Haku

APL 135/09

Tulosta

Asianumero: APL 135/09 (2010)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 22.03.2010

Arvopaperinvälitys verkkopankki osakekauppa markkinainformaatio

Tapahtumatiedot

Asiakkaalla on ollut pankissa arvo-osuustili, jolla hän on käynyt osakekauppaa. Pankki julkaisee verkkopankissaan kolmannen osapuolen tuottamaa informaatiota osakkeiden arvoista.

Asiakas antoi verkkopankin kautta ostotoimeksiannon Ramirent Oy:n osakkeille päivän kurssiin 30.9.2008 ja se toteutettiin samana päivänä.

Asiakas yritti myydä Ramirent Oy:n osakkeita 11.2.2009. Hän ei kuitenkaan saanut annettua toimeksiantoa verkkopankin häiriön vuoksi.
 

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakkaan mukaan pankki on toistuvasti toiminut asiakkaansa edun vastaisesti ja siten aiheuttanut hänelle taloudellista vahinkoa. Pankin tulee korvata hänelle asiasta aiheutunut vahinko, yhteensä 400 euroa.

Markkinainformaatio
Asiakas ei pystynyt ajoittamaan osakkeidensa myyntiä, koska pankin verkkopalvelussa osakkeen päivitysseuranta oli ollut viiveellistä. Myös pankin verkkopalvelussa esitetyt osakkeen parhaat osto- ja myyntitasot ovat olleet ajoittain virheellisiä. Asiakkaan mukaan pankki on vastuussa tiedoista, joita se julkaisee verkkosivuillaan eikä asiakas voi tietää mikä tieto on pankin omaa ja mikä kolmannen osapuolen, jota pankki välittää.

Ostotoimeksianto 30.9.2008
Asiakas antoi verkkopankin kautta ostotoimeksiannon osakkeille päivän kurssiin 30.9.2008. Asiakkaan mukaan kauppa tapahtui pankin omaa kirjaa vastaan ja kaupan kurssi oli korkeampi kuin markkinoilla.

Arvopaperikaupat 11.2.2009
Asiakas ei 11.2.2009 onnistunut tekemään arvopaperikauppoja verkkopalvelussa sen ongelmien vuoksi. Palvelu on pyytänyt asiakasta ottamaan yhteyttä pankin konttoriin, mutta asiakas ei ole pystynyt tekemään kauppoja, sillä muun muassa paras myyntitaso jäi hänelle epäselväksi ja aikaisempi päivän kurssiin pankille annettu toimeksianto osoittautui hänelle epäedulliseksi.

Asiakkaan tilillä olevat varat ja toimeksiannon koko
Asiakkaan pitäisi pystyä ostamaan arvopapereita toisten arvopapereiden myynnistä saaduilla varoilla heti eikä vasta kolmen päivän kuluttua, mutta pankki on estänyt tämän puuttuvan katteen vuoksi. Ostot maksettaisiin samanaikaisesti myynnistä saaduilla varoilla eikä kateongelmaa olisi. Ostovoimapalvelun avulla tämä olisi mahdollista, mutta hän ei ollut tietoinen sen aktivoimismahdollisuudesta.

Asiakas pitää riskienhallinnan kannalta ongelmallisena sitä, että pankin arvopaperikauppajärjestelmän myyntitoimeksiannon oletuksena on kaikkien yrityksen osakkeiden myynti päivän kurssiin. Asiakkaan mukaan tämä ei ole asiakkaan kannalta turvallista.

Yhteenveto
Edellä mainitun perusteella asiakas vaatii pankkia korvaamaan hänelle aiheutuneet vahingot, yhteensä 400 euroa. Asiakkaan mukaan hänellä on oikeus korvaukseen pankilta saman periaatteen mukaan kuin hänellä on velvollisuus maksaa pankille saamistaan palveluista.
 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankki on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 25.5.2009 päivätyn vastineen. Pankki on vastustanut asiakkaan korvausvaatimusta sekä määrältään että perusteeltaan.

Markkinainformaatio
Pankki ei tuota verkkopankissa julkaistavaa markkinainformaatiota ja sen vuoksi sopimusehtoihin on otettu yleisen markkinakäytännön mukaisesti kohta, jonka mukaan pankki ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta ja/tai julkaisemasta tiedosta ja aineistosta. Verkkopankissa on ollut satunnaisia ongelmia osto- ja myyntikurssien kanssa. Verkkopankkiin on kuitenkin pyritty joka kerta laittamaan ilmoitus virheellisistä tasoista. Pankin asiakkailla on mahdollisuus ottaa käyttöön markkinainformaatiopalvelu, jossa markkinainformaatio on reaaliaikaista.

Ostotoimeksianto 30.9.2008
Mikäli asiakas tekee osto- tai myyntitoimeksiannon päivän kurssiin, pankki välittää toimeksiannon suoraan pörssin tietojärjestelmiin ja toimeksianto toteutetaan välittömästi asiakkaan kannalta parhailla osto- tai myyntitarjoustasoilla, eli päivän kurssiin tehty ostotoimeksianto toteutetaan ostamalla ensiksi parhaasta myyntitarjouksesta ja sen jälkeen sitä seuraavasta kunnes toimeksiannon ostomäärä on kokonaan ostettu. Asiakas voi antaa myös rajahintaisen toimeksiannon, jolloin toimeksianto toteutuu, mikäli toimeksianto on mahdollista toteuttaa ehtonsa mukaisesti pörssissä.

Asiakas oli tehnyt verkkopankin kautta toimeksiannon ostaa 400 kpl Ramirent Oy:n osakkeita päivän kurssiin. Kolmannen osapuolen tuottamista kauppatiedoista käy ilmi, että kyseisen kaupan vastapuolena on ollut toinen arvopaperinvälittäjä. Toimeksianto on toteutettu markkinassa kyseisellä hetkellä parhaaseen mahdolliseen hintaan, eikä pankki ole tehnyt kauppoja omaa kirjaansa vastaan.

Arvopaperikaupat 11.2.2009
Verkkopankin toiminnassa on ollut puutteita. Verkkopankkia käyttäessään asiakas hyväksyy sähköisen asioinnin ehdot. Ehtojen mukaan pankilla ei ole velvollisuutta korvata asiakkaan vaatimaa vahingonkorvausta.

Asiakkaan tilillä olevat varat ja toimeksiannon koko
Asiakas voi käyttää tilillään olevat varat haluamallaan tavalla. Myytyään osakkeita asiakas saa kuitenkin myyntihinnan vasta kauppapäivän jälkeen (T+3). Myyntipäivänä asiakkaalla ei ole vielä varoja käytettävissään. Asiakas voi tehdä osakeostoja arvo-osuustilin vastatilin varojen sallimissa puitteissa. Pankki voi harkintansa mukaan myöntää asiakkaalle ns. ostovoiman. Ostovoima on laskennallinen määrä, joka kuvaa asiakkaan käytettävissä olevia likvidejä varoja. Asiakas voi ostovoiman rajoissa esimerkiksi tehdä saman päivän aikana samaan osakkeeseen liittyviä vastakkaisia kauppoja, joiden maksut ja toimitukset nettoutuvat selvityspäivänä.

Verkkopankissa asiakas voi valita myytävien ja ostettavien osakkeiden määrän. Toisin kuin asiakas väittää, useimmat asiakkaat myyvät kerralla kaikki tietyn omistamansa yrityksen osakkeet ja siitä syystä järjestelmä pitää automaationa yrityksen kaikkien osakkeiden myymistä.

Yhteenveto
Verkkopankin toiminnassa on ollut puutteita. Verkkopankkia käyttäessään asiakas hyväksyy sähköisen asioinnin ehdot. Ehtojen mukaan pankilla ei ole velvollisuutta korvata asiakkaan vaatimaa vahingonkorvausta, 400 euroa. Yleisen markkinakäytännön mukaisesti pankki ei missään oloissa vastaa välillisestä vahingosta.
 

Selvitykset

Lautakunnan käytettävissä ovat olleet asiakkaan ja pankin kirjelmien lisäksi seuraavat lautakunnalle toimitetut asiakirjat:
• Sähköisen asioinnin ehdot – verkkopankki ja puhelinpalvelu, jotka on päivitetty toukokuussa 2008. Ehdoissa todetaan häiriötilanteista seuraavaa: ”Pankki tiedottaa verkkopankin häiriöistä ja käyttökatkoksista pankin internet-sivuilla ja/tai verkkopankin kirjautumissivulla. Verkkopankin käyttökatkosten aikana on mahdollista käyttää korvaavia palvelukanavia kuten puhelinpalvelua, automaatteja ja konttoreita niiden aukioloaikojen puitteissa.” Ehtojen mukaan pankki ei vastaa välillisestä vahingosta.
Vahinkojen korvaamisesta todetaan ehdoissa:
”Pankki vastaa asiakkaalle ja käyttäjälle välittömistä vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että
- verkkopankkiin ei pääse pankista johtuvista syistä
- käyttökatkos johtuu pankin kontrollipiirissä olevasta muusta kuin normaalista huolto- tms. toimenpiteestä, josta pankki ei ole etukäteen ilmoittanut pankin Internet-sivuilla ja/tai verkkopankin kirjautumissivulla
- asiakkaalla tai käyttäjällä ei ole korvaavia palvelukanavia kohtuudella käytettävissään ja
- asiakkaalle tai käyttäjälle aiheutuu todellisia matka- ja palvelumaksukuluja korvaavan palvelutien käyttämisestä asiassa, joka ei olisi sietänyt viivytystä.
Muita vahinkoja pankki ei ole velvollinen korvaamaan.”
• Sijoituspalvelun yleiset ehdot, jotka on päivätty 25.3.2008. Ehdoissa on todettu, että pankilla on oikeus nettouttaa maksuliikenne asiakkaan ja pankin välillä, jos asiakkaalla on päivänsisäisistä ostoista ja myynneistä johtuvia vastakkaisia saatavia. Ehdoissa on todettu myös, että sopijaosapuolet eivät vastaa toiselle sopijapuolelle aiheutuneesta välillisestä vahingosta. Pankki ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu kolmansilta tahoilta saadusta virheellisestä tiedosta.
• Kuvankaappaukset verkkopankin markkinainformaatiosta, jossa on Reutersin logo ja teksti ”Quote data provided by Reuters”.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Asiakas on pyytänyt Arvopaperilautakunnan kannanottoa siihen, onko pankin toiminta ollut asiakkaan edun mukaista.

Tapauksessa on kysymys siitä, onko verkkopankin virheellisestä tiedosta aiheutunut asiakkaalle vahinkoa, jonka pankki olisi velvollinen korvaamaan. Tapauksessa on myös kysymys arvopaperikauppojen tekemisestä ja tilivarojen käytöstä. Arvopaperimarkkinalain (495/1989) 4 luvun 1 pykälässä todetaan:
”Arvopapereiden kaupassa sekä sijoituspalvelun ja oheispalvelun tarjoamisessa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista tai muuten sopimatonta menettelyä. Kuluttajan kannalta sopimattomasta tai hyvän tavan vastaisesta menettelystä säädetään lisäksi kuluttajansuojalain 2 luvussa.”

Saman luvun 5 pykälässä mainitaan:
”Arvopaperinvälittäjän, joka tarjoaa sijoituspalveluna toimeksiantojen toteuttamista, on toteutettava kohtuulliset toimenpiteet, joilla saavutetaan asiakkaalle paras mahdollinen tulos ottaen huomioon toimeksiannon toteuttamisen kannalta olennaiset seikat. Jos asiakas on antanut erityisiä ohjeita toimeksiannon hoitamisesta, arvopaperinvälittäjän on noudatettava niitä.”

Edelleen saman luvun 6 pykälässä todetaan:
”Arvopaperinvälittäjän, joka tarjoaa sijoituspalveluna toimeksiantojen toteuttamista, on toteutettava asiakkaiden toimeksiannot ilman aiheetonta viivytystä. Arvopaperinvälittäjä ei saa antaa toisen asiakkaan edun tai oman etunsa vaikuttaa asiakkaan toimeksiannon toteuttamiseen.
Arvopaperinvälittäjän on toteutettava asiakkaiden toimeksiannot niiden saapumisjärjestyksessä, jos se on mahdollista ottaen huomioon toimeksiannon koko, asiakkaan määräämät hintarajat tai muut toimeksiannon ehdot sekä se, miten toimeksianto on annettu.”

Pankin sähköisen asioinnin ehtojen mukaan:
”Pankki tiedottaa verkkopankin häiriöistä ja käyttökatkoksista Pankin Internet -sivuilla ja/tai verkkopankin kirjautumissivulla. Verkkopankin käyttökatkosten aikana on mahdollista käyttää korvaavia palvelukanavia kuten puhelinpalvelua, automaatteja ja konttoreita niiden aukioloaikojen puitteissa
[…] Pankki vastaa asiakkaalle ja käyttäjälle välittömistä vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että
- verkkopankkiin ei pääse Pankista johtuvista syistä
- käyttökatkos johtuu Pankin kontrollipiirissä olevasta muusta kuin normaalista huolto- tms. toimenpiteestä, josta Pankki ei ole etukäteen ilmoittanut Pankin Internet -sivuilla ja/tai verkkopankin kirjautumissivulla
- asiakkaalla tai käyttäjällä ei ole korvaavia palvelukanavia kohtuudella käytettävissään ja
- asiakkaalle tai käyttäjälle aiheutuu todellisia matka- ja palvelumaksukuluja korvaavan palvelutien käyttämisestä asiassa, joka ei olisi sietänyt viivytystä.
Muita vahinkoja Pankki ei ole velvollinen korvaamaan.”

Sähköisen asioinnin ehdoissa todetaan välillisten vahinkojen korvaamisesta seuraavaa:
”Pankki ei missään tapauksessa vastaa välillisestä vahingosta, kuten tulon tai ansion menetyksestä, korkotappiosta, saamatta jääneestä tuotosta, liiketoiminnan vähentymisestä tai keskeytymisestä, asiakkaan ja käyttäjän tai kolmannen osapuolen välisestä sopimuksesta tai sellaisen toteutumatta jäämisestä tai muista kolmannen osapuolen asiakkaalle esittämistä vaatimuksista.”

Ehdoissa rajataan pankin vastuuta kolmannen osapuolen tuotteista ja palveluista seuraavasti:
”Kolmannen osapuolen tuotteisiin ja palveluihin sovelletaan yksinomaan asiakkaan ja kolmannen osapuolen välisen sopimuksen ehtoja. Pankki
- ei ota kantaa eikä vastaa kolmannen osapuolen antamista tiedoista, tarjoamista tuotteista ja palveluista eikä kolmannen osapuolen palveluiden turvallisuudesta
- ei ole osapuolena asiakkaan ja kolmannen osapuolen välisessä sopimuksessa eikä vastaa siitä, siihen liittyvistä velvollisuuksista, virheistä tai viivästyksistä
- ei takaa kolmannen osapuolen maksukykyä tai tuotteiden ja palveluiden ominaisuuksia.”

Sijoituspalvelun yleisten ehtojen mukaan:
”Mikäli toimeksiannossa ei ole määrätty hintarajaa, Pankilla on oikeus tehdä toimeksianto vallitsevaan markkinahintaan.
[…] Asiakas on tietoinen ja hyväksyy, että Pankki tai konserniyhteisö tai kaupan todellinen toteuttaja voi olla asiakkaan kaupan vastapuolena. Pankki ei saa ilmaista asiakkaalle kaupan toisena osapuolena olevaa asiakasta.”

Kauppahinnan maksamisesta todetaan sijoituspalvelun yleisissä ehdoissa seuraavaa:
”Asiakas suorittaa rahoitusvälineiden ostotoimeksiannon kauppahinnan lisättynä Pankin
saatavilla ja kaupasta mahdollisesti perittävällä varainsiirtoverolla rahoitusvälineiden ostotoimeksiannon selvityspäivänä. Maksun tulee olla Pankin käytettävissä markkinasääntöjen mukaiseen maksuhetkeen mennessä, ellei osapuolten välillä ole toisin sovittu.

[…] Pankki vastaa siitä, että myyntitoimeksiannon kohteena olleista rahoitusvälineistä saatu kauppahinta vähennettynä toimeksiantoon liittyvillä Pankin saatavilla ja kaupasta mahdollisesti perittävän varainsiirtoveron määrällä suoritetaan asiakkaalle rahoitusvälineiden myyntitoimeksiannon selvityspäivänä.”

Samoissa ehdoissa on mainittu nettoutuksesta seuraavaa:
”Mikäli Pankilla ja asiakkaalla on päivänsisäisistä ostoista ja myynneistä johtuvia vastakkaisia saatavia, Pankilla on oikeus nettouttaa maksuliikenne Pankin ja asiakkaan välillä.”

Ehdoissa on lisäksi rajoitettu pankin vastuuta seuraavasti:
”Sopijapuolet eivät vastaa toiselle sopijapuolelle aiheutuneesta välillisestä vahingosta.
Pankki ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvasta taloudellisesta vahingosta kuten esimerkiksi tulon menetyksestä, saamatta jääneestä tuotosta, kurssitappiosta, muissa sopimussuhteissa aiheutuvista häiriöistä, kolmannen osapuolen vaatimuksista taikka muusta Pankin taholta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta.

[…] Pankki ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu kolmansilta tahoilta saadusta virheellisestä tiedosta.”

Riitaista asiassa on se, onko pankki vastuussa verkkopankin virheellisestä informaatiosta. Riitaista on myös se, onko pankki toiminut virheellisesti arvopaperikauppojen yhteydessä. Riitaista on vielä se, miten asiakas voi käyttää tilivarojaan ja miten hän voi tehdä vastakkaisia toimeksiantoja.

Asiakas on käynyt arvopaperikauppaa pankin verkkopankissa. Hän on hyväksynyt pankin sijoituspalvelun yleiset ehdot sekä sähköisen asioinnin ehdot, joissa on muun muassa rajoitettu pankin vastuuta asiakkaalle aiheutuvasta vahingosta.

Markkinainformaatio
Verkkopankissa on ollut virheellistä informaatiota. Asiakkaan mukaan pankin tulisi korvata tästä hänelle aiheutunut vahinko. Pankki on pyrkinyt ilmoittamaan verkkopankissa virheellisistä tiedoista. Asiakkaalla on ollut käytössään informaatiota myös muista lähteistä. Hän ei ole tilannut pankilta maksullista reaaliaikaista markkinainformaatiopalvelua. Verkkopankissa oleva informaatio on kolmannen osapuolen tuottamaa ja tämä käy ilmi tietojen alla olevasta ilmoituksesta. Asiakkaan hyväksymien sijoituspalvelun yleisten ehtojen mukaan pankki ei vastaa kolmannen osapuolen antamista tiedoista. Arvopaperilautakunta toteaa, ettei pankilla siten ole korvausvelvollisuutta kolmannen osapuolen tuottamasta virheellisestä informaatiosta aiheutuneesta vahingosta.

Ostotoimeksianto 30.9.2008
Asiakkaan mukaan 30.9.2008 tehty kauppa tapahtui pankin omaa kirjaa vastaan ja kaupan kurssi oli korkeampi kuin markkinoilla. Sijoituspalvelun yleisten ehtojen mukaan pankki voi olla asiakkaan kaupan vastapuolena. Ehtojen mukaan pankki ei saa ilmaista asiakkaalle kaupan toisena osapuolena olevaa asiakasta. Kolmannen osapuolen tuottamista kauppatiedoista käy ilmi, että kyseisen kaupan vastapuolena on ollut toinen arvopaperinvälittäjä. Asiakas on antanut toimeksiannon toteutettavaksi päivän hintaan eikä ole antanut rajahintaa. Kauppahinta ei ole merkittävästi poikennut muista ajankohdan kaupoista. Arvopaperilautakunta katsoo, että pankki ei ole toiminut virheellisesti toteuttaessaan asiakkaan toimeksiantoa.

Arvopaperikaupat 11.2.2009
Asiakas ei 11.2.2009 onnistunut tekemään arvopaperikauppoja verkkopalvelussa sen ongelmien vuoksi. Ehdoissa on todettu, että asiakas voi ottaa yhteyttä pankin konttoriin, mikäli verkkopankissa on käyttökatkos. Asiakas on ollut yhteydessä puhelimitse konttoriin, mutta on päättänyt olla tekemättä kauppoja, koska ei ole saanut hintatietoja puhelimitse. Lautakunta toteaa, ettei asiakas ole esittänyt hänelle asiassa aiheutuneen tappiota, ja että asiakkaan hyväksymien ehtojen mukaan pankilla ei ole velvollisuutta korvata asiakkaalle mahdollisesta saamatta jääneestä tuotosta aiheutunutta vahinkoa.

Asiakkaan tilillä olevat varat ja toimeksiannon koko
Asiakkaan mukaan hänen pitäisi pystyä ostamaan arvopapereita toisten arvopapereiden myynnistä saaduilla varoilla heti eikä vasta kolmen päivän kuluttua. Ostovoimapalvelun avulla tämä olisi mahdollista, mutta hän ei ollut tietoinen sen aktivoimismahdollisuudesta. Ostovoimalla asiakas voi tehdä samana päivänä vastakkaisia kauppoja, joiden summat nettoutuvat. Ostovoima määrittää euromääräisen toimeksiantojen yhteismäärän, jonka asiakas voi sillä hetkellä tehdä.

Sijoituspalvelun yleisten ehtojen mukaan pankki maksaa myyntihinnan asiakkaalle myyntitoimeksiannon selvityspäivänä. Ehtojen mukaan pankki voi nettouttaa samana päivänä tehdyt vastakkaiset toimeksiannot. Arvopaperilautakunta toteaa, että pankki voi harkintansa mukaan myöntää asiakkaalle ostovoimaa, mutta sillä ei kuitenkaan ole velvollisuutta myöntää ostovoimaa. Lautakunta toteaa, että pankki ei ole toiminut virheellisesti ollessaan sallimatta arvopapereiden oston toisten arvopapereiden myynnistä saaduilla varoilla ennen kuin varat ovat tulleet asiakkaan tilille.

Asiakas pitää riskienhallinnan kannalta ongelmallisena, sitä että pankin arvopaperikauppajärjestelmän myyntitoimeksiannon oletuksena on kaikkien yrityksen osakkeiden myyntiä päivän kurssiin. Arvopaperilautakunta toteaa, että pankki voi itse päättää miten se teknisesti toteuttaa verkkopankissa toteutettavan arvopaperikaupan eikä pankin valitsemaa tapaa voida pitää turvattomana asiakkaan kannalta. Lautakunta toteaa lisäksi, että toimeksiantoja verkkopankissa tehdessä tulee olla erityisen huolellinen, koska vastuu toimeksiannoista on verkkopankin käyttäjällä.

Yhteenveto
Lautakunta toteaa, ettei asiakas ole yksilöinyt hänelle aiheutunutta vahinkoa. Lautakunta katsoo, ettei asiassa ole esitetty sellaista pankin virheellisestä toiminnasta asiakkaalle syntynyttä vahinkoa, jonka pankki olisi velvollinen korvaamaan.

Arvopaperilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Rissanen sekä jäsenet Kajander-Saarikoski, Kariola, Palin, Repo, Sario, Tauru ja Turtiainen. Sihteerinä toimi Heino.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta