Haku

APL 167/07

Tulosta

Asianumero: APL 167/07 (2007)

Kategoria: Sijoitusrahastotoiminta

Ratkaisu annettu: 13.12.2007

Sijoitusrahasto verkkopalvelu virhe vahingonkorvausvaatimus

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 6.9.2007 päivätyn valituksen ja ilmoittanut lisäksi 7.11.2007 ettei hänellä ole uutta lausuttavaa asiassa. Valituksessaan asiakas on pyytänyt Arvopaperilautakuntaa selvittämään rahastoyhtiön verkkopalvelussa esiintynyttä epäjohdonmukaisuutta. Niiden rahasto-osuuksien arvoksi, joihin asiakas oli sijoittanut, oli verkkopalvelussa 2.6.2006 ilmoitettu 124,41 euroa, kun se tätä päivää edeltävänä pankkipäivänä oli 262,70 euroa ja seuraavana pankkipäivänä 270,46 euroa. Asiakas oli lunastanut osan sijoituksistaan 9.6.2006 suojautuakseen kurssilaskulta. Asiakkaan Arvopaperilautakunnalle toimittamasta, verkkopalvelusta tulostetusta kaaviosta ilmenee, että 124,41 euron arvo oli verkkopalvelussa vielä 15.6.2006.

Myöhemmin 10.7.2006 asiakas oli huomannut, että osuuksien arvoa 2.6.2006 oli muutettu jälkikäteen verkkopalvelussa ja tuon päivän arvo olikin nyt 268,86 euroa eikä 124,41 euroa. Tämä oli herättänyt asiakkaan epäilyn siitä, että rahasto-osuuksien arvoja olisi mahdollisesti muutoinkin jälkikäteen muutettu, jolloin muutokset olisivat koituneet sellaisten sijoittajien vahingoksi, jotka ovat lunastaneet rahasto-osuuksia luottaen verkkopalvelussa ilmoitettuun arvoon. Asiakas vaatii vahingonkorvauksena rahasto-osuuksien hankinta- ja lunastushinnan välistä erotusta, yhteensä 2.795,69 euroa. Osa vaaditusta määrästä (1.257,21 euroa) koskee tappioita rahasto-osuuksista, joiden osalta asiakas oli havainnut virheen ja osa (1.538,48 euroa) tappioita rahasto-osuuksista, joiden osalta hänen epäilyksensä arvojen muuttamisesta ovat heränneet.
 

Rahastoyhtiön vastaus asiakkaan valitukseen

Rahastoyhtiö on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 18.10.2007 päivätyn vastauksen. Vastauksessaan rahastoyhtiö toteaa, että valituksen kohteena olevien sijoitusrahasto-osuuksien arvo 2.6.2006 on rahastoyhtiön toimesta ilmoitettu 5.6.2006 virheellisesti pörssille. Virheellinen arvo on ollut näkyvissä pörssin tiedoissa 5.6.2006 kello 8.05 – 12.38 välisen ajan. Pörssin järjestelmässä olevat tiedot ja niihin tehdyt korjaukset välittyvät automaattisesti rahastoyhtiön verkkopalveluun. Tässä tapauksessa virheellinen ilmoitus on välittynyt rahastoyhtiön verkkopalveluun, mutta korjaus on jäänyt välittymättä ja virheellinen tieto on jäänyt pitkäksi aikaa rahastoyhtiön verkkosivuille. Rahastoyhtiön mukaan verkkopalvelussa olleesta virheellisestä tiedosta riippumatta kaikki lunastukset 2.6.2006 tapahtuivat oikeaan arvoon 268,86 euroa.

Asiakas on toteuttanut lunastuksensa verkkopalvelun kautta, jolloin verkkopalvelu on toimeksiantoa tallennettaessa antanut asiakkaalle edellisen päivän eli 8.6.2006 arvon, joka oli 245,27 euroa. Lunastusarvo määrittyy jälkikäteen rahastoyhtiön vastaanotettua lunastusta koskevan toimeksiannon, joten asiakas ei toimeksiantoa tallentaessaan tiedä, mihin arvoon toimeksianto vahvistetaan. Edellinen vahvistettu arvo näkyy verkkopalvelussa aina toimeksiannon tallentamisen yhteydessä. Rahastoyhtiön mukaan asiakas on toimeksiantoa tallentaessaan saanut oikean tiedon rahasto-osuuksien edellisen päivän arvosta. Sillä, että asiakas on myöhemmin huomannut yhden päivän virheellisen arvon, ei rahastoyhtiön mukaan ole voinut olla vaikutusta asiakkaan lunastuspäätökseen.

Asiakkaan valituksen kohteena olevan toisen rahaston kohdalla tappiot ovat rahastoyhtiön mukaan aiheutuneet normaalista kurssilaskusta.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys rahastoyhtiön harjoittamasta sijoitusrahastotoiminnasta, jota säännellään sijoitusrahastolaissa (29.1.1999/48).

Sijoitusrahastolain 26 §:n mukaan rahastoyhtiön tulee harjoittaa toimintaansa huolellisesti, itsenäisesti ja asiantuntevasti rahasto-osuudenomistajien yhteiseksi eduksi. Tapauksessa on riidattomasti näytetty, että rahastoyhtiön verkkopalvelussa on ollut valituksen kohteena olevien rahasto-osuuksien virheellinen arvo 2.6.2006 ainakin 15.6.2006 saakka. Asiakas on 9.6.2006 huomannut pistemäisen laskun rahasto-osuuksien arvossa ja myynyt osuuksiaan suojautuakseen vastaavilta ennakoimattomilta ja merkittäviltä vaihteluilta.

Arvopaperilautakunta katsoo, että sijoittajansuoja ja luottamus sijoitusrahastotoimintaa kohtaan edellyttävät, etteivät sijoittajat joudu päätöksenteossaan nojautumaan virheellisiin tietoihin. Asiakkaalla on ollut perusteltu syy luottaa verkkopalvelussa pitkän ajan olleeseen virheelliseen tietoon ja päätellä virheellisen tiedon perusteella, että vastaavat ennakoimattomat ja merkittävät arvonmuutokset olisivat myös myöhemmin mahdollisia. Arvopaperilautakunnan näkemyksen mukaan rahastoyhtiö ei ole näin ollen toiminut asiassa huolellisesti ja asiantuntevasti, vaan menettelyä on pidettävä hyvän arvopaperimarkkinatavan vastaisena.

Arvopaperilautakunta katsoo kuitenkin, ettei asiakas ole pystynyt osoittamaan, että virheellisestä arvosta verkkopalvelussa olisi aiheutunut hänelle vahinkoa.

Asiakas ei ole pystynyt osoittamaan, että rahastoyhtiö olisi antanut toisen valituksen kohteena olevan rahaston osalta sellaista virheellistä tietoa, joka olisi vaikuttanut asiakkaan päätökseen lunastaa rahasto-osuuksiaan.

Edellä mainituin perustein Arvopaperilautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Hoppu, Kontkanen, Parkkonen, Teperi, Tomperi, Tuokko ja Turtiainen. Sihteerinä toimi Palin.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta