Haku

APL 156/09

Tulosta

Asianumero: APL 156/09 (2011)

Kategoria: Sijoituspalvelun tarjoaminen

Ratkaisu annettu: 13.06.2011

Osake osto verkkopankki sijoitusneuvonta sijoitussuositus

Tapahtumatiedot

Asiakas osti 2.7.2007 M-realin B-sarjan osakkeita 1.000 kappaletta hintaan 4,82 euroa. Yhteensä asiakas maksoi osakkeista palkkioineen 4.840,05 euroa. Asiakas osti osakkeet pankin verkkopalvelun kautta. Osakkeen hinta oli alhaisimmillaan maaliskuussa 2009 noin 0,20 euroa, mutta kesäkuun 2011 alussa hinta oli noin 3 euroa. Asiakas ei ole myynyt osakkeitaan.
 

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas oli myynyt Metsäliiton omistuksiaan ja osti myynnistä saaduilla rahoilla 2.7.2007 sijoitusneuvojan suosituksesta M-realin osakkeita 1000 kpl, joista hän maksoi 4.840,05 euroa. Sijoitusneuvoja arvioi osakkeen olevan vuoden lopussa lähellä 10 euroa. M-realin osakkeen hinta alkoi kuitenkin välittömästi laskea, ennen yleistä pörssin alamäkeä.

Asiakkaan osakesalkku on ollut liian pieni omaisuudenhoitosopimuksen tekemiseen. Näin ollen hän on toiminut pankin suosittelemalla tavalla eli käynyt keskusteluja pankin sijoitusneuvojan kanssa. Osakkeiden hankinnan hän on suorittanut itse. Asiakas on keskustellut useita kertoja vuosien 2005–2007 aikana pankin sijoitusneuvojien kanssa. Hän tapasi sijoitusneuvojan myös M-realin osakkeiden ostopäivänä 2.7.2007. Asiakkaalle todettiin vielä 20.3.2008, että M-realin osakkeen reaalinen arvo on 7–8 euroa. Asiakas ei muista keitä tapasi tuolloin, mutta muistelee tilaisuudessa olleen kaksi tai kolme pankin toimihenkilöä.

Asiakas on ilmoittanut ymmärtävänsä sijoittamiseen liittyvät riskitekijät. Pankin sijoitusneuvojalta hän kuitenkin odottaa paremmin ajan tasalla olevaa tietoa, koska sijoitusneuvoja tarjoaa sitä ammattimaisesti. Asiakas haluaa tietää miksi sijoitusneuvoja suositteli jo sillä hetkellä konkurssikypsän yrityksen osakkeita. Asiakas pyytää selvittämään, mihin pankin näkemys M-realin arvosta perustui.

Asiakas vaatii pankkia ostamaan takaisin M-realin osakkeet korkojen kera ostohinnalla.
 

Palveluntarjoajan vastaus asiakkaan valitukseen

Pankki kiistää asiakkaan korvausvaatimuksen.

Asiakkaalla ei ole pankin kanssa omaisuudenhoitosopimusta. Hänelle on myönnetty arvopaperitoimeksiantojen kaupankäyntilimiitti verkkopalvelussa käytävää kaupankäyntiä varten. Hän on antanut pankin verkkopalvelun M-realin osakkeiden ostotoimeksiannot, jotka pankki on välittänyt saman konsernin toiselle pankille. Kyseessä on siis asiakkaan aloitteesta tapahtunut toimeksiannon välittäminen. Asiakas ei valituksessaan maininnut sijoitusneuvottelijan nimeä eikä tapahtuma-aikaa, jolloin hänelle on annettu sijoitussuositus. Edellä mainituista syistä pankki ei pystynyt todentamaan käytyjä keskusteluja. Asiakkaan mainittua vastineessaan sijoitusneuvojan nimen ja tapaamisen ajan pankki ei kommentoinut asiaa.

Pankissa sijoitussuositusten antaminen hoidetaan keskitetysti saman konsernin toisen pankin kautta. Pankissa levitetään siis toisen pankin välittämiä sijoitussuosituksia. Sijoitussuosituksella tarkoitetaan jakelukanaville tai yleisölle tarkoitettua tutkimustietoa tai muuta suoraan tai epäsuorasti sijoitusstrategiasuosituksia tai -ehdotuksia sisältävää, kirjallisesti tai suullisesti esitettyä tietoa yhdestä tai useammasta arvopaperista tai arvopaperien liikkeeseenlaskijasta, mukaan luettuna kaikki arviot tällaisten arvopapereiden nykyisestä tai tulevasta arvosta tai hinnasta. Tieto ilmaistaan esim. osta, pidä ja myy -suosituksena tai välillisesti viittaamalla hintatavoitteeseen tai muulla tavoin.

M-realin B-sarjan osakkeiden hankinnan asiakas on toteuttanut verkkopalvelun kautta. Sijoitussuositukset ovat voineet olla vain arvioita osakkeen tulevasta arvosta tai hinnasta. Osakekaupankäyntiin liittyy aina riski siitä, että sijoitettu pääoma alenee tai voidaan kokonaan menettää. Asiakas myöntää ymmärtävänsä sijoittamiseen liittyvät riskit. Osakkeista realisoituu tappio vasta siinä vaiheessa, kun osakkeet myydään.
 

Selvitykset

Osapuolten kirjelmien ja reklamaatiota koskevan kirjeenvaihdon lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- Tuloste asiakkaan M-realin B-osakkeiden omistuksista 24.3.2009. Tulosteesta käy ilmi, että asiakkaan hankinta-arvoltaan 4.840,05 euron sijoitus oli sillä hetkellä 4.570,05 euroa tappiollinen.

- Pankin kanssa samassa konsernissa olevan pankin laatima M-realin tuloskommentti, joka on päivätty 2.5.2007. Tuloskommentissa on annettu suositus myydä M-realin osakkeita. Tuloskommentissa on todettu, että sen hetkinen MYY-suositus on annettu 26.10.2006 ja että edelliset suositukset ovat olleet:
- 19.12.2003 VÄHENNÄ
- 1.8.2002 PIDÄ
- 16.1.2002 LISÄÄ
Tuloskommentissa on todettu, ettei kommentin laatineella pankilla, sen kanssa samaan konserniin kuuluvalla yrityksellä tai analyysin laatineella analyytikolla ei ole huomattavaa yli 5 %:n omistusosuutta analyysien kohteina olevissa yhtiöissä. Asiakirjassa on vielä todettu, että kommentin laatinut pankki ei vastaa raporteista saatavan informaation perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta.

- Pankin verkkopalvelutunnusten käyttöä koskevat yleiset sopimusehdot, jotka olivat käytössä 10.5.2006–27.1.2009. Ehtojen mukaan ”palvelun kautta tehdyissä toimeksiannoissa ei pankilla tai sen käyttämällä arvopaperinvälittäjällä ole erikseen arvopaperimarkkinalain 4 luvun 4 §:n 2 mom. tarkoitettua tiedonantovelvollisuutta, vaan palvelun kautta tehtyjen toimeksiantojen osalta asiakas huolehtii itse arvopaperimarkkinalain tarkoittaman informaation hankkimisesta esim. sijoittajapalvelussa tarjottavien informaatiopalvelujen avulla.”

- Tosite asiakkaan antamasta ostotoimeksiannosta koskien M-realin B-osaketta. Toimeksianto on tallennettu 2.7.2007 kello 16:31.07. Määräksi on asetettu 1.000 kappaletta ja rajahinnaksi 4,83 euroa.

- Laskelman jäljennökset tehdyistä M-realin B-osakkeiden kaupoista. Yhteensä osakkeita on ostettu 1.000 kappaletta hintaan 4,82 euroa per osake. Välityspalkkiota on peritty 12,05 euroa ja toimitusmaksua 8 euroa. Kaupantekopäivä on ollut 2.7.2007 ja -aika 16:31.08.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Taustaa

Asiassa on kyse asiakkaan 2.7.2007 ostamien M-realin B-sarjan osakkeiden arvonalenemisesta. Asiakas osti osakkeita 1.000 kappaletta hintaan 4,82 euroa. Osakkeiden arvo on alentunut oston jälkeen. Asiakas ei ole myynyt osakkeitaan.

Tapauksessa tulee arvioitavaksi, onko pankki antanut sijoitusneuvontaa ja jos on, mikä on pankin vastuu osakkeiden ostotilanteessa. Vahingonkorvausvelvollisuuden syntymisen edellytyksenä on, että pankin menettelyssä voidaan todeta jokin huolimattomuudesta johtuva virhe tai puute, joka on aiheuttanut asiakkaalle vahinkoa.

Tapauksessa on kysymys pankin tarjoamasta sijoituspalvelusta. Tapaukseen soveltuvaa sääntelyä on arvopaperimarkkinalaissa (26.5.1989/495). Osakkeiden ostotilannetta arvioitaessa on sovellettava tuolloin voimassa olleita säännöksiä (522/1998) ja otettava huomioon Rahoitustarkastuksen ohje nro 201.7 sijoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavista menettelytavoista.

Ostohetkellä voimassa olleen arvopaperimarkkinalain 4 luvun 1 pykälän mukaan:

”Arvopaperien kaupassa ja sijoituspalvelun tarjoamisessa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista menettelyä.”

Merkintähetkellä voimassa olleessa Rahoitustarkastuksen ohjeessa 201.7 todettiin, että arvopapereiden myyntiä ei saa pyrkiä edistämään antamalla harhaanjohtavia tai totuudenvastaisia tietoja taikka käyttämällä hyvän tavan vastaista tai muuten sopimatonta menettelyä.

Perustelut

Asiakas oli tavannut pankin toimihenkilöä muutaman kerran vuodessa usean vuoden ajan. Asiakkaan mukaan pankin toimihenkilö suositti 2.7.2007 asiakasta ostamaan M-realin osakkeita arvioiden niiden hinnan olevan vuoden lopussa lähellä 10 euroa. Pankin mukaan pankissa ei anneta sijoitusneuvontaa, vaan ainoastaan välitetään saman konsernin toisen pankin laatimia sijoitussuosituksia, jotka ovat tarkoitettu yleisölle. Pankilla 2.7.2007 käytössä olleen saman konsernin toisen pankin tekemän tuloskommentin sijoitussuosituksena on ollut myydä M-realin osakkeita, kun taas asiakas osti kyseisiä osakkeita. Pankki ei ole kommentoinut asiakkaan ja toimihenkilön keskustelun sisältöä. Keskustelun jälkeen asiakas on ostanut M-realin osakkeita verkkopankissa.

Arvopaperilautakunta toteaa, että asiakas on säännöllisesti tavannut pankin toimihenkilöä ja keskustellut hänen kanssaan pankkiasioistaan. Pankki ei ole esittänyt näkemystään keskustelujen sisällöstä. Asiakas on antanut M-realin osakkeiden ostotoimeksiannon pankin verkkopalvelun kautta 2.7.2007 vain pari tuntia tapaamisen jälkeen. Lautakunta katsoo asiakkaan kertomuksen olevan johdonmukainen, eikä pankki ole esittänyt riittävää näyttöä kumoamaan sitä. Lautakunta katsoo siten asiassa osoitetun pankin antaneen asiakkaalle henkilökohtaisen sijoitusneuvon M-realin osakkeiden ostamisesta.

Lautakunta katsoo siten pankin toimihenkilön suositelleen asiakkaalle M-realin osakkeiden ostoa arvioiden niiden arvon olevan vuoden lopussa lähellä kymmentä euroa. Asiakas osti osakkeita 4,82 euron kappalehinnalla. Vuoden 2007 lopussa osakkeen hinta oli kuitenkin noin kolme euroa. Pankki ei ole esittänyt selvitystä kyseisen sijoitusneuvon perusteluista. Lautakunta katsoo, että pankki on antanut asiakkaalle tuottamuksellisesti virheellistä sijoitusneuvontaa, minkä vuoksi asiakkaalle on aiheutunut vahinkoa osakkeen arvonlaskun vuoksi.

Lautakunta pitää kaiken edellä todetun perusteella todennäköisenä, että asiakas on hankkinut M-realin osakkeita pankin toimihenkilön virheelliseksi osoittautuneen sijoitusneuvon perusteella. Asiakas ei ole myynyt osakkeitaan eikä asiassa ole esitetty vaihtoehtoista tapahtumankulkua, joten vahingon määrää ei voi tarkoin selvittää. Asiakas on vaatinut pankkia ostamaan takaisin M-realin osakkeet korkojen kera ostohinnalla eikä pankki ole esittänyt näkemystään vahingonkorvauksen laskemisesta. Lautakunta on arvioinut vahingon määrän oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 6 pykälästä ilmenevän periaatteen mukaisesti. Lautakunta arvioi kohtuulliseksi vahingonkorvauksen määräksi asiassa 1.500 euroa.

Suositus

Arvopaperilautakunta katsoo, että pankki on lautakunnan käytettävissä olevien tietojen perusteella toiminut tuolloin voimassa olleen arvopaperimarkkinalain vastaisesti ja rikkonut Rahoitustarkastuksen ohjetta.

Arvopaperilautakunta suosittaa pankkia korvaamaan asiakkaalle 1.500 euroa.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen an­tami­seen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Kajala, Norros ja Repo sekä varajäsen Terho. Sihtee­rinä toimi Heino.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia