Haku

APL 154/03

Tulosta

Asianumero: APL 154/03 (2004)

Kategoria: Arvopaperin liikkeeseenlaskija-asiat

Ratkaisu annettu: 03.05.2004

Julkinen ostotarjous Tarjousmenettelyn hyväksyminen Osinkojen maksusuoritus Vahingonkorvaus

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 12.9.2003 päivätyn valituksen ja antanut lisäksi 9.1.2004, 19.2.2004 ja 1.3.2004 päivätyt lausumat.

Asiakas on vaatinut, että pääjärjestäjäpankin tulee korvata hänelle 2,87 euron vahingon, joka on syntynyt julkisen ostotarjouksen nojalla annettujen ohjeiden vastaisista toimenpiteistä sekä 1000 euroa puhelin- ja asian selvittelykuluina.

Asiakas on vaatimuksensa perusteeksi esittänyt muun muassa seuraavaa.

Asiakas on pyytänyt Arvopaperilautakuntaa selvittämään pääjärjestäjäpankin toiminnan oikeellisuuden Instrumentarium Oyj:n osingonmaksua koskevassa kysymyksessä, joka liittyy General Electric Company Finland Oy:n Instrumentarium Oyj:n (myöh. GE) osakkeenomistajille tekemän ostotarjouksen tapahtumiin ko. pankissa. Asiakas oli hyväksynyt GE:n ostotarjouksen Instrumentarium Oyj:n osakkeista ja toimittanut ostotarjouslomakkeen toiseen pankkiin kuin annin pääjärjestäjäpankkiin. Asiakas oli palauttanut ostotarjouslomakkeensa siihen pankkiin, jonka tilille asiakas olisi halunnut osingot maksettavaksi. Menettelyn aikana asiakkaan Instrumentarium Oyj:n osakkeet olivat säilytyksessä Suomen Arvopaperikeskuksessa (myöh. APK).

Asiakas katsoo pääjärjestäjäpankin toimineen vastoin hyvää pankkitapaa, kun se oli maksanut asiakkaan osingot asiakkaan vanhalle tilille pääjärjestäjäpankissa eikä sen pankin tilille, jonka asiakas oli ostotarjouslomakkeessaan ilmoittanut. Tämän lisäksi pääjärjestäjäpankki oli avannut ilman asiakkaan suostumusta arvo-osuuksien säilytyksen, jonne asiakkaan Instrumentarium Oyj:n osakkeet oli siirretty APK:sta säilytettäväksi ostotarjouksen ajaksi. Asiakas katsoo, ettei pääjärjestäjäpankilla olisi ollut oikeutta asiakkaan puolesta päättää, minkä pankin tilille osingot maksetaan eikä avata osakesäilytystä ilman asiakkaan suostumusta. Pääjärjestäjäpankki ei ollut myöskään ilmoittanut etu- eikä jälkikäteen asiakkaalle osinkojen maksusta. Tilille, jolle osingot maksettiin, ei ollut liitetty tiliotepalvelua. Asiakas oli havainnut 5.4.2003 osingonmaksun sattumalta pääjärjestäjäpankin verkkopalvelusta, jossa tiedot säilyvät vain kaksi kuukautta.

Asiakas katsoo, että hänelle on asiassa aiheutunut taloudellista vahinkoa, joka on syntynyt talletuskorkoerosta ja rahan siirtoajasta. Pääjärjestäjän maksama talletuskorko on pienempi kuin korko, joka olisi maksettu APK:hon ilmoitetulle tilille. Asiakas katsoo, että osingot olisivat päätyneet APK:n tilille, jos osakkeet olisi pidetty APK:ssa koko lunastusmenettelyn ajan. Pääjärjestäjäpankki olisi voinut pyytää tällöin APK:n tilillä oleville arvo-osuuksille luovutusrajoituksen. Asiakas katsoo, että tämä olisi ollut menettelynä mahdollista, koska toisaalla kyseistä luovutusrajoitusta on käytetty. Asiakas on toivonut Arvopaperilautakunnan yleistä kannanottoa siitä, voiko pääjärjestäjänä toimiva taho päättää ostotarjouksen hyväksymisen jälkeen siitä, minne osingot maksetaan vastoin asiakkaan tahtoa.
 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankki on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 20.11.2003 päivätyn vastauksen asiassa sekä antanut lisäksi 13.2.2004 päivätyn lausuman asiassa.

Pankki on vaatinut, että asiakkaan valitus tulee hylätä aiheettomana.

Pankki on vaatimuksensa perusteeksi esittänyt muun muassa seuraavaa.

Tapaus liittyy General Electric Company Finland Oy:n (myöh. GE) Instrumentarium Oyj:n osakkeenomistajille tekemään julkiseen ostotarjoukseen, jonka toteuttaminen oli kesken Instrumentarium Oyj:n osingonmaksun ajankohtana. Asiakkaan Instrumentarium Oyj:n osakkeiden säilyttäjänä toimi Suomen Arvopaperikeskus Oy (myöh. APK), joka ei lähettänyt tiliasiakkailleen ostotarjouksen hyväksymislomaketta. Kyseinen lomake oli kuitenkin saatavilla pääjärjestäjän omaisuuspalvelukonttoreista ja internetistä.

Pankki katsoo, että ostotarjouksessa on kysymys osakkeiden lunastushinnan maksatuksesta ostotarjouksen hyväksyneille osakkeenomistajille, mikäli ostotarjouksen ehdot täyttyvät. Ostotarjouksen pääjärjestäjän velvollisuuksiin ei kuulu kohdeyhtiön osingon maksatus ostotarjouksen hyväksyneille osakkeenomistajille. On sattumanvaraista, maksetaanko tarjousaikana osakkeille osinko. Instrumentarium Oyj:n kohdalla näin tapahtui, koska tarjousaikaa jatkettiin. Osingot maksetaan APK:n tuotonmaksuja koskevan sääntelyn ja tilinhoitajayhteisöjen yhteisen käytäntöjen mukaisesti osakkeenomistajan arvo-osuustiliin liitetylle hoitotilille. Pääjärjestäjänä toimiva taho ei luonnollisestikaan voi tehdä päätöstä toimenpiteestä, joka ei kuulu pääjärjestäjän tehtäviin. Tästä syystä pankki katsoo, ettei lautakunta voi antaa pyydetynlaista yleistä kannanottoa asiassa.

Ostotarjouksen hyväksymislomakkeessa, markkinointiesitteessä ja virallisessa tarjousasiakirjassa oli todettu, että mikäli oma tilinhoitajayhteisö (asiakkaan tapauksessa APK) ei ole lähettänyt ohjeistusta ostotarjouksen hyväksymisestä, tulee kyseinen hyväksymislomake palauttaa pääjärjestäjäpankin omaisuuspalvelukonttoriin. Koska APK:n ja pääjärjestäjän välillä ei ollut olemassa asiamiessopimusta, niin Instrumentarium Oyj:n osakkeenomistajille annetun ohjeistuksen perusteella APK:n asiakkaiden tuli asioida pääjärjestäjäpankin omissa omaisuuspalvelukonttoreissa, joissa toimeksiannot toteutettiin.

Asiakas oli ohjeistuksesta poiketen palauttanut lomakkeen toisen pankkiryhmän konttoriin. Lomakkeeseen asiakas oli merkinnyt palautuspankissa olevan tilinumeronsa kauppahinnan tilitystä varten ostotarjouksen toteutuessa. Lomakkeessa ei ollut erillistä mainintaa osinkojen tai muiden tuottojen tilittämiseen käytettävästä tilistä, koska vallitsevan markkinatavan ja alan käytännön mukaan arvo-osuusjärjestelmässä maksettavat osingot maksetaan asiakkaan siinä tilinhoitajayhteisössä olevalle rahatilille, jossa osinkoon oikeuttavat osakkeet ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä.

Pääjärjestäjälle ostotarjoustapahtumaa ei ollut mahdollista toteuttaa APK:ssa ja tämän vuoksi APK:n säilyttäjäasiakkaiden palvelu oli hoidettava muualla. Pankki toteaa, että pääjärjestäjän käyttämä tapa siirtää APK:n ilmaisrekisterissä olevat osakkeet pankkiin ostotarjouksen toteuttamista varten, on pääjärjestäjälle tarkoituksenmukaisin tapa. Kaikilla pääjärjestäjillä on oikeus käyttää omassa palvelussaan tarkoituksenmukaisimmaksi katsomaansa menettelyä. Toimintatavan ratkaisuun vaikuttavaa olennaisesti se, mahdollistavatko pääjärjestäjän järjestelmäratkaisut osakkeiden myynnin suoraan APK:ssa olevalta tililtä ostotarjouksen toteutuessa. Tässä tapauksessa pääjärjestäjäpankki ei ole nähnyt tarkoituksenmukaiseksi rakentaa järjestelmiinsä mahdollisuutta kaupankäyntiin suoraan APK:n asiakastilipalvelun ylläpitämiltä arvo-osuustileiltä.

Osakkeiden siirtoja tehdään sitä mukaan, kun asiakas hyväksyy ostotarjouksen ja palauttaa hyväksymislomakkeen pääjärjestäjälle. Osakkeiden on oltava varattuina ja saatavilla ostotarjouksen toteutuessa. Tämän vuoksi jokaiselle APK:n säilyttäjäasiakkaalle avattiin erillinen arvo-osuustili pääjärjestäjäpankissa. Arvo-osuustiliä ei missään pankissa avata ilman siihen liitettävää hoitotiliä, joka pääjärjestäjän järjestelmäteknisissä ratkaisuissa voi olla vain pääjärjestäjäpankissa. Hoitotiliksi valitaan pääjärjestäjäpankissa oleva tili, mikäli sellainen asiakkaalla on valmiina. Asiakkaalle pääjärjestäjä toimesta avattu arvo-osuustili lopetetaan sen jälkeen, kun ostotarjous on toteutunut ja kauppasumma on maksettu asiakkaan hyväksymislomakkeessa ilmoitetulle tilille. Jos ostotarjous peruuntuu, pankin tilillä olevat osakkeet siirretään APK:hon takaisin ja pankissa avattu arvo-osuustili lopetetaan. Mikäli asiakas olisi palauttanut lomakkeen pääjärjestäjäpankin omaan konttoriin, kuten asiaan annetuissa ohjeissa oli pyydetty, hänelle olisi voitu selvittää ostotarjoukseen liittyvä menettely.

Pankki kertoo, että asiakkaan tili avattiin 20.2.2003 ja osakkeet siirrettiin 21.2.2003. Asiakas sai kotiinsa helmikuun tilitapahtumista kertovan arvo-osuustiliotteen maaliskuussa, mistä osakkeiden siirto pääjärjestäjäpankkiin oli havaittavissa. Arvo-osuustiliotteesta ilmenee arvo-osuustiliin liitetty hoitotili ja sen tilinumero. Osingot maksettiin asiakkaan aktiivisessa käytössä olevalle tilille, joka oli liitetty asiakkaan muihin palveluihin. Asiakas sai tiedot suoritetusta osingonmaksusta lähes välittömästi.

Osingonmaksulla pääjärjestäjäpankissa olevalle tilille ei ole ollut tarkoitus rajoittaa asiakkaan mahdollisuutta valita käyttämäänsä pankkia. Syy on puhtaasti tekniikan asettamat rajoitteet, joista asiakkaalle ei toisessa pankissa ole osattu kertoa. Toisessa pankissa olisi pääjärjestäjän käsityksen mukaan tullut kertoa se, että toimeksianto tulee ehtojen mukaisesti toimittaa pääjärjestäjälle. Vahingonkorvauksen osalta pankki toteaa, että se kiistää korvausvaatimuksen perusteeltaan ja määrältään toteennäyttämättömänä. Asiakas ei ole pystynyt osoittamaan, mitä vahinkoa hänelle olisi aiheutunut osinkojen maksatuksesta pääjärjestäjäpankin tilille.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys sijoituspalveluyrityksen tarjoamasta arvopaperinvälitystoiminnasta sekä julkiseen ostotarjoukseen liittyvistä menettelytavoista ja vaatimuksista. Arvopaperivälittäjää koskevia ja julkiseen ostotarjoukseen liittyviä vaatimuksia säännellään arvopaperimarkkinalaissa (26.5.1989/495) sekä sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa (26.7.1996/579). Lisäksi Rahoitustarkastus on antanut edellä mainittuja lakeja täydentävät sijoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavia menettelytapoja koskevan ohjeen nro 201.7, jonka mukaan sijoituspalveluyhteisön on noudatettava tiettyjä velvollisuuksia julkisen ostotarjouksen yhteydessä, jotta asiakkaiden suoja ja sijoittajien luottamus toteutuisi sekä kannanoton arvopaperimarkkinalain mukaiseen julkiseen ostotarjoukseen ja lunastustarjoukseen liittyvästä tulkinnasta 11.2.2002.

Asiakas on vaatinut, että pääjärjestäjäpankin tulee korvata hänelle 2,87 euron vahinko, joka on syntynyt julkisen ostotarjouksen nojalla annettujen ohjeiden vastaisista toimenpiteistä.

Pääjärjestäjäpankki on vaatinut, että asiakkaan valitus tulee hylätä perusteettomana.

Asia koskee General Electric Company Finland Oy:n (myöh. GE) Instrumentarium Oyj:n osakkeenomistajille tekemää julkista ostotarjouksta, jonka toteuttaminen oli kesken Instrumentarium Oyj:n osingonmaksun ajankohtana. Asiakkaan Instrumentarium Oyj:n osakkeiden säilyttäjänä toimi Suomen Arvopaperikeskus Oy (myöh. APK), joka ei lähettänyt tiliasiakkailleen ostotarjouksen hyväksymislomaketta.

Asiakas on pyytänyt Arvopaperilautakuntaa arvioimaan sitä, onko pääjärjestäjäpankki toiminut oikein siirtäessään ostotarjouksen toteuttamisen ajaksi asiakkaan Instrumentarium Oyj:n osakkeet APK:sta pääjärjestäjän tilinhoitajayhteisöön. Lisäksi asiakas on pyytänyt lautakunnan kannanottoa siihen, onko pääjärjestäjä noudattanut hyvää arvopaperikauppatapaa avatessaan asiakkaalle samassa yhteydessä kyseisten osakkeiden säilytyksen ja omaisuudenhoitotilin pääjärjestäjäpankin tilinhoitajayhteisöön. Kyseiselle omaisuudenhoitotilille pääjärjestäjä on sittemmin suorittanut asiakkaan osakkeista maksetut osingot, vaikka asiakas olisi halunnut osingot maksettavaksi toisen pankkiryhmän tilille. Asiakas on nimenomaisesti ilmoittanut hyväksymislomakkeessa maksuosoitteeksi toisen pankkiryhmän tilinumeron.

Lautakunta toteaa, että asiassa on kiistattomasti selvitetty, ettei APK:n ja pääjärjestäjäpankin välillä ollut asiamiessopimusta. Tästä syystä Instrumentarium Oyj:n osakkeenomistajille annetun ohjeistuksen perusteella APK:n asiakkaiden tuli asioida pääjärjestäjäpankin omissa omaisuuspalvelukonttoreissa. Hyväksymislomakkeessa, ostotarjouksen markkinointiesitteessä ja virallisessa tarjousasiakirjassa oli todettu, että mikäli oma tilinhoitajayhteisö (asiakkaan tapauksessa APK) ei ole lähettänyt ohjeistusta ostotarjouksen hyväksymisestä, tulee kyseinen hyväksymislomake palauttaa pääjärjestäjäpankin omaisuuspalvelukonttoriin. Kyseinen lomake oli saatavilla myös pääjärjestäjän omaisuuspalvelukonttoreista ja internetistä.

Asiassa on riidattomasti selvitetty, että asiakas on toimittanut ostotarjouksen hyväksymislomakkeen muuhun kuin pääjärjestäjäpankin omaisuudenhoitokonttoriin. Kyseisestä pankista hyväksymislomake on kuitenkin asiamiessopimuksen perusteella toimitettu pääjärjestäjäpankille. Koska APK:n ja pääjärjestäjäpankin välillä ei ollut asiamiessopimusta eikä pääjärjestäjällä ollut teknistä järjestelmätukea toteuttaa lunastusmenettelyä suoraan APK:ssa, oli pääjärjestäjä joutunut siirtämään asiakkaan arvo-osuudet omaan tilinhoitajayhteisöönsä. Arvopaperilautakunta katsoo, että asiakas on kyseisellä hyväksymislomakkeella antanut pääjärjestäjäpankille valtuutuksen hoitaa lunastusmenettely ehtojen mukaisesti sekä valtuuttanut pääjärjestäjän tekemään puolestaan tarpeelliset kirjaukset arvo-osuustilille kaupan toteuttamiseksi sekä selvittämiseksi. Valtuutuksen nojalla pääjärjestäjäpankki on voinut siten itse päättää, kuinka lunastusmenettely järjestetään. Olennaista asiassa on huomata myös se, ettei edellä kerrotuista toimenpiteistä ole aiheutunut asiakkaalle mitään lisäkustannuksia.

Edellä kerrotun perusteella Arvopaperilautakunta katsoo, ettei pääjärjestäjän menettelystä arvo-osuuksien siirtojen ja säilytyksen avauksen osalta ole aiheutunut asiakkaalle vahinkoa eikä toiminta ole ollut vastoin hyvää arvopaperikauppatapaa.

Arvopaperilautakunta toteaa, että alan vakiintuneen ja hyvän arvopaperikauppatavan mukaisesti osingot maksetaan aina arvo-osuustiliin liitetylle hoitotilille. Ostotarjouksen pääjärjestäjän velvollisuuksiin ei ilman eri sopimusta kuulu kohdeyhtiön osingon maksatus ostotarjouksen hyväksyneille osakkeenomistajille. On sattumanvaraista, maksetaanko tarjousaikana osakkeille osinko.

Arvopaperilautakunta katsoo, että pääjärjestäjällä on ollut itsenäinen mahdollisuus valtuutuksen nojalla valita yksinkertaisin osinkojen maksatuksen menettelytapa, koska arvo-osuudet olivat jo pääjärjestäjän hallussa ja maksatus osui tähän kyseiseen ajankohtaan. Lautakunta toteaa, ettei hyväksymislomakkeessa ollut erillistä mainintaa osinkojen tai muiden tuottojen tilittämiseen käytettävästä tilistä, vaan siinä tiedusteltiin ainoastaan tarjoushinnan maksuohjeita.

Lautakunnan näkemyksen mukaan pääjärjestäjäpankilla on ollut itsenäinen oikeus päättää osinkojen maksatuksen menettelytavasta, koska asiakkaan antaman valtuutuksen perusteella arvo-osuudet oli jo siirretty pääjärjestäjän tilinhoitajayhteisöön. Asiassa on tullut riidattomasti selvitetyksi myös se, että asiakas on saanut osinkojen maksatuksesta omaisuudenhoitotiliotteen, josta osinkojen maksu on ollut havaittavissa. Tämän lisäksi asiakkaan pääjärjestäjäpankissa ollut tili on ollut asiakkaalla koko ajan aktiivisessa käytössä. Arvopaperilautakunta katsoo, ettei osinkojen maksatuksesta asiakkaan pääjärjestäjäpankissa olleelle tilille ole aiheutunut asiakkaalle sellaista vahinkoa tai asian selvittelystä johtuneita kustannuksia, joista pääjärjestäjäpankki olisi korvausvelvollinen.

Edellä kerrotuilla perusteilla Arvopaperilautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Hoppu, Kontkanen, Parkkonen, Teperi ja Tuokko. Sihteerinä toimi Kouvalainen.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia