Haku

APL 1706/02

Tulosta

Asianumero: APL 1706/02 (2003)

Kategoria: Tilinhoitajayhteisötoiminta

Ratkaisu annettu: 25.02.2003

Arvopaperikaupankäynnin selvitys väärä arvo-osuustili reklamaatio pankin vastuu välillinen vahinko vahingonkorvaus

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on tehnyt arvopaperikauppaa pankin kautta manuaalisesti, kunnes kesällä hän päätti ryhtyä verkkopankkiasiakkaaksi. Asiakas oli tekemässä ensimmäistä toimeksiantoa myydäkseen 11.9.2002 Nokian osakkeita verkkopankin kautta, kun hänen arvo-osuustilinsä osoitti 500 kappaleen Nokia-erän sijasta nollaa. Asiakas on tehnyt asiasta korvauspyynnön pankille 19.9.2002, mutta pankki on kiistänyt vaatimuksen.

Asiakas on pyytänyt Arvopaperilautakuntaa arvioimaan, onko pankki toiminut oikein kirjatessaan hänen Nokian arvo-osuutensa Arvopaperikeskuksen arvo-osuustilille, vaikka ne olisi tullut kirjata asiakkaan pankin arvo-osuustilille. Lisäksi asiakas on pyytänyt arvioimaan, onko hänellä oikeus korvaukseen tapahtuneesta, kun kyseiset arvo-osuudet eivät ole olleet asiakkaan käytettävissä hänen tehdessään myyntitoimeksiantoa pankin verkkopankin kautta 11.9.2002. Asiakas huomauttaa, ettei pankin toimittamissa kaupanvahvistuksissa ole ollut mainittuna asiakkaan arvo-osuustilin numeroa.

Valituksessaan asiakas katsoo pankin arvopaperinvälityksen yleisten ehtojen kohtien 4.9. ja 5.1. tukevan hänen vaatimustaan korvauksesta, joka on 500 Nokia Oyj:n osakkeen osalta kurssien 15,20 euron ja 14,44 euron välinen erotus sekä asiassa koituneesta vaivasta tuhat (1.000) euroa.
 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen lautakunnalle

Asiakas on myynyt kesällä 2001 (kauppapäivät 17.5. ja 14.6.2001) pankin kautta Soon Communications Oyj:n osakkeita Suomen Arvopaperikeskuksessa olevalta arvo-osuustililtään. Tässä yhteydessä pankin kaupanjakojärjestelmän (asiakasrekisteri) piti tallentaa tieto asiakkaan Arvopaperikeskuksen arvo-osuustilistä. Kun asiakas tämän jälkeen kävi pankin kautta osakekauppaa, osakeostot ja -myynnit kirjautuivat arvopaperikauppojen selvityksen teknisistä syistä johtuen asiakkaan Arvopaperikeskuksen arvo-osuustilille.

Pankki toteaa, että asiakkaan antamissa toimeksiannoissa ei ollut ilmoitettu Arvo-osuustiliä. Asiakkaalle ei ole myöskään koitunut minkäänlaisia lisäkustannuksia siitä, että osakekaupat kirjattiin Arvopaperikeskuksen arvo-osuustilille. Asiakkaalle vuoden 2002 alusta alkaen toimitetuissa laskelmissa on ollut mainittuna Arvopaperikeskuksen arvo-osuustili, jonne osakekaupat on kirjattu.

Asiakas on lähettänyt pankille 19.9.2002 päivätyn korvauspyynnön, jossa hän on vaatinut pankilta korvausta 500 Nokia Oyj:n osakkeen kurssien 15,20 euroa ja 14,44 euroa erotuksesta. Asiakas on kertonut, että hän olisi voinut myydä Nokia Oyj:n osakkeet kurssiin 15,20 euroa ja että asiakas olisi ostanut nämä osakkeet takaisin kurssin ollessa 14,44 euroa. Pankki on vastannut asiakkaalle kirjeellä 1.10.2002, että korvausvaatimus perustuu realisoitumattomiin tapahtumiin, joten kysymys on välillisestä vahingosta. Arvopaperivälityksen yleisten ehtojen kohdan 5.3 nojalla pankki ei ole vastuussa välillisestä vahingosta.

Pankin näkemyksen mukaan asiakkaan yhteydenotto pankkiiriliikkeeseen ei ole tapahtunut 11.9.2002, kun hän on ollut tekemässä pankin verkkopankissa Nokia Oyj:n osakkeiden myyntitoimeksiantoa. Mikäli toimeksianto ei onnistu verkko-pankin kautta, voi asiakas antaa toimeksiannon puhelimitse suoraan meklareillemme. Tämän ajankohdan jälkeen pankki on keskustellut asiakkaan kanssa asiasta ja he ovat sopineet osakkeiden siirrosta Suomen Arvopaperikeskuksen arvo-osuustililtä pankin arvo-osuustilille. Asiakas ei ole kuitenkaan antanut osakkeiden myyntitoimeksiantoa missään vaiheessa. Edellä mainitun perusteella pankki ei katso olevan korvausvastuussa asiakkaalle.
 

Asiakkaan lisävastaus pankin vastineeseen

Pankin vastineesta ei asiakkaalle ole selvinnyt, onko pankki tehnyt virhettä ohjatessaan asiakkaan Nokian osakkeet vastoin asiakkaan antamaa määräystä Suomen Arvopaperikeskuksen arvo-osuustilille. Asiakas toteaa, ettei Suomen Arvopaperikeskuksen tililtä voi käydä kauppaa Internetissä pankin tunnusluvuilla. Asiakas ei ole voinut käydä kauppaa pankin verkkopankissa lainkaan, joten asiakas ei ole siten voinut tehdä virhettä. Asiakkaalla ei myöskään ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa pankin teknisiin järjestelmiin, joita pankki virheen aiheuttajaksi tarjoaa.

Asiakas katsoo, että pankin tulisi korvata hänelle se, ettei asiakas ole päässyt myymään osakkeitaan silloin, kun osakkeiden arvo oli 15,20 euroa. Asiakas olisi saanut tämän hinnan ilman pankin virhettä, sillä tällä hinnalla muut osakkeenomistajat pääsivät myymään osakkeensa.

Asiakas toteaa lisäksi, että hän oli soittanut 11.9.2002 n. klo 17.50 pankin meklarille. Asiakas kertoo meklarin soittaneen hänelle vielä saman päivän aikana takaisin ilmoittaen, että osakkeet ovat Arvopaperikeskuksen tilillä. Asiakasta oli kehotettu menemään pankin konttoriin seuraavana päivänä, kuten asiakas oli tehnytkin.

Lisäksi pankki on vastauksessaan huomauttanut, ettei asiakas ole ilmoittanut toimeksiannoissa arvo-osuustiliään. Asiakas toteaa, ettei pankin toimihenkilö konttorissa ole antanut asiakkaan kirjoittaa toimeksiantolomakkeita, vaan toimihenkilö on suorittanut tehtävät ilman asiakkaan ohjeita. Asiakas huomauttaa, että virheen paljasti asiakkaan ensimmäinen Internetin kautta yrittämä kaupankäynti.
 

Pankin lisävastine asiakkaan lisävastineeseen

Arvopaperikauppojen kirjaamista koskevassa asiassa ei ole kysymys järjestelmän teknisestä häiriöstä, vaan kaupanjakojärjestelmän ominaisuudesta. Pankin kaupanjakojärjestelmässä olivat tiedot asiakkaan arvo-osuustileistä sekä pankissa että Arvopaperikeskuksessa (APK). Arvopaperikaupat kirjattiin Arvopaperikeskuksen arvo-osuustilille, koska kirjaushakemukset tulostuivat Arvopaperikeskuksen arvo-osuustilille.

Asiakkaan puhelinkeskustelusta antamien tietojen perusteella pankki on selvittänyt asiakkaan käyneen puhelinkeskustelun 11.9.02 klo 17.56 pankin puhelinpalveluun, ei pankin pankkiiriliikkeen meklarin kanssa.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Asiakas on pyytänyt Arvopaperilautakuntaa arvioimaan, onko pankki toiminut oikein kirjatessaan asiakkaan Nokian osakkeet hänen tietämättään asiakkaan Suomen Arvopaperikeskuksen arvo-osuussäilytystilille, vaikka niiden olisi pitänyt olla asiakkaan pankin arvo-osuussäilytyksessä ja asiakkaan käytettävissä hänen tehdessään kauppaa kyseisistä arvo-osuuksista pankin Internet – palvelussa 11.9.2002.

Asiakas on vaatinut vahingonkorvauksena pankilta korvausta 500 Nokia Oyj:n osakkeen kurssien 15,20 euroa ja 14,44 euroa erotuksesta. Asiakas on kertonut, että hän olisi voinut myydä Nokia Oyj:n osakkeet kurssiin 15,20 euroa ja että hän olisi ostanut nämä osakkeet takaisin kurssin ollessa 14,44 euroa. Pankki on vastannut asiakkaalle kirjeellä 1.10.2002, että korvausvaatimus perustuu realisoitumattomiin tapahtumiin, joten kysymys on välillisestä vahingosta. Arvopaperivälityksen yleisten ehtojen kohdan 5.3 nojalla pankki ei ole vastuussa välillisestä vahingosta.

Asiassa on riidatonta, että asiakkaan Nokian arvo-osuudet eivät ole olleet hänen käytettävissään pankin arvo-osuustilillä 11.9.2002, kun hän on yrittänyt jättää arvo-osuudet myyntitoimeksiantona pankin Internetverkkopankin kautta pankin arvopaperivälittäjälle, vaan ne ovat olleet asiakkaan Arvopaperikeskuksen arvo-osuustilillä. Asiassa on tullut myös näytetyksi, että asiakas on soittanut pankin puhelinpalveluun 11.9.2002 asiastaan.

Lisäksi asiassa on tullut näytetyksi, että Nokian myynti- ja ostokurssi ovat käsillä olevana ajankohtana olleet sellaiset, että asiakas olisi suurella todennäköisyydellä saanut haluamansa toimeksiannot toteutettua. Lisäksi selvitetyksi on tullut se, että kyseisten osakkeiden ostotoimeksiantolomakkeissa, joilla asiakas on kyseiset Nokian osakkeet hankkinut, ei myöskään ole pankin arvo-osuustilinumeroa, eikä pankin toimihenkilö ole sitä asiakkaalta vaatinut. Selvitetyksi on myös tullut, ettei Arvopaperikeskus ole veloittanut asiakasta pankin väittämistä toimenpiteistä, vaan toimeksiantojen palkkioiden saajana on ollut pankki itse.

Epäselväksi on jäänyt, miksi asiakkaan arvo-osuudet ovat olleet säilytyksessä Suomen Arvopaperikeskuksen arvo-osuustilillä, vaikka asiakas ei itse niitä sinne ole siirtänyt. Pankki on todennut, että koska Suomen Arvopaperikeskuksen kirjausprosessi on pankin kirjausprosessia nopeampi, asiakkaan arvopaperikaupat kirjautuivat Arvopaperikeskuksen arvo-osuustilille. Asiakkaalle toimitetuissa arvo-paperikauppojen laskelmissa on ollut mainittuna, että arvopaperikaupat kirjattiin Arvopaperikeskuksen arvo-osuustilille.

Arvopaperilautakunta katsoo, että käsillä olevaa tilannetta on arvioitava tapauksen aikana voimassa olleiden arvopaperivälityksen yleisten ehtojen 1.7.2002 pohjalta. Näissä ehdoissa pankki sitoutuu ehtojen kohdassa 3.2 siihen, että asiakkaan varat säilytetään pankissa olevalla tilillä, jollei asiakkaan kanssa muuta sovita. Asiassa ei ole tullut näytetyksi, että pankki olisi asiakkaan kanssa sopinut arvo-osuuksien säilyttämisestä muualla kun asiakkaan pankin arvo-osuustilillä. Näin ollen lautakunta katsoo, että asiakkaan arvo-osuuksien olisi tullut olla asiakkaan käytettävissä kaupantekohetkenä 11.9.2002. Tämän lisäksi kyseisten sopimusehtojen kohdan 4.5 "Arvopapereiden toimitus" kohdassa todetaan, että pankki huolehtii ja vastaa siitä, että asiakkaan lukuun hankitut arvopaperit ovat luovutettavissa asiakkaalle. Jos toimitus viivästyy asiakkaasta riippumattomasta syystä tai on virheellinen, pankki on velvollinen korvaamaan asiakkaalle aiheutuneen vahingon.

Edellä mainituilla perusteilla Arvopaperilautakunta katsoo, että pankki olisi ollut tapauksessa velvollinen korvaamaan asiakkaalle aiheutuneen vahingon osakkeiden viivästyneestä myynnistä sekä sen aiheuttamasta tappiosta, mikäli tästä olisi ollut asiassa näyttöä. Koska asiakkaan esittämä vaatimus ei ole kuitenkaan koskenut tällaista korvauskelpoisena pidettävänä vahinkoa, Arvopaperilautakunta katsoo, ettei pankki ole näistä sopimusehtojensa mukaisesti vastuussa.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Hoppu, Kontkanen, Parkkonen, Tiilikka ja Tuokko. Sihteerinä toimi Kouvalainen.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia