Haku

APL 132/06

Tulosta

Asianumero: APL 132/06 (2006)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 09.11.2006

Warrantit markkinatakauksen puuttuminen vahingonkorvausvaatimus

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 2.6.2006 päivätyn valituksen ja antanut lisäksi 8.8.2006 päivätyn lisälausuman.

Asiakas on vaatinut, että liikkeeseenlaskijan tulee ensisijaisesti purkaa hänen 18.5.2006 tekemä warranttikauppa DAX6I15E5600TR arvoltaan 3 150 € tai toissijaisesti korvata hänelle 1 750 euron vahinko, joka on aiheutunut markkinatakauksen puuttumisesta.

Asiakas on vaatimuksensa perusteeksi esittänyt muun muassa seuraavaa.

Asiakas osti 18.5.2006 liikkeeseenlaskijan warranttia 6IDAXEW56T 5000 kappaletta hintaan 0.63 €/kpl yhteensä 3150€ + kaupankäyntikulut, yhteensä 3 164,53 euroa. Asiakas oli koettanut myydä warrantit pois samana päivänä kello 10:25:30 – 10:27:30 välisenä aikana, mutta markkinatakaus ei ollut tuolloin voimassa. Asiakas oli ollut yhteydessä liikkeeseenlaskijaan asiasta 18.5.2006 ja 29.5.2006, mutta ei ollut tyytynyt tämän vastaukseen.

Asiakas toteaa luottaneensa liikkeellelaskijan warranttiehtoihin kyseisessä warranttikaupassa. Asiakkaan käsityksen mukaan liikkeeseenlaskija oli sitoutunut warranttiehdoissaan antamaan osto- ja myyntikurssit warranteille julkisen kaupankäynnin aikana. Markkinatakauksen tuli olla voimassa jatkuvassa kaupankäynnissä. Liikkeeseenlaskijalla ei olisi ollut ehtojen mukaan kuitenkaan velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta aikana, jolloin warrantin kohde-etuuteen olisi kohdistunut markkinakeskeytys. Ehtojen mukaan liikkeeseenlaskija oli sitoutunut asettamaan hinnat vähintään 1000 warrantille siten, että osto- ja myyntikurssin erotus (spread) olisi ollut enintään seuraavanlainen:

Warrantin hinta (EUR) Suurin spread
< 2,00 EUR 0,10
> 2,00 5,0 %.

Warrantin ehtojen mukaan turbowarranteille, joiden markkina-arvo on < 0.01 EUR, ei annettaisi ostonoteerausta. Jos taas kohde-etuuden kurssi pörssipäivänä olisi yhtä kuin tai alle knock-out tason (”osto turbowarrantti”) tai vastaavasti yhtä kuin tai yli knock-out tason (”myynti turbowarrantti”) päättyisivät kaupankäynti sekä markkinatakaus. Ehtojen mukaan liikkeeseenlaskija pidätti itselleen oikeuden käyttää hinnoittelussa itse kehittämiään arvostuspartametrejä.

Asiakkaan käsityksen mukaan markkinatakaajana liikkeeseenlaskija toimi vastoin warranttikohtaisia ehtojaan, mistä syystä asiakas katsoo, että toimeksianto voitaneen perua. Asiakas oli yrittänyt myydä warranttejaan DAX-indeksin laskun aikana, mutta ilman markkinatakausta se ei ollut onnistunut. Lisäksi asiakas kiistää, että liikkeeseenlaskija olisi muuttanut warranttiehtojaan juoksuaikana.

Asiakas toteaa, että markkinatakaus puuttui kello 10:23–10:30 (knock-out tason 5600 alitus 10:28) sekä varmasti kello 10:25:30–10:27:30 ja siitä eteenpäin. Myyntilaidalla oli ollut koko laskun ajan myynnissä warrantteja alle indeksiarvon, mutta kauppoja ei syntynyt, koska markkinatakaus ei toiminut.

Asiakas huomauttaa, että yksittäisen sijoittajan on mahdoton arvioida liikkeeseenlaskijan antamaa markkinatakausta tai sen mahdollista puuttumista. Markkinatakaaja ei kerro toiminnassaan miten ja missä se hoitaa oman suojauksensa. Asiakkaan näkemyksen mukaan markkinatakaus on takaajan ongelma, jota ei tulisi sälyttää asiakkaan vastuulle. Asiakas katsoo, että yksittäiselle sijoittajalle oli luvattu likvidit markkinat, mikä olisi tarkoittanut, että laidoilla olisi pitänyt jatkuvasti olla vähintään 1000 kappaletta kyseistä warranttia.

Asiakkaan näkemys on, että markkinatakaaja tiesi koko ajan, montako warranttia oli ulkona. Liikkeeseenlaskija olisi varmasti pystynyt hoitamaan suojauksensa ajoissa, jos siihen olisi ollut tarvetta. Asiakas katsoo, että liikkeeseenlaskija on toiminnallaan vain maksimoinut omat voittonsa.
 

Liikkeeseenlaskijan vastaus asiakkaan valitukseen

Liikkeeseenlaskija on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 3.8.2006 päivätyn vastauksen asiassa.

Liikkeeseenlaskija on vaatinut, että asiakkaan valitus tulee hylätä perusteeltaan ja määrältään.

Liikkeeseenlaskija on vaatimuksensa tueksi esittänyt muun muassa seuraavaa.

Turbowarrantin tullessa lähelle ”knokkausta”, sijoittajat pyrkivät luonnollisesti pääsemään siitä eroon. Usean sijoittajan yrittäessä myydä warranttejaan samanaikaisesti, markkinatakaaja ei voi ostaa niitä suuria määriä hoitamatta itse ensin omaa suojaustaan. Erityisen vaikea tilanne on, kun alla olevan kohde-etuuden hinta muuttuu nopeasti.

Liikkeeseenlaskija kertoo, että kyseisen warrantin laidat olivat päivittämättä noin 1,5 minuuttia juuri ennen warrantin knokkaamista. Liikkeeseenlaskijan käsitys asiasta on, että kun kohde-etuus liikkuu yhtä nopeasti kuin tässä tapauksessa, kestää markkinatakaajan laitojen täyttäminen aina muutamia minuutteja.

Liikkeeseenlaskija toteaa, että mikäli se täyttäisi warrantin laidat ennen suojautumistaan, se ottaisi tilanteessa erittäin suuren riskin. Liikkeeseenlaskija pahoittelee, että knock-out -tapahtuma tuli juuri sillä hetkellä, kun se hoiti vielä omaa suojaustaan kuntoon. Liikkeeseenlaskija katsoo kuitenkin, että turbowarrantteihin sijoittavan on ymmärrettävä niihin liittyvät riskit.

Warranttien vanhan liikkeeseenlaskuesitteen mukaan liikkeeseenlaskija oli sitoutunut antamaan ostoja myyntitarjoukset warranteille silloin, kun warrantit olisivat julkisen kaupankäynnin kohteena, jatkuvan kaupankäynnin aikana. Nykyisen, Ruotsin valvovan viranomaisen Finansinspektionin hyväksymän uuden warranttien liikkeeseenlaskuesitteen mukaan liikkeeseenlaskija pyrkii ylläpitämään noteerauksen koko kaupankäynnin aikana. Eri syistä tämä ei kuitenkaan aina ole mahdollista.

Asiakkaan taloudellisen vaatimuksen osalta liikkeeseenlaskija toteaa, ettei kaupan perumiseen ole perusteita, koska tilanteessa ei sattunut mitään normaalista poikkeavaa, vain valitettava yhteensattuma.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys sijoituspalveluyrityksen tarjoamasta sijoituspalvelusta ja josta on säännelty laissa sijoituspalveluyrityksistä (26.7.1996 / 579) 3 §:ssä ja arvopaperimarkkinalain (26.5.1989/495) 4 luvussa. Lisäksi Rahoitustarkastus on antanut edellä mainittuja lakeja täydentävän sijoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavia menettelytapoja koskevan ohjeen nro 201.7, jonka mukaan sijoituspalveluyhteisön on noudatettava tiettyjä velvollisuuksia, jotta asiakkaiden suoja ja sijoittajien luottamus toteutuisi.

Asiakas on vaatinut, että liikkeeseenlaskijan tulee ensisijaisesti purkaa hänen 18.5.2006 tekemä warranttikauppa DAX6I15E5600TR arvoltaan 3 150 € tai toissijaisesti korvata hänelle 1 750 euron vahinko, joka on aiheutunut markkinatakauksen puuttumisesta asiakkaan yrittäessään myydä ko. warrantit pois (18.5.2006 kello 10:27:00 DAX-indeksiä vastaavan warrantin arvo 5000 kpl*0,35 €=1 750 €.)

Liikkeeseenlaskija on vaatinut, että asiakkaan valitus tulee hylätä perusteeltaan ja määrältään.

Liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan usean sijoittajan yrittäessä myydä warranttejaan samanaikaisesti, markkinatakaaja ei voi ostaa niitä suuria määriä hoitamatta itse ensin omaa suojaustaan. Liikkeeseenlaskija on todennutkin, että kyseisen warrantin laidat olivat päivittämättä noin 1,5 minuuttia juuri ennen warrantin knokkaamista. Liikkeeseenlaskijan käsitys asiasta on, että kun kohde-etuus liikkuu yhtä nopeasti kuin tässä tapauksessa, kestää markkinatakaajan laitojen täyttäminen aina muutamia minuutteja.

Liikkeeseenlaskija on lisäksi todennut, että tapauksessa sovelletaan nykyistä Finansinspektionin hyväksymää liikkeeseenlaskuesitettä, jonka mukaan liikkeeseenlaskija ei enää takaa markkinatakausta jatkuvan kaupankäynnin aikana, vaan se ”pyrkii pitämään noteerauksen yllä koko kaupankäynnin aikana”. Lautakunta kuitenkin toteaa, että asiakasta koskevissa ehdoissa on vielä vanha sanamuoto eli ”liikkeeseenlaskija takaa markkinatakauksen jatkuvassa kaupankäynnissä”.

Lautakunnalle annetun selvityksen perusteella liikkeeseenlaskijan ostotar-jous poistui kello 10:18:46–10:30:43 (11 minuuttia 57 sekuntia) väliseksi ajaksi. Jälleen kello 10:31:08 liikkeeseenlaskija poisti ostotarjouksen, minkä jälkeen sillä ei ole enää ostotarjousta koko päivänä. Knock-out -taso 5600 pistettä saavutettiin kello 10:27:58.

Kun knock-out -taso on saavutettu, warranttiehtojen mukaisesti kaupankäynti ja liikkeeseenlaskijan velvollisuus markkinatakaukseen loppuu heti turbowarranteissa. Mikäli knock-out tason saavuttamisen jälkeen ja ennen keskeyttämistä on kauppoja täsmäytynyt, ne perutaan pörssin toimesta.

Warranttikohtaisten ehtojen osalta lautakunta toteaa, että liikkeeseenlaskija on omissa warranttikohtaisissa ehdoissaan sitoutunut pitämään markkinatakauksen voimassa Jatkuvan Kaupankäynnin aikana. Ehtojen mukainen velvoite ei ole voimassa Markkinakeskeytyksen aikana, mutta tällaista ei tapauksessa ole kysymys. Tästä syystä lautakunta katsoo, että liikkeeseenlaskija ei ole noudattanut markkinatakauksen osalta omia warranttikohtaisia ehtojaan, joissa se on sitoutunut yksiselitteisesti antamaan Jatkuvan Kaupankäynnin aikana osto- ja myyntikurssit warranteille. Lautakunta on lisäksi kiinnittänyt huomiota siihen, että liikkeeseenlaskija on omilla warrantteja koskevilla Internet –sivuillaan luvannut taataa likvidit markkinat kyseisille tuotteille.

Arvopaperimarkkinalain 4 luvun 1 §:n mukaan arvopaperien kaupassa ja sijoituspalvelun tarjoamisessa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista menettelyä. Hyvä tapa pitää sisällään muun muassa sen, että sijoituspalveluyhteisö toimii rehellisesti, puolueettomasta, ammattitaitoisesti ja huolellisesti tavoitteenaan asiakkaan etu ja arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnetun luottamuksen edistäminen. Siten arvopaperimarkkinalain huolenpitovelvollisuus lähtee siitä, että välittäjällä on aina oltava asiakkaan etu ensisijaisena toimeksiannon toteuttamistapaa määräävänä periaatteena. Jos välittäjän ja asiakkaan välille syntyy eturistiriitatilanne, on välittäjän asetettava asiakkaan etu oman etunsa edelle. Mikäli jotkin sijoituspalveluyhteisöä koskevat säännökset ovat puutteellisia, yhteisön on noudatettava säännöksistä ilmeneviä periaatteita, jotta asiakkaiden etu ja arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnettua luottamusta voidaan edistää.

Liikkeeseenlaskija on tapauksessa todennut laittavansa oman etunsa asiakkaan edun edelle suojatessaan oman positionsa ennen markkinatakauksen antamista. Lautakunnan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskija on tällä toiminnallaan rikkonut omien warranttiehtojensa lisäksi arvopaperimarkkinalain hyvän tavan säännöksiä.

Edellä kerrotuilla perusteilla Arvopaperilautakunta suosittaa liikkeeseenlaskijan korvaamaan asiakkaalle 1 750 euron hyvityksen vahingonkorvauksena sopimusrikkomuksestaan.

Vahingonkorvauksen määrän osalta lautakunta toteaa, että vaikka liikkeeseenlaskija on kiistänyt vahingon sekä perusteeltaan että määrältään, se ei ole esittänyt asiassa mitään muuta laskennan perustetta tai määrää.


Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat varapuheenjohtaja Parkkonen sekä jäsenet Hoppu, Kontkanen, Kariola, Tomperi, Turtiainen ja Tuokko. Sihteerinä toimi Kouvalainen.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia