Haku

APL 172/08

Tulosta

Asianumero: APL 172/08 (2009)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 01.04.2009

Osakkeet ostovoima laina maksuaika

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 10.6.2008 valituksen ja antanut lisäksi 8.9.2008 ja 24.2.2009 päivätyt lausumat sekä ilmoittanut 26.2.2009, ettei hänellä ole enää uutta lausuttavaa asiassa. Valituksessaan asiakas katsoo, että pankki on menetellyt virheellisesti myöntäessään asiakkaalle liikaa ns. ostovoimaa osakkeiden ostoa varten. Asiakas katsoo, että pankin olisi tämän lisäksi tullut myöntää hänelle lisää maksuaikaa osakkeiden maksamiseksi. Asiakas vaatii korvauksena pankin toiminnan vuoksi saamatta jääneestä 20.000 euron voitosta, jonka hän olisi saanut osakkeiden arvon noustua sen jälkeen, kun hän joutui myymään ne.

Asiakas osti 16.4.2008 ennen Nokian osavuosikatsauksen julkistamista sen osakkeita useammassa erässä verkkopankin kautta yhteensä 10.000 kappaletta kurssinousun toivossa. Tulosjulkistuksen jälkeen Nokian osakekurssi lähti kuitenkin laskuun, jolloin asiakas osti 4.500 Nokian osaketta lisää kurssin olettaessaan kurssin elpyvän. Pankin ei olisi asiakkaan mukaan tullut antaa hänelle ostovoimaa yli hänen taloudellisen kantokykynsä. Asiakkaan mukaan pankki ei saisi antaa luottoa ”uhkapeliä” varten.

17.4.2008 pankista soitettiin osakkeiden ostotapahtuman vuoksi ja asiakkaan kanssa sovittiin seuraavaksi päiväksi tapaaminen, jossa keskusteltiin osakeostojen maksamisesta. Keskustelun päätteeksi asiakkaalle myönnettiin viikko lisäaikaa maksun suorittamiselle. 25.4.2008 osapuolet tapasivat uudelleen, jolloin asiakas olisi halunnut lisää maksuaikaa 12 %:n korolla, mihin pankki oli aikaisemmin suostunut useasti. Pankki ei tähän kuitenkaan suostunut, vaan vaati maksua suoritettavaksi heti osakkeiden pakkomyynnin uhalla. Asiakas myi osakkeet ennen pörssin sulkeutumista ja hänen tappiokseen kaupasta syntyi yli 26.000 euroa. Nokian kurssi jatkoi seuraavalla viikolla nousuaan ja 2.5.2008 kurssi nousi 20 euroon, jonka asiakas olisi asettanut myyntirajaksi. Tällöin tappiota olisi tullut vain noin 6.000 euroa. Asiakkaan mukaan pankin tulisi maksaa näiden määrien erotuksena 20.000 euroa.
 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankki on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 19.8.2008 päivätyn vastauksen ja antanut lisäksi 23.9.2008, 8.12.2008 ja 2.2.2009 päivätyt lausumat. Pankki on ilmoittanut 25.2.2009, ettei sillä ole enää uutta lausuttavaa asiassa. Vastauksessaan pankki kiistää asiakkaan korvausvaatimuksen sekä perusteeltaan että määrältään.

Asiakkaan hyväksymien arvopaperinvälityksen yleisten ehtojen mukaan asiakas on velvollinen suorittamaan selvityspäivänä osakkeiden ostotoimeksiannon kauppahinnan lisättynä pankin saatavilla. Maksun tulee olla pankin käytettävissä markkinasääntöjen mukaiseen maksuhetkeen mennessä. Mikäli asiakkaalla ei ole varoja hankkimiensa osakkeiden maksamiseksi, mahdollisten lisätappioiden välttämiseksi osakkeet on yleisen markkinatavan mukaisesti syytä myydä mahdollisimman pian, sillä tulevasta kurssikehityksestä ei ole varmuutta.

Asiakas on antanut ostotoimeksiantonsa verkkopankissa. Kun asiakas antaa verkkopankissa ostotoimeksiannon, asiakas vahvistaa jokaisen toimeksiannon yhteydessä haluavansa antaa toimeksiannon pelkästään toteutettavaksi ja sen, että pankki ei ole antanut sijoitusneuvontaa eikä ole arvioinut palvelun tai tuotteen asianmukaisuutta tai soveltuvuutta asiakkaan kannalta. Kun pankki pelkästään toteuttaa asiakkaan toimeksiannon (ns. execution only), pankilla ei ole velvollisuutta ennen palvelun tarjoamista hankkia esim. tietoja asiakkaan taloudellisesta asemasta.

Pankin selvityksen mukaan verkkopankin osakekaupassa käytössä oleva ns. ostovoima on laskennallinen määrä, joka kuvaa asiakkaan käytettävissä olevia likvidejä varoja. Ostovoimalla ei tarkoiteta asiakkaalle myönnettävää lainaa, vaan mahdollisuutta tehdä esimerkiksi vastakkaisia osakekauppoja samalla osakkeella saman päivän aikana. Pankki ja asiakas eivät sitoudu ostovoimaan millään tavalla eikä ostovoimasta siten tehdä sopimusta. Ostovoimaan liittyvä ohjeistus on verkkopankissa asiakkaan nähtävillä. Verkkopankissa kerrotaan mihin ostovoimaa voidaan käyttää ja miten ostovoiman suuruus lasketaan. Samoin verkkopankissa on näkyvillä ostovoiman kulloinenkin suuruus.

Ostovoima määrittää euromääräisen toimeksiantojen yhteismäärän, jonka asiakas voi sillä hetkellä tehdä. Perusperiaatteessa ostot vähentävät ostovoimaa ja myynnit lisäävät. Maksimissaan asiakkaan ostovoima on arvo-osuuksien markkina-arvo + kaksi kertaa sijoitusrahastojen arvo + kolme kertaa arvo-osuuksien hoitotilin saldo. Maksamattomat pörssikaupat vähentävät ostovoimaa kolminkertaisesti ja avoimet toimeksiannot vähentävät kertoimella yksi ostovoimaa. Pankin mukaan ostovoima ei muuta osakekauppaan liittyvää asiakkaan maksuvelvollisuutta, vaan siitä riippumatta osakkeiden ostot on maksettava sovittuna päivänä.

Pankki oli asiakkaaseen yhteydessä maksamattomien osakekauppojen johdosta normaalin käytännön mukaisesti. Hänen kanssaan neuvoteltiin mahdollisuudesta suorittaa erääntyneet kauppahinnat pankista nostettavalla lainalla. Viivästyneistä maksuista on asiakkaalta peritty lainmukainen viivästyskorko. Pankki ei ole näkemyksensä mukaan velvollinen korvaamaan asiakkaalle osaketoimeksiannoista aiheutunutta tappiota.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Asiakas on pyytänyt Arvopaperilautakunnan kannanottoa siihen, tulisiko pankin korvata saamatta jääneestä arvonnoususta aiheutunut vahinko.

Tapauksessa on kysymys sijoituspalveluyrityksen tarjoamasta sijoituspalvelusta, josta on säännelty sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (922/2007) 5 §:ssä ja arvopaperimarkkinalain (495/1989) 4 luvussa (923/2007). Lisäksi Rahoitustarkastus on antanut edellä mainittuja lakeja täydentävän standardin 2.1 rahoituspalvelujen tarjoamisessa noudatettavista menettelytavoista.

Asiassa on riidatonta, että asiakas on ostanut Nokian osakkeita yhteensä 14.500 kappaletta 16.4.2008 verkkopalvelun kautta eikä pankki ole antanut asiakkaalle ostoihin liittyvää sijoitusneuvontaa.

Riitaista on se, onko pankki toiminut virheellisesti verkkopankin osakekaupassa asiakkaan käytössä olevaa ns. ostovoimaa määritellessään. Riitaista on myös se, olisiko asiakkaalle pitänyt myöntää lisäaikaa osakeostojen maksamiseksi.

Asiakas on tehnyt verkkopankissa toimeksiannot suoraan toteutettavaksi eikä pankki ole antanut sijoitusneuvontaa tai arvioinut tuotteen soveltuvuutta asiakkaan kannalta. Pankilla ei ole myöskään ollut velvollisuutta hankkia tietoja asiakkaan taloudellisesta asemasta, sillä toimeksianto on toteutettu ns. execution only -periaatteella. Arvopaperilautakunta toteaa, että asiakas on itse vastannut tekemistään ostotoimeksiannoista.

Ostovoima ei ole pankin myöntämä laina asiakkaalle, vaan järjestely, joka mahdollistaa kauppojen tekemisen verkkopankissa. Ostovoima lasketaan asiakkaan sijoitusten, toimeksiantojen ja hoitotilillä olevien varojen perusteella. Ostovoima mahdollistaa siten ostamaan osakkeita suuremmalla summalla kuin asiakkaalla on hoitotilillään varoja. Lautakunta katsoo, että asiakkaalle annettu mahdollisuus tehdä kauppoja ostovoiman perusteella ei ole ollut virheellistä toimintaa.

Arvopaperilautakunta toteaa, että asiakkaan hyväksymien arvopaperinvälityksen ja säilytyksen yleisten ehtojen mukaan hän on vastuussa siitä, että osakkeiden ostotoimeksiannon kauppahinta ja pankin saatavat ovat pankin käytettävissä selvityspäivänä. Mikäli asiakas ei suorita maksuja eräpäivänä, on pankilla ehtojen mukaan oikeus enempää asiakasta kuulematta myydä asiakkaan arvopapereita. Pankki oli myöntänyt asiakkaalle viikon lisäaikaa kauppahinnan suorittamiselle. Lautakunta katsoo, että koska asiakas ei ollut suorittanut maksua ajallaan, pankilla oli oikeus vaatia asiakasta maksamaan saatava välittömästi.

Arvopaperilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Rissanen sekä jäsenet Kariola, Kontkanen, Sainio, Sario, Tauru, ja Turtiainen. Sihteerinä toimi Heino.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta