asiassa syntyneen taloudellisen ja henkisen vahingon korvaamista. Pankki on vastineessaan kiistänyt asiakkaan korvausvaatimukset määrältään ja laadultaan.

Arvopaperilautakunta katsoo tapauksessa olevan kysymys siitä, onko asiakkaalla ollut aihetta olettaa 9.10.1998 laaditun sopimuksen kattavan myös arvo-osuusmuotoiset arvopaperit. Pankki on viitannut asian selvittämisessä laadittuihin sopimuksiin ja niiden ehtoihin.

Arvopaperilautakunnalle on annettu selvitys siitä, että asiakas on allekirjoittanut 9.10.1998 Arvopapereiden säilytys- ja hoitosopimuksen koskien paperimuotoisia arvopapereita. Kyseisestä säilytyksestä ei ole peritty säilytyspalkkioita sopimusehtojen mukaisesti. Asiakas on tehnyt 13.2.2000 puhelinpankin kautta uuden, Arvo-osuustilisopimuksen koskien arvo-osuusmuotoisia arvopapereita. Tämän sopimuksen osalta maksuttomuudesta ei ole sovittu ja palkkiot on peritty palveluhinnaston mukaisesti. Pankki on vastannut lähettäneensä asiakkaalle tätä sopimusta koskevat yleiset sopimusehdot.

Asiakkaan 9.10.1998 tekemässä sopimuksessa käytetään sopimuksen kohteesta nimitystä "arvopaperi". Arvo-osuuksia sopimuksessa ei mainita. Kun arvo-osuusjärjestelmää koskeva lainsäädäntö on ollut voimassa vuodesta 1991, arvo-osuudet ovat tämän jälkeen tarkoittaneet paperittomia sijoitusinstrumentteja arvopapereiden viitatessa perinteisiin paperimuotoisiin asiakirjoihin.

Lautakunta kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että kysymyksessä on ollut ilmaispalvelu. Kun elinkeinoelämässä tarjottavat suoritukset ovat normaalisti vastikkeellisia, asiakkaalla ei normaalisti ole perusteltua syytä tulkita laajentavasti hänelle luvattujen maksuttomien palvelujen sisältöä. Ottaen huomioon tämä seikka ja edellä todettu sopimuksen sanamuoto lautakunta katsoo, ettei pankilla ole ollut sopimuksen perusteella velvollisuutta tarjota asiakkaalle vastikkeetonta arvo-osuuksien säilytystä.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Hoppu, Kontkanen, Parkkonen, Teperi ja Tuokko. Sihteerinä toimi Kouvalainen.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta