Haku

APL 131/09

Tulosta

Asianumero: APL 131/09 (2010)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 20.05.2010

Johdannaiskauppa informaatio toimeksiannot palkkiot korvausvaatimus tilitapahtumat määräaikaistalletukset strukturoitu tuote

Tapahtumatiedot

Asiakas on käynyt vuosina 2007 ja 2008 johdannaiskauppaa, mihin liittyen hän katsoo saaneensa pankista harhaanjohtavaa tietoa ja epätäsmällistä raportointia. Lisäksi asiakkaan mukaan meklari teki virheitä toteuttaessaan toimeksiantoja ja että niistä veloitetut palkkiot olivat liian suuria. Asiakas katsoo myös, että pankki olisi antanut hänelle harhaanjohtavaa tietoa eräästä strukturoidusta tuotteesta ja että hänen saamissaan tiliotteissa olisi ollut virheitä. Kokonaisuutena asiakas katsoo kärsineensä tappiota pankin toimista johtuen 125.000 euroa.

Reklamaatiokäsittely

Asiakas reklamoi pankille 6.8.2007 saman vuoden heinäkuussa tapahtuneesta johdannaiskaupasta, johon liittyen hän oli saanut meklarilta tietoa, jonka mukaan kurssit olivat nousussa, vaikka ne olivat asiakkaan näkemyksen mukaan kääntyneet laskuun. Lisäksi hänelle oli kaupatta OMX-optioita, joista oli vaikea päästä eroon, koska niille ei ole likvidejä markkinoita. Asiakas ei ollut myöskään kertomansa mukaan saanut pankista ilmoitusta vakuusasemastaan säännöllisesti, vaan niitä alkoi tulla vasta siinä vaiheessa kun vakuusvaade oli jo ehtinyt kasvaa huomattavaksi eli kun vahinko oli jo tapahtunut. Lisäksi asiakas toi esille, että meklari sulki erehdyksessä 21.9.2007 väärää optiosarjaa ja että 19.12.2007 hän oli myynyt turhaan erästä toista optiota kattaakseen vastuitaan, jotka olivat syntyneet pankin virhekirjausten vuoksi. Edelleen asiakas kertoo antaneensa eräisiin optioihin liittyneen sulkemistoimeksiannon 19.3.2008, mutta se oli toteutettu vasta 20.3.2008, jolloin kurssi oli jo ehtinyt laskea. Lisäksi asiakas katsoo purkaneensa turhaan pankista saamansa tiedon vuoksi määräaikaistalletuksensa sekä saaneensa pankista pääoman ja koron osalta virheellisiä saldotodistuksia. Asiakkaan näkemyksen mukaan myös pankin hänelle antama strukturoidun tuotteen ominaisuuksista kertova esite sisälsi harhaanjohtavaa tietoa tuotteen ominaisuuksista sen merkintähetkellä ja että hän myi tuotteen tappiolla pankista saamansa suosituksen perusteella.

Vastauksenaan asiakkaan reklamaatioon pankki totesi, että sen käsityksen mukaan asiakkaalle oli asianmukaisesti toimitettu tämän johdannaiskauppojen vahvistukset, joista käy ilmi vakuusasema. Esitetyn väärän optiosarjan myynnin osalta pankki totesi, että asiakkaalle oli annettu tämän nimenomaisesta pyynnöstä kauppaa koskeva hinta ilman aika-arvoa, jonka asiakas oli hyväksynyt. Toimeksiannon viivyttelyn osalta pankki totesi, että asiakkaan 19.3. lähettämä sähköpostin perusteella ei ollut vielä syntynyt sitovaa toimeksiantoa, vaan sellainen oli annettu vasta 20.3.2008 puhelimitse. Määräaikaistalletuksen purkamisen osalta pankki totesi, että asiakkaan tiliä oli hyvitetty virheellisesti 12.3.2008, mutta kun virhettä yritettiin korjata seuraavana päivänä, niin se ei puuttuneen katteen vuoksi onnistunut. Tiliotteet ja talletustodistukset pankki kertoi käyneensä lävitse, mutta totesi, ettei ollut löytänyt niistä virheitä. Pankin näkemyksen mukaan asiakkaan strukturoidun tuotteen osalta kärsimä tappio on seurausta asiakkaan omasta päätöksestä eikä pankin menettelystä, sillä asiakas olisi saanut tuotteen pääoman kokonaisuudessaan takaisin, mikäli olisi pitänyt tuotteen itsellään sen juoksuajan loppuun asti. Yhteenvetona pankki katsoi, ettei sen menettely ollut aiheuttanut asiakkaalle vahinkoa.

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Valituksessaan Arvopaperilautakunnalle asiakas yksilöi reklamaatiossaan esille nostamiaan seikkoja sekä täsmentää korvausvaatimustaan.

Asiakkaan mukaan ammattitaitoisen meklarin pitäisi tietää, että epälikvidiä optiotuotetta ei tulisi myydä asiakkaalle. Koska optiolla oli leveä spredi, niin asiakkaan myydessä optiota pankki antoi hinnan alalaidasta ja suljettaessa sitä hinta oli ylälaidasta. Asiakas toteaa, että tästä aiheutunutta vahinkoa on vaikea määritellä, mutta samaan tuotteeseen liittyneen kaupankäynnin vakuusaseman kehittymisestä kertomatta jättämisen johdosta vahinkoa syntyi arviolta 125.000 euroa, koska hän jatkoi kaupankäyntiä tietämättä vakuusvaatimuksen noususta. Toimeksiannon viivästymisen vuoksi asiakas katsoo aiheutuneen tappiota 3.000 euroa ja väärän optiosarjan sulkemisesta asiakas katsoo syntyneen täysin turhan 693,55 euron kulun. Talletusten purun ja talletustodistusten viipymisen osalta asiakas perustelee korvausvaatimustaan lähinnä asiaan kuluneella ajalla. Asiakkaan mukaan alun perin myös sovittiin, että tappiollista kaupoista perittäisiin 1 %:n palkkio, mutta pitkin vuotta 2007 perittiin myös rolleista virheellinen palkkio, jotka pankki tosin hyvitti vuoden 2008 puolella. Asiakas myös toteaa, että strukturoidun tuotteen ominaisuuksia käytiin pankin edustajan kanssa useaan kertaan läpi ja suositus sen myymiseksi tuli pankilta.
 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Vastauksessaan pankki kiistää asiakkaan vaatimukset perusteiltaan ja määriltään. Heinäkuun 2007 johdannaiskauppojen osalta pankki toteaa, että asiakkaalle toimitettiin vakuusasemaa koskeva raportti ja että pankki olisi myös välittömästi ilmoittanut asiakkaalle mahdollisesta vakuusvajeesta, mikäli sellainen olisi syntynyt. Lisäksi asiassa on pankin mukaan huomattava, ettei se missään vaiheessa ole tarjonnut asiakkaalle positionhallintapalvelua. Markkinatrendistä pankki toteaa, että se kääntyi laskuun vasta tammikuussa 2008, mitä tukee myös se, että markkinatakaaja laski asiakkaalle syksyn/talven 2007 aikana useaan kertaan hintoja, joilla asetettuja myyntioptioita olisi voitu sulkea voitolla, mitä asiakas ei kuitenkaan tehnyt. Helmikuussa 2008 tapahtuneesta myyntioptioiden myynnistä pankki toteaa, että meklari antoi asiakkaalle tämän pyynnöstä niitä koskevan hinnan, jonka asiakas hyväksyi ja vastaa siihen liittyvästä sijoitusriskistä. Maaliskuun 2008 toimeksiannosta sulkea myyntioptiota pankki toteaa, että asiakas antoi toimeksiannon siitä puhelimitse 20.3.2008 klo 11.25 ja vahvisti toimeksiannon vielä klo 13.06 lähettämällään sähköpostilla. Asiakkaan edellisenä päivänä lähettämä sähköposti ei vielä perustanut sitovaa toimeksiantoa. Väitetyn väärän optiosarjan sulkemisesta pankki totesi, että asiakkaan antama toimeksianto on toteutettu tämän ohjeiden mukaisesti. Se, että yhtiöllä oli osingon irtoamisen jälkeen myös uusi osingolla korjattu sarja ja että asiakkaan tarkoituksena oli sulkea näitä optioita, ei ole meklarin virhe. Määräaikaistalletusten purkamisen osalta tehdystä vaatimuksesta pankki totesi, että pankki on jo hyvittänyt asiakkaalle siitä aiheutuneen noin 47 euron suuruisen vahingon ja että muilta osin vaatimus on perusteeton. Asiakkaalta veloitettujen palkkioiden osalta pankki totesi, että alempi 1 %:n palkkio on sovittu veloitettavaksi ainoastaan ns. rollien osalta eikä tappiollisista kaupoista. Määräaikaistalletusten osalta pankki totesi, että tiliotteissa ei ole ollut virheitä ja että niistä ilmenee myös talletusten kulloinenkin pääoma ja maksettu korko. Strukturoidun tuotteen osalta pankki totesi, että asiakas on jo myynyt ko tuotteen takaisin pankille kesken sen juoksuajan ja alle nimellisarvon, mutta mikäli hän olisi pitänyt sen loppuun asti, ei hänelle olisi aiheutunut tappiota. Tuotteesta aiheutunut tappio johtuu siten asiakkaan omasta sijoituspäätöksestä eikä pankin menettelystä.

Selvitykset

Osapuolten reklamaatio- ja valituskirjelmien lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- Asiakkaan, kauppavälittäjän ja selvitysvälittäjän välinen kauppaselvitys- ja give up-sopimus, jolla asiakas on antanut kauppavälittäjälle oikeuden käydä johdannaiskauppaa puolestaan. Sopimuksen mukaan kyseiseen sopimussuhteeseen sovelletaan lisäksi yleisiä sopimusehtoja sekä kulloinkin voimassa olevia Eurexin ja Eurex Clearingin sääntöjä ja niiden perusteella annettua sääntelyä.
- edelliseen liittyvä toimeksiantosopimus, josta käy ilmi muun muassa että asiakas on määritelty ei-ammattimaiseksi sijoittajaksi. Sopimuksen perusteella välittäjä on sitoutunut antamaan välittömästi asiakkaalle tiedon markkinapaikan antamista ilmoituksista, asiakkaan tiliasemasta, vaadittavista vakuuksista sekä asiakkaan hyväksi tulevista maksuista, elleivät osapuolet ole erikseen toisin sopineet.
- malli asiakkaalle toimitetusta vakuusasemaraportista, josta käy ilmi yksilöidysti asiakkaan antamat toimeksiannot sekä niistä johtuva vakuusvaatimus
- OMX Helsinki indeksi kuvaaja ajalta 4.6.2007-27.8.2007
- Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksin kuvaaja ajalta 1.6.2007-20.8.2007
- Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksin kuvaaja ajalta 27.2.2003-26.8.2009
- tiliotteet asiakkaan elokuun 2007 ja huhtikuun 2008 välisistä määräaikaistalletuksista
- Maaliskuun 2008 tiliote asiakkaan käyttötilistä
- Yhteenveto asiakkaan johdannaiskaupoista ajalla 2.7-31.7.2007
- 17.8.2008 päivätty määräaikaistalletuksen tilisopimus
- Selvitys syyskuun 2007 myyntioption hankinnasta ja myynnistä
- Pankin asiakkaalle 17.3.2008 lähettämä kirje koskien johdannaiskaupankäyntiä, josta käy ilmi että sääntelyssä tapahtuneiden muutosten johdosta pankki ei enää ota vastaan uusia avaavia positioita koskevia toimeksiantoja ja että olemassa olevat positiot voidaan sulkea joko johdannaisvälityksen meklarien kautta tai omaisuudenhoidon välityksellä. Asiakas ei voi avata maturiteetiltaan pidempiä sopimuksia kuin hänen sen hetkinen positionsa maturiteetti on.
- 1.11.2007 päivätty asiakkaan asianmukaisuusarviointilomake, jossa asiakas on määritelty ei-ammattimaiseksi sijoittajaksi ja jossa hän on ilmoittanut entuudestaan tuntevansa sekä omaisuudenhoito- että omatoimiseen sijoitustoimintaan liittyvät palvelut. Rahoitusvälinelajeista asiakas on ilmoittanut entuudestaan tuntevansa rahamarkkinavälineet, joukkovelkakirjalainat, rahastot, osakkeet, warrantit, johdannaiset ja strukturoidut tuotteet. Rahoitusvälineisiin sijoitetuksi varallisuudeksi on todettu 2.300.000 euroa ja sijoituksen keskimääräiseksi kooksi 50.000 euroa. Kaupankäyntiaktiivisuus on viikoittaista ja sijoituskokemus 30 vuotta.
- 1.11.2007 päivätty asiakkaan soveltuvuusarviointilomake, jossa asiakas on edellä mainittujen tietojen lisäksi ilmoittanut säännöllisten tulojensa lähteiksi ansio- ja pääomatulot sekä niiden nettomääräksi yli 8.000 euroa/kk. Taloudellisiksi sitoumuksikseen asiakas on ilmoittanut 500-1.000 euroa kuukaudessa sekä omaisuuslajeikseen talletukset, asunto-osakkeet, kiinteistöt, osakkeet, rahasto-osuudet ja muut rahoitusvälineet. Asiakkaan sijoitushorisontti on yli 5 vuotta ja riskinottohalukkuus keskimääräinen sekä sijoituksen tarkoitus tai tavoite kohtuullinen tuotto pääomalle.
- Asiakkaan ja pankin edustajan välistä sähköpostikirjeenvaihtoa 19.3.2008, josta käy ilmi että pankin edustaja pyytää asiakasta laittamaan toimeksiannot hänelle sähköpostilla, siitä mitä asiakas haluaa tehdä ja limiitit, minkä jälkeen hän vahvistaisi ne asiakkaalle puhelimitse ja laittaisi ne eteenpäin. Tähän viestiin asiakas oli vastannut noin puolentoista tunnin kuluttua klo 16.36 kertoen pyydetyt yksityiskohdat.

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Taustaa

Tapauksessa on kysymys johdannaiskaupan toimeksiantojen toteuttamisesta, vakuusasemaan liittyvästä raportoinnista, em. seikoista seuranneista määräaikaistalletusten purkamisesta sekä muista tilijärjestelyistä ja asiakkaan merkitsemän, mutta sittemmin myymän, strukturoidun tuotteen ominaisuuksista ja siitä hänelle annetuista tiedoista.

Toimeksiantojen toteuttaminen

Tapahtuma-aikaan voimassa olleen Rahoitustarkastuksen ohjeen Sijoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavista menettelytavoista (nro 201.7) mukaan välittäjä ei saanut edistää arvopapereiden myyntiä antamalla harhaanjohtavia tai totuudenvastaisia tietoja taikka käyttämällä hyvän tavan vastaista tai muuten sopimatonta menettelyä. Edelleen välittäjä ei saanut neuvoa asiakasta ostamaan tai myymään arvopapereita, jos sen pääasiallisena tarkoituksena oli esimerkiksi saada toimeksiantopalkkioita.

Jos asiakas antoi toimeksiannon johdannaissopimuksen tekemiseksi, oli välittäjän selvitettävä asiakkaalle ennen toimeksiannon vastaanottamista johdannaissopimusten ominaispiirteet ja niistä johtuvat riskit, jollei asiakas ilmoittanut olevansa niistä tietoinen taikka jollei muutoin ollut ilmeistä, että hän ne tuntee. Välitystoimeksiannot oli pääsäännön mukaan toteutettava niiden saapumisjärjestyksessä. Ainoastaan toimeksiannon erityiset ehdot tai sen poikkeuksellinen koko oikeuttivat saapumisjärjestyksestä poikkeamiseen.

Raportointi

Tapahtuma-aikaan voimassa olleen Rahoitustarkastuksen ohjeen Sijoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavista menettelytavoista (nro 201.7) mukaan välittäjän oli ilmoitettava asiakkaalle kaupoista viipymättä kirjallisesti tai muulla tavalla. Asiakkaalle tuli ilmoittaa vähintään kaupantekopäivä, ostetun/myydyn arvopaperilajin yksilöinti, ostettu/myyty määrä, kauppahinta, asiakkaalta perittävät kulut ja rahavarojen tai arvopapereiden arvioitu toimittamisajankohta (suorituspäivä) sekä tarvittaessa ilmoitus välittäjän tai sen lähipiirin kuuluvan yhteisön olemisesta vastapuolena kaupassa.

Tiliasiat

Asiakkaan määräaikais- ja talletustodistuksiin liittyvien vaatimusten osalta lautakunta toteaa, että niiden perusteeksi asiakas on esittänyt lähinnä virheistä aiheutuneen mielipahan ja niiden korjaamiseen kuluneen ajan. Nämä ovat sellaista aineetonta vahinkoa, mitä pankki ei ole tämän tyyppisissä asioissa velvollinen korvaamaan. Pankki on korvannut määräaikaistalletuksen purkamisesta asiakkaalle aiheutuneen taloudellisen vahingon eli korkotappion, joten lautakunta ei katso aiheelliseksi lausua asiasta enempää.

Strukturoitu tuote

Tapahtuma-aikaan voimassa olleen Rahoitustarkastuksen ohjeen Sijoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavista menettelytavoista (nro 201.7) mukaan sijoituspalveluyhteisön, joka tarjosi sijoituspalveluna omaisuudenhoitoa, oli tunnettava asiakkaansa voidakseen palvella asiakasta tämän edun mukaisesti (know your customer -periaate). Sama koski sijoituspalveluyhteisöä, joka tarjosi sijoituspalveluna arvopaperinvälitystä, jos se antoi asiakkaalle sijoitusneuvontaa ennen toimeksiannon vastaanottamista (AML 4 luvun 3 a §). Edelleen saman ohjeen mukaan palveluntarjoajan oli annettava asiakkaalle sijoituspalvelusta, siitä perittävistä kuluista ja muista palkkioista sekä sen kohteena olevista arvopapereista ne tiedot, joilla saattoi olla olennaista vaikutusta asiakkaan päätöksentekoon, sekä pyydettävä asiakkaaltaan riittävät tiedot tämän taloudellisesta asemasta, sijoituskokemuksesta ja sijoituspalvelua koskevista tavoitteista, jollei se sijoituspalvelun luonteeseen tai muutoin olosuhteisiin nähden ollut ilmeisen tarpeetonta.


Perustelut

Toimeksiantojen toteuttaminen

Asiakkaan mielestä hän antoi toimeksiannon sähköpostilla 19.3.2008, kun taas pankki on katsonut, että sitova toimeksianto tapahtui vasta seuraavana päivänä puhelimitse. Arvopaperilautakunta toteaa, että ottaen huomioon asiakkaan pankista saaman sähköpostivastauksen sisältö, ei hänelle ole voinut perustellusti syntyä kuvaa, jonka mukaan toimeksiannon syntyminen olisi pelkästään kiinni asiakkaan omista toimista.

Raportointi

Asiakkaan mukaan hän olisi saanut pankista virheellistä tietoa liittyen markkinatrendiin ja että muutenkin raportoinnissa olisi ollut puutteita ja viivettä. Pankin näkemyksen mukaan lyhytaikaista kurssilaskua ei ole pidettävä trendin muuttumisena, vaan se on tapahtunut vasta myöhemmin vuoden 2008 alkupuolella ja että asiakkaalle on toimitettu raportit sopimuksenmukaisesti. Pankin mukaan asiakkaan sopimukseen ei ole sisältynyt nimenomaista positionhallintapalvelua. Lautakunta toteaa, että vaikka yksittäisen sijoittajan kohdalla pienillä ja lyhytaikaisillakin muutoksilla saattaa olla ratkaiseva merkitys, niin yleensä markkinatrendin muutoksen luotettava toteaminen vaatii pidemmällä ajanjaksolla tapahtuvaa havainnointia. Lautakunnan näkemyksen mukaan asiakkaan pankista saamaa tietoa ei siten ole pidettävä yksiselitteisesti virheellisenä, varsinkin kun tiedon antamisen jälkeen kurssikehitys on tilapäisten laskujen jälkeen vielä noussut nopeassa tahdissa ja useampaan kertaan lähes alkuperäiselle tasolle ennen kuin nousut ovat jääneet selvästi laskuja pienemmiksi.

Strukturoitu tuote

Asiakkaan mukaan tuote ei vastannut hänelle siitä annettuja tietoja. Pankki on puolestaan katsonut, ettei se ole menetellyt asiassa virheellisesti. Lautakunta toteaa, että asiakas ei ole yksilöinyt, mitkä seikat esitteessä ovat hänen mielestään harhaanjohtavia. Asiakas ei ole myöskään tuonut tarkemmin esiin pankin edustajan kanssa käymiään keskusteluja, joita hän niin ikään pitää harhaanjohtavina ja joiden perusteella hän oli päätynyt luopumaan tuotteesta. Vaikka tuotteen myynnin yhteydessä käydyistä keskusteluista ei ole esitetty asiassa tarkempaa selvitystä, niin ottaen huomioon sekä tuotteen luonteen että asiakkaan pitkäaikaisen kokemuksen sijoittamisesta, lautakunta pitää todennäköisenä että keskusteluissa on tullut esille myös tuotteen tuolloinen myyntihinta ja sen määräytymisperusteet.

Suositus

Edellä mainituin perustein lautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen an­tami­seen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Kajala, Norros, Repo ja Sario. Sihtee­rinä toimi Sainio.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia