Haku

APL 146/06

Tulosta

Asianumero: APL 146/06 (2007)

Kategoria: Sijoitusrahastotoiminta

Ratkaisu annettu: 13.12.2007

Sijoitusrahastotoiminta edunvalvonta virhe vahingonkorvausvaatimus

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 2.11.2006 päivätyn valituksen ja antanut lisäksi 1.7.2007 ja 28.8.2007 päivätyt lausumat. Valituksessaan asiakas katsoo, että pankki on menetellyt väärin toteuttaessaan rahasto-osuuksien lunastukset ja lopettaessaan säästötilit. Asiakas vaatii, että lunastetut rahastot ja lopetetut säästötilit palautetaan tilaan, jossa ne olivat ennen 7.1.2005. Lisäksi pankin on korvattava asiakkaalle asian hoitamisesta aiheutuneista kuluista ja haitasta yhteensä 950 euroa. Määrä koostuu asiaan liittyvien kirjelmien laatimisesta, puhelinkustannuksista ulkomailta sekä posti- ja kopiointikuluista.

Asiakkaalla on kaksi alaikäistä lasta, joiden nimiin heidän isovanhempansa ovat merkinneet rahasto-osuuksia vuosina 1999–2001. Asiakas on vuonna 2002 eronnut puolisostaan ja käräjäoikeus on vahvistanut heille lasten yhteishuoltajuuden. Asiakkaan puoliso on vuonna 2005 asioinut pankissa ja halunnut lunastaa lasten nimissä olleet rahasto-osuudet ja lopettaa säästötilit. Pankki on toteuttanut toimeksiannot ilman toisen yhteishuoltajan suostumusta. Rahastojen lunastamista koskevien ehtojen mukaan rahasto-osuudet voi lunastaa ja tilit lopettaa joko molemmat vanhemmat yhdessä tai toinen vanhempi toisen vanhemman antamalla valtakirjalla.
 

Sijoituspalveluyrityksen vastaus asiakkaan valitukseen

Pankki on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 15.2.2007 ja 10.8.2007 päivätyt vastaukset ja ilmoittanut lisäksi 19.9.2007, ettei sillä ole enää uutta lausuttavaa asiassa. Vastauksessaan pankki myöntää asioinnin sen konttorissa tapahtuneen valituksessa esitetyllä tavalla.

Asiakkaan puolison asioidessa pankissa oli asiasta hänen ja pankkitoimihenkilön välillä keskusteltu pitkään. Puolisolle oli kerrottu, että toimenpiteeseen vaaditaan molempien huoltajien suostumus. Puoliso oli vedonnut asioiden hoidon hankaluuteen. Asiakas ei ollut hoitanut lasten asioita ja valtakirjan saaminen häneltä olisi ollut hankalaa hänen asuessa ulkomailla. Asiassa oli kiinnitetty huomioita myös rahasto-osuuksien negatiiviseen arvonkehitykseen.

Ennen vastauksen antamista pankki on pyytänyt lunastuksen tehneen puolison näkemyksen asiasta. Puoliso ilmoitti, ettei aio palauttaa lasten varoja alkuperäiseen pankkiin. Puoliso ilmoitti avanneensa lapsille uudet kasvutilit toiseen pankkiin, jonne varat siirrettiin. Toisesta pankista on annettu ilmoitus, että molempien lasten kasvutileillä on ainoastaan panotapahtumia. Puolison mielestä asiassa on toimittu lasten etua ajatellen.

Asiakkaan vaatimaa 950 euron korvausvaatimusta pankki pitää kohtuuttomana. Pankki katsoo puhelin- yms. kuluista kohtuulliseksi korvaukseksi 50 euroa.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Asiakas on pyytänyt Arvopaperilautakunnan kannanottoa siihen, tulisiko pankin palauttaa 7.1.2005 lunastetut rahasto-osuudet ja säästötilit niiden lunastus- ja lopetushetken tilaan ja korvata asiakkaalle asian selvittämisestä aiheutuneet kulut.

Talletustilin lopettamisen osalta Arvopaperilautakunta toteaa, että asia ei kuulu sen toimivaltaan.

Asiassa on riidatonta, että pankki on lunastanut kahden alaikäisen lapsen nimissä olleet rahasto-osuudet vain toisen huoltajan toimeksiannosta. Toisen huoltajan suostumusta toimeksiannon toteuttamiseen ei ole hankittu. Pankki on myöntänyt menetelleensä asiassa virheellisesti. Riitaa asiassa on siitä, kuinka asiakkaan taloudellinen asema palautetaan samanlaiseksi kuin ennen pankin virhettä. Pankki on ilmoittanut, että lunastettujen rahasto-osuuksien palauttaminen lopetushetken 7.1.2005 tilaan on mahdotonta.

Lunastetut rahasto-osuudet kohdistuvat kolmeen eri sijoitusrahastoon. Rahastoista lunastettu pääoma oli toisen lapsen osalta 267,37 euroa ja toisen lapsen osalta 139,56 euroa. Lunastettu varallisuus on talletettu toiseen pankkiin ja lapset ovat edelleen tilien omistajina. Arvopaperilautakunta toteaa pankin menetelleen virheellisesti ja sille lähtökohtaisesti syntyy korvausvastuu asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta.

Arvopaperilautakunta kuitenkin katsoo asiassa jääneen näyttämättä, että asiakkaille olisi aiheutunut mitään konkreettista vahinkoa. Rahastoista lunastetut varat ovat edelleen lasten nimissä, eikä niiden pääoma ole toisesta pankista annetun ilmoituksen mukaan vähentynyt. Vahinkoa asiassa olisi voinut syntyä rahastojen lunastuksen jälkeisestä arvonmuutoksesta. Arvopaperilautakunta kuitenkin katsoo, että pankkia ei voida velvoittaa kantamaan asiassa kurssiriskiä eli pankki ei vastaa osakkeiden arvonmuutoksesta lunastustapahtuman jälkeen.

Varsinaisen pääoman lisäksi asiakas on vaatinut pankkia korvaamaan asiasta aiheutuneita kuluja 950 euroa, mistä summasta pankki on katsonut kohtuulliseksi määräksi 50 euroa. Asiakas ei ole esittänyt kuluista tarkempaa erittelyä. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella Arvopaperilautakunta arvioi kohtuulliseksi kulukorvaukseksi 50 euroa. Arvopaperilautakunta toteaa lisäksi, että se ei ohjesäännön 2 §:n mukaisesti käsittele vaatimusta sille osoitetun lausuntopyynnön tekemisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta.

Arvopaperilautakunta toteaa pankin toiminnan olleen virheellistä ja suosittaa pankin korvaamaan asiakkaalle asian selvittämisestä aiheutuneita kuluja yhteensä 50 euroa.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Hoppu, Kontkanen, Parkkonen, Teperi, Tomperi, Tuokko ja Turtiainen. Sihteerinä toimi Romppainen.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia