Haku

APL 1607/02

Tulosta

Asianumero: APL 1607/02 (2003)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 25.02.2003

Arvopaperitoimeksianto toimeksiannon toteutuminen hinnasto vahingonkorvausvaatimus

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas teki 10.5.2002 toimeksiannon pankin Internet -kaupankäyntijärjestelmässä ostaakseen 970 TJ Groupin osaketta rajakurssiin 0,20 €. Kaupasta toteutui vain 68 kpl osakkeiden määrä. Asiakas oli tehnyt 13.5.2002 uuden toimeksiannon ostaa 902 TJ Groupin osaketta päivän kurssiin. Tästä kaupasta toteutui 900 kpl. Hämmästyksekseen asiakas totesi, että molemmista kaupoista menivät välityspalkkiot.

Asiakas toteaa, että pankin verkkopankin ohjesivulla todetaan välityspalkkioiden yhteydessä: "Toimeksiannosta ei mene palkkiota, mikäli se ei toteudu." Jälkimmäisessä kaupassa kun 902 osakkeesta toteutui 900 voitaneen kaupan ehkä tulkita toteutuneen. Ensimmäisessä tapauksessa toimeksiannossa oli 970 osaketta ja vain 68 toteutui, joten toimeksianto ei asiakkaan mielestä toteutunut. Erikseen on mainittu tilanne, jossa toimeksianto on yli 10 000 euroa, mutta siitähän tapauksessa ei ollut kysymys.

Ohjeessa olisi asiakkaan mielestä pitänyt selkeästi ilmoittaa, että mikäli toimeksiannosta toteutuu vain osa, sen katsotaan toteutuneen. Asiakas toteaa itse ymmärtäneen asian siten, että mikäli koko toimeksianto ei toteudu, ei toimeksiannon voida sanoa toteutuneen.

Asiakas kertoo huomanneensa asian toukokuussa 2002 ja ilmoittaneen sen pankille ensimmäisen kerran 4.6.2002. Asiakas vaatii pankilta molempien välityspalkkioiden yhteissummaa 43,00 euroa.
 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Asiakas on 10.5.2002 tehnyt pankin verkkopankissa ostotoimeksiannon 970 kpl TJ Group Oyj:n osakkeita rajakurssiin 0,20 euroa. Ostotoimeksianto on ollut voi-massa 10.5.2002. Ostotoimeksiannosta toteutui sen voimassaoloaikana 68 kpl. Asiakas on 13.5.2002 tehnyt pankin verkkopankissa ostotoimeksiannon 902 kpl TJ Group Oyj:n osakkeita päivän kurssiin. Ostotoimeksianto on ollut voimassa 13.5.2002. Ostotoimeksiannosta toteutui sen voimassaoloaikana 900kpl.

Kotimaisen arvopaperin osto- ja myyntitoimeksiannon yleisten ehtojen kohdan 4.8 mukaan välittäjällä on on oikeus tehdä toimeksiannon tarkoittama kauppa osissa, ellei toisin ole sovittu.

Arvopaperipalveluiden palveluhinnaston, joka on ollut voimassa 1.4. - 30.6.2002 mukaan pankin verkkopankin kautta annetuista toimeksiannoista peritään palkkio sekä ostoista että myynneistä toimeksiannon koon mukaan. Mikäli toimeksiannon koko on 0 - 9.999,99 euroa, palkkio on 21,50 euroa. Näin ollen kahdesta asiakkaan ostotoimeksiannosta on peritty palveluhinnaston mukainen palkkio.

Edellä mainitun perusteella pankki ei katso olevan velvollinen suorittamaan asiakkaalle hänen vaatimaansa välityspalkkioiden määrää.
 

Asiakkaan lisävastine pankin vastineeseen

Pankki vetoaa omassa vastineessaan ainoastaan ao. ajankohtana voimassa olleeseen Arvopaperipalveluiden palveluhinnastoon. Valituksessani olen kuitenkin halunnut kiinnittää huomiota pankin verkkopankin sivuilla olleeseen arvopaperikauppaa koskeneeseen ohjeeseen. Ohjeen lopussa todetaan yksiselitteisesti “Toimeksiannosta ei mene palkkiota, mikäli se ei toteudu”. Ohjeessa on viitattu erikseen yli 10.000 euron suuruisiin toimeksiantoihin, mutta sellaisesta ei tässä yhteydessä ollut kyse.

Kotimaisen arvopaperin osto- ja myyntitoimeksiannon yleisissä ehdoissa kohdassa 4.8 todetaan ainoastaan, että toimeksiannon tarkoittama kauppa voidaan toteuttaa osissa. Tätä asiakas ei ole kieltänyt. Ehdoissa ei kuitenkaan todeta mitään pankin oikeudesta laskuttaa toimeksiantopalkkio, mikäli toimeksianto toteutuu vain osittain.

Verkkopankin ohjeissa todetaan yksiselitteisesti, että toimeksiannosta ei mene palkkiota, mikäli se ei toteudu. Pankki katsoo toimeksiannon toteutuneen, vaikka se ei ole toteutunut kokonaan. Asiakkaan näkemyksen mukaan toimeksianto on toteutunut vasta, kun se on toteutunut kokonaan.

Pankki ei ole omassa vastineessaan reagoinut mitenkään verkkopankin ohjeisiin, jotka olivat asiakkaan valituksen keskeinen sisältö. Näin ollen asiakas katsoo, ettei pankki ole esittänyt mitään perusteita asiakkaan valituksen hylkäämiselle.

Asiakas uudistaa entiset vaatimukset ja niiden lisäksi vaatii pankkia korvaamaan minulle asian hoitamiseen kuluneesta ajasta ja vaivasta 100,00 euroa.
 

Pankin lisävastine asiakkaan lisävastineeseen

Kun asiakas tekee sopimuksen säilytyksestä ja arvopaperivälityksestä, hän vastaanottaa yleiset sopimusehdot sekä palveluhinnaston. Pankin sähköisen asioinnin ehtoja sovelletaan asiakkaan asiointiin pankin verkkopankissa. Pankin sähköisen asioinnin ehdot ovat kuitenkin toissijaisia suhteessa finanssipalvelukohtaisiin ehtoihin. Sopimusehtoja ja palveluhinnastoa, jotka muodostavat osan sopimusta, noudatetaan sopimussuhteessa ensisijaisesti. Verkkopalvelun sisällöstä löytyy ohje verkkopalvelun käyttämiseen, joka sisältää myös osakekaupankäyntiä koskevia ohjeita. Nämä käyttöohjeet täydentävät sovellettavia sopimusehtoja.

Palveluhinnaston välityspalkkiot määräytyvät toimeksiannon koon mukaisesti. Verkkopalvelun ohjeissa, joihin asiakas viittaa, todetaan että toimeksiannosta ei mene palkkiota, mikäli se ei toteudu. Tämä tarkoittaa tilannetta, jolloin toimeksianto ei toteudu osittainkaan. Asiakkaan antamat toimeksiannot ovat kuitenkin toteutuneet osittain ja toimeksiannoista on peritty niin sopimusehtojen kuin verkkopalvelun sisältämien käyttöohjeidenkin mukaiset palkkiot.

Pankin tarjoama arvopaperivälityspalvelu on vastikkeellista palvelua. On valitettavaa, jos asiakas on ymmärtänyt ohjeen verkkopalvelun käyttämisestä väärin, mutta edellä mainitun perusteella pankki ei katso olevan velvollinen suoritta-maan asiakkaalle välityspalkkion määrää tai muutakaan hänen vaatimaansa kulukorvausta.
 

Asiakkaan lisävastine pankin lisävastineeseen

Pankin lisävastineessa todetaan käyttöohjeiden täydentävän sopimusehtoja. Pankki myöntää siis asiakkaan näkemyksen mukaan itsekin vastauksessa tulkintavirheen mahdollisuuden: “Verkkopalvelun ohjeissa, joihin asiakas viittaa, todetaan että toimeksiannosta ei mene palkkiota, mikäli se ei toteudu. Tämä tarkoittaa tilannetta, jolloin toimeksianto ei toteudu osaksikaan.”
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisuositus asiassa

Asiakas on pyytänyt Arvopaperilautakuntaa ottamaan kantaa siihen, onko pankki toiminut oikein veloittaessaan asiakkaalta täyden toimenpidepalkkiomaksun hänen arvopaperikaupastaan, vaikka kauppa ei ole toteutunut kokonaisuudessaan, vaan osittain. Asiakas on myös pyytänyt tulkintaa siitä, ovatko pankin kyseistä asiaa koskevat sopimusehdot kohtuullisia ja onko pankin tulkinta niistä oikea.

Asiakas on vaatinut vahingonkorvauksena tehtyjen arvopaperitoimeksiantojen välityspalkkioiden palautusta 43 € sekä asian hoitamiseen kuluneesta ajasta ja vaivasta 100 €. Yhteensä vaatimus on 143 €.

Asiassa on käynyt selväksi, että asiakas on tehnyt pankin verkkopankin kautta kaksi toimeksiantoa TJ Group Oy:n osakkeista, jotka molemmat ovat toteutuneet osittain. Pankki on veloittanut asiakasta sopimusehtojensa mukaisesti siten, että osittain toteutuneiden kauppojen välityspalkkioiden suuruus on määräytynyt yhtä suureksi kuin että kyseiset toimeksiannot olisivat toteutuneet kokonaisuudessaan.

Asiakas on aloittaessaan arvopaperikaupankäynnin hyväksynyt sopimuksen säilytyksestä ja arvopaperivälityksestä sekä vastaanottanut yleiset sopimusehdot ja palveluhinnaston. Pankin sähköisen asioinnin ehtoja sovelletaan asiakkaan asiointiin pankin verkkopankissa. Pankin sähköisen asioinnin ehdot ovat kuitenkin toissijaisia suhteessa finanssipalvelukohtaisiin ehtoihin. Sopimusehtoja ja palveluhinnastoa, jotka muodostavat osan sopimusta, noudatetaan sopimussuhteessa ensisijaisesti. Verkkopalvelun sisällöstä löytyy ohje verkkopalvelun käyttämiseen, joka sisältää myös osakekaupankäyntiä koskevia ohjeita. Nämä käyttöohjeet täydentävät sovellettavia sopimusehtoja.

Pankin arvopaperipalveluiden palveluhinnaston, joka on ollut voimassa 1.4. -30.6.2002, mukaan pankin verkkopankin kautta annetuista toimeksiannoista peritään palkkio toimeksiannon koon mukaan. Mikäli toimeksiannon koko on 0 - 9.999,99 euroa, palkkio on 21,50 euroa. Näin ollen kahdesta asiakkaan ostotoimeksiannosta on peritty palveluhinnaston mukainen palkkio. Lisäksi verkkopankin ehdoissa todetaan, että toimeksiannosta ei mene palkkiota, mikäli se ei toteudu. Lautakunta huomauttaa, että asiakkaan antaessa toimeksiantoa vaikuttavat toimeksiantoon otetut rajahinta ja voimassaoloehdot toimeksiannon toteuttamiseen, mikä asiakkaan tulee ymmärtää.

Arvopaperilautakunta katsoo, että kyseiset sopimusehdot ovat asiakkaan kannalta osittain vaikeaselkoiset. Kuitenkaan asiakas ei voi odottaa minkään liiketaloudellista yritystoimintaa harjoittavan yrityksen tarjoaman palvelun olevan maksutonta, vaikka asiaa koskevat sopimusehdot olisivatkin joltakin osin tulkinnanvaraiset. Myös asiakkaalla itsellään on selonottovelvollisuus epäselvissä tilanteissa ottaa aktiivisesti selkoa asian oikeasta sisällöstä.

Edellä mainituilla perusteilla Arvopaperilautakunta katsoo, ettei asiassa ole perusteita palauttaa välityspalkkioiden määrää kokonaisuudessaan, vaikka kaupat ovatkin toteutuneet vain osittain, koska tosiasiallisesti toimeksiannoista on aiheutunut kustannuksia ja toimenpiteitä myös pankille.

Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Hoppu, Kontkanen, Parkkonen, Tiilikka ja Tuokko. Sihteerinä toimi Kouvalainen.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta