Haku

APL 1651/02

Tulosta

Asianumero: APL 1651/02 (2003)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 17.06.2003

Painava syy arvopaperikaupankäynti toimeksiantojen veloituksen viivästyminen vahingonkorvausvaatimus

Asiakkaiden valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 30.9.2002 päivätyn valituksen ja antanut lisäksi 23.3.2003 päivätyn lausuman.

Asiakas on vaatinut, että pankin tulee korvata asiakkaalle 27.654,38 euroa, joka on syntynyt pankin sopimuksenvastaisesta toiminnasta.

Asiakas on vaatimuksensa perusteeksi esittänyt muun muassa seuraavaa.

Asiakas on ostanut osakkeita tammi-helmikuussa 2000 pankin kautta yhteensä 55.602,75 eurolla, joka on jäänyt veloittamatta asiakkaan hoitotililtä kolmen seuraavan pankkipäivän aikana. Tästä on ollut seurauksena, että asiakkaan tilillä on ollut käytettävissä liikaa rahavaroja, jotka asiakas on sijoittanut edelleen arvopapereihin. Asiakas on ostanut tällöin muun muassa Soneran osakkeita, joista on aiheutunut myöhemmin yhteensä 42.801,30 euron tappio. Asiakas on ennen toimeksiantojen tekemistä soittanut pankkiin tarkistaakseen tilinsä saldotilanteen kauppojen tekemistä varten. Asiakas katsoo, että pankin olisi tullut valvoa hänen tilinsä saldoa siten, että asiakas olisi tehnyt kyseiset osakekaupat vain ”oikealla rahalla”.

Pankki on ilmoittanut kesällä 2000, että asiakkaan tililtä on veloittamatta arvopaperikauppoja yhteensä 55.602,75 euron arvosta, jotka on veloitettu asiakkaan tililtä 3.8.2000 eli noin puoli vuotta myöhemmin kuin olisi pitänyt. Jotta asiakas on pystynyt hoitamaan pankin saatavan, hän on joutunut myymään osan osakkeistaan sekä ottamaan 42.016,80 euron lainan.

Asiakas katsoo, että mikäli pankki olisi veloittanut hänen tililtään alkuperäisten arvopaperikauppojen kauppahinnat sopimusehtojen mukaisesti, hänelle ei olisi ollut mahdollisuutta ostaa edellä mainittuja Soneran osakkeita 55.602,75 eurolla. Asiakas olisi säästynyt tuolloin alkaneelta Soneran osakekurssien laskulta, josta on aiheutunut hänelle vahinkoa 27.654,38 euroa, mitä summaa asiakas vaatii pankin korvattavaksi.

Vaikka yhteydenotosta pankkiin on kestänyt yli kaksi vuotta, valitus tulee asiakkaan mukaan käsitellä lautakunnassa syytä, ettei Arvopaperilautakuntaa ole ollut olemassa siinä vaiheessa, kun kyseinen riita-asia oli käsittelyssä pankin ja asiakkaan kesken.
 

Pankin vastaus asiakkaiden valitukseen

Pankki on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 28.2.2003 päivätyn vastauksen ja antanut lisäksi 16.4.2003 päivätyn lausuman asiassa.

Pankki on vaatinut, että asiakkaan valitus tulee hylätä perusteettomana.

Pankki on vaatimuksensa perusteeksi esittänyt muun muassa seuraavaa.

Ennen pääasiaan vastaamistaan pankki toteaa, että Arvopaperilautakunnan ohjesäännön mukaan lautakunta ei anna ratkaisusuositusta, jos asiakirjoista ilmenee, että ennen valituksen saapumista Arvopaperilautakuntaan on kulunut yli kaksi vuotta siitä, kun asiakas on viimeksi ottanut yhteyttä sijoituspalveluyritykseen tai rahastoyhtiöön kysymyksessä olevasta asiasta, ellei tähän ole painavia syitä.

Pankki katsoo, ettei asiakas ole ollut yhteydessä valituksessa tarkoitetun asian osalta pankkiin tai pankin käyttämään välittäjään sen jälkeen, kun osakekauppoja koskevat suoritukset on veloitettu hänen tililtään 3.8.2000. Arvopaperilautakunnalle on lähetetty kirje vasta 30.9.2002. Lisäksi pankki katsoo, etteivät mitkään asiakkaan esittämistä perusteluista ole sellaisia, joiden perusteella lautakunnan tulisi ottaa asia käsiteltäväksi.

Pankki toteaa pääasian osalta, että se on sopimusosapuolena toimittanut asiakkaalle hänen ostamansa osakkeet arvopaperivälityksen ehtojen 3 kohdan mukaisesti. Asiakkaan velvollisuutena on maksaa osakkeet sopimusehtojen 5 kohdan mukaan siitä huolimatta, että veloitus osakekauppojen perusteella on jäänyt tekemättä välittömästi osakekauppojen tapahduttua. Tiliveloituksen viivästyminen ei poista asiakkaan maksuvelvollisuutta hänen ostamistaan osakkeista.

Pankki toteaa myös, että asiakkaan vahingonkorvausvaatimuksella tiliveloituksen myöhästymisen ja asiakkaan Soneran osakkeiden kaupoista aiheutuneiden tappioiden välillä ei ole vahingonkorvausvelvollisuudelle edellytettävää syy-yhteyttä. Vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää ennalta arvattavaa syy-yhteyttä teon ja laiminlyönnin ja siitä aiheutuneen seurauksen välillä, jollainen tapauksesta täysin puuttuu.

Lisäksi pankki toteaa, että asiakkaalla voidaan katsoa olevan velvollisuus seurata tilinsä tapahtumia eikä hän voi luottaa vain tilin loppusaldoon. Se, että asiakas on luottaen rahatilinsä saldoon tehnyt osakekauppansa varoilla, jotka ovat jääneet velvoittamatta asiakkaan tililtä, ei oikeuta asiakasta olettamaan, että maksuvelvollisuus olisi rauennut ja että asiakas on ollut oikeutettu käyttämään varat haluamallaan tavalla. Pankki ei pidä uskottavana sitä, että veloittamatta jäänyt summa olisi voinut jäädä huomaamatta asiakkaalta.

Edellä kerrotuilla perusteilla pankki katsoo vahingonkorvausvaatimuksen olevan perusteeton.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Lautakunnan ohjesäännön 2.3 §:n mukaan lautakunta ei anna ratkaisusuositusta, jos asiakirjoista ilmenee, että ennen valituksen saapumista Arvopaperilautakuntaan on kulunut yli kaksi vuotta siitä, kun asiakas on viimeksi ottanut yhteyttä sijoituspalveluyritykseen tai rahastoyhtiöön kysymyksessä olevasta asiasta, ellei tähän ole painavia syitä.

Arvopaperilautakunta katsoo kyseisessä tapauksessa painavana syynä asian käsittelemiseksi olevan se, että tiliveloituksen viivästymiskysymyksen ratkaisemisella voidaan katsoa olevan merkitystä yleisesti sijoittajien ja hyvä arvopaperikauppatavan kannalta.

Asiakas on pyytänyt Arvopaperilautakuntaa selvittämään, onko pankki sopimusrikkomuksellaan vastuussa asiakkaan sijoituksista aiheutuneista tappioista. Asiakas on vaatinut, että pankin tulee korvata asiakkaalle 27.654,38 euroa.

Pankki on vaatinut, että asiakkaiden valitus tulee hylätä perusteettomana.

Arvopaperilautakunta katsoo, että tapauksessa on riidatonta se, että pankki on sopimusehtojen mukaisesti toimittanut asiakkaalle hänen 19.1.–3.2.2000 välisenä aikana ostamat osakkeet, mutta jättänyt veloittamatta kauppahinnan asiakkaan tilitä sopimusehtojen kohdan 5 mukaan ”heti kaupanteon jälkeen” eikä asiakkaan kanssa oltu muuta sovittu. Veloitus asiakkaan tililtä on tapahtunut vasta 3.8.2000.

Sopimuksessa ei ole määritelty sitä, mitä tarkoitetaan ”heti kaupanteon jälkeen”, mutta lautakunta katsoo, että veloitushetkenä voidaan pitää sitä, kun toimeksianto on toteutettu ja osakkeet on kirjattu asiakkaan arvo-osuustilille. Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan kaupan ja muun tapahtuman selvitysaika on kolme (3) päivää, jollei muusta ole sovittu. Näin ollen voidaan katsoa, että 3-5 pankkipäivää on kohtuullinen ajanjakso, jonka kuluessa veloitus olisi tullut hyvän arvopaperikauppatavan vallitessa tapahtua. Arvopaperilautakunta katsoo, ettei pankin toiminta esillä olevassa tapauksessa ole täyttänyt tätä vaatimusta. Tämä ei kuitenkaan poista asiakkaan maksuvelvollisuutta kyseissä tilanteessa.

Tapauksessa pankin ja asiakkaan välisessä sopimuksessa ei pankin vastuulle ole nimenomaisesti asetettu velvollisuutta kauppahinnan veloittamiseksi, vaan tämä on pankin oikeus. Lautakunta korostaa asiassa asiakkaan omaa huolellisuusvelvollisuutta, koska kysymyksessä on huomattavan suuri summa. Asiakkaan on siten itse kohtuullisessa määrin seurattava tiliotteeltaan maksujensa veloittamista tililtään.

Vaikka pankki on toiminut tilanteessa tavanomaisesta poikkeavalla tavalla, se kuitenkaan ole syyllistynyt sopimusrikkomukseen eikä siten myöskään ole asiassa vahingonkorvausvelvollinen. Arvopaperilautakunta katsoo, että asiakkaan vaatimus sijoitusvarallisuutensa tappioiden korvaamisesta kyseisessä tapauksessa on perusteeton ja vailla syy-yhteyttä.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Hoppu, Kontkanen, Parkkonen, Teperi ja Tuokko. Sihteerinä toimi Kouvalainen.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia