Haku

APL 122/04

Tulosta

Asianumero: APL 122/04 (2005)

Kategoria: Sijoitusrahastotoiminta

Ratkaisu annettu: 07.02.2005

Sijoitusrahasto-osuuksien virheellisesti ilmoitettu lunastusarvo lunastuspäätös vahingonkorvausvaatimus

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 18.10.2004 päivätyn valituksen ja antanut lisäksi 23.1.2005 päivätyn lausuman.

Asiakas on vaatinut, että rahastoyhtiön tulee korvata hänelle 1 968,53 euron vahinko korkoineen 4.7.2003 lukien maksupäivään saakka, joka on syntynyt rahastoyhtiön virheellisen rahasto-osuuksien arvon ilmoittamisesta ja sen perusteella tehdystä lunastuspäätöksestä.

Asiakas on vaatimuksensa perusteeksi esittänyt muun muassa seuraavaa.

Asiakas oli 4.7.2003 tiedustellut rahastoyhtiöltä sähköpostitse rahasto-osuuksiensa arvoa kyseisenä päivänä. Rahasto-osuuksia oli asiakkaalla 31.3.2003 rahastoraportin mukaan ollut 3147,21 kappaletta ja niiden arvo oli 3,88 €/osuus. Koko sijoituksen arvo oli ollut 31.3.2003 siis 12 211,17 euroa. Rahastoyhtiöstä oli 4.7.2003 kello 15:26 rahasto-osuuksien markkina-arvoksi ilmoitettu 11 178,82 euroa. Kello 15:28 rahastoyhtiöstä ilmoitettiin uudelleen, että olivat laittaneet virheellisen tiedon rahastosalkun markkina-arvosta, ja oikea arvo olisikin 14 462,95 euroa.

Asiakas oli perustanut rahasto-osuuksiensa lunastuspäätöksen tähän viimeiseen ilmoitukseen. Sittemmin rahastoyhtiöltä ei tullut enää mitään uutta ilmoitusta, vaan asiakas havaitsi tiliotteeltaan, että lunastussummaksi olikin maksettu vain 12 494,42 euroa. Asiakas toteaa rakentaneen tuolloin omakotitaloa, jolloin laskujen maksutilanne ja päätös lunastuksesta perustuivat tuohon 14 462,95 euron arvoon. Asiakkaan tiedustelua asiaa rahastoyhtiöltä, hänelle oli kerrottu, että rahastoyhtiö oli ilmoittanut liian korkean salkunarvon. Lunastus oli tehty 7.7.2003 kuitenkin oikeaan arvoon. Rahastoyhtiöstä oli 26.11.2003 ilmoitettu, että asiassa on käynyt inhimillinen erehdys. Ensimmäisessä ilmoituksessa rahaston arvo ei ollut päivittynyt tietoihin, joten hinta oli ollut liian pieni. Seuraavassa ilmoituksessa arvo ei ollut asiakkaan salkusta, vaan rahastoyhtiö oli vahingossa ilmoittanut toisen asiakkaan salkun tiedot. Lunastustoimeksiantoa toteutettaessa arvot olivat kuitenkin olleet oikeat.

Asiakas toteaa, että kahden minuutin sisällä raportoitujen arvojen erotus oli 29,4 %. Viimeisen ilmoituksen (klo 15:28) piti sisältää tarkistetun arvon. Asiakas katsoo tehneensä oman lunastuspäätöksensä ja sitoumuksensa tuolla 14 462,95 euron perusteella ja vaatii rahastoyhtiötä korvaamaan 1 968,53 euron erotuksen. Asiakas toteaa, ettei ole loogista, että korjattu ja tarkistettu arvo on se joka oli väärää suuruusluokkaa (~ 30 %). Asiakas onkin tiedustellut, onko kyseisen rahaston arvo liikkunut todellisuudessa niin voimakkaasti juuri tuona ajankohtana.

Lisäksi asiakas toteaa, että rahastoyhtiön salkkuraportti 30.6.2003 oli toimitettu toiseen osoitteeseen vaikka osoitteen muutos oli tapahtunut 1.4.2003. Kyseinen salkkuraportti ei siis ollut asiakkaan käytössä, vaan ainoastaan 31.3.2003 raportti, johon asiakas oli lunastushintaa kysyessään viitannutkin. Asiakas katsoo, ettei hänelle ole aiheutunut asiasta vain vaivaa, vaan myös todellista taloudellista vahinkoa.
 

Rahastoyhtiön vastaus asiakkaan valitukseen

Rahastoyhtiö on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 29.11.2004 päivätyn vastauksen ja antanut lisäksi 26.1.2005 päivätyn lisälausuman.

Rahastoyhtiö on vaatinut, että asiakkaan valitus tulee hylätä perusteettomana. Rahastoyhtiö on vaatimuksensa tueksi esittänyt seuraavaa.

Asiakas on 4.7.2003 ilmoittanut sähköpostin välityksellä halukkuutensa lunastaa rahasto-osuutensa ja lunastus toteutettiin 7.7.2003.

Sijoituksen arvoa tiedustellessaan oli asiakkaalle ilmoitettu salkun arvo liian pienenä (11 178,82 €). Virhe oli johtunut järjestelmään syötetystä väärästä osuuden hinnasta. Kun virhe huomattiin, asiakkaalle ilmoitettiin salkun arvoksi 14 462,95 euroa. Inhimillisen erehdyksen takia arvo oli liian suuri.

Lunastettava rahasto on korkorahasto, jossa rahaston arvonmuutokset ovat maltillisia, eikä rahaston arvo voi heilahdella niin paljon kuin virheellisesti oli ilmoitettu. Asiakas oli saanut 30.6.2003 salkkuraportin, jonka mukaan salkun arvo oli 12 525,90 euroa. Raportin 31.3.2004 mukaan rahaston arvo oli 12 211,17 euroa, eli rahaston arvonmuutos oli vain 314,73 euroa. Rahastoyhtiö katsoo toimineen asiassa oikein ja pahoittelee asiassa aiheutunutta vaivaa. Lisäksi rahastoyhtiö huomauttaa, ettei posti ollut palauttanut 30.6.2003 rahastoraporttia takaisin, joten rahastoyhtiöllä oli oikeus olettaa rahastoraportin asiakkaalle saapuneen.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys rahastoyhtiön harjoittamasta sijoitusrahastotoiminnasta, joka on säännelty sijoitusrahastolaissa (48/1999) sekä siitä, onko rahastoyhtiö toiminut oikein rahasto-osuuksien lunastamista koskevassa korvausasiassa, jossa asiakkaalle oli ilmoitettu rahasto-osuuksien arvoksi enemmän kuin niiden arvo oli todellisuudessa.

Asiakas on vaatinut, että rahastoyhtiön tulee korvata hänelle 1 968,53 euron vahinko korkoineen 4.7.2003 lukien maksupäivään saakka. Vahingon on väitetty syntyneen rahastoyhtiön virheellisen rahasto-osuuksien arvon ilmoittamisesta ja sen perusteella tehdystä lunastuspäätöksestä.

Rahastoyhtiö on vaatinut, että asiakkaan valitus tulee hylätä perusteettomana.

Asiassa on tullut selvitetyksi, että asiakas oli ottanut rahastoyhtiöön sähköpostitse yhteyttä 4.7.2003 tiedustellakseen rahasto-osuuksiensa arvoa kyseisenä päivänä. Asiakkaan tarkoituksena oli lunastaa omistamansa rahastoyhtiön hallinnoimat rahasto-osuudet. Rahastoyhtiöstä oli kello 15:26 ilmoitettu rahasto-osuuksien arvoksi 11 178,82 euroa, mutta kello 15:28 oli tullut uusi ilmoitus, jonka mukaan asiakkaan rahasto-osuuksien arvo olisikin 14 462,95 euroa. Tämän jälkeen asiakas oli pyytänyt lunastamaan sijoitusrahasto-osuudet ja maksamaan lunastushinnan tililleen. Ilman eri ilmoitusta rahastoyhtiö oli kuitenkin maksanut asiakkaalle lunastuksena vain 12 494,42 euroa, joka rahastoyhtiön mukaan oli asiakkaan sijoituksen oikea arvo.

Arvopaperilautakunta katsoo, että sijoitusrahastolain 26 §:n mukaan rahastoyhtiön tulee harjoittaa toimintaansa huolellisesti, itsenäisesti ja asiantuntevasti rahasto-osuudenomistajien yhteiseksi eduksi. Tapauksessa asiakas on tiedustellut rahastosijoituksensa arvoa suoraan rahastoyhtiöltä. Ensimmäisessä vaiheessa rahastoyhtiö on oikaissut antamansa tiedot, mutta toisessa vaiheessa jättänyt asiakkaan siihen käsitykseen, että hänen omistamiensa rahasto-osuuksien arvo olisi 14 462,95 euroa. Rahastoyhtiön on myöntänyt antaneensa kyseisen virheellisen tiedon, jota se ei ollut enää oikaissut asiakkaalle ennen lunastushinnan maksamista. Lautakunta katsoo, että tapauksessa on kysymyksessä niin kutsuttu ilmaisuerehdys.

Lautakunta katsoo, että sijoittajansuoja ja luottamus sijoitusrahastotoimintaa edellyttävät, etteivät sijoittajat joudu päätöksenteossaan nojautumaan virheellisiin tietoihin. Lautakunta katsoo, että asiakkaalla on ollut perusteltu syy luottaa siihen, että ensimmäisen korjauksen jälkeen rahastoyhtiön toinen ilmoitus on ollut oikea. Siten lautakunta katsoo, ettei kyseinen rahastoyhtiö ole toiminut asiassa huolellisesti ja asiantuntevasti.

Lautakunta kuitenkin katsoo, ettei asiakas voi vaatia erehdyksen perusteella kokonaisuudessaan virheellisesti ilmoitettua summaa, koska se ei ole asiakkaalle aiheutuneen vahingon määrä. Asiakas saisi perusteetonta etua, mikäli korvaus määrättäisiin ilmoitetun ja todellisen arvon välisenä erotuksella. Lautakunta katsoo, että asiakkaalle syntyneen vahingon määrä voi perustua vain niihin sitoumuksiin tai muihin toimenpiteisiin, joita asiakas on tehnyt rahastoyhtiöltä tiedon saatuaan.

Mikäli asiakas osoittaa hänelle syntyneen asiassa sellaista konkreettista vahinkoa, joka on johtunut siitä, että rahastoyhtiön on ilmoittanut hänen sijoitusrahasto-osuutensa arvon virheellisesti, lautakunta suosittaa rahastoyhtiötä korvaamaan asiakkaalle tämän vahingon. Tässä vaiheessa käytettävissä olevien tietojen perusteella lautakunta ei katso asiakkaan näyttäneen kärsineensä vahinkoa.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Hoppu, Kontkanen, Parkkonen, Tomperi, Tuokko ja Turtiainen. Sihteerinä toimi Kouvalainen.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia