Haku

APL 165/07

Tulosta

Asianumero: APL 165/07 (2007)

Kategoria: Sijoitusrahastotoiminta

Ratkaisu annettu: 13.12.2007

Sijoitusrahasto lunastus virhe vahingonkorvausvaatimus

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 16.8.2007 päivätyn valituksen ja antanut lisäksi 10.9.2007, 21.9.2007, 8.10.2007 sekä 16.10.2007 päivätyt lausumat. Valituksessaan asiakas katsoo, että sijoituspalveluyritys on toiminut moitittavasti korjatessaan virheellisesti toteutettua toimeksiantoa. Asiakas vaatii vahingonkorvauksena kurssilaskusta aiheutuneista tappioista 1.835,45 euroa sekä virheellisesti toteutetusta toimeksiannosta aiheutuneesta luovutusvoittoverosta 862,09 euroa eli yhteensä 2.697,54 euroa.

Asiakas oli 13.8.2007 antanut sijoituspalveluyritykselle toimeksiannon kahden viimeksi merkityn rahasto-osuuksien hankintaerän myynnistä. Toimeksianto oli kuitenkin toteutettu virheellisesti siten, että kahden viimeksi hankitun erän sijaan oli myyty kaksi ensiksi hankittua erää. Virhe havaittiin niin myöhään, ettei toimeksiantoa voitu enää järjestelmässä peruuttaa. Sijoituspalveluyritys oli korjannut virheen seuraavana päivänä 14.8.2007 merkitsemällä myytyjen sijoitusrahasto-osuuksien tilalle uusia osuuksia. Samana päivänä asiakas oli antanut uuden toimeksiannon lunastaa alun perin lunastettavaksi tarkoittamansa hankintaerät. Vaikka rahasto-osuuksien määrä saatettiin vastaavaksi kuin mitä se olisi ollut ilman virhettä, asiakkaalle aiheutui virheellisestä myynnistä 862,09 euron luovutusvoittovero. Asiakas oli 16.8.2007 antanut toimeksiannon myydä kaikki rahasto-osuudet, sillä rahastosäästämisen aloittaminen alusta oli asiakkaan mukaan ainoa tapa saattaa tilanne tyydyttäväksi hänen verotuksensa kannalta. Toimeksianto toteutui 17.8.2007.

Asiakkaan oli kertomansa mukaan tarkoitus jo 13.8.2007 siirtää puolet virheellisen toimeksiannon kohteena olleesta rahastosta toiseen rahastoon ja hänelle on 13.–17.8.2007 välisen ajan kurssilaskusta aiheutunut 1.835,45 euron tappio.
 

Sijoituspalveluyrityksen vastaus asiakkaan valitukseen

Sijoituspalveluyritys on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 31.8.2007 ja 3.10.2007 päivätyt vastaukset ja ilmoittanut lisäksi 10.10.2007, ettei sillä ole enää uutta lausuttavaa asiassa. Vastauksissaan sijoituspalveluyritys on katsonut saattaneensa asiakkaan rahastosijoitukset vastaaviksi kuin ne olisivat olleet ilman virhettä ja muutoin toteuttaneensa asiakkaan toimeksiannot annettujen ohjeiden mukaisesti, minkä vuoksi asiakkaan valitus tulee hylätä perusteettomana.

Sijoituspalveluyritys on myöntänyt toimeksiannossa tapahtuneen virheen ja korjannut sen merkitsemällä uusia osuuksia virheellisesti myytyjen tilalle. Sijoituspalveluyritys on laatinut virheestä selvityksen veroviranomaiselle, jotta asiakkaan verotuksessa otettaisiin huomioon tosiasiallisesti tarkoitettu toimeksianto veroseuraamuksineen virheellisen toimeksiannon sijaan. Asiakkaalle ei ole aiheutunut korjaamisesta kuluja, sillä kaikki asiakkaan maksamat, korjaamisesta johtuneet merkintäpalkkiot on joko palautettu tai jääneet kokonaan veloittamatta. Asiakkaalle ei sijoituspalveluyrityksen mukaan ole näin ollen aiheutunut vahinkoa, vaan asiakas on kurssierosta johtuen saanut jopa ylimääräisiä rahasto-osuuksia, kun virheellisesti toteutetusta toimeksiannosta saaduilla varoilla on ostettu uusia rahasto-osuuksia, joiden kurssi oli sillä välin laskenut. Virheen jälkeen sijoituspalveluyritys on toteuttanut toimeksiannot asiakkaan antamien ohjeiden mukaisesti. Sijoituspalveluyrityksen mukaan asiakas ilmoitti vasta 15.8.2007 haluavansa vaihtaa virheellisen toimeksiannon kohteena olevia rahasto-osuuksia toisen rahaston osuuksiin. Asiakas oli sijoituspalveluyrityksen mukaan kuitenkin 16.8.2007 antanut uuden toimeksiannon lunastaa kaikki virheellisen toimeksiannon kohteena olleen rahaston osuudet.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, onko sijoituspalveluyritys asianmukaisesti korjannut sijoitusrahasto-osuuksien lunastuksessa tapahtuneen virheen.

Asiassa on tullut riidattomasti selvitetyksi, että sijoituspalveluyritys on tehnyt virheen toteuttaessaan asiakkaan antaman toimeksiannon myymällä kaksi ensiksi hankittua erää vastoin asiakkaan ohjetta, joka koski kahta viimeksi merkittyä hankintaerää. Erimielisyys asiakkaan ja sijoituspalveluyrityksen välillä on syntynyt siitä, kuinka asiakkaan taloudellinen asema palautetaan samanlaiseksi kuin se oli ennen pankin tekemää virhettä. Virhe havaittiin niin myöhään, ettei toimeksiantoa voitu enää peruuttaa. Sijoituspalveluyritys on korjannut virheen siten, että asiakkaalle on hankittu uusia sijoitusrahasto-osuuksia virheellisesti myytyjen tilalle. Arvopaperilautakunnan näkemyksen mukaan asiakas on virheen korjaamisella päässyt samaan asemaan kuin jos virhettä ei olisi tapahtunut. Asiassa on jäänyt näyttämättä, että asiakas olisi jo 13.8.2007 antanut toimeksiannon siirtää puolet virheellisen toimeksiannon kohteena olleen rahaston osuuksista toiseen rahastoon.

Edellä mainituin perustein Arvopaperilautakunta ei suosita hyvitystä rahasto-osuuksien viivästyneeksi väitetystä siirrosta aiheutuneen kurssitappion osalta.

Sijoituspalveluyritys on laatinut tapahtuneesta selvityksen veroviranomaiselle. Arvopaperilautakunta ei voi ottaa kantaa veroviranomaisen tulevien ratkaisujen sisältöön. Arvopaperilautakunta suosittaa, että sijoituspalveluyritys hyvittää asiakkaalle virheellisestä toimeksiannosta mahdollisesti aiheutuvan luovutusvoittoveron.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Hoppu, Kontkanen, Parkkonen, Teperi, Tomperi, Tuokko ja Turtiainen. Sihteerinä toimi Palin.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia