Haku

APL 172/09

Tulosta

Asianumero: APL 172/09 (2010)

Kategoria: Tilinhoitajayhteisötoiminta

Ratkaisu annettu: 29.10.2010

Merkintäoikeusanti tiedottaminen toimeksianto raukeaminen

Tapahtumatiedot

Asiakas on saanut pankilta postitse saatteen ja 19.3.2009 päivätyn toimeksiantolomakkeen, joissa asiakkaalle on ilmoitettu, että yhtiön, jonka osakkeita asiakas omisti, järjestämän merkintäoikeusannin merkintätiedusteluun tulee vastata toimittamalla toimeksiantolomake pankkiin viimeistään 26.3.2009. Saatteessa ja toimeksiantolomakkeessa kerrotaan, että muussa tapauksessa pankki pyrkii myymään merkintäoikeudet ennen kaupankäynnin päättymistä pankin säilytyspalveluehtojen mukaisesti. Tällaisessa tapauksessa pankki ei kuitenkaan vastaa myyntitoimeksiannon toteutumisesta. Yhtiön merkittäväksi tarjoaman osakeannin merkintäaika on alkanut 20.3.2009 ja päättynyt 3.4.2009.

Merkintäoikeudet raukesivat arvottomina lopullisesti merkintäajan loppuessa 3.4.2009, koska asiakas ei antanut toimeksiantoa merkitä oikeuksien perusteella uusia osakkeita eikä myynyt merkintäoikeuksia.
 

Asiakkaan valitus arvopaperilautakunnalle

Asiakas kertoo, ettei ole kyennyt käsittelemään postiaan tai puhelintaan ennen merkintäajan päättymistä. Asiakas kertoo, että matkapuhelinyhteyttä häneen ei ole voinut saada, koska matkapuhelin oli mennyt epäkuntoon. Asiakas on ollut ulkomaanmatkalla ja koko merkintäoikeusannin ajan hengenvaarallisesti sairas. Asiakas on ottanut yhteyttä pankkiin 6.4.2009, josta ilmoitettiin, ettei asialle voida enää tehdä mitään.

Asiakkaan mukaan sekä maastapoissaolo että vakava sairaus ovat force majeure –ehtoja. Asiakkaan mukaan merkinnän vastausaika on ollut huomattavan lyhyt.

Asiakkaan mukaan hän sai tiedon annista vasta 6.4.2009 eli kolme päivää sen jälkeen kun anti oli merkintäsaatteen mukaan päättynyt. Tällöin pankki on kertonut asiakkaalle, ettei asiassa voida tehdä enää mitään. Asiakas esitti tuolloin, että tutkii asiaa ja tulee reklamoimaan siitä. Asiakas on tämän jälkeen valittanut asiasta 14.4.2009 Vakuutus- ja rahoitusneuvonnalle, minkä jälkeen pankille on toimitettu 27.5.2009 päivätty vastinepyyntö.

Asiakas vaatii vaihtoehtoisesti joko noin 3000,00 euron hyvitystä, mikä asiakkaan mukaan vastaisi merkintäoikeuksien myyntiä, tai oikeutta saada osakeantihintaan yhtiön osakkeita.
 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankin mukaan asiakas on saanut postitse merkintäsaatteen ja toimeksiantolomakkeen, joissa asiakkaalle on ilmoitettu, että merkintätiedusteluun tulee vastata toimittamalla toimeksiantolomake pankkiin viimeistään 26.3.2009. Merkintäsaatteessa ja toimeksiantolomakkeessa kerrotaan myös, että muussa tapauksessa pankki pyrkii myymään merkintäoikeudet ennen kaupankäynnin päättymistä pankin säilytyspalveluehtojen mukaisesti, mutta pankki ei vastaa myyntitoimeksiannon toteutumisesta.

Asiakas ei ole palauttanut toimeksiantolomaketta pankille määräajassa eikä hänen merkintäoikeuksiaan ole myyty pankin toimesta ennen merkintäoikeuksien kaupan päättymistä. Asiakasta on yritetty tavoittaa puhelimitse. Pankin toimihenkilöt ovat soittaneet asiakkaalle 30.3.2009, 2.4.2009 ja 3.4.2009. Koska asiakasta ei ole tavoitettu eikä hän palauttanut toimeksiantolomaketta, merkintäoikeuksilla ei merkitty osakkeita ja ne raukesivat arvottomina merkintäajan loppuessa 3.4.2009.

Pankin mukaan se on sekä saatteessa että toimeksiantolomakkeessa pyytänyt asiakasta huomioimaan lyhyen vastausajan. Pankki ei voi vaikuttaa osakeannin aikatauluun, koska osakeannin aikataulun määrittää osakeantinsa järjestävä yhtiö eli liikkeellelaskija.

Pankki katsoo, että se on toiminut säilytyspalveluehtojen mukaisesti, eikä hyväksy asiakkaan korvausvaatimusta määrältään tai perusteiltaan.

Lisäksi pankki on tuonut esille, että sen säilytyspalveluehtojen mukaan asiakkaan katsotaan hyväksyneen pankin suorittaman toimenpiteen, ellei asiakas tee muistutusta sitä vastaan viimeistään kuukauden kuluessa saatuaan asiasta tiedon. Asiakas on ollut yhteydessä pankkiin 6.4.2009 mutta pankki katsoo, ettei asiakas ole tuolloin reklamoinut pankin toiminnasta. Pankki katsookin, että asiakas on reklamoinut vasta, kun pankki on vastaanottanut asiakkaan vaatimuksen Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan 27.5.2009 päiväämän vastinepyynnön yhteydessä. Pankki katsoo, että asiakkaan vaatimus on tehty pankille liian myöhään.
 

Selvitykset

Osapuolien kirjelmien lisäksi arvopaperilautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

1. Pankin merkintäsaate, jossa ilmoitetaan asiakkaalle perustetusta osakkeenomistajan merkintäoikeusannista, ilmoitetaan osakeannin täsmäytyspäiväksi 17.3.2009, kehotetaan asiasta palauttamaan toimeksiantolomake pankin konttoriin viimeistään 26.3.2009, pyydetään asiakasta huomioimaan lyhyt vastausaika ja ilmoitetaan kaupankäynnin merkintäoikeuksilla päättyvän 27.3.2009 klo 18.20.

2. Pankin toimeksiantolomake 19.3.2009, josta pyydetään asiakasta huomioimaan lyhyt vastausaika.

3. Pankin säilytyspalveluehdot 26.11.2008 alkaen, joiden mukaan pankki ei anna sopimuksen perusteella asiakkaalle sijoitusneuvontaa. Pankki hoitaa säilytettävinä olevien Helsingissä noteerattavien osakkeiden osakkeenomistajalle merkittäväksi tarjottavista osakkeista ilmoittamisen. Pankki hoitaa säilytettävinä olevien Helsingissä noteerattavien osakkeiden merkinnät ja merkintäoikeuksia koskevat toimeksiannot asiakkaan antamien ohjeiden mukaisesti. Asiakas antaa säilytyspalveluun liittyvien toimenpiteiden tekemiseksi tarvittavat tiedot ja vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Ehtojen mukaan asiakkaan on vastattava määräpäivään mennessä pankin toimittamaan osakeomistukseen perustuvaan osakeantia koskevaan merkintätiedusteluun. Vastauksen puuttuessa pankki merkitsee rahastoannissa merkittäväksi tarjottavat maksuttomat osakkeet ja pyrkii myymään uusmerkinnässä osakkeiden merkintäoikeudet. Pankki lähettää säilytyspalveluun liittyvät ilmoitukset ja tiedotteet sillä osoitteella, minkä asiakas on ilmoittanut pankille tai minkä pankki on saanut väestörekisteritiedoista. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan pankille henkilö- ja osoitetietojensa muuttumisesta. Ellei asiakas tee muistutusta pankin suorittamaa toimenpidettä vastaan viimeistään kuukauden kuluessa asiasta tiedon saatuaan, asiakkaan katsotaan hyväksyneen toimen. Ehtojen mukaan sopijapuoli ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta sopijapuolen toiminnan vaikeutumisesta. Sopijapuoli on velvollinen kirjallisesti ilmoittamaan häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä välittömästi.

4. Asiakkaan lääkärintodistus 13/01/2009, diagnoosi 20.02.2009, taksi- ja lääkekuitit 31.03.2009, 01.04.09, 08.04.09 ja puhelinlääkemääräys 08.04.09, joista ilmenee asiakasta kohdannut ylivoimainen este.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Taustaa

Tapauksessa on kysymys pankin tarjoamasta rahoitusvälineiden säilytys- ja hoitopalvelusta ja palveluun liittyvistä menettelytavoista ja vaatimuksista sekä siitä, millä tavalla ja kenen vastuulla näihin liittyvät tiedonantovelvollisuudet on katsottava tulleen täytetyiksi.

Arvopaperimarkkinalain (26.5.1989/495) 4 luvun 1 §:ssä todetaan seuraavaa:
”Arvopapereiden kaupassa sekä sijoituspalvelun ja oheispalvelun tarjoamisessa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista tai muuten sopimatonta menettelyä”

Rahoitustarkastus (nyk. Finanssivalvonta) on antanut standardin 2.3 Rahoituspalvelusopimukset, jossa todetaan yleisesti sopimusten vähimmäissisällön osalta kohdassa 6.6 seuraavaa:
”Sopimuksen perusteella toimitettavat ilmoitukset ja asiakasraportointi Sopimuksessa on mainittava, miten sopimusta koskevista asioista ilmoitetaan toiselle osapuolelle ja milloin tämän katsotaan saaneen ilmoituksesta tiedon.
Sopimuksessa tulee sopia, miten ja mitä tietoja palveluntarjoaja toimittaa asiakkaalle palvelusta tai sen käytöstä.”

Lisäksi samassa standardissa todetaan, että säilytyssopimuksella tarkoitetaan arvo-osuustilisopimusta ja muuta säilytyssopimusta sekä lausutaan niiden osalta erityisesti kohdassa 7.5.2 vielä seuraavaa:
”Sopimuksessa tulee määritellä säilyttäjälle kuuluvat hoitotoimenpiteet ja se, milloin säilyttäjälle syntyy velvollisuus ryhtyä säilytettävää omaisuutta koskeviin toimenpiteisiin. Sopimuksessa tulisi mainita, ettei säilyttäjällä ole velvollisuutta ryhtyä muihin kuin sovittuihin toimenpiteisiin.”

Perustelut

Pankki on vedonnut asiassa siihen, että asiakkaan vaatimus on tullut liian myöhään. Lautakunnan mukaan asiakas on ilmoittanut 6.4.2009 pankille siitä, että katsoo pankin toimineen virheellisesti eikä näin ollen ole menettänyt oikeuttaan vaatia pankilta korvausta asiassa. Reklamaation yhteydessä ei tarvitse yleensä vielä ilmoittaa yksilöityjä vaatimuksia, minkä asiakas on tehnyt 27.5.2009 päivätyn vastinepyynnön yhteydessä pankille toimitetuissa asiakirjoissa.

Arvopaperilautakunta toteaa, että asiakas on ollut tosiasiallisesti estynyt toimimasta merkintäoikeusannin määräaikana. Lautakunta katsoo kuitenkin, että ylivoimaisella esteellä pankin säilytyspalveluehdoissa ja yleisestikin tarkoitetaan sopimuksen osapuolista riippumatonta, odottamatonta poikkeuksellista tapahtumaa, joka estää sovitun velvollisuuden täyttämisen. Ylivoimainen este merkitsee näin vastuusta vapauttavaa perustetta mutta sen perusteella tapauksessa ei ole mahdollista palauttaa asiakkaalle tämän menettämiä oikeuksia. Tapauksessa asiakasta kohdannut este ei ole lisännyt pankin velvollisuuksia asiakasta kohtaan siitä, mitä ne ilman estettä olisivat olleet.

Lautakunta katsoo, että ensisijainen tiedottamisvastuu mahdollisesta osakeannista ja siihen liittyvistä seikoista on osakeannin järjestäneellä yhtiöllä itsellään, mutta asiakkaan kanssa allekirjoittamansa sopimuksen perusteella myös pankki on sitoutunut tiedottamaan sen säilytettävinä oleviin arvopapereihin liittyvistä osakeanneista ja huolehtimaan siihen liittyvistä merkinnöistä erillisen asiakkaan antaman toimeksiannon mukaisesti.

Tapauksessa osakeanteihin liittyvistä velvollisuuksista on sovittu säilytyspalveluehdoissa, joka täyttää edellä esitetyt viranomaisvaatimukset. Kyseisten säilytyspalveluehtojen mukaan asiakkaan katsotaan saaneen osakkeenomistajalle osakkeiden merkittäväksi tarjoamista koskevat ilmoitukset ja tiedonannot viimeistään seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, jona ilmoitus tai asiakirja on lähetetty asiakkaalle tai hänen valtuuttamalleen asiamiehelle postitse. Asiakas on kertonut, että hän on saanut osakeantikirjelmän ensimmäisen kerran 5.4.2009. Pankki on puolestaan kertonut, että sen toimihenkilöt ovat soittaneet asiakkaalle 30.3.2009, 2.4.2009 ja 3.4.2009.

Lautakunta toteaa, että pankin säilytyspalveluehtojen mukaisesti pankki on antanut ilmoitukset postin kuljetettavaksi ja täyttänyt hyvän pankkitavan asettamat vaatimukset yrittäessään tavoittaa asiakasta puhelimitse. Koska asiakkaan ulkomailla oleskelu, matkapuhelimen epäkuntoisuus ja vakava sairaus ovat seikkoja, jotka tapauksessa ovat asiakkaan vastuulla, noudatettua toimintamallia ei ole lautakunnan näkemyksen mukaan pidettävä hyvän tavan vastaisena tai asiakkaan kannalta kohtuuttomana.

Suositus

Edellä esitettyjen seikkojen perusteella Arvopaperilautakunta katsoo, että asiakkaan vahinko on aiheutunut siitä, että asiakas on ollut tosiasiallisesti estynyt toimimasta asiassa merkintäoikeusannin järjestäneen yhtiön merkintäoikeuksien hyödyntämiselle asettaman määräajan puitteissa ja merkintäoikeudet ovat sen vuoksi rauenneet. Arvopaperilautakunta katsoo, että liikkeeseenlaskijan asettamaa merkintäaikaa voidaan pitää liian lyhyenä, mutta koska liikkeellelaskija-asiat eivät kuulu lautakunnan toimivaltaan, niin lautakunta ei lausu asiasta enempää. Nyt käsillä olevassa tapauksessa arvopaperilautakunta katsoo pankin täyttäneen omat sopimuksen mukaiset velvoitteensa eikä se ole siten velvollinen korvaamaan merkintäoikeuksien raukeamisesta asiakkaalle aiheutunutta vahinkoa. Vahinko ei myöskään ollut pankin estettävissä enää siinä vaiheessa, kun asiakas otti asiassa ensimmäisen kerran yhteyttä pankkiin.

Lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen an­tami­seen osallistuivat puheenjohtaja Rissanen sekä jäsenet Hulkkonen, Palin, Repo, Sario, Tauru, Teperi ja Turtiainen. Sihtee­rinä toimi Mikkilä.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia