Haku

APL 123/04

Tulosta

Asianumero: APL 123/04 (2004)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 16.12.2004

Osakeantimenettely tiedoksisaattaminen vahingonkorvaus

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 27.10.2004 päivätyn valituksen.

Asiakas on vaatinut, että pankin tulee korvata hänelle 1 460 euron vahinko, joka on syntynyt M-Real Oyj:n osakeantitiedustelun lähettämättä jättämisestä.

Asiakas on vaatimuksensa perusteeksi esittänyt muun muassa seuraavaa.

Asiakas asioi pankissa 9.-10.9.2004 ostaakseen M-Real Oyj:n osakkeita yhtiön 6.9.2004 tekemän osakeantipäätöksen takia. Asiakkaan aikainen yhteydenotto asiassa johtui hänen matkastaan, joka kesti 12.–18.9.2004 välisen ajankohdan. Pankissa oli kuitenkin tuolloin 9.-10.9.2004 katsottu palvelupäätteeltä tilannetta ja todettu asiakkaan saavan tarvittavat osakeantiin liittyvät paperit postitse, jonka vuoksi asialle ei voitu tehdä vielä mitään.

Asiakas ei kuitenkaan saanut postitse mitään asiaan liittyviä papereita ja osakeannissa oikeutetut osakkeet jäivät merkitsemättä. Asiakas tiedusti asiaa uudelleen 18.10.2004 pankissa käydessään, mutta tuolloin asian hoitaminen oli jo myöhäistä, koska merkintäajankohta oli päättynyt 1.10.2004.

Asiakas katsoo pankin vastaavan säilytysehtosopimuksen mukaisesti velvollisuudestaan toimittaa asiakkaalle asianmukaiset asiakirjat. Asiakkaan näkemyksen mukaan pankki vastaa siitä, että kyseiset asiakirjat tulevat myös asiakkaan saataville, vaikka pankki onkin ulkoistanut kyseisten asiakirjojen toimittamisen toisen yhtiön tehtäväksi.
 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankki on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 17.11.2003 päivätyn vastauksen asiassa.

Pankki on vaatinut, että asiakkaan valitus tulee hylätä aiheettomana.

Pankki on vaatimuksensa perusteeksi esittänyt muun muassa seuraavaa.

Asiakas on esittänyt Arvopaperilautakunnalle, että pankki ei ole lähettänyt hänelle M-Real Oyj:n osakeantiin liittyvää materiaalia ja että hänelle on tämän johdosta aiheutunut 1 460 euron vahinko merkintäoikeuksien rauetessa.

Pankki kiistää asiakkaan vahingonkorvausvaatimuksen. M-Real Oyj:n osakeantiin liittyvä materiaali on postitettu 14.9.2004 kaikille pankin arvo-osuustiliasiakkaille, joiden tilillä on ollut M-Real Oyj:n osakkeita. Kyseinen materiaali on postitettu myös asiakkaalle, joka on nähtävissä postitusluettelosta riviltä 892.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys sijoituspalveluyrityksen tarjoamasta arvopaperinvälitystoiminnasta sekä julkiseen ostotarjoukseen liittyvistä menettelytavoista ja vaatimuksista. Arvopaperivälittäjää koskevia ja julkiseen ostotarjoukseen liittyviä vaatimuksia säännellään arvopaperimarkkinalaissa (26.5.1989/495) sekä sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa (26.7.1996/579). Lisäksi Rahoitustarkastus on antanut edellä mainittuja lakeja täydentävän sijoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavia menettelytapoja koskevan ohjeen nro 201.7, jonka mukaan sijoituspalveluyhteisön on noudatettava tiettyjä velvollisuuksia julkisen ostotarjouksen yhteydessä, jotta asiakkaiden suoja ja sijoittajien luottamus toteutuisi.

Asiakas on vaatinut, että pankin tulee korvata hänelle 1 460 euron vahinko, joka on syntynyt pankin M-Real Oyj:n osakeantitiedustelun lähettämättä jättämisestä asiakkaalle.

Pankki on vaatinut, että asiakkaan valitus tulee hylätä perusteettomana.

Asia koskee M-Real Oyj:n osakeantia 15.9. – 1.10.2004, jossa yhtiö tarjosi A- ja/tai B-sarjan osakkeiden omistajille merkittäväksi uusia B-sarjan osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella merkintähintaan 3,00 euroa/osake osakeantiehtojen mukaisesti. Tämän toimenpiteen toteuttamiseksi pankki oli 1.7.2002 vahvistettujen säilytyksen yleisten ehtojen mukaan velvollinen lähettämään omille asiakkailleen arvo-osuustilillä ja arvopaperisäilytyksessä olevia osakkeita koskevan osakeantitiedustelun, mikäli toimenpide vaatii asiakkaan hyväksymisen. Ehtojen mukaan pankki hoitaa osakemerkinnät ja niihin liittyvät toimenpiteet asiakkaan antamien ohjeiden mukaisesti. Asiakas vastaa tällöin siitä, että hän on tutustunut listalleotto- ja tarjousesitteeseen. Tiedustelu lähetetään mahdollisimman pian ennen merkintä- /vaihtoajan viimeistä eräpäivää. Sopimusehtojen kohdan 10. mukaan asiakkaan reklamointivelvollisuus lasketaan alkavaksi, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, jona ilmoitus on annettu postin kuljetettavaksi. Ellei asiakas tee huomautusta pankin suorittamasta toimenpiteestä 30 päivän kuluessa asiasta tiedon saatuaan, asiakkaan katsotaan hyväksyneen toimenpiteen.

Lautakunta katsoo asiassa olevan kysymys siitä, onko pankki täyttänyt osakeantitiedustelun sopimuksen mukaisella tavalla. Sopimusehtojen mukaan pankin katsotaan täyttäneen velvollisuutensa, kun tiedustelu on annettu postin kuljetettavaksi. M-Real Oyj:n osakeantiin liittyvä materiaali on pankin mukaan postitettu 14.9.2004 kaikille pankin arvo-osuustiliasiakkaille, joiden tilillä on ollut M-Real Oyj:n osakkeita.

Asiassa pankki on todennut, että se ajaa säilytysjärjestelmästään pääteajotilauksen, joka tuottaa pankille tiedoston ko. osakkeen osakkeenomistajista. Tiedosto muokataan Excel-tiedostoksi, jonka pohjalta pankin postittajayhtiö yhdistelee tiedot WORD -lomakkeille. Kyseisestä Excel-tiedostosta asiakas löytyy riviltä 892. Vaikka antitiedustelun ei ole voitukaan osoittaa tulleen asiakkaan tietoon, lautakunta kuitenkin katsoo pankin noudattaneen riittävänä pidettävää huolellisuutta antitiedustelua tehdessään. Ilmoituksen tekeminen muuten kuin edellä kerrotulla tavalla aiheuttaisi pankille ja asiakkaalle suuria käytännön vaikeuksia ilmoitusten suuri määrä huomioon ottaen. Tämän lisäksi asiakkaalla on aina käytettävissään myös pankin konttoriverkosto sekä Internet – ja puhelinpankkipalvelut.

Annetun selvityksen perusteella Arvopaperilautakunta katsoo pankin menetelleen sopimuksensa edellyttämällä tavalla ja tiedustelun voidaan yleisen elämänkokemuksen mukaan katsoa tulleen asiakkaan saataville. Lisäksi lautakunta toteaa, että asiakkaalla olisi ollut mahdollisuus tiedustella antiasiaa vielä matkalta saapumisensa 18.9.2004 jälkeen, koska asiakkaalla on ollut asiasta tieto jo ennen merkintäajankohdan 15.9.2004 alkamista, jolloin antiin osallistuminen olisi ollut vielä 1.10.2004 asti mahdollista.


Edellä kerrotuilla perusteilla Arvopaperilautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Hoppu, Kontkanen, Parkkonen, Kariola ja Tuokko. Sihteerinä toimi Kouvalainen.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta