Haku

APL 131/06

Tulosta

Asianumero: APL 131/06 (2006)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 09.11.2006

Warrantit markkinatakauksen voimassaolo vahingonkorvausvaatimus

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 1.6.2006 päivätyn valituksen ja antanut lisäksi 22.8.2006 päivätyn lisälausuman.

Asiakas on vaatinut, että liikkeeseenlaskijan tulee korvata hänelle 52 000 euron vahinko, joka on aiheutunut liikkeeseenlaskijan laiminlyönnistä päivittää/täyttää warranttikaupankäynnin aikana ostotarjoussarake.

Asiakas on vaatimuksensa perusteeksi esittänyt muun muassa seuraavaa.

Asiakas olisi tehnyt 1.6.2006 osto- ja myyntitoimeksiantoja liikkeeseenlaskijan warranttikohteesta SAM6H1 8E17.00R, mikäli liikkeeseenlaskija ei olisi tuolloin jättänyt warrantin ostotarjoussarakkeen päivittämättä / täyttämättä edellisestä kaupanteosta 9 minuutiksi 25 sekunniksi. Kyseisenä aikana warrantin arvo oli muuttunut 0,13–0,14 eurosta 0,14–0,15 euroon tai 0,15–0,16 euroon. Liikkeeseenlaskija päivitti ostotarjoussarakkeen vasta, kun arvo oli palautunut 0,13–0,14 euron tasolle.

Asiakas toteaa, että liikkeeseenlaskijan tämän kaltainen menettely on ollut toistuvaa. Liikkeeseenlaskija on jättänyt usein joko osto- tai myyntisarakkeen tyhjäksi niin pitkäksi aikaa, että hinnat ovat palautuneet entiselleen ilman, että asiakkaat ovat päässeet tekemään kauppaa. Ajoittain jompikumpi sarakkeesta on saattanut olla päivittymättä jopa yhden tunnin ajan.

Asiakkaan käsityksen mukaan edellä kerrottu tapaus osoittaa liikkeeseenlaskijan toimintatapaa muutoinkin. Warrantin kohteena olleen osakkeen kurssin kohotessa nopeasti, liikkeeseenlaskija jätti ostolaidan tyhjäksi yli neljäksi minuutiksi ja kun osakkeen kurssi alkoi laskea, liikkeeseenlaskija aloitti ostot 10 000 kappaleen warrantin erissä hitaaseen tahtiin, kun jonossa samaan aikaan oli lähes miljoona myyntihalukasta asiakasta. Asiakas huomauttaa, ettei liikkeeseenlaskija ollut lisännyt 10 000 kappaleen eriä lainkaan ostolaitaansa.

Asiakas kertoo verranneen muita liikkeeseenlaskijoita Helsingin Pörssissä ja todenneen, että muut vastaavat markkinatakaajat ovat ladanneet / päivittäneet osto- ja myyntilaitansa toimeksiantojen jälkeen täysimääräisiksi 1-2 sekunnissa. Asiakas on seurannut tapauksen vuoksi liikkeeseenlaskijan toimia ja todennut, että sillä on warranttia warrantin juoksuajan alussa yleensä jopa 50 000 kappaletta, mutta kohde-etuusosakkeen kurssin alkaessa vaihtelemaan liikkeeseenlaskijan takauslaidat putoavat ensin 20 000 kappaleeseen ja sitten 10 000 kappaleeseen ja samalla warrattien kurssipäivitykset pitenevät. Pääsääntöisesti on myös ollut niin, että kun warrantin juoksuaikaa on ollut enää jäljellä vain noin kuukausi, osakkeen osto- ja myyntitarjouksen erotus (myöh. spredi) oli kasvanut kaksinkertaiseksi; esim. tässä tapauksessa kohde-etuuden kurssi nousi myyntipuolella ja laski ostopuolella. Asiakkaan havaintojen mukaan liikkeeseenlaskijan keskimääräinen päivitysten viivästymisaika on n. 2-3 minuuttia, mutta toisinaan jopa yhden tunnin. Asiakas katsoo, ettei liikkeeseenlaskija ole täyttänyt markkinatakaus- eikä warranttikohtaisia ehtojaan eikä noudattanut muiden liikkeeseenlaskijoiden tavoin pörssin sääntöjä.

Asiakas kiistää liikkeeseenlaskijan väittämän, että liikkeeseenlaskijalle olisi aivan yhdentekevää tai jopa etu sen ostaessa warrantit takaisin ja ettei siitä koituisi liikkeeseenlaskijalle tappioita. Asiakkaan käsityksen mukaan markkinatakaajat tulisi velvoittaa pitämään vähintään 100 000 kappaletta warrantteja päivityksessä osto- ja myyntilaidoilla, ja joiden tulisi päivittyä 10 sekunnin sisällä osto- tai myyntitapahtumasta sekä nk. spredin tulisi pysyä samana koko warrantin juoksuajan.
 

Liikkeeseenlaskijan vastaus asiakkaan valitukseen

Liikkeeseenlaskija on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 3.8.2006 päivätyn vastauksen asiassa.

Liikkeeseenlaskija on vaatinut, että asiakkaan valitus tulee hylätä perusteeltaan ja määrältään.

Liikkeeseenlaskija on vaatimuksensa tueksi esittänyt muun muassa seuraavaa.

Liikkeeseenlaskija kiistää asiakkaan väitteen siitä, että heidän warrantissaan SAM6H1SE17.00R.olisi puuttunut ostotarjous 1.6.2006 klo 10:08:16 ja 10:17:01välisen ajan. Kyseisen warrantin markkinatakaajan ostotarjous puuttui 10:08:16 ja 10:12:33 välisen ajan.

Liikkeeseenlaskija toteaa, että ostaessaan tai myydessään warrantteja he joutuvat position suojaamiseksi myös myymään tai ostamaan osakkeita. Tämä on tehtävä siten, että osakkeen hintaa ei turhaan heilauteta tarpeettoman paljoa. Suuria riskejä välttääkseen liikkeeseenlaskija pyrkii hoitamaan edes osan suojauksesta ennen kuin takauslaita täytetään uudelleen. Tämän vuoksi on ymmärrettävää, että varsinkin kohde-etuuden suurten liikkeiden yhteydessä takauslaitojen täyttäminen kaupan jälkeen voi kestää muutaman minuutin.

Position suojaamisesta johtuva puuttuminen kestää pääsääntöisesti 0-5 minuuttia. Mitä epälikvidimpi kohde-etuus, sitä kauemmin täyttäminen kestää. Asiakkaan väitteeseen sarakkeiden tyhjäksi jättämisestä tahallaan liikkeeseenlaskija toteaa, että markkinatakaajan intressi on pitää takaushinnat warranteissaan ja palvella siten warranttisijoittajia parhaalla mahdollisella tavalla.

Markkinatakaaja suojaa oman positionsa niin, että vaikka markkinat liikkuvat ylös tai alas, se ei ota siitä riskiä. Näin ollen ei ole mitään väliä sillä, että takaaja joutuu ostamaan aiemmin myymänsä warrantit kalliimmalla takaisin, koska siitä tuleva tappio katetaan suojauksella. Sama toimii tietysti myös toiseen suuntaan. Liikkeeseenlaskija katsoo, että asiakkaan väite “laitojen jättämisestä täyttämättä tahallaan” on täysin väärä. Asiakkaan väittämään myös siitä, että joskus osto- tai myynti sarake saattaa olla täyttämättä jopa yhden tunnin ajan, toteaa liikkeeseenlaskija olevan sen erittäin harvinaista ja silloin kyseessä on jokin ongelma takausjärjestelmässä.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys sijoituspalveluyrityksen tarjoamasta sijoituspalvelusta ja josta on säännelty laissa sijoituspalveluyrityksistä (26.7.1996 / 579) 3 §:ssä ja arvopaperimarkkinalain (26.5.1989/495) 4 luvussa. Lisäksi Rahoitustarkastus on antanut edellä mainittuja lakeja täydentävän sijoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavia menettelytapoja koskevan ohjeen nro 201.7, jonka mukaan sijoituspalveluyhteisön on noudatettava tiettyjä velvollisuuksia, jotta asiakkaiden suoja ja sijoittajien luottamus toteutuisi.

Asiakas on vaatinut, että liikkeeseenlaskijan tulee korvata hänelle 52 000 euron vahinko, joka on aiheutunut liikkeeseenlaskijan laiminlyönnistä päivittää/täyttää warranttikaupankäynnin aikana ostotarjoussarake edellisestä kaupanteosta 9 minuutiksi 25 sekunniksi. Asiakas katsoo, ettei liikkeeseenlaskija ole täyttänyt markkinatakaus- eikä warranttikohtaisia ehtojaan eikä noudattanut muiden liikkeeseenlaskijoiden tavoin pörssin sääntöjä.

Liikkeeseenlaskija on vaatinut, että asiakkaan valitus tulee hylätä perusteeltaan ja määrältään. Liikkeeseenlaskija on todennut, että kyseisen warrantin markkinatakaajan ostotarjous puuttui ainoastaan kello 10:08:16–10:12:33 välisenä aikana.

Lautakunnalle annetun selvityksen perusteella on osoitettu, että markkinatakaus ei ole ollut voimassa klo 10:08:16–10:12:33 välisenä aikana. Osto-tarjouslaidan päivittäminen kesti liikkeeseenlaskijan toimesta näin ollen neljä (4) minuuttia ja 17 sekuntia.

Warranttikohtaisten ehtojen ”Markkinatakaaja” -kohdan mukaan liikkeeseenlaskija on sitoutunut antamaan osto- ja myyntikurssit warranteille sinä aikana kun warrantit ovat julkisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa Jatkuvan Kaupankäynnin aikana. Liikkeellelaskijalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta aikana, jolloin warrantin kohde-etuuteen kohdistuu Markkinakeskeytys. Lisäksi liikkeeseenlaskija sitoutuu asettamaan hinnat vähintään 1000 warrantille siten, että osto- ja myyntikurssien erotus (spred) on enintään seuraava:

Warrantin hinta (EUR) Suurin spred
< 2,00 EUR 0,10
> 2,00 5,00 %

Markkinatakauksen päivittämistä koskevan viiveen osalta liikkeeseenlaskija on todennut, ettei se ole voinut ottaa kaupankäynnissä riskejä itselleen ja antaa asiakkaille markkinatakausta ennen kuin se on hoitanut oman suojauksensa kuntoon. Tästä taas on ollut seurauksena se, etteivät asiakkaat ole pystyneet käymään warranteillaan kauppaa markkinatilanteen niin vaatiessa.

Warranttikohtaisten ehtojen osalta lautakunta toteaa, että liikkeeseenlaskija on omissa warranttikohtaisissa ehdoissaan sitoutunut pitämään markkinatakauksen voimassa Jatkuvan Kaupankäynnin aikana. Ehtojen mukainen velvoite ei ole voimassa Markkinakeskeytyksen aikana, mutta tällaista ei tapauksessa ole kysymys. Tästä syystä lautakunta katsoo, ettei liikkeseenlaskija ole noudattanut markkinatakauksen osalta omia warranttikohtaisia ehtojaan, joissa se on sitoutunut yksiselitteisesti antamaan Jatkuvan Kaupankäynnin aikana osto- ja myyntikurssit warranteille.

Arvopaperimarkkinalain 4 luvun 1 §:n mukaan arvopaperien kaupassa ja sijoituspalvelun tarjoamisessa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista menettelyä. Hyvä tapa pitää sisällään muun muassa sen, että sijoituspalveluyhteisö toimii rehellisesti, puolueettomasta, ammattitaitoisesti ja huolellisesti tavoitteenaan asiakkaan etu ja arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnetun luottamuksen edistäminen. Siten arvopaperimarkkinalain huolenpitovelvollisuus lähtee siitä, että välittäjällä on aina oltava asiakkaan etu ensisijaisena toimeksiannon toteuttamistapaa määräävänä periaatteena. Jos välittä-jän ja asiakkaan välille syntyy eturistiriitatilanne, on välittäjän asetettava asiakkaan etu oman etunsa edelle. Mikäli jotkin sijoituspalveluyhteisöä koskevat säännökset ovat puutteellisia, yhteisön on noudatettava säännöksistä ilmeneviä periaatteita, jotta asiakkaiden etu ja arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnettua luottamusta voidaan edistää.

Liikkeeseenlaskija on tapauksessa todennut laittavansa oman etunsa asiakkaan edun edelle suojatessaan oman positionsa ennen markkinatakauksen antamista. Lautakunnan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskija on tällä menettelyllä rikkonut omien warranttiehtojensa lisäksi arvopaperimarkkinalain hyvän tavan säännöksiä.

Asiakas on lautakunnalle todennut, että hän olisi tehnyt 1.6.2006 kyseistä warranttia koskevat toimeksiannot, mikäli toimeksiantojen tekeminen liikkeeseenlaskijan toimesta olisi ollut vain mahdollista. Asiakas ei ollut kuitenkaan tehnyt kyseistä warranttia koskevia toimeksiantoja liikkeeseenlaskijan markkinatakausviiveen jälkeenkään 1.6.2006, jolloin hintataso oli ollut noin 0,13–0,14 euroa/kohde, vaan vasta 2.6.2006 hintaan 0,14–0,15 €/kohde, jolloin warrantin hintataso oli keskimäärin parempi kuin se oli ollut 1.6.2006.

Edellä kerrotulla perusteilla lautakunta katsoo, ettei tapauksessa ole tullut osoitettua, että asiakkaalle olisi aiheutunut tosiasiasiallista taloudellista vahinkoa huolimatta liikkeeseenlaskijan laiminlyönnistä 1.6.2006.

Edellä kerrotuilla perusteilla Arvopaperilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat varapuheenjohtaja Parkkonen sekä jäsenet Hoppu, Kontkanen, Kariola, Tomperi, Turtiainen ja Tuokko. Sihteerinä toimi Kouvalainen.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta