Haku

APL 13/13

Tulosta

Asianumero: APL 13/13 (2014)

Kategoria: Sijoituspalvelun tarjoaminen

Ratkaisu annettu: 10.04.2014

Sijoitusneuvonta. Indeksilaina. Sijoitusrahasto.

Tapahtumatiedot

Asiakas oli myynyt osan kiinteistöistään keväällä 2011 ja päätti sijoittaa niistä saamansa 70.000 euroa turvallisesti. Koska hänellä ei ollut aikaisempaa kokemusta kuin vain määräaikaistalletuksista, hän otti yhteyttä pankkiinsa. Keskustelujen jälkeen asiakas päätyi sijoittamaan varat lyhyistä määräaikaistalletuksistaan 12 kuukauden määräaikaistalletukseen 20.000 euroa, kaksivuotiseen strukturoituun talletukseen 10.000 euroa, kolmevuotiseen pääomaturvattuun indeksilainaan 20.000 euroa sekä viisivuotiseen pääomaturvattuun indeksilainaan 15.000 euroa sekä suomalaisiin osakkeisiin sijoittavaan sijoitusrahastoon 5.000 euroa, johon lisäksi asiakas säästäisi 100 euroa kuukaudessa lisää. Markkinatilanteen laskun johdosta sijoitusten arvot laskivat, mistä syystä asiakas päätyi ensin lopettamaan kuukausisijoituksensa rahastoon sekä sittemmin lunastamaan kaikki sijoituksensa kesällä 2012.

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakkaan näkemyksen mukaan pankin edustaja käytti hyväkseen hänen kokemattomuuttaan sijoitusasioissa ja erehdytti hänet sijoittamaan jo ennalta laatimansa suunnitelman mukaisesti tappiollisiksi tiedettyihin sijoitustuotteisiin. Asiakkaan mukaan hänelle ei myöskään annettu mahdollisuutta tutustua ennalta laadittuihin asiakirjoihin, jotka hän sai eteensä vasta sijoitustilaisuudessa. Asiakas kertoo myös yrittäneensä esittää tarkentavia kysymyksiä riskeistä ja eri sijoitusmuodoista, mutta päätyi lopulta allekirjoittamaan eteensä työnnetyt asiakirjat.

Saatuaan tarpeeksi tappioista ja varmaa tietoa sijoitusten kehitysten suunnasta asiakas päätti lopettaa koko asiakkuutensa pankista. Asiakas vaatii pankkia korvaamaan hänelle sijoitustensa tappiot yhteensä 2.547 euroa sekä korkoa summalle 16.5.2011 lähtien korkolain mukaisine viivästyskorkoineen.

Asiakas on lisäksi nostanut esille tapauksessa pankin vastuun asiassa, tämän edustajan mahdollisesti tuotteiden myynnistä saamat palkkiot sekä vaatinut häntä henkilökohtaisesti vastaamaan asiakkaan esittämiin kysymyksiin.

Yhtiön vastaus asiakkaan valitukseen

Pankki kiistää asiakkaan väitteet perusteettomina. Pankin mukaan asiakkaan kanssa on käyty normaali sijoituskeskustelu, minkä jälkeen hänen kanssaan on tehty sijoituspalvelusopimus sekä laadittu varovaisen säästäjän sijoitussuunnitelma, jossa on ollut 95 % korkopaino ja vain 5 % osakepaino. Koska varoille ei asiakkaan mukaan ole ollut lähiaikoina käyttötarvetta, niin sijoituksia ehdotettiin myös ajallisesti hajautettavaksi siten, että varoja olisi vapautunut vuosittain uuteen tarkasteluun. Valituksi tulleista tuotteista rahastoa lukuun ottamatta muut ovat pääomaturvattuja ja niistä on asiakkaalle annettu asianmukaiset ehdot, hinnastot ja esitteet, jotka hän on allekirjoituksellaan vahvistanut saaneensa.

Asiakkaan eri yhteydenottojen yhteydessä hänen kanssaan on käyty läpi yksityiskohtaisesti sijoitusten tilannetta sekä kehotettu antamaan niille vielä lisäaikaa, koska osa tuotteista oli tappiolla. Ennen sijoitusten myyntiä kesällä 2012 asiakkaalle on vielä kerrottu sijoitusten tilanne ja muistutettu, ettei mitään lopullista tappiota ollut kuitenkaan vielä realisoitunut. Tästä huolimatta asiakkaan ratkaisu oli kuitenkin purkaa kaikki sopimukset ja hyväksyä siitä syntynyt tappio, jonka nettomäärä oli saadut tuotot huomioon ottaen 1.475 euroa.

Selvitykset

Osapuolten kirjelmien lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- sijoitussuunnitelmat 16.5.2011, 27.3.2012 sekä 3.7.2012

- sijoituspalvelu- sekä arvo-osuustili ja säilytyssopimus 16.5.2011

- Indeksilaina A:n esite

- Indeksilaina B:n esite

- asiakkaan viesti pankkiin 15.3.2012 sekä pankin vastaus siihen

- jatkuvan rahastosäästämisen päätösilmoitus

- omaisuusraportti 3.7.2012

- asiakkaan toimittamia selvityksiä sijoitustensa arvonkehityksestä

- asiakkaan toimittamia artikkeleja liittyen sijoitustoiminnan menettelytapoihin

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Yleistä

Asiassa on kyse siitä, onko asiakkaalle syntynyt taloudellista vahinkoa pankin sijoitusneuvojan tuottamuksellisen menettelyn perusteella. Tapauksessa tulee siten arvioitavaksi, onko palveluntarjoaja täyttänyt selonotto- ja tiedonantovelvollisuutensa sijoitusten yhteydessä. Tapaukseen soveltuvaa sääntelyä on arvopaperimarkkinalaissa (26.5.1989/495) ja sovellettavaksi tulevat tapahtuma-aikaan voimassa olleet säädökset. Tapaukseen soveltuvaa sääntelyä on myös laissa sijoituspalveluyrityksistä (26.10.2007/922). Lisäksi Rahoitustarkastuksen (nykyisin Finanssivalvonta) standardeissa 2.1 ja 2.2 on lakia täydentäviä määräyksiä ja suosituksia.

Pankin selonottovelvollisuuden täyttäminen, asiakkaan sijoittajaprofiili

Asiakas on esittänyt, että pankin tiedossa on ollut hänen suhtautumisensa riskiin. Esitetyn selvityksen perusteella asiakkaan ja hänen yhteyshenkilönsä tapaamisissa oli käyty kartoituskeskustelu, jossa oli käsitelty asiakkaan taloudellista tilannetta, hänen sijoitustavoitteitaan ym. selonottovelvollisuuden täyttämisen edellyttämiä seikkoja ja jonka perusteella asiakkaalle on laadittu sijoitussuositus, jota sittemmin on myös päivitetty. Suosituksessa asiakkaan sijoitusprofiiliksi on määritelty matala ja hänelle on ensivaiheessa suositeltu talletuksen hajauttamista kahteen erityyppiseen talletukseen, kahteen indeksilainaan sekä osakerahastoon. Lautakunta katsoo, että pankki on täyttänyt selonottovelvollisuutensa ja että ehdotettu kokonaisuus ei ole ollut ristiriidassa asiakkaan sijoitusprofiilin kanssa.

Pankin tiedonantovelvollisuus, tuotteisiin liittyvät riskit

Valituksessaan asiakas on esittänyt, ettei hänellä ollut mahdollisuutta tutustua tuotteiden esitteisiin niiden merkinnän yhteydessä. Pankki puolestaan on esittänyt, että sen edustaja on esitellyt tuotteet asiakkaalle asianmukaisesti ja että hän on allekirjoituksellaan vahvistanut saaneensa niitä koskevan materiaalin. Lisäksi asiakkaalle on annettu perusteltuja neuvoja koko asiakassuhteen aikana.

Lain mukaan pankin velvollisuutena on antaa sijoittajille tarjoamistaan tuotteista riittävät ja oikeansisältöiset tiedot ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Sijoittajalle annettavista tiedoista on käytävä mm. riittävästi ilmi, miten kyseinen sijoitustuote käyttäytyy erilaisissa markkinaolosuhteissa.

Lautakunta antaa suosituksensa tapauksista sille esitetyn kirjallisen materiaalin ja muun selvityksen perusteella, minkä lisäksi lautakunta voi perustaa suosituksensa vain osapuolten asiassa tekemiin vaatimuksiin ja niiden tueksi esittämiin seikkoihin. Lautakunta toteaa osapuolten kertomusten tiedonantovelvollisuuden osalta osittain poikkeavan toisistaan. Asiasta saadun selvityksen perusteella lautakunta kuitenkin toteaa asiakkaan omastakin kertomuksesta ilmenevän hänen saaneen tuotteita koskevaa materiaalia niiden merkinnän yhteydessä. Edelleen hänelle on pankin toimesta asiakassuhteen aikana kerrottu asianmukaisesti niiden tilanteesta. Myös asiakkaalla itsellään on velvollisuus tutustua hänelle annettuihin asiakirjoihin sekä tehdä tarkentavia kysymyksiä, mikäli jotkin seikat ovat jääneet hänelle epäselviksi. Lautakunta katsoo pankin täyttäneen tiedonantovelvollisuutensa asiassa.

Tuotteiden realisointi, tappio

Asiakkaan mukaan hän päätyi lopettamaan asiakkuutensa pankissa, koska oli saanut tarpeeksi tappioista ja varmaa tietoa niiden kehittymisen suunnasta ja syistä. Pankin mukaan asiakkaalle laaditun suunnitelman keskeinen seikka oli pitkäjänteisyys sekä se, että hän pitäisi sijoituksensa niiden eräpäiviin asti, jotta osassa tuotteissa ollut pääomaturva olisi voimassa. Asiakkaalle oli vielä ennen lunastusta kerrottu kustakin tuotteesta kyseisellä hetkellä tulossa ollut voitto/tappio ja miten tilanne muuttuisi, jos hän odottaisi pääomaturvattujen tuotteiden eräpäivään asti. Asiakas kuitenkin halusi lunastaa kaikki sijoituksensa, vaikka hän olisi voinut lunastaa vain osankin. Lautakunta toteaa, että asiasta saadun selvityksen perusteella päätös lunastaa kaikki sijoitukset on ollut asiakkaan oma ja sen tehdessään hän on ollut tietoinen sen seurauksista. Ainoastaan kokonaisuuteen nähden vähäisen rahastosijoituksen tulevista arvonmuutoksia ei ole ollut mahdollista arvioida. Lisäksi lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että pankin suositus asiakkaalle on ollut antaa sijoituksille vielä lisäaikaa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

Suositus

Lautakunta toteaa, että asiakkaalle tapauksessa syntynyt sijoitustappio on ollut seurausta asiakkaan omista päätöksistä sekä sijoitustuotteisiin aina liittyvän riskin toteutumisesta. Pankin edustajan toimista liittyen selonottovelvollisuuden laiminlyöntiin ei ole saatu selvitystä. Samoin hänen toimiaan liittyen tiedonantovelvollisuuteen täyttämiseen on pidettävä ammatillisesti perusteltuina.

Lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Norros ja jäsenet Kajala, Pönkä, Repo sekä Sario. Sihteerinä toimi Sainio.

ARVOPAPERILAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia