Haku

APL 133/06

Tulosta

Asianumero: APL 133/06 (2006)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 04.12.2006

Warrantit lyhyeksimyynti markkinatakauksen puuttuminen vahingonkorvausvaatimus

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 6.6.2006 päivätyn valituksen asiassa.

Asiakas on vaatinut liikkeeseenlaskijaa purkamaan hänen 7.4.2006 tekemät warranttikaupat sarjalla 6RDAXEW61T, joista on aiheutunut asiakkaalla 83 000 euron vahinko markkinatakauksen puuttumisen vuoksi.

Asiakas on vaatimuksensa perusteeksi esittänyt muun muassa seuraavaa.

Asiakas haluaa selvitettäväksi, onko liikkeeseenlaskija toiminut oikein markkinatakaajana, kun asiakas on tehnyt 7.4.2006 kauppaa DAX-warrantilla.

Asiakas myi 7.4.2006 lyhyeksi suuren määrän DAX-myyntiwarrantteja. Asiakas perustelee toimiaan kokemattomuudellaan sekä sillä, että kyseisen warrantin kohde-etuuden hinta oli liikkunut päivän aikana vain vähän. Asiakas kertoo käyneensä kauppaa optioilla muutaman vuoden ja warranteillla toista vuotta.

Asiakkaan tehtyä lyhyeksi myynnin myyntiwarranteilla, oli indeksi alkanut liikkumaan nopeasti ja väärään suuntaan. Asiakas ei pystynyt irrottautumaan lyhyeksi myynnistä, koska markkinatakaajan laidat olivat kadonneet.

Asiakas oli soittanut välittäjälle kysyäkseen asiassa neuvoa. Välittäjä oli neuvonut ainoastaan ostamaan lyhyeksimyynnin kiinni saman päivän aikana. Asiakas oli näin toiminutkin, vaikka tämä oli ajoittain vaikeaa, koska hänen kaupankäyntilimiittinsä tuli täyteen. Tämä aiheutti sen, että tarjouspyynnöt jäivät kaupankäyntijärjestelmän sisälle eikä ohjelma siitä syystä antanut hänen tehdä ostoja hetkeen.

Asiakas kertoo uskaltaneensa ottaa riskiä, koska oli luottanut markkinatakaajaan kaupankäynnissä. Asiakas ei voinut uskoa, että warranttikaupassa voisi hetkessä tapahtua niin valtavia liikkeitä ilman markkinatakauksen voimassaoloa. Asiakkaan näkemys onkin, ettei kyseisiä warrantteja tulisi voida myydä niin suurissa, 100 000 kappaleen erissä, kun samalla hetkellä markkinatakaajan laidat voivat olla päivittämättä.

Asiakas oli pyytänyt välittäjää kysymään liikkeeseenlaskijalta kauppojen kohtuullistamisen tai peruuttamisen mahdollisuutta. Näihin ei kuitenkaan ollut suostuttu, koska kaupat oli jo vahvistettu pörssissä eikä peruuttaminen näin ollen ollut mahdollista. Asiakas katsoo, ettei markkinatakaajan toiminta ole ollut rehellistä eikä tasapuolista.

Asiakas oli saanut 1.6.2006 välittäjältä tiedotteen, jossa muistutettiin siitä, että warranttien lyhyeksimyynti on kiellettyä. Asiakas ei ollut tästä tietoinen kauppoja tehdessään.
 

Välittäjän vastaus asiakkaan valitukseen

Välittäjä on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 22.6.2006 päivätyn vastauksen asiassa ja selvittänyt lautakunnalle asiassa seuraavan.

Asiakassuhde ja sijoituskokemus

Välittäjä ja asiakas olivat solmineet välityssopimuksen 10.6.2005. Sopimuksessa oli sovittu arvopaperikaupankäyntiin liittyvistä seikoista välittäjän välityspalvelun kautta. Välityssopimusta solmiessa asiakas oli antanut seuraavat tiedot sijoituskokemuksestaan ja -tavoitteistaan:

Asiakas on ei-ammattimainen sijoittaja. Asiakkaan taloudellisen aseman perusta on sijoitustoiminta ja asiakkaan sijoitusvarallisuus sopimuksen tekohetkellä on noin 70.000 euroa. Asiakas ilmoittaa harjoittaneensa sijoitustoimintaa 1-5 vuoden ajan sekä ilmoittaa pääasiallisiksi sijoituskohteikseen osakkeet, warrantit ja johdannaiset.

Asiakas harjoittaa sijoitustoimintaa korkean riskiprofiilin mukaisesti eli hän pyrkii pitkällä aikavälillä ylittämään osakemarkkinoiden keskimääräisen tuoton hyväksymällä osakemarkkinoiden keskimääräistä riskiä korkeamman riskin.

Lisäksi asiakas on ilmoittanut tuntevansa osakkeet sijoitusinstrumentteina hyvin sekä warrantteja ja muita johdannaisia jonkin verran. Asiakas oli myös aikaisemmin toiminut sijoitusmarkkinoilla ja käyttänyt aikaisemmin online -tyyppisiä kaupankäyntipalveluita.

Asiakas oli aloittanut kaupankäynnin välittäjän kaupankäyntipalvelun kautta kesäkuussa 2005. Asiakas oli tämän jälkeen tehnyt välittäjän kautta yhteensä 1.446 kauppaa, joista merkittävin osa oli tehty warranteilla.

Välittäjä oli omassa asiakkaille toimittamassa kaupankäyntiin liittyvässä ohjeistuksessa kieltänyt warranttien lyhyeksi myymisen kaupankäyntipäivän sisällä niihin liittyvien riskien vuoksi. Teknisesti warranttien lyhyeksimyynti oli kuitenkin ollut mahdollista kaupankäyntiohjelmiston kautta.

Välittäjän käsitys on, että warranttien lyhyeksimyynti on markkinoilla yleistä, vaikka lähes kaikkien välittäjien ohjeistus kieltää warranttien lyhyeksi myynnin. Välittäjät eivät ole kuitenkaan voineet teknisesti estää warranttien lyhyeksi myyntiä omissa online-kaupankäyntisovelluksissaan. Myöskään Helsingin pörssi ei ole omassa ohjeistuksessaan rajoittanut warranttien lyhyeksi myyntiä kaupankäyntipäivän sisällä.

Myöskään välittäjän ja asiakkaan välinen asiakassopimus ei rajoita asiakkaan lyhyeksi myyntejä. Välittäjä on kiinnittänyt asiakkaidensa huomiota lyhyeksi myyntiin liittyviin riskeihin ja rajoituksiin mm. 1.6.2006 päivätyllä asiakastiedotteellaan.

Koska asiakas käyttää kaupankäynnissään välittäjän palvelua, ovat välittäjä ja asiakas asiakassopimuksessa kohdassa “palvelun erityiset ehdot” rajanneet välittäjän tiedonantovelvollisuutta asiakkaalle.

Huomioiden asiakkaan sijoituskokemus sekä välittäjän ja asiakkaan välillä solmittu asiakassopimus, on välittäjä voinut olettaa, että asiakas tunnistaa warranttikaupankäyntiin liittyvät riskit.

Kauppatapahtumat 7.4.2006

Välittäjä kertoo asiakkaan myyneen 340.000 kappaletta 6RDAXEW61T warranttisarjaa ilman, että asiakkaalla olisi ollut ennestään ko. warranttisarjaa positiossaan. Viimeiset lyhyeksi myynnit tapahtuivat klo 17.36.31. Tämän jälkeen ko. warrantin liikkeeseenlaskijan hinnat poistuivat markkinoilta ja asiakkaalla ei välittömästi ollut mahdollisuutta sulkea lyhyeksi myytyä positiotaan markkinatakaajan noteerausten puuttuessa.

Markkinatakaajan hinnat olivat poissa arviolta 10–15 minuutin ajan. Asiakas oli ollut yhteydessä välittäjään, joka oli kehottanut asiakasta sulkemaan lyhyeksi myydyn positionsa ennen kaupankäyntipäivän päättymistä, koska warranttien myyminen lyhyeksi yli yön ei ollut mahdollista.

Markkinatakaajan noteerausten palauduttua asiakas sulki avoinna olevan positionsa. Ensimmäinen sulkeva transaktio markkinatakauksen katkoksen jälkeen syntyi klo 17.54.24.

Asiakas kärsi kaupoista yhteensä 81.313,05 euron tappion. Asiakkaan pyynnöstä välittäjä oli ollut 8.4.2006 yhteydessä warranttien liikkeeseenlaskijaan ja tiedustellut, olisiko kaupan vastapuoli valmis perumaan syntyneet kaupat. Kauppojen peruminen ei kuitenkaan ollut mahdollista, koska kaupat olivat täsmäytyneet normaalisti Helsingin pörssin jatkuvassa kaupankäynnissä ja syntyneet kaupat olivat markkinahintaisia kauppojen syntyhetkellä.
 

Liikkeeseenlaskijan vastaus asiakkaan valitukseen

Liikkeeseenlaskija on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 3.8.2006 päivätyn vastauksen asiassa.

Liikkeeseenlaskija on vaatinut, että asiakkaan valitus tulee hylätä perusteeltaan ja määrältään.

Liikkeeseenlaskija on vaatimuksensa tueksi esittänyt muun muassa seuraavaa.

Asiakas oli myynyt 7.4.2006 lyhyeksi liikkeeseenlaskijan warranttia. Tämän jälkeen kohde-etuus on lähtenyt liikkumaan nopeasti. Suurten liikkeiden aikana on normaalia, että kaupankäynti on erittäin vilkasta. On myös luonnollista, ettei markkinatakaaja voi samanaikaisesti ostaa tai myydä suuria määriä warranttia hoitamatta itse omaa suojaustaan.

Ruotsin Finansinspektionenin hyväksymän warranttien liikkeeseenlaskuesitteen mukaan liikkeeseenlaskija pyrkii ylläpitämään noteerauksen koko kaupankäynnin aikana. Eri syistä tämä ei valitettavasti kuitenkaan aina ole mahdollista.

Kun kohde-etuus tapauksen kaltaisessa tilanteessa liikkuu nopeasti, on melko yleistä, että markkinatakaajan laidat voivat puuttua muutaman minuutin. Mikäli liikkeeseenlaskija täyttäisi warrantin laidat ennen suojautumista, ottaisi liikkeeseenlaskija ylisuuren riskin ja lähes varman tappion.

Liikkeeseenlaskija epäilee, että asiakkaan 83 000 euron tappio olisi syntynyt vain muutamassa minuutissa laitojen puuttuessa, vaan paljon pidemmällä aikavälillä. Liikkeeseenlaskijan näkemyksen perusteella kauppojen peruuttamiseen ei ole mitään syytä.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys sijoituspalveluyrityksen tarjoamasta sijoituspalvelusta, joka kyseissä tapauksessa on arvopaperikaupintaa, ja josta on säännelty laissa sijoituspalveluyrityksistä (26.7.1996/579) 3 §:ssä ja arvopaperimarkkinalain (26.5.1989/495) 4 luvussa. Lisäksi Rahoitustarkastus on antanut edellä mainittuja lakeja täydentävän sijoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavia menettelytapoja koskevan ohjeen nro 20 1.7, jonka mukaan sijoituspalveluyhteisön on noudatettava tiettyjä velvollisuuksia, jotta asiakkaiden suoja ja sijoittajien luottamus toteutuisi.

Asiakas on vaatinut liikkeeseenlaskijaa purkamaan hänen 7.4.2006 tekemänsä warranttikaupat sarjalla 6RDAXEW61T, joista on aiheutunut asiakkaalle 83 000 euron vahinko markkinatakauksen puuttumisen vuoksi. Välittäjä on tarkentanut aiheutuneiden tappioiden määräksi 81.313,05 euroa.

Liikkeeseenlaskija on vaatinut, että asiakkaan valitus tulee hylätä perusteeltaan ja määrältään.

Liikkeeseenlaskijan käsitys asiasta on, että kun kohde-etuus tapauksen kaltaisessa tilanteessa liikkuu nopeasti, on melko yleistä, että markkinatakaajan laidat voivat puuttua muutaman minuutin. Mikäli liikkeeseenlaskija täyttäisi warrantin laidat ennen suojautumista, ottaisi liikkeeseenlaskija kannettavakseen ylisuuren riskin ja lähes varman tappion.

Liikkeeseenlaskija on lisäksi todennut, että tapauksessa sovelletaan nykyistä Ruotsin Finansinspektionenin hyväksymää liikkeeseenlaskuesitettä, jonka mukaan liikkeeseenlaskija ei enää takaa markkinatakausta jatkuvan kaupankäynnin aikana, vaan “pyrkii pitämään noteerauksen yllä koko kaupankäynnin aikana”. Lautakunta toteaa kuitenkin, että asiakasta koskevissa ehdoissa on vielä Rahoitustarkastuksen hyväksymän liikkeeseenlaskuesitteen vanha sanamuoto eli “liikkeeseenlaskija takaa markkinatakauksen jatkuvassa kaupankäynnissä”.

Lautakunnan saaman selvityksen perusteella liikkeeseenlaskijan myyntilaita (6RDAXEW61T) puuttui seuraavasti:

ajankohta/klo kesto/min.

17:40:34 - 17:46:31 0:05:57
17:54:23 - 17:57:31 0:03:08
18:04:41 - 18:06:46 0:02:05

Annetun selvityksen perusteella asiakas teki viimeisen lyhyeksi myyntinsä kello 17:36:31, jolloin ensimmäisen markkinatakauksen päivityskatkokseen oli aikaa neljä (4) minuuttia ja 3 sekuntia. Asiakas teki kyseisen myynnin 0,67 €:n hintaan. Ensimmäinen markkinatakaajan katkos alkoi kello 17:40:34 ja se kesti viisi (5) minuuttia 57 sekuntia. Ensimmäisen katkon jälkeen warrantin hinta oli 0,80 euroa. Seuraava takauskatkos alkoi 17:54:23 ja se kesti noin kolme (3) minuuttia ja kahdeksan (8) sekuntia. Toisen katkon jälkeen hinta oli 0,82 euroa. Viimeinen eli kolmas katkos markkinatakauksessa alkoi 18:04:41 ja päättyi 18:06:46. Tuolloin warrantin hinta oli 0,84 euroa. Asiakkaan ensimmäinen sulkeva transaktio markkinatakauksen katkoksen jälkeen syntyi klo 17:54:24, jolloin kohteen hinta oli 0,80 €.

Ensimmäinen sulkeva toimeksianto tapahtui markkinatakaajaa vastaan. Osa asiakkaan sulkevista toimeksiannoista täsmäytyi muita kuin markkinatakaajaa vastaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että asiakkaalla olisi ollut ilman markkinatakaajan noteerauksia mahdollisuutta sulkea positionsa tarjouskirjassa olleita muiden välittäjien tarjouksia vastaan, koska ainoastaan markkinatakaajan noteerausten avulla markkinoilla on tarvittava likviditeetti ja hintakuva aktiiviseen warranttikaupankäyntiin.

Warranttikohtaisten ehtojen osalta lautakunta toteaa, että liikkeeseenlaskija on omissa warranttikohtaisissa ehdoissaan sitoutunut pitämään markkinatakauksen voimassa Jatkuvan Kaupankäynnin aikana. Ehtojen mukainen velvoite ei ole voimassa markkinakeskeytyksen aikana, mutta tällaista ei tapauksessa ole kysymys.

Edellä kerrotulla perusteella lautakunta katsookin, ettei liikkeeseenlaskija ole noudattanut markkinatakauksen osalta omia warranttikohtaisia ehtojaan, joissa se on yksiselitteisesti sitoutunut antamaan Jatkuvan Kaupankäynnin aikana osto- ja myyntikurssit warranteille.

Ehtojen osalta lautakunta on huomioinut myös sen, että liikkeeseenlaskija oli sitoutunut asettamaan hinnat vähintään tuhannelle (1000) warrantille. Koska käytännössä markkinatakaus oli kuitenkin päivän aikana annettu jatkuvasti huomattavasti suuremmille erille, ei kyseisellä rajoituksella ole tapauksessa merkitystä.

Markkinatakauksen päivittämistä koskevan viiveen osalta liikkeeseenlaskija on todennut, että kun kohde-etuus tapauksen kaltaisessa tilanteessa liikkuu nopeasti, on melko yleistä, että markkinatakaajan laidat voivat puuttua muutaman minuutin. Mikäli liikkeeseenlaskija täyttäisi warrantin laidat ennen suojautumista, ottaisi liikkeeseenlaskija kannettavakseen ylisuuren riskin ja lähes varman tappion.

Arvopaperimarkkinalain 4 luvun 1 §:n mukaan arvopaperien kaupassa ja sijoituspalvelun tarjoamisessa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista menettelyä. Hyvä tapa pitää sisällään muun muassa sen, että sijoituspalveluyhteisö toimii rehellisesti, puolueettomasti, ammattitaitoisesti ja huolellisesti tavoitteenaan asiakkaan etu ja arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnetun luottamuksen edistäminen.

Lisäksi arvopaperimarkkinalain 4 luvun 4 §:ssä todetaan, että arvopaperinvälittäjä ei saa antaa toisen asiakkaan, arvopaperin liikkeeseenlaskijan tai oman etunsa vaikuttaa asiakkaalle antamaansa ohjeeseen tai neuvoon taikka toimeksiannon suorittamistapaan. Arvopaperimarkkinalain huolenpitovelvollisuus lähtee siitä, että välittäjällä on aina oltava asiakkaan etu ensisijaisena toimeksiannon toteuttamistapaa määräävänä periaatteena. Jos välittäjän ja asiakkaan välille syntyy eturistiriitatilanne, on välittäjän asetettava asiakkaan etu oman etunsa edelle.

Liikkeeseenlaskija on tapauksessa todennut laittaneensa oman etunsa asiakkaan edun edelle suojatessaan oman positionsa ennen markkinatakauksen antamista. Lautakunnan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskija on tällä menettelyllä rikkonut omien warranttiehtojensa lisäksi velvollisuutensa valvoa asiakkaan etua.

Välittäjän ja asiakkaan sopimuksissa ei ole nimenomaista kohtaa, jossa kiellettäisiin warranttien lyhyeksi myynti. Myöskään välittäjän kaupankäyntijärjestelmä ei ollut vielä tuolloin estänyt kyseisten tuotteiden lyhyeksi myyntiä.

Lisäksi lautakunta toteaa, että warrantit sijoitustuotteina sopivat sijoittajalle, jolla on korkea riskinsietokyky ja korkea tuottotavoite. Sijoittaja voi saada warranteista erittäin korkean tuoton, mutta toisaalta menettää koko warrantteihin sijoittamansa pääoman. Warrantin ostoa harkitsevan tulee tarkoin perehtyä warranttien yleisiin ehtoihin ja ko. warrantin warranttikohtaisiin ehtoihin sekä warranteihin liittyviin taloudellisiin riskeihin.

Lautakunnalle annetun selvityksen perusteella asiakas on hyväksynyt arvopaperikaupankäyntiä aloittaessaan varsin korkean riskiprofiilin omaksi sijoitusstrategiakseen. Asiakkaan kokemusta sijoitustoiminnasta osoittaa myös hänen kaupankäyntiaktiivisuutensa, kun hän oli tehnyt kesäkuusta 2005 lukien välittäjän kautta yhteensä 1.446 kauppaa, joista merkittävin osa oli tehty warranteilla.

Välittäjä on todennut tiedottaneensa asiakkaitaan lyhyeksi myynnistä ja sen riskeistä. Asiakkaille toimitettu tiedote oli päivätty 1.6.2006. Tapauksen tapahtumat sijoittavat kuitenkin huhtikuulle 2006. Välittäjä ei siten ole omassa selvityksessään osoittanut, että lyhyeksi myynnin tiedotteita olisi toimitettu asiakkaille ennen tätä tapausta.

Edellä kerrottuun viitaten asiassa on jäänyt selvittämättä, että asiakas olisi toiminut sopimuksen vastaisesti ja siten myötävaikuttanut omalla toiminnallaan syntyneiden tappioiden suuruuteen.

Vahingonkorvauksen suuruutta arvioitaessa lautakunta on ottanut huomioon sen, että vaikka markkinatakaus olisi ollut voimassa sopimusehtojen mukaisesti, olisi markkinatakaajan ostohinta joka tapauksessa kehittynyt asiakkaan kannalta epäedulliseen suuntaan. Näin ollen asiakkaalle olisi syntynyt tapauksessa tappioita joka tapauksessa.

Markkinatakauksen ensimmäisen katkoksen aikana kello 17:40:34 -17:46:31 (5 minuuttia 57 sekuntia) warrantin arvo nousi 13 senttiä/kohde-etuus. Ensimmäisen katkon alkaessa asiakkaalla oli 166 000 kappaletta lyhyeksi myytyä warranttia, joiden hinta muuttui markkinatakauksen keskeytyksien kautta 0,67 eurosta 0,84 euroon/kohde-etuus.

Lautakunta on kohde-etuutta koskevan kaupankäynnin ja kurssikehityksen perusteella arvioinut, että asiakas olisi todennäköisesti onnistunut ostamaan tarvitsemansa warrantit keskimäärin 0,70 euron kurssiin, jos markkinatakauksen tarjoamisessa ei olisi esiintynyt häiriöitä ja jos takaus olisi kappalemäärältään vastannut kyseisenä päivänä aikaisemmin käytettyjä markkinatakauksia. Asiakkaalle aiheutuneen vahingon määränä on oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 6 §:n ilmentämää periaatetta soveltaen pidettävä tämän mukaan 20.000 euroa.

Edellä kerrotuilla perusteilla Arvopaperilautakunta suosittaa liikkeeseenlaskijan korvaamaan asiakkaalle kohtuulliseksi arvioimansa 20 000 euron hyvityksen vahingonkorvauksena sopimusrikkomuksestaan ja laiminlyönnistään.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Hoppu, Kontkanen, Parkkonen, Teperi, Tomperi, Tuokko ja Turtiainen. Sihteerinä toimi Kouvalainen.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia