Haku

APL 16/12

Tulosta

Asianumero: APL 16/12 (2013)

Kategoria: Sijoituspalvelun tarjoaminen

Ratkaisu annettu: 17.04.2013

Sijoitusneuvonta Osakkeet

Tapahtumatiedot

Asiakas on sijoittanut pankin välityksellä sijoitustuotteisiin vuodesta 1998 alkaen. Vuonna 2007 asiakas on tavannut pankin sijoitusasiantuntijan ja sijoittanut sen jälkeen pankin tar­joamaan osakerahastoon. Asiakas on samana vuonna myynyt rahastosijoituksen noin 6000 euroa tappiolla. Asiakas on sijoittanut vuoden 2007 aikana pankin suosituksen perusteella kahteen osakkeeseen. Asiakas omistaa tappiolliset osakkeet edelleen. Asiakas myös väittää pankin sijoitusneuvojan suosituksen perusteella pidättyneensä myymästä Fortumin osakkeita vuonna 2008 kurssin olleen korkea. Kurssi on sittemmin laskenut merkittävästi ja asiakkaan sijoituksen arvo on laskenut noin 20.000 euroa. Asiakas on reklamoinut pankkia vuonna 2012 ja vaatii pankilta vahingonkorvausta virheellisten sijoitusneuvojen perusteella.

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas valittanut Lautakunnalle 28.2.2012 ja jättänyt vastineet 5.6.2012 sekä 30.10.2012.

Asiakas on selvityksensä mukaan tavannut Pankin sijoitusneuvojan vuonna 2007. Hän on si­joitusneuvojan poissa ollessa oma-aloitteisesti tutustunut pöydällä olleeseen osakerahasto­esitteeseen. Sijoitusneuvojan palattua asiakas on ilmaissut käsityksenä osakerahaston hou­kuttelevuudesta, minkä sijoitusneuvoja on hänen mukaansa vahvistanut. Asiakas on ostanut 23.5.2007 rahaston osuuksia ja myynyt ne 23.11.2007 5.951,64 euroa tappiolla.

Pankin sijoitusneuvoja on asiakkaan selvityksen mukaan puhelimitse vuonna 2006 kehottanut ostamaan Ahlstromin osakkeita. Asiakas on ostanut osakkeita ja hänen selvityksensä mukaan niistä on aiheutunut hänelle 720 euron tappio. Asiakas on lisäksi vuoden 2007 aikana oma-aloitteisesti pyytänyt sijoitusneuvojalta neuvoa voittoa tuottavista osakkeista tai rahastoista, jolloin sijoitusneuvoja on kehottanut häntä ostamaan Uponorin osakkeita. Asiakkaan selvityk­sen mukaan sijoitus on 9.8.2012 ollut 9.117,50 euroa tappiolla. Asiakas ei ole myynyt osak­keita.

Asiakas on omistanut Fortumin osakkeita yli 1000 kappaletta vuodesta 1998 lähtien. Asiak­kaan mukaan hän aikoi myydä osakkeet vuonna 2008 kurssin ollessa 32,60. Hän kuitenkin väittää, että pankin sijoitusneuvoja on kehottanut häntä vuonna 2008 järjestetyn tapaamisen yhteydessä pitämään osakkeet. Asiakas on tämän seurauksena jättänyt osakkeet myymättä.

Koska kurssi on tämän jälkeen laskenut huomattavasti, katsoo asiakas neuvon olleen selvästi virheellinen. Tapahtumien jälkeen asiakkaalle on pankista selvitetty, että hän voi verkkopan­kin kautta sijoittaa itse osakkeisiin, ja hän on alkanut itse hoitaa sijoituksiaan. Sittemmin asiakas on siirtänyt talletussijoituksia lukuun ottamatta lähes koko sijoitusvarallisuutensa osakkeisiin.

Asiakas viittaa valituksessaan myös poikansa tappiollisiin rahasto-sijoituksiin sekä puolisonsa rahastosijoituksiin, jotka eivät ole tuottaneet tappiota. Asiakkaan mukaan sijoitusneuvoja ei ole kohdellut häntä ja hänen poikaansa rehellisesti, tasapuolisesti ja ammattimaisesti.

Asiakkaan mukaan pankin tulisi korvata menetyksistä 3.000 euroa. Myöhemmin antamassaan vastauksessa asiakas on korottanut vaatimuksensa 20.000 euroon.

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankki on toimittanut Arvopaperilautakunnalle vastineen 12.4.2012 sekä ilmoittanut 12.11.2012, ettei sillä ole enää uutta lausuttavaa asiassa.

Pankki kiistää asiakkaan esittämät vaatimukset määrältään ja perusteeltaan. Pankki väittää, ettei ole antanut asiakkaalle sijoitusneuvontaa. Pankin mukaan asiakkaan mainitsemista osak­keista Ahlstrom, Fortum ja Uponor ovat edelleen asiakkaan omistuksessa eikä niistä ole reali­soitunut tappioita. Lisäksi pankki huomauttaa, että yhtiöt ovat maksaneet vuosittain osinkoa asiakkaalle.

Pankki on selvittänyt asiakkaan sijoituskokemusta, tavoitteita ja riskinottohalua 27.5.2011, jol­loin asiakkaalle on avattu määräaikainen talletustili. Pankki kuitenkin esittää, että asiakas on hoitanut sijoituksiaan omatoimisesti ja itsetietoisesti. Asiakas on pankin mukaan ollut myös hyvin tuottohakuinen. Asiakkaan tavoitteita, kokemusta ja riskinottohalua kuvastaa pankin nä­kemyksen mukaan hyvin asiakkaan nykyinen varallisuusjakauma, joka on huomattavan osa­kepainotteinen.

Selvitykset

Osapuolten kirjelmien lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

 • Asiakkaan pankin verkkosivuilta 22.12.2010 tulostama ote, jossa tarkastellaan valittujen osakkeiden ja rahastojen tuotto-riski suhdetta graafisessa kuvaajassa.
 • Pankin Satakunnan kansa -lehden verkkosivuilta tulostama uutinen "Pankkiväki vaatii li­sää rahaa lakkolaisten kokoontumisessa" (15.12.2009) sisältäen lukijoiden kommentteja 15.12.2009 — 12.1.2012 väliseltä ajalta.
 • Säilytyspalvelusopimus asiakkaan ja pankin välillä 7.12.1998.
 • Yhteenveto asiakkaan salkkutapahtumista 17.2.1998-9.3.2012 välillä.
 • Selvitys asiakkaan säilytyksen sisällöstä 5.4.2012. Selvityksen mukaan säilytyksessä olevasta asiakkaan noin 50.000 euron varallisuudesta yli 99 prosenttia on sijoitettu osakkei­siin.
 • Yhteenveto-tuloste asiakkaan säilytyksestä 5.6.2012. Yhteenvedossa todetaan osakkei­den muodostavan noin 98 % säilytyksestä. Salkku on yhteenvedon mukaan yhteensä noin 25 % tappiolla.
 • 27.3.2012 tulostettu laskelma asiakkaan puolison rahastosijoituksista saamista luovutus­voitoista/-tappioista.
 • 27.3.2012 tulostettu laskelma asiakkaan lapsen rahastosijoituksista saamista luovutus­voitoista/-tappioista.
 • Selvitys asiakkaan arvopaperihankinnoista sekä luovutusvoitoista/-tappioista vuosilta 2005-2008 ja 2010.
 • Yhteenveto asiakkaan salkun tuloksesta vuodelta 2010
 • Pankin toimihenkilön kirje asiakkaalle 8.8.2008 koskien Fortumin osakkeita
 • Pankin lakimiehen 30.5.2008 lähettämä kirje asiakkaalle koskien asiakkaan arvo‑osuustiliin liittyviä epäselvyyksiä.
 • Esite pankin osakerahastosta
 • Asiakkaalle 27.5.2011 tehty säästäjä- ja sijoittajakuva, jossa todetaan asiakkaan olevan sijoittajana aktiivinen ja kokenut, mutta maltillinen. Asiakkaalle on suositeltu yli 7 vuoden sijoitusajalla tai toistaiseksi maltillista mallisalkkua, jossa osakesijoitusten paino on 60 prosenttia. Lisäksi todetaan, että asiakas tekee itse sijoituspäätökset sekä toteuttaa ne verkkopankissaan. Sijoittajakuva on allekirjoittamaton.

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Taustaa

Asiassa on kyse siitä, onko pankki antanut asiakkaalle sijoitusneuvontaa ja onko asiakkaalle syntynyt taloudellista vahinkoa pankin sijoitusneuvojan tuottamuksellisen menettelyn perus­teella.

Tapauksessa on kysymys pankin tarjoamasta sijoituspalvelusta. Tapaukseen soveltuvaa sään­telyä sisältyy tapahtumien aikana voimassa olleeseen arvopaperimarkkinalakiin (26.5.1989/495, jäljempänä AML). Tapahtumat ovat sattuneet sekä ennen AML:n muutosta 1.11.2007 (nk. MiFID-sääntelyn toimeenpano) että tämän jälkeen. Lisäksi lakia täydentäviä määräyksiä sisältyy tuolloin voimassa olleeseen Rahoitustarkastuksen (nyk. Finanssivalvonta) ohjeeseen nro 201.7 sijoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavista menettelytavoista sekä standardeihin nro 2.1 ja 2.2. Tapaukseen soveltuvaa sääntelyä sisältyy edelleen lakiin sijoitus­palveluyrityksistä (26.10.2007/922, jäljempänä SiPaL).

Perustelut

Sijoituspalvelulla tarkoitetaan yksilöllisen suosituksen antamista asiakkaalle tiettyä rahoitusvä­linettä koskevaksi liiketoimeksi (SiPaL 5 §). Pankki kiistää yleisesti tarjonneensa asiakkaalle si­joitusneuvontaa, mutta ei ole nimenomaisesti kieltänyt asiakkaan kertomuksia erilaisista tilan­teista, joissa pankin eri sijoitusasiantuntijat ovat antaneet hänelle yksilöllisiä sijoitussuosituk­sia. Lautakunta katsoo siksi selvitetyksi, että kyseessä ei ole ollut kaikilta osin nk. execution only -sijoituspalvelu, vaan pankki on antanut asiakkaalle myös sijoitusneuvonnaksi katsottavaa sijoituspalvelua.

Asiakas on selvityksensä mukaan ostanut 23.5.2007 pankin osakerahaston osuuksia ja myynyt ne myöhemmin 5.951,64 euroa tappiolla. Asiakas katsoo tulleensa harhaanjohdetuksi Lauta­kunnalle toimittamansa rahastomainoksen sekä sijoitusasiantuntijan suullisen suosituksen pe­rusteella.

Asiakas on realisoinut rahastosta syntyneet tappiot 23.11.2007 ja on oman selvityksensä pe­rusteella reklamoinut pankkia vuonna 2012. Yleisesti hyväksytyn sopimusoikeudellisen periaat­teen mukaan korvausoikeus palveluntarjoajan virheen tai laiminlyönnin perusteella edellyttää kohtuullisessa ajassa tapahtuvaa reklamaatiota sen jälkeen, kun virhe on havaittu tai se olisi pitänyt havaita. Lautakunta katsoo, ettei asiakkaan reklamaatio ole tapahtunut kohtuullisessa ajassa.

Asiakkaan selvityksen perusteella pankki on antanut hänelle seuraavat sijoitusneuvot:

 • Vuoden 2008 aikana pankin sijoitusasiantuntija on neuvonut pitämään Fortumin osak­keet. Asiakkaan kertomuksen mukaan Fortumin osakkeen kurssi on tällöin ollut noin 32 euroa, mistä voidaan päätellä, että kyseessä on ollut vuoden 2008 puoliväli.
 • Vuonna 2006 pankin sijoitusneuvoja on kehottanut asiakasta puhelimitse ostamaan Ahlst­romin osakkeita. Neuvon perusteella asiakas on ostanut osakkeita.
 • Vuoden 2007 aikana asiakas on ostanut Uponorin osakkeita tiedusteltuaan sijoituskohtei­ta oma-aloitteisesti pankin asiantuntijalta.

Pankki ei ole nimenomaisesti kiistänyt asiakkaan väitteitä. Lautakunta katsoo selvitetyksi, että asiakkaalle on annettu sijoitusneuvoja 2006-2008 välisenä aikana, ja että asiakas on näiden perusteella reklamoinut pankkia vuonna 2012.

Yllä mainittujen sijoitusten arvot ovat kuitenkin alentuneet olennaisesti suhteellisen pian sijoi­tusneuvojen antamisen jälkeen. Lautakunta katsoo, että asiakkaan on tullut aktiivisena sijoit­tajana olla perillä osakkeiden kurssikehityksestä. Tämän vuoksi Lautakunta katsoo myös rea­lisoimattomien osakesijoitusten osalta, ettei reklamaatio ole tapahtunut kohtuullisessa ajassa.

Edellä todettu huomioon ottaen Lautakunta katsoo, ettei tässä tapauksessa ole tarpeellista arvioida tarkemmin sijoitusneuvojen mahdollista virheellisyyttä tai sijoituspalveluntarjoajan toimintaa.

Asiakas on esittänyt, että myös jotkin hänen poikansa tappiollisista rahastosijoituksista olisi­vat seurausta pankin epäammattimaisesta ja epätasapuolisesta kohtelusta. Asiakas ei ole kui­tenkaan esittänyt tarkempia selvityksiä tai yksilöityjä vaatimuksia poikansa sijoitusten osalta, joten Lautakunta ei voi arvioida näitä väitteitä.

Suositus

Edellä kerrotuin perustein Arvopaperilautakunta katsoo, että asiakkaan reklamaatio ei ole ta­pahtunut kohtuullisessa ajassa.

Lautakunta ei suosita korvausta asiassa.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistui­vat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Kajala, Repo ja Sario. Sihteerinä toimi Marjosola.

 

ARVOPAPERILAUTAKUNTA

Tulosta