Haku

APL 1520/02

Tulosta

Asianumero: APL 1520/02 (2003)

Kategoria: Sijoitusrahastotoiminta

Ratkaisu annettu: 25.02.2003

Sijoitusrahasto-osuuksien lunastaminen valtakirjalla menettelytapa vastuu vahingonkorvausvaatimus

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on 17.6.2002 allekirjoittanut valtakirjan pankki 1:n konttorissa pankki 2:n sijoitusrahasto-osuuksien lunastamisesta ja näin saatavien varojen siirtämisestä pankki 1:een. Asiakkaan sijoitusrahasto-osuudet pyydettiin lunastamaan pankki 2:lta postitse 18.6.02 tulleen toimeksiannon perusteella. Viiveestä, jonka syy ei ole asiakkaan tiedossa ja johon asiakkaalla ei ole osuutta, lunastus tapahtui vasta 26.6.02.

Kesällä 2002 asiakas vaati korvausta kurssien laskusta pankki 2:lta, joka vastasi kielteisesti korvauspyyntöön. Pankki 1 on esittänyt 29.7.2002 päivätyssä kirjeessään pankki 2:lle asiakkaalle aiheutuneen kurssieron korvaamista puoliksi. Perusteena on ollut asian selvittämisen mahdottomuus. Pankki 2 on edelleen todennut kielteisen kannan korvaukseen.

Elokuussa 2002 pankki 1 teki päätöksen korvata asiakkaalle puolet hänen kurssitappiostaan. Korvauksen perusteena oli asiakassuhde ja asiakkaan hyvä palvelu. Pankki 1 on sopimuksen mukaisesti korvannut 18.6-26.6.2002 välisenä aikana syntyneistä tappioista puolet eli 716,67 euroa. Tämä summa on tilitetty asiakkaan tilille tiistaina 13.8.2002.

Myöhemmin asiakas on ehdottanut pankki 1:lle, että he korvaisivat asiakkaan jo korvaamansa lisäksi puolet jäljelle jääneestä kurssitappiosta 716,67 EUR. Pankki on antanut tähän asiakkaan vaatimukseen kielteisen vastauksen kirjeellään.

Koska asiakas pitää kuitenkin kohtuuttomana sitä, että hänelle jäisi em. summa kokonaisuudessaan tappioksi, jonka syntymiseen hän ei katso olevan syyllinen, asiakas pyytää mahdollisuutta saada asiassa hänen kannaltaan hyväksyttävämpi päätös.

Koska edellä kerrottujen päivämäärien aikana sijoitusrahasto-osuuksien arvot laskivat merkittävästi, asiakas on pyytänyt pankki 2:lta arvopäivän 18.6.02 perustuvaa lisäsuoritusta, johon pankki 2 on vastannut seuraavasti:

Pankki 1 on lähettänyt 17.6.2002 päivätyn kirjeen pankki 2:lle. Kirjekuoressa ei ole mainittu asiakkaan varainhoitajan tai varainhoitajan varahenkilön nimeä. Ko. kirjekuori on saapunut pankki 2:n konttoriin ma 24.6.2002, josta se on avaamisen jälkeen edelleen toimitettu sisäisessä postissa varainhoitajalle ja joka on toteuttanut valtakirjassa mainitut rahastokaupat kirjeen saatuaan ke 26.6.2002. Varainhoitajaa ei oltu informoitu pankki 1:n taholta valtakirjan/ toimeksiannon saapumisesta.

Pankki 2:n Arvopapereiden osto- ja myyntitoimeksiantojen ehdoissa mainitaan mm. seuraavasti:

Toimeksiannon voimaantulo ja sisältö.

"Asiakas voi tehdä osto- tai myyntitoimeksiannon kirjallisesti, suullisesti tai Internetin välityksellä Toimeksiantajan tulee varmistua annetun toimeksiannon saapumisesta pankki 2:lle. Vastuu annetun toimeksiannon saapumisesta pankki 2:lle on Asiakkaalla."

Edellä mainituista seikoista johtuen pankki 2 ei katso olevansa velvollinen maksamaan asiakkaan esittämää lisäsuoritusta, koska postin ohjautumiseen kulunut aika ei ole ollut pankin laiminlyönnistä johtuvaa.

Myös pankki 1 on vastannut asiakkaan jatkoreklamaatioon seuraavasti:

Pankki 1 on korvannut asiakkaalle rahastojen myynnistä syntynyttä kurssitappiota 716,67 euroa. Korvaus maksettiin tilillenne 13.08.2002 sen jälkeen kun tarvittavat selvitykset pankki 2:n kanssa oli tehty.

Näin ollen pankki 1 katsoo, ettei ole velvollinen jo maksetun korvauksen lisäksi hyvittämään asiakkaalle aiheutuneesta tappiosta enempää. Pankki 1:n mukaaan heidän maksama korvaus on 50 % kurssitappion määrästä ja se vastaa sitä, mitä asiakkaan ja allekirjoittaneen pankki 1:n toimihenkilön välisessä keskustelussa heinäkuussa 2002 sovittiin.

Myös pankki 2 on vastannut asiakkaan jatkoreklamaatioon seuraavasti:

Pankki 2 on esittänyt näkemyksen asiakkaan reklamaatioon 5.7.2002 asiakkaalle lähetetyssä kirjeessä, eikä asiassa ole ilmennyt mitään uusia seikkoja, jotka antaisivat aiheen muuttaa kirjeessä esitettyä näkemystä. Pankki 2 ei näin ollen katso, että asiakkaan esittämä korvausvastuun jakaminen tulisi kyseeseen.
 

Pankki 1:n vastaus asiakkaan valitukseen Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on 17.6.2002 allekirjoittanut valtakirjan pankki 1:n konttorissa pankki 2:n sijoitusrahasto-osuuksien lunastamisesta ja näin saatavien varojen siirtämisestä pankki 1:een. Asiakasta palvelleen toimihenkilön mukaan asiakas oli hyväksynyt valtakirjan lähettämisen postissa pankki 2:lle. Valtakirjan viipymiseen postin kuljetuksessa el ole voinut vaikuttaa pankki 1 eikä pankki 2.

Kesällä 2002 asiakas vaati korvausta kurssien laskusta pankki 2:lta, joka vastasi kielteisesti korvauspyyntöön. Pankki 1 on esittänyt 29.7.2002 päivätyssä kirjeessään pankki 2:lle asiakkaalle aiheutuneen kurssieron korvaamista puoliksi. Perusteena on ollut asian selvittämisen mahdottomuus. Pankki 2 on edelleen todennut kielteisen kannan korvaukseen.

Elokuussa 2002 pankki 1 teki päätöksen korvata asiakkaalle puolet hänen kurssitappiostaan. Korvauksen perusteena oli asiakassuhde ja asiakkaan hyvä palvelu. Asiakas oli tuolloin hyvin tyytyväinen pankki 1:n vapaaehtoiseen korvauspäätökseen sekä hyväksyi korvauksen perusteet ja määrän. Asiakas ymmärsi, ettei pankki 1 voinut vaikuttaa postin kuljetusten nopeuteen.

Pankki 1 ei katso olevansa enempää korvausvelvollinen asiakkaalle hänen esittämästään kurssitappiosta. Pankki 1 on lähettänyt valtakirjan välittömästi pankki 2:lle, kuten asiakkaan kanssa oli sovittu.
 

Asiakkaan vastaus pankki 1:n vastineeseen

Asiakas toteaa, ettei hän ole erikseen ottanut kantaa pankki 1:n asiakasta palvelleen toimihenkilön mahdolliseen lausumaan toimittaa valtakirja postitse pankki 2:lle. Lisäksi asiakasa katsoo, että hän on valtuuttanut pankki 1:n hoitamaan asiaansa, vastuu asian kokonaisvaltaisesta huolellisesta hoidosta siirtyi pankki 1:lle. Valtakirjan ja sijoitusosuuksien lunastuspyynnön toimittaminen kirjaamattomana kirjeenä pankki 1:stä pankki 2:een ei asiakkaan mukaan täytä huolellisuusperiaatetta eikä hän siksi pidä hyväksyttävänä yritystä siirtää vastuuta tapahtuneesta asiakkaalle.

Lisäksi asiakas jatkaa, että hän oli tyytyväinen pankki 1:n ilmoitukseen korvata puolet kurssitappiosta siksi, että aloite korvauksesta tehtiin heidän taholtaan ja oli askeleena oikeansuuntainen. Asiakas kiistää, että tällä ilmauksella olisi antanut ymmärtää pidättyvänsä mahdollisista lisävaateista mm. koska pankki 2:lta ei ollut saatu siinä vaiheessa myönteistä ilmoitusta heidän osallistumisestaan toisella puolella korvauksiin, kuten oli pankki 1:n edustajan taholta tarkoitus. Keskustelua ei käyty pankki 1:n vaikutuksesta postinkulun nopeuteen, vaan siitä, miksi valtakirja ja sijoitusosuudet ovat “maanneet pöydällä” vastaanottajalla, jolloin kurssitappiota syntyi vahvasti laskussa olleista osakekursseista johtuen.
 

Pankki 1:n lisävastine asiakkaan lisävastineeseen

Asiakas kirjeessään, että keskustelua oli käyty siitä, miksi hänen antamansa valtakirja ja sijoitusosuutensa olivat “maanneet pöydällä” vastaanottajalla. Vastaanottaja oli pankki 2, jonka toiminnasta pankki 1 ei voi olla vastuussa.

Pankki 1:n elokuussa 2002 suorittaman korvauksen peruste ei ole ollut juridinen, vaan asiakassuhteen hoitoa. Pankki 1 ei katso olevansa juridisesti vastuussa pankki 2:n toiminnasta.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Asiakas on pyytänyt Arvopaperilautakunta selvittämään, onko pankki 1 toiminut oikein laittaessaan hänen sijoitusrahasto-osuuksien lunastamista koskevan valtakirjan kirjeessä postin kautta kuljetettavaksi pankki 2:lle. Tähän liittyen asiakas kysyy, onko kohtuullista, että hän siten asiakkaana joutuu kantamaan osan sijoitusrahastojensa kurssilaskun aiheuttamista tappioista pankki 1:n mahdollisen huolimattomuuden takia. Asiakas on pyytänyt vahingonkorvauksena puolet aiheutuneesta kurssitappiosta eli 716,67 €.

Asiassa on riidatonta, että pankki 1:n lähettämä sijoitusrahastojen lunastamista koskeva kirje on jätetty postin kuljetettavaksi 18.06.2002 ja sijoitusrahasto-osuudet on lunastettu vasta keskiviikkona 26.06.2002. Tässä välissä asiakkaan osuuksien arvot olivat laskeneet yhteensä 1.433,34 euroa. Pankki 1 on korvannut 13.08.2002 asiakkaalle eli 716,67 € hyvän asiakassuhteen hoidon perusteella. Arvopaperilautakunta katsoo, että asiaa on arvioitava Rahoitustarkastuksen antaman ohjeen nro 201.7 sijoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavista menettelytavoista, hyvää pankkitapaa koskevan ohjeistuksen sekä arvopaperialaa koskevien erityispiirteiden perusteella.

Rahoitustarkastuksen ohje hyvästä tavasta sijoituspalvelun tarjoamisessa sekä ohjeistus hyvästä pankkitavasta edellyttävät, että pankki ylläpitää ja edistää arvopaperimarkkinoiden luotettavuutta, avoimuutta, puolueettomuutta ja eri markkinaosapuolten tasa-arvoisuutta. Hyvä tapa edellyttää, että yritys toimii rehellisesti, ammattitaitoisesti, puolueettomasti ja huolellisesti tavoitteenaan asiakkaan etu ja arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnetun luottamuksen edistäminen.

Kyseissä tapauksessa on arvioitava sitä, onko toimeksiannon ja valtakirjan vastaanottanut toimihenkilö toiminut riittävän huolellisesti ja ammattitaitoisesti antaessaan kysymyksessä olevan lunastustoimeksiannon tavallisen postin kuljetettavaksi. Tapauksessa on Arvopaperilautakunnan mielestä otettava se, että tilanne arvopaperimarkkinoilla voi muuttua hyvin lyhyessä ajassa. Tämä on otettava aina huomioon hoidettaessa sijoituspalvelualan toimeksiantoja ja tehtäviä. Tilanteeseen voidaan soveltaa arvopaperikaupan välittäjiä koskevia huolenpitovelvollisuuksia, joiden mukaan toimeksianto on hoidettava mahdollisimman pian, jollei asiakkaan etu vaadi erityistä lykkäämistä. Jos asiakas on antanut mahdollisuuden hoitaa toimeksianto sopivaksi katsottuna ajankohtana, on tämän käytävä ilmi toimeksiannosta.

Vaikka esillä oleva tilanne ei ole suoraan verrattavissa välittäjälle jätettyyn toimeksiantoon, vaikuttavat siihen useimmat samat tekijät. Tästä syystä Arvopaperilautakunta katsoo, että hoidettaessa sijoituspalvelutoimeksiantoja on erityistä huomiota kiinnitettävä toimeksiannon ajalliseen toteutukseen. Pankki on väittänyt, että asiakas on hyväksynyt toimeksiannon lähettämisen tavallisessa postissa, mutta pankki ei ole kyennyt näyttämään asiaan toteen. Asiakkaan antamassa valtakirjassa ei ole erikseen tehty mainintaa siitä, miten toimeksianto tulisi hoitaa.

Arvopaperilautakunta katsoo, että arvopaperialalla ja sijoitusrahastotoiminnassa on yleisesti käytössä menettelytapa, jossa vastaanottavaa tahoa informoidaan puhelimitse tai telefaksilla tulevasta tapahtumasta ja toimitetaan asia ennakkotietona vastaanottajalle. Tässä tapauksessa pankki 1:n olisi tullut toimittaa lunastustoimeksianto vastaanottavan pankki 2:n tai tämän rahastoyhtiön tietoon näitä viestintävälineitä käyttäen. Näin asiakkaan sijoitusrahasto-osuudet olisi saatu lunastettua mahdollisesti jo saman päivän kurssiin tai viimeistään seuraavan päivän päätöspäivän kurssiin. Arvopaperilautakunta katsoo, ettei pankki 1 ole toiminut asiaan kuuluvalla huolellisuudella.

Tästä syystä Arvopaperilautakunta suosittaa pankki 1 korvaamaan asiakkaan taloudellisen vahingon jo korvatun määrän lisäksi siten, että rahasto-osuuksien lunastaminen olisi tapahtunut 18.06.2002 päivän päätösarvojen mukaan.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Hoppu, Kontkanen, Parkkonen, Tiilikka ja Tuokko. Sihteerinä toimi Kouvalainen.

 

ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta