Haku

APL 157/03

Tulosta

Asianumero: APL 157/03 (2004)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 23.08.2004

Arvopaperitoimeksiannot toimeksiantojen peruuttaminen vahingonkorvausvaatimus

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 15.9.2003 päivätyn valituksen ja antanut lisäksi 6.12.2003, 1.3.2004 ja 1.6.2004 päivätyt lisälausumat.

Asiakas on vaatinut, että pankin tulee korvata hänelle 10 000 euron vahinko, joka on aiheutunut pankin asiantuntemattomasta arvopaperinvälitystoimeksiantojen toteuttamisesta, näytön hankkimisen ajankäytöstä sekä henkisestä ja fyysisistä kärsimyksistä.

Asiakas on vaatimuksensa perusteeksi esittänyt muun muassa seuraavaa.

Vuoden 2000 tapahtumat

Asiakas meni pankin konttoriin 24.3.2000 antaakseen osakkeiden myyntitoimeksiannot sekä sijoitusrahastojen rahasto-osuuksien lunastustoimeksiannon. Asiakkaalla oli tarkoitus pyytää pankkia toteuttamaan toimeksiannot tekemänsä kirjallisen valtakirjan avulla. Pankin konttorissa asiakasta pyydettiin kuitenkin ottamaan asiassa yhteyttä pankin sijoituspalvelut – yksikköön, koska konttorilla ei ollut valtuuksia hoitaa ko. toimeksiantoja asiakkaan haluamalla tavalla.

Asiakas pyysi tämän jälkeen pankin toimihenkilöä katsomaan päätteeltä JOT Automation Oyj:n kurssia, jonka toimihenkilö kertoi olevan hieman alle 60 markkaa. Asiakas oli pyytänyt tekemään toimeksiannon 60 markan rajahintaisena. Tämän jälkeen asiakas oli vielä lunastanut rahasto-osuuksiaan.

Asiakasta hämmästyttää, miksei pankki varoittanut korkeasta rajahinnasta, jos hinnaksi oli syötetty toimihenkilön tahdosta 60 euroa? Asiakas huomauttaa, ettei ollut aiemmin ollut tekemissä eurojen kanssa, joten hän ei voinut tietää, minkälaisilla merkinnöillä myyntitoimeksianto välittyi pörssiin. Asiakkaalla ei voinut olla muuta mahdollisuutta kuin luottaa toimihenkilön ammattitaitoon. Asiakas allekirjoitti myyntitoimeksiannon tajuamatta, että rajahinnaksi oli tullut merkityksi 60 €, ei 60 markkaa, eli 60 euro * 500 kappaletta=30 000 euroa = 178.371,91 markkaa. Asiakas katsoo, ettei hän ole tapauksessa voinut saada hyvän pankkitavan mukaista palvelua. Asiakas myöntää, ettei kyseisestä tapauksesta aiheutunut asiakkaalle varsinaista taloudellista vahinkoa.

Asiakkaan käsityksen mukaan pankissa oli repäisty vuonna 2000 viimeisen tulosteen alaosa pois siitä syystä, koska paperissa näkyi kelloaika. Kyseinen ajankohta olisi ollut viimeinen aika, milloin toimihenkilö käytti asiakkaan läsnä ollessa päätettä. Pankin ATK-tulosteen mukaan asiakasta olisi kuitenkin palveltu vielä 13:47.00, vaikka toimihenkilö oli väittänyt asiakkaan lähteneen heti rahasto-osuuksien lunastuksen jälkeen. Asiakas ei tiedä repäistyn tulosteen ajankohtaa, mutta se tapahtui sen jälkeen kun toimihenkilön ilmoituksen mukaan asiakkaan rajahintainen toimeksianto oli peruutettu ja muutettu päivänkurssihintaiseksi. Asiakas oli poistunut pankista vasta siinä vaiheessa, kun hänen käsityksen mukaan toimeksiannot oli hyvällä ammattitaidolla hoidettu loppuun.

Lähtiessään pankista asiakas tuli pankin eteisessä toisiin ajatuksiin ja saapui takaisin toimihenkilön luokse ja pyysi toimihenkilöä muuttamaan JOT:n osakkeita koskevan toimeksiannon päivän kurssihintaiseksi toimeksiannoksi. Toimihenkilön mukaan muutos oli järkevää, koska aiemmin tarkistettu markkamääräinen päivän kurssi oli asiakkaan asettamaan rajahintaa alhaisempi.

Pankin toimihenkilö peruutti JOT:in osakkeita koskevan asiakkaan toimeksiannon, mutta ei antanut asiakkaalle tapahtumista minkäänlaisia tositteita. Lopulta toimihenkilö oli ilmoittanut, että nyt toimeksianto on tehty päivänkurssihintaisena antaen paperin asiakkaan allekirjoitettavaksi. Asiakas allekirjoitti toimeksiannon ja antoi sen toimihenkilölle takaisin.

Tässä vaiheessa toimihenkilö oli ottanut kyseisen toimeksiantolomakkeen takaisin ja asiakas oli odottanut toimihenkilön toimenpiteitä kyseisen osakekaupan peruuttamiseksi ja muuttamiseksi. Asiakas ei tässä yhteydessä vielä ymmärtänyt, että toimihenkilö ei osannutkaan peruuttaa pörssiin välittämäänsä rajahintatoimeksiantoa. Vasta myöhemmin asiakas on havainnut, että toimihenkilö oli lopulta antanut asiakkaalle ”uutena toimeksiantona” sen lomakkeen asiakaskappaleen, jonka asiakas oli antanut toimihenkilölle, kun hän oli pyytänyt peruuttamaan JOT:in rajahintaisen toimeksiannon ja muuttamaan sen päivänhintaiseksi. Rahasto-osuuksien lunastustoimeksiannot tuloutuivat asiakkaan pankkitilille 27.3.2000 ja muiden osakkeiden myyntitoimeksiannot, lukuun ottamatta JOT Automation Oyj:ta, tuloutuivat 29.3.2000.

Kun asiakas oli mennyt pankin konttoriin tiedustelemaan, miksei JOT:n osakkeita ollut myyty, oli pankista kerrottu rajahinnan olleen liian korkea. Asiakas oli hämmästynyt pankin vastauksesta, koska asiakkaan näkemyksen mukaan rajahintainen toimeksianto oli muutettu päivänkurssihintaiseksi toimeksiannoksi. Pankissa kiistettiin asiakkaan väite siitä, että rajahintaa olisi edellisellä kerralla muutettu mihinkään. Asiakas vaati nähdä toimeksiannosta hänelle kuuluvaa kappaletta, mutta pankki kieltäytyi sitä antamasta, koska kuitit olivat vaikeasti saatavilla kellarissa. Lopulta asia ratkaistiin niin, että asiakkaalle tulostettiin päätteeltä JOT Automation Oyj:n 500 kappaleen päivänkurssihintainen toimeksiantolomake –kopio. Tässä vaiheessa asiakas ei vielä havainnut, että pankista annettiin hänelle tuolloin kyseisten osakkeiden hankintaa koskevan ostotoimeksiantolomakkeen jäljennös. Rahoja JOT:in osakkeiden myyntitoimeksiannosta ei tullut tämän jälkeenkään asiakkaan tilille. Asiakas tiedusteli asiaa uudelleen, jolloin pankissa luvattiin selvittää asiaa pankkiiriliikkeeltä, jossa kaupat oli toteutettu.

Pankki vastasi asiakkaalle seuraavasti: ”pankin asiakirjoista ei löydy sellaista toimeksiantoa, jossa JOT Automation Oyj:n osakkeiden rajahintaa olisi muutettu päivän kurssiksi. Myöskään teidän asiakirjoistanne ei tällaista toimeksiantoa löydy.” Pankki jatkaa: ”pankin ATK-selvitysten mukaan sijoitusneuvoja on palvellut teitä 24.3.2000 klo 13.09 – 13.47, jolloin viimeinen teidän asiakkuutta koskeva toimenpide on tehty.” Edelleen pankki jatkaa: ”te olette saanut kopiot nro xxxxxx-001469 tapahtuma-ajasta sekä nro xxxxxx-001470 tapahtuma-ajasta”.

Asiakas on pyytänyt pankilta ATK-selvitystä palvelutapahtumasta, joka on kestänyt yhteensä 38 minuuttia. Asiakas on laatinut tilanteesta taulukon, jossa aikaa on käytetty 12 minuuttia 35 sekuntia, loppuajan 25 minuutin ja 25 sekunnin ollessa edelleen avoimena. Asiakas huomauttaa, että pankin toimihenkilö on keskusteluissa myös todennut, ”ettei asiakkaalla ole kuitenkaan näyttöä, eikä sitä voida mistään saada.” Asiakas katsoo, että totuuden selvittäminen asiassa on erittäin tärkeää. Pankki kuitenkin säännönmukaisesti kieltäytyi antamasta asiakkaalle yksityiskohtaista selvitystä asiassa.

Vuoden 2003 tapahtumat

Asiakas antoi pankissa myyntitoimeksiannon Elektrobit Oyj:n (ent. JOT Automation Oyj) osakkeista 18.3.2003. Asiakkaan tarkoituksena oli osoittaa, että vuonna 2000 asiakas palvellut pankin toimihenkilö ei ollut asioittensa ja tehtäviensä tasalla.

Asiakas oli pyytänyt toimihenkilö tarkistamaan Elektrobit = JOT:in päivän kurssin, joka oli tuolloin 0,29 €/osake. Asiakas pahoittelee, että hänen oli ollut tarkoitus käyttää markkamääräisiä hintoja, mutta unohti tämän seikan epähuomiossa. Asiakas oli katsonut laskimellaan osakkeen markkamääräisen hinnan 1,72 mk ja pyytänyt toimihenkilöä merkitsemään 1,72 osakkeen rajahinnaksi. Toimihenkilö oli syöttänyt tiedon koneeseen ja kertonut asiakkaalle hinnan olevan huomattavan korkean suhteessa kaupankäyntihintaan. Asiakas katsoi kuitenkin, että tilanteessa kuului pitää kiinni markka-arvoisesta hinnasta. Asiakkaan allekirjoituksen jälkeen toimihenkilö oli antanut asiakkaalle oman kappaleensa ja lähtenyt pois pankista.

Seuraavan kerran asiakas varasi ja sai ajan pankin em. toimihenkilölle 21.3.2003, kello 11, koska asiakas halusi peruuttaa osakkeita koskevan rajahintaisen toimeksiannon ja muuttamaan sen päivänhintaiseksi. Toimihenkilö ryhtyi tekemään peruutusta, mutta tälläkään kertaa se ei ollut onnistunut. Pankin toinen toimihenkilö tuli auttamaan tilanteessa. Erona vuoden 2000 tilanteeseen oli, että toimihenkilöt saivat tulostettua poistopyyntöpaperin sekä pyysivät asiakkaan allekirjoituksen peruutukseen. Palvelutilanne jatkui keskeytyksessä, kunnes toimihenkilö antoi asiakkaalle allekirjoitettavaksi päivänhintaiseksi muutetun toimeksiannon. Tällöin asiakas ilmoitti, ettei hän halua tehdä kyseistä toimeksiantoa ja pyysi peruuttamaan sen. Pankissa ilmoitettiin asiakkaalle, ettei peruuttaminen enää ollut mahdollista, koska toimeksianto oli jo pörssissä toteutuneena. Asiakas huomautti, että kuinka se on mahdollista, kun hän ei ollut allekirjoittanut siinä vaiheessa vielä koko toimeksiantoa. Lisäksi vuonna 2000 kyseinen toimeksianto ei mennyt pörssiin, vaikka se oli allekirjoitettukin. Asiakas oli vaatinut pankkia peruuttamaan toimeksiannon, koska ei missään tapauksessa olisi suostunut myymään kyseisiä osakkeita niin huonoon hintaan. Lopulta pankkiiriliike ilmoitti osakkeiden suorituspäiväksi 26.3.2003, yhteensä 113,00 euroa. Asiakas oli maksanut kyseistä osakkeista helmikuussa 2000 yhteensä 5.961,95 euroa. Toimeksiannosta virinneen keskustelun aikana asiakas vaati saada ATK-tulosteen hänen kokonaispalveluajasta, jotta hän pystyisi vertaamaan ajankäyttöä vuoden 2000 tapahtumiin.

Asiakkaan näkemys on, ettei toimihenkilö voinut vuonna 2000 tehdä pörssiin päivänkurssihintaista toimeksiantoa, koska ei osannut peruuttaa asiakkaan rajahintaista toimeksiantoa ensin alta pois. Tästä näyttönä asiakas osoittaa, ettei toimihenkilö osannut tehdä myöskään vuonna 2003 peruutusta, ennen kuin toinen toimihenkilö tuli asiassa avustamaan. Toimeksiannon peruuttaminen oli yhtä vaikeaa vuonna 2003 kuin vuonna 2000.

Asiakkaan kokonaisnäkemys tapahtuneesta on, että vuonna 2000 pankin toimihenkilö oli jättänyt itselleen asiakkaan allekirjoittaman JOT:in osakkeita koskevan päivänkurssihintaisen myyntoimeksiannon asiakaskappaleen. Asiakkaan pankista poistumisen jälkeen toimihenkilö oli, mitä suurimmalla todennäköisyydellä ja parhaan taitonsa mukaan, koettanut aikaa säästämättä, syöttää päätteelleen rajahintaisen toimeksiannon poistopyynnön pörssiin. Ilmeisesti toimihenkilö ei ollut asiassa onnistunut, koska pörssi ei ollut hyväksynyt samoista arvopaperista uutta päiväkurssihintaista toimeksiantoa. Tästä syystä pankki nyt väittää, ettei asiakas ollut palannut pankin eteisestä takaisin pyytäen tekemään rajahintaiseen myyntitoimeksiantoonsa peruutusta.
 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankki on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 17.11.2003 päivätyn vastauksen ja antanut lisäksi 13.2.2004, 25.5.2004 ja 23.7.2004 päivätyt lisälausumat.

Pankki on vaatinut, että asiakkaan valitus tulee hylätä perusteeltaan ja määrältään. Pankki on vaatimuksensa tueksi esittänyt seuraavaa.

Vuoden 2000 tapahtumat

Asiakas on käynyt pankin konttorissa kertomansa mukaisesti 24.3.2000. Asiakas olisi halunnut antaa pankille valtakirjan, joka olisi valtuuttanut pankin myymään parhaalla mahdollisella tavalla hänen arvo-osuustilillään olevat arvo-osuudet. Pankki ei tuolloin tarjonnut asiakkailleen täyden valtakirjan omaisuudenhoitoa, jota valtakirja olisi käytännössä edellyttänyt. Tämän vuoksi asiakas oli ohjattu pankin sijoituspalvelut – yksikköön, jossa hänen kysymyksiinsä olisi osattu parhaiten vastata.

Pankki toteaa, että jatkon osalta asiakkaan ja pankin kertomukset poikkeavat toisistaan. Asiakkaan saatua kielteisen vastauksen valtakirjan vastaanottamiseen, asiakas oli poistunut toimihenkilön luota. Asiakas oli kuitenkin palannut takaisin toimihenkilön luokse ja tehnyt myyntitoimeksiannot arvo-osuuksien myymiseksi sekä lunastanut rahasto-osuuksiaan. Pankin ATK-selvitykset tukevat toimihenkilön kertomusta.

Pankin ATK-selvitysten mukaan toimihenkilö on palvellut asiakasta 24.3.2000, kello 13:09 – 13:47, jolloin viimeinen asiakkaan asiakkuutta koskeva toimenpide oli tehty. Asiakas teki neljä osakkeiden myyntitoimeksiantoa. Osakkeiden myyntitoimeksiantojen jälkeen asiakas asioi rahasto-osuuksiin koskevissa asioissa. Asiakas lunasti tuolloin yhteensä 149.387 kappaletta rahasto-osuuksiaan. Viimeisen (kello 13:21.35) asiakkaan osakkeita koskevan toimeksiannon jälkeen, toimihenkilö oli hoitanut asiakkaan rahasto-osuuksien lunastusta aina kello 13:47 asti. Kussakin myyntitoimeksiannossa näkyy sen tallennusaika. Ensimmäinen toimeksianto on tallennettu kello 13:15.07 ja viimeinen kello 13:21.35. Asiakkaan antamat toimeksiannot ovat kirjautuneet juoksevasti peräkkäisiksi toimeksiannoiksi alkaen numerosta 1465 ja päättyen 1468. Seuraava osakkeita koskeva toimeksianto kyseisen pankin konttorissa on ollut numerolla 1469, joka on ollut jo toisen asiakkaan antama toimeksianto.

Pankin tarkistamien kaikkien tietojen perusteella pankki ei ole saanut asiakkaalta JOT Automation Oyj:n osakkeista uutta myyntitoimeksiantoa, jossa rajahintaista myyntihintaa olisi muutettu ns. päivän kurssiin. Pankki toteaa, että ATK-tapahtumalistalle tapahtumat – kohtaan olisi kirjautunut poistopyyntö/siirtyy, jos annettu myyntitoimeksianto olisi peruutettu tai sitä olisi yritetty peruuttaa. Pankin osakekaupankäynnissä käyttämä sovellus huomauttaa, jos annettu rajahinta poikkeaa +/- 15 % HEX:in kaupankaupankäynnin tarjoustasosta. Toimihenkilöt ilmoittavat asiakkaalle rajahinnan poikkeamasta. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus määrittää osakkeiden myyntihinnalle rajahinta, joka poikkeaa HEX:in kaupankäynnin hintatasosta. Päiväkirjatietojen mukaan muut asiakkaan asiointia koskevat kirjaukset ovat liittyneet rahastojen lunastamiseen, jotka myös toteutettiin samana päivänä.

Vuonna 2000 arvopaperikaupassa käytetty valuutta oli jo euro, kun kaikessa muussa käytettiin vielä markkaa. On mahdollista, että tuolloin JOT Automation Oyj:n osakkeiden rajahintaa määrättäessä asiakas on puhunut markoista ja toimihenkilö euroista. Asiakas on kuitenkin allekirjoittanut toimeksiannon, jossa selkeästi rajahinta on määritetty euroina.

Asiakkaan kertoman mukaan hän sai varat rahasto-osuuksien lunastuksista pankkitililleen 27.3.2000 ja muista osakkeiden myynneistä 29.3.2000, lukuun ottamatta JOT Automation Oyj:n osakkeiden myyntiä. Tuon ajankohdan jälkeen asiakas oli käynyt pankin konttorissa ja saanut tietää, että JOT Automation Oyj:n arvo-osuuksien myyntitoimeksianto ei ollut toteutunut liian suuren rajahinnan vuoksi. Viimeistään huhtikuun alusta 2000 lukien asiakas olisi voinut tehdä uuden toimeksiannon JOT Automation Oyj:n osakkeiden myynnistä päivän kurssiin ja siten minimoida vahinkonsa myymällä ko. osakkeet saatuaan tiedon toteutumattomasta myynnistä.

Vuoden 2003 tapahtumat

Maaliskuun 18. päivänä 2003 asiakas allekirjoitti myyntitoimeksiannon Elektrobit Group Oyj:n (ent. JOT Automation Oyj) 500 osakkeesta. Tuolloin asiakas asetti tietoisesti toimeksiannon rajahinnaksi 1,72 euroa/osake. Tämä toimeksianto ei toteutunut, koska asiakkaan asettama rajahinta oli korkea, kuten pankin toimihenkilö oli asiakkaalle palvelutilanteessa todennut.

Asiakas tuli uudelleen pankkiin 21.3.2003 ja halusi peruuttaa aikaisemmin antamansa rajahintaisen myyntitoimeksiannon. Samalla hän muutti myyntitoimeksiannon toteutettavaksi ns. päivän kurssiin. Asiakasta palveli tuolloin kaksi toimihenkilöä. Pankki halusi varmistua, että asiakkaan vaatimukset toteutetaan asiakkaan nimenomaisen tahdon mukaisesti. Toimihenkilöiden mukaan asiakkaalta varmistettiin nimenomaisesti, että hän haluaa suorittaa kaupan päivän kurssiin. Kun myyntitoimeksianto kirjataan järjestelmään, niin se tulee samanaikaisesti myyntiin. Tässä tapauksessa myynti toteutui välittömästi päivän kurssiin, minkä vuoksi asiakkaan tekemää toimeksiantoa ei voitu enää peruuttaa kaupan toteuttamisen jälkeen.

Pankin näkemys on, että 21.3.2003 asiakas on tietoisesti aiheuttanut itselleen 4.662,00 euron vahingon antamalla Elektrobit Group Oyj:n osakkeista myyntitoimeksiannon päivän kurssiin.

Pankki huomauttaa, että asiakkaalla on edelleen arvo-osuustilillään 700 kappaletta Elektrobit Group Oyj:n osakkeita, vaikka hän myi 500 kappaletta kyseisiä osakkeita maaliskuussa 2003.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys sijoituspalveluyrityksen tarjoamasta sijoitusneuvonnasta ja arvopaperinvälityksestä, joita on säännelty laissa sijoituspalveluyrityksistä (26.7.1996/579) ja arvopaperimarkkinalaissa (26.5.1989/495). Lisäksi Rahoitustarkastus on antanut edellä mainittuja lakeja täydentävän sijoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavia menettelytapoja koskevan ohjeen nro 201.7, jonka mukaan sijoituspalveluyhteisön on noudatettava tiettyjä erityisiä velvollisuuksia, jotta asiakkaiden suoja ja sijoittajien luottamus toteutuisi. Määritellyt toimintatavat muodostavat perustan arvopaperinvälittäjän vastuun arvioinnille.

Asiakas on vaatinut, että pankin tulee korvata hänelle 10 000 euron vahinko, joka on aiheutunut pankin asiantuntemattomasta arvopaperinvälitystoimeksiantojen toteuttamisesta, näytön hankkimiseen liittyneestä ajankäytöstä sekä henkisestä ja fyysisistä kärsimyksistä.

Pankki on vaatinut, että asiakkaan valitus tulee hylätä perusteettomana.

Asiassa on tullut riidattomasti selvitetyksi, että asiakas on tullut pankin konttoriin 24.3.2000 ja antanut toimeksiannot neljästä eri osakelajista sekä lunastanut yhteensä 149.387 kappaletta rahasto-osuuksia. Tässä yhteydessä asiakas on antanut JOT Automation Oyj:n 500 osakkeista 60 euron rajahintaisen myyntitoimeksiannon, jonka toteuttamisen sisällöstä osapuolet eivät ole päässeet yksimielisyyteen.

Asiakas on kertonut tuolloin 24.3.2000 tulleensa pankin konttorin eteisestä takaisin toimeksiannon suorittaneen toimihenkilön luokse ja pyytäneen muuttamaan JOT:in osakkeita koskevan 60 euron rajahintaisen myyntitoimeksiannon päivänkurssihintaiseksi myyntitoimeksiannoksi. Asiakkaan väitteen mukaan pankista ei uuden myyntitoimeksiannon tekemisen jälkeen annettu kuitenkaan hänelle kuuluvaa omaa vahvistuskappalettaan, jolla asiakas pystyisi osoittamaan, että toimeksianto on tuolloin muutettu rajahintaisesta päivänkurssihintaiseksi.

Edellä kerrotun lisäksi asiakas on todennut, että pankki on viimeistään 21.3.2003 aiheuttanut hänelle 4.662,00 euron vahingon, joka on syntynyt, kun pankki on myynyt asiakkaan 500 kappaletta Elektrobit Group Oyj:n (= JOT Automation Oyj) osakkeita päivän kurssiin ilman asiakkaan myyntitoimeksiannon kirjallista vahvistusta. Asiakas katsookin, että mikäli pankki olisi hoitanut maaliskuussa 2000 hänen JOT osakkeiden toimeksiannon oikein 9,55 euron/osake, eikä 60 euroa/osake, asiakas olisi saanut niistä 4.775,00 euroa maaliskuun 2003 113,00 euron sijaan.

Pankki on kiistänyt väitteet siitä, että asiakas olisi enää palannut muuttamaan toimeksiantoa maaliskuussa 2000 ja todennut, että toimeksianto jätettiin voimaan 60 euron rajahintaisena. Pankki katsoo olevan mahdollista, että tilanteessa on tuolloin käytetty rajahintaa määriteltäessä markkoja, mutta asiakas on kuitenkin allekirjoittanut toimeksiannon, jossa on määritelty rajahinta euroina.

Lisäksi pankki on todennut asiakkaan saaneen varat pankkitililleen 27.3.2000 rahasto-osuuksien lunastuksista ja muista osakkeiden myynneistä 29.3.2000, lukuun ottamatta JOT Automation Oyj:n osakkeiden myyntiä. Tuon ajankohdan jälkeen asiakas oli käynyt pankin konttorissa ja saanut tietää, että JOT Automation Oyj:n arvo-osuuksien myyntitoimeksianto ei ollut toteutunut liian suuren rajahinnan vuoksi.

Viimeistään huhtikuun alusta 2000 lukien asiakas olisi voinut tehdä uuden toimeksiannon JOT Automation Oyj:n osakkeiden myynnistä päivän kurssiin ja siten minimoida vahinkonsa myymällä ko. osakkeet saatuaan tiedon toteutumattomasta myynnistä, eikä jättää niiden myyntiä maaliskuuhun 2003. Pankki huomauttaa, että asiakkaalla on edelleen säilytyksessä 700 kappaletta Elektrobit Group Oyj:n (= JOT Automation Oyj) osakkeita, vaikka asiakas on sittemmin myynyt niitä maaliskuussa 2003 yhteensä 500 kappaletta.

Edellä kerrotuilla perusteilla pankki pitää perusteettomana asiakkaan vahingonkorvausvaatimusta kyseisten osakkeiden toimeksiannoista. Lisäksi pankki on toimittanut lautakunnalle pankin kolmen eri toimihenkilön kirjalliset lausumat tapahtumista vuonna 2000 ja 2003. Näissä lausunnoissa henkilöt vahvistavat, ettei asiakas tullut enää 24.3.2000 takaisin muuttamaan 60 euron rajahintaista myyntitoimeksiantoaan.

Pankki on toimittanut tapahtumista lautakunnalle myös ATK-selvityksen, jonka mukaan toimihenkilö on palvellut asiakasta 24.3.2000 kello 13:09 – 13:47, jolloin viimeinen asiakkaan asiakkuutta koskeva toimenpide oli tehty. Viimeisen (kello 13:21.35) asiakkaan osakkeita koskevan toimeksiannon jälkeen toimihenkilö oli hoitanut asiakkaan rahasto-osuuksien lunastusta aina kello 13:47 asti. Kussakin myyntitoimeksiannossa näkyy sen tallennusaika. Ensimmäinen toimeksianto on tallennettu kello 13:15.07 ja viimeinen kello 13:21.35. Asiakkaan antamat toimeksiannot ovat kirjautuneet juoksevasti peräkkäisiksi toimeksiannoiksi alkaen numerosta 1465 ja päättyen 1468. Seuraava osakkeita koskeva toimeksianto kyseisen pankin konttorissa on ollut numerolla 1469, joka on ollut jo toisen asiakkaan antama toimeksianto. Lautakunta katsoo pankin antaman selvityksen asiassa ajallisesti ja asiallisesti aukottomaksi. Pankin ATK-päiväkirjamerkinnät osoittavat, ettei asiakkaan 24.3.2000 antamaa 60 euron rajahintaista myyntitoimeksiantoa oltu peruutettu tai yritetty peruuttaa.

Vuoden 2003 tapahtumista pankki toteaa, että toimihenkilöiden mukaan asiakkaalta nimenomaisesti varmistettiin, että hän haluaa suorittaa kaupan päivän kurssiin. Kun myyntitoimeksianto kirjataan järjestelmään, niin se tulee samanaikaisesti myyntiin. Tässä tapauksessa myynti toteutui välittömästi päivän kurssiin, minkä vuoksi asiakkaan tekemää toimeksiantoa ei voitu enää peruuttaa kaupan toteuttamisen jälkeen. Pankin näkemys on, että 21.3.2003 asiakas on tietoisesti aiheuttanut itselleen väitetyn 4.662,00 euron vahingon antamalla Elektrobit Group Oyj:n osakkeista myyntitoimeksiannon päivän kurssiin.

Arvopaperilautakunta katsoo, että arvopaperikaupankäynti voi tapahtua myös suullisella toimeksiannolla. Vuonna 2003 asiakas on kahdelle toimihenkilölle konttorissa suullisesti ilmoittanut haluavansa tehdä osakekaupan päivän kurssiin. Tällöin asiakkaan tulee ymmärtää, että päivän kurssiin tehtävä kauppa menee suoraan pörssin toteutettavaksi ilman välikäsiä. Lautakunnan näkemys on, että sopimus toimeksiannosta on syntynyt jo suullisesti ja ettei kyseisen kaltaisessa tapauksessa kaupan vahvistukseen otettavalla vahvistusallekirjoituksella ole toimeksiannon syntymisajankohdan kannalta merkitystä. Lautakunta toteaa, että asiakas on itse aiheuttanut itselleen maaliskuussa 2003 väittämänsä 4.662,00 euron vahingon. Lautakunnan käsityksen mukaan asiakkaalla olisi ollut mahdollisuus myydä myymättä jääneet JOT Automation Oyj:n osakkeet viimeistään jo huhtikuussa 2000 ja siten minimoida syntynyt vahinko, eikä odottaa maaliskuuhun 2003 asti.

Edellä kerrotun lisäksi lautakunta toteaa, että asiakas ei ole pystynyt esittämään näyttöä väitteilleen maaliskuun 2000 tapahtumista eikä siten kiistämään pankin esittämien ATK-päiväkirjamerkintöjen oikeellisuutta.

Asian käsittely Arvopaperilautakunnassa tapahtuu kirjallisesti, eikä lautakunta voi kuulla todistajia valan velvoituksin. Näin ollen lautakunnan ratkaisusuositus asiassa voi perustua vain sen käytettävissä olevista asiakirjoista ilmeneviin tietoihin.


Edellä kerrotuilla perusteilla Arvopaperilautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Hoppu, Kontkanen, Parkkonen, Kariola ja Tuokko. Sihteerinä toimi Kouvalainen.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia