Haku

APL 126/04

Tulosta

Asianumero: APL 126/04 (2004)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 16.12.2004

Warrantit kaupankäynti virheellinen hintatieto vahingonkorvausvaatimus

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 25.10.2004 päivätyn valituksen.

Asiakas on vaatinut, että välittäjän tulee korvata asiakkaalle 6 660 euron vahinko, joka on syntynyt välittäjän kautta tehdystä warranttikaupasta ja sen seurauksista.

Asiakas on vaatimuksensa perusteeksi esittänyt muun muassa seuraavaa.

Asiakas teki 23.8.2004 välittäjän kautta lyhyeksimyynnin Helsingin Pörssissä (jäljempänä ”pörssi”) kello 15:04 liikkeeseenlaskijan liikkeeseenlaskemalla warrantilla TLS5I16E3.50R1.XXX (jäljempänä ”warrantti”), jonka kohde-etuutena on TeliaSoneran osake.

Liikkeeseenlaskija lähetti 12.8.2004 perustietolomakkeen pörssiin, jonka tiedot pörssi syötti tietokantaansa. Tietojen syöttämisessä tietojärjestelmiin tapahtui virhe, jonka voidaan todeta tapahtuneen pörssin päässä, koska liikkeeseenlaskijan pörssille lähettämän materiaalin tiedot poikkesivat pörssin myöhemmin ilmoittamista tiedoista. Virheellinen tieto koski warranttikerrointa, joka esitettiin pörssin tietokannassa (0,2). Liikkeeseenlaskijan lähettämä oikea kerroin oli (1).

Virallinen warranttien kaupankäynti alkoi 19.8.2004, mutta kahtena ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä ei kyseisillä warranteilla käyty kauppaa. Pörssissä täsmäytyivät 23.8.2004 seuraavat kaupat:

Buy Sell Amount Price Trade Time

Välittäjä2 Välittäjä 20000 0.22 6951 15:04
Välittäjä Liikkeeseenlaskija 32500 0.11 3935 12:29
Välittäjä Liikkeeseenlaskija 4000 0.11 3432 12:02
Välittäjä Liikkeeseenlaskija 1500 0.11 2561 11:27

Liikkeeseenlaskija soitti pörssiin 23.8.2004 kello 14:30 ja ilmoitti warrantin perustiedoissa olevasta virheestä. Kaupankäynnin hintataso oli täysin väärä, koska warrantin kerroin oli virheellisesti (0,2), vaikka kertoimen olisi tullut olla lähetetyn perustietolomakkeen mukaan (1). Tässä vaiheessa liikkeeseenlaskijalle oli täsmäytynyt pörssissä kolme kauppaa ja liikkeeseenlaskija pyysi pörssiltä kaupankäynnin keskeyttämistä. Puhelun aikana pörssistä myönnettiin, että heillä oli tapahtunut ”ilmaisuerehdys”. Seuraavaan 20 minuuttiin liikkeeseenlaskijan soitosta pörssiin ei tapahtunut mitään, joten liikkeeseenlaskija otti uudelleen yhteyttä pörssiin noin kello 14:50 ja pyysi tekemään asialle jotakin. Muille markkinaosapuolille ei välittynyt virheestä mitään tietoa ja perustiedoissa oli yhä viisinkertainen virhe.

Asiakas myi kello 15:04 välittäjän Internet –palvelussa warrantin lyhyeksi 20 000 kappaletta hintaan 0,22 euroa uskoen warrantin perustietojen pitävän pörssissä paikkansa. Myynnin jälkeen pörssi keskeytti kaupankäynnin warrantilla kokonaan. Asiakkaan positio jäi tästä syystä lyhyeksi kyseiset 20 000 kappaletta.

Liikkeeseenlaskija soitti välittäjälle ja ilmoitti pörssissä tapahtuneesta virheestä. Liikkeeseenlaskija ilmoitti, että pörssin esityksen mukaisesti warranttikaupat tulisi perua, koska niiden hinnoissa oli tapahtunut virhe. Tämän jälkeen välittäjä pyysi pörssiä ottamaan yhteyttä välittäjään 2 ja perumaan kaupat, koska virhe oli johtunut pörssistä johtuvasta syystä. Mainituista toimenpiteistä huolimatta välittäjä 2 ei kuitenkaan suostunut perumaan kauppoja, koska välittäjän 2 loppuasiakasta ei saatu kiinni.

Välittäjä otti kello 15:20 jälkeen useaan otteeseen yhteyttä pörssiin ja liikkeeseenlaskijaan, jotta tilanne olisi saatu nollattua. Myös liikkeeseenlaskija oli sitä mieltä, että kaikki kaupat tulisi peruuttaa. Asiasta keskusteltiin pörssin kanssa, mutta se kieltäytyi perumasta kauppoja yksipuolisesti, vaikka kaupat olivat tapahtuneet pörssin virheestä johtuen täysin väärään markkinatasoon.

Pörssi jatkoi 24.8.2004 kaupankäyntiä warranteilla korjatulla kertoimella (1). Asiakas joutui kattamaan lyhyeksimyyntinsä viisinkertaisen hintatason vallitessa, mikä johtui kertoimen muuttamisesta. Aikaisempaa warranttia kertoimella 0,2 ei ollut siis enää kaupankäynnin kohteena.

Edellä kerrotun perusteella asiakkaalle aiheutui välittömästi pörssin toiminnasta johtuen huomattava taloudellinen tappio. Asiakas joutui kattamaan positionsa vasta seuraavana päivänä kaupankäynnin keskeytymisen takia täysin kohtuuttomaan hintatasoon, jonka täydellinen muutos ei johtunut kohde-etuuden hinnanmuutoksesta tai asiakkaan virheestä, vaan yksinomaan pörssin tekemästä virheestä.

Asiakas vaatii korvauksena välittäjältä pörssin aiheuttamasta virheestä ((0,55 – 0,22)*20 000) yhteensä 6 600 euroa, koska pörssi on kieltäytynyt korvaamasta asiakkaalle aiheutunutta vahinkoa sillä perusteella, ettei pörssillä ja asiakkaalla ole sopimussuhdetta. Pörssi on todennut, että välittäjän ja pörssin välisen sopimuksen perusteella pörssi ei ole korvausvelvollinen välittäjän asiakasta kohtaan. Pörssillä ei ole esitetyn kaltaisessa tilanteessa myöskään lakiin perustuvaa korvausvelvollisuutta välittäjälle.
 

Välittäjän vastaus asiakkaan valitukseen

Välittäjä on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 29.11.2004 päivätyn vastauksen asiassa.

Välittäjä on vaatinut, että asiakkaan valitus tulee hylätä perusteettomana.

Välittäjä on vaatimuksensa perusteeksi esittänyt muun muassa seuraavaa.

Välittäjä katsoo, että asiakkaan vahingonkorvauksen perusteen syyn olevan pörssin toiminnassa ja kiistää siten oman vastuunsa asiassa. Sinällään välittäjällä ei ole lisättävää itse tapahtumakulkuun, joka on asiakkaan osalta esitetty.

Muilta osin välittäjä viittaa asiakastilisopimuksen kohtaan 4.5 ”Asiakkaan toimitusvelvollisuus ja 5.2 Vastuu annetuista tiedoista”. Kohdan 4.5 mukaan ”Asiakas on velvollinen huolehtimaan ja vastaaman siitä, että hänellä on myyntitoimeksiannon kohteena olevat myyntikelpoiset arvo-osuudet viimeistään myyntitoimeksiannon toteuttamispäivänä markkinapaikan kaupankäyntiajan päättyessä. Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että arvo-osuudet ovat välittäjän käytettävissä kaupan tekemistä ja toimittamista varten. Jos on ilmeistä, että asiakas ei pysty täyttämään kaupan kohteena olevien arvopapereiden toimitusvelvollisuutta, välittäjä voi asiakkaan puolesta ja lukuun hankkia toimeksiannon kohteena olevat arvopaperit parhaaksi katsomallaan tavalla asiakasta enempää kuulematta.” Asiakas joutui ostamaan lyhyeksimyynnin seurauksena tarvittavan määrän arvopapereita.

Ehtokohdan 5.2 mukaan ”Asiakas vastaa aina sijoituspäätöstensä tekemisestä ja niiden taloudellisesta tuloksesta. Välittäjä tai tiedon toimittaja eivät vastaa välittäjän palveluissa esitettävien ja julkaistavien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen paikkansapitävyydestä tai niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai viivästyksistä. Välittäjä toimittaa tiedot asiakkailleen eteenpäin sellaisena kuin välittäjä on ne itse saanut, vaikka ne saattaisivatkin sisältää virheitä tai puutteellisuuksia. Välittäjä tai tiedon toimittaja eivät vastaa esitettyjen tietojen sopivuudesta tai soveltuvuudesta asiakkaan sijoituspäätöksiin tai näiden tietojen avulla tehtyjen sijoituspäätösten tuloksesta.”

Edellä mainitun lisäksi välittäjä viittaa sopimusehtojen kohtiin 7.4 Asiakkaan taloudellinen vastuu, 7.8 Palvelun saatavuus, 7.9 Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus ja kohtaan 7.10 Korvauskelpoisesta vahingosta. Kohdan 7.4 mukaan asiakkaan on tehdessään sijoituspäätöksiä perustettava päätöksensä omaan arvioonsa sijoituskohteista ja sijoituspäätökseen liittyvistä riskeistä. Kohdan 7.8 mukaan välittäjä ei vastaa kolmansista osapuolista johtuvista häiriöistä Palvelun tarjoamisessa tai toteuttamisessa. Kohdan 7.9 mukaan välittäjä ei vastaa vahingosta, joka saattaa johtua esimerkiksi välittäjän palvelussa esitettävästä tiedoista, esitettävissä tiedoissa olevista virheistä tai puutteellisuuksista tai muista vastaavista syistä, joita välittäjä ei voi vaikeuksitta torjua. Kohdan 7.10 mukaan välittäjä ei korvaa muun muassa osakkeen myöhemmästä ostosta koitunutta lisäkustannusta tai muuta välillistä vahinkoa. Välittäjä ei myöskään korvaa vahinkoja, joita se ei ole voinut kohtuudella ennakoida.

Edellä mainittuun viitaten välittäjä toteaa, ettei se ole korvausvelvollinen asiakkaan warranttikaupankäyntiä koskevassa asiassa. Välittäjä on toiminut mainitussa tapauksessa sopimusehtojensa mukaisesti. Kuten pörssille lähetetystä kirjeestä ja asiakkaan lautakunnalle toimittamasta vapaamuotoisesta kuvauksesta käy ilmi, välittäjä on jo parhaan kykynsä mukaan pyrkinyt minimoimaan asiakkaalle aiheutuvia mahdollisia vahinkoja. Taloudellinen vahinko on aiheutunut täysin välittäjästä riippumattomasta ja sen vaikutuspiirin ulkopuolella olevista syistä. Vaikka pörssillä ja asiakkaalla ei ole keskinäistä sopimussuhdetta, välittäjä katsoo, että pörssi on vahingonkorvausvelvollinen mainitussa tapauksessa yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden perusteella.

Edellä kerrottuun perustuen välittäjä katsoo itseensä kohdistuneen vahingonkorvausvaatimuksen olevan perusteeton.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys sijoituspalveluyrityksen tarjoamasta arvopaperinvälityksestä, joita on säännelty laissa sijoituspalveluyrityksistä (26.7.1996/579) ja arvopaperimarkkinalaissa (26.5.1989/495). Lisäksi Rahoitustarkastus on antanut edellä mainittuja lakeja täydentävän sijoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavia menettelytapoja koskevan ohjeen nro 201.7, jonka mukaan sijoituspalveluyhteisön on noudatettava tiettyjä erityisiä velvollisuuksia, jotta asiakkaiden suoja ja sijoittajien luottamus toteutuisi. Määritellyt toimintatavat muodostavat perustan arvopaperinvälittäjän vastuun arvioinnille.

Asiakas on vaatinut, että hänelle tulee korvata 6 600 euron vahinko, joka on aiheutunut välittäjän kautta tehdystä warranttikaupasta ja sen seurauksista.

Välittäjä on vaatinut, että asiakkaiden valitus tulee hylätä perusteettomana.

Asiassa on tullut riidattomasti selvitetyksi, että asiakas teki 23.8.2004 kello 15:04 välittäjän Internetpalvelun kautta warrantin lyhyeksimyynnin 20 000 kappaletta hintaan 0,22 euroa uskoen perustietojen pitävän pörssissä paikkansa. Liikkeeseenlaskija lähetti 12.8.2004 perustietolomakkeen pörssiin, jonka tiedot pörssi syötti tietokantaansa. Tietojen syöttämisessä tietojärjestelmiin tapahtui virhe, jonka voidaan todeta tapahtuneen pörssin päässä, koska liikkeeseenlaskijan pörssille lähettämän materiaalin tiedot poikkesivat pörssin myöhemmin ilmoittamista tiedoista. Virheellinen tieto koski warranttikerrointa, joka esitettiin pörssin tietokannassa (0,2). Liikkeeseenlaskijan lähettämä oikea kerroin oli (1).

Liikkeeseenlaskija soitti pörssiin 23.8.2004 kello 14:30 ja ilmoitti warrantin perustiedoissa olevasta virheestä. Tässä vaiheessa liikkeeseenlaskijalle oli täsmäytynyt pörssissä kolme kauppaa ja liikkeeseenlaskija pyysi pörssiltä kaupankäynnin keskeyttämistä. Puhelun aikana pörssistä myönnettiin, että heillä oli tapahtunut ”ilmaisuerehdys”. Seuraavan 20 minuutin kuluessa liikkeeseenlaskijan soitosta pörssiin ei tapahtunut mitään, joten liikkeeseenlaskija otti uudelleen yhteyttä pörssiin noin kello 14:50 ja pyysi tekemään asialle jotakin. Muille markkinaosapuolille ei välittynyt virheestä mitään tietoa ja perustiedoissa oli yhä viisinkertainen virhe. Asiakkaan myynnin jälkeen pörssi keskeytti kaupankäynnin warrantilla kokonaan. Asiakkaan positio jäi tästä syystä kyseiset 20 000 kappaletta lyhyeksi ja hänelle aiheutui 6 600 euron vahinko asiassa.

Asiakas on allekirjoittanut 28.6.2002 välittäjän tili- ja sijoituspalvelusopimuksen. Sopimuksen kohdan 5.2 mukaan määritellään välittäjän vastuu annetuista tiedoista. Tämän mukaan ”välittäjä tai tiedon toimittaja eivät vastaa välittäjän palveluissa esitettävien ja julkaistavien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen paikkansapitävyydestä tai niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai viivästyksistä. Välittäjä toimittaa tiedot asiakkailleen eteenpäin sellaisena kuin välittäjä on ne itse saanut, vaikka ne saattaisivatkin sisältää virheitä tai puutteellisuuksia. Välittäjä ja tiedon toimittaja eivät vastaa esitettyjen tietojen sopivuudesta tai soveltuvuudesta asiakkaan sijoituspäätöksiin tai näiden tietojen avulla tehtyjen sijoituspäätösten tuloksesta. Saman sopimuksen kohdan 7.8 mukaan välittäjä ei vastaa kolmansista osapuolista johtuvista häiriöistä palvelun tarjoamisessa tai toteuttamisessa. Lisäksi kohdan 7.9 mukaan välittäjä ei vastaa vahingosta, joka saattaa johtua esimerkiksi välittämän palvelussa esitettävästä tiedoista, esitettävissä tiedoissa olevista virheistä tai puutteellisuuksista tai muista vastaavista syistä, joita välittäjä ei voi vaikeuksitta torjua. ”

Arvopaperilautakunta toteaa välittäjän tarjoaman palvelun olevan luonteeltaan rajoitettua ns. ”execution only brokerage” –toimintaa. Palvelun teknisen luonteen vuoksi välittäjä on paitsi rajoittanut sijoituspalveluun kuuluvia palveluja ja tehtäviä myös omia tiedonanto- ja selonottovelvollisuuksiaan. Execution only brokerage –arvopaperinvälittäjä huolehtii sopimusehtojensa mukaisesti vain arvopaperitoimeksiannon teknisestä suorittamisesta. Siten edellä kerrotulla perusteella Arvopaperilautakunta katsoo, ettei välittäjä ole rikkonut omia sopimusehtojaan, jonka perusteella välittäjän voitaisiin katsoa olevan vastuussa kolmannen aiheuttamasta virheestä ja asiakkaalle syntyneestä vahingosta. Taloudellinen vahinko on aiheutunut täysin välittäjästä riippumattomasta ja sen vaikutuspiirin ulkopuolella olevista syystä.

Edellä kerrotuilla perusteilla Arvopaperilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Arvopaperilautakunta ei ole tässä päätöksessä ottanut kantaa pörssin mahdolliseen vahingonkorvausvastuuseen.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Hoppu, Kontkanen, Parkkonen ja Kariola. Sihteerinä toimi Kouvalainen.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia